'Ad' Sözü Sümerceden Gelir. İngilizceye, Almancaya ve Rusçaya da Geçmiştir.
"AD" SÖZÜNÜN KÖKENİ

Arif Cengiz Erman

Türk dillerinde bulunan ve ad, at, yat biçimlerinde söylenen sözün kökeni Sümerceye dek uzanıyor. Sümerce "adlandırmak" demek olan PAD sözü adlandırmak, aday göstermek, atamak anlamlarına gelir. Bu söz günümüz Türk diline AD olarak evrilmiştir.

Oysa Sümerce MU sözü "ad" anlamına gelmektedir. Bu söz, Sümerceden bir Sami dili olan Akadçaya ŞUMU olarak geçmiş, buradan da İbraniceye ŞEM, Arapçaya İSM (ad) ve SUM'A (ün) olarak evrilmiştir.


Diğer bir ön Türk dili olan Etrüskçede ise LAUT sözü ad, soy ve halk anlamlarına gelmektedir. Bu söz Etrüskçenin ardılı olan Latinceye "ad" anlamına gelen LAUDO olarak evrilmiş, buradan da "halk" anlamında eski İngilizceye LEOD, Almancaya LEUTE, Rusçaya LJUDİ ve Litvanyacaya da LİAUDİS olarak kalmıştır.

Latince "ad" anlamına gelen diğer bir söz de NOMEN'dir. Bu söz, Etrüskçe imge (işaret) ve sayı anlamlarına gelen NUMA sözünden Latinceye evrilmiş, buradan da Avrupa dillerine name/nom (ad) ve nombre/name/number (numara/sayı) olarak kalmıştır.

Yorumlar (0)