BİRİNCİ ADBİLİMİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

BİRİNCİ ADBİLİMİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Uluslararası Türk Akademisi ve Avrasya Terim Dergisi’nin iş birliği ile 22-24 Nisan 2021 tarihleri arasında İzmir’de “Birinci Adbilimi Sempozyumu’nu düzenledi.

Uluslararası Adbilimi Sempozyumu’nun amacı, tarihi ve çağdaş Türk halklarının yaşadığı coğrafyalardaki bütün isimlerin tespiti ve yorumlanmasıdır. Seriye dönüşmesi tasarlanan Adbilimi Sempozyumu’nun bir başka amacı da Türk coğrafyasında çalışan adbilim-cilerin birbirleri ile tanışmaları, araştırma sonuçlarını paylaşmaları, ortak projeler üretmelerine zemin oluşturmasıdır. 

Üç gün süren bu bilgi ziyafetinde Türkiye’den 21, Azerbaycan’dan 9, Kazakistan’dan 6, Özbekistan ve Kırgızistan’dan 5, Yakutistan’dan 3, Türkmenistan, Başkurdistan, Macaristan, Romanya ve Irak’tan 1’er bilim kişisi 58 bildiri sundu. Benim bildirimin başlığı “Sovyet sisteminde yaşayan Türk soydaşlarımızın isim almaları üzerine” idi. 

Sunulan 58 bildirinin 19’unun yer adbilimi (toponimi) ve onunla ilgili konular, 17’sinin kişi adbilimi (antroponimi) ve buna bağlı konular, 6’sının bitki adbilimi (fitonimi), 5’inin genel adbilimi (onomastik), 2’sinin hayvan adbilimi (zoonimi), 2’sinin köken adbilimi (etnonimi), 2’sinin eser adbilimi (hrematonimi), 1’inin mit adbilimi (mitonimi), 1’inin zaman adbilimi (hrononimi), 1’inin ürün adbilimi (pragmato-nimi), 1’inin uzay adbilimi (kozmonimi) ve 1’inin de ad bilimi terimleri üzerine olduğu görülmüştür. 

Ad bilimi Sempozyumu’nda şu kararlar alınmıştır.

1. Ad bilimi Sempozyumlarının periyodik hale getirilmesi,

2. İleride yapılacak toplantılara Birinci Ad bilimi Sempozyumuna katılamayan, Tuva, Hakas, Şor, Altay Özerk Cumhuriyetleri, Çuvaşistan, Tacikistan,  Afganistan, Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Suriye, Lübnan, Moldova, Karaçay-Malkar, Dağıstan, Doğu Türkistan vs gibi coğrafyaların ad bilimi uzmanlarının da katılmalarının sağlanması,

3. Türk dili temelinde ortak bir terminolojinin oluşturularak kullanı-mının sağlanması, bu bağlamda  Türk Lehçeleri Ad bilimi sözlü-ğü’nün hazırlanması,

4. Kurum isimlerinin verilişinde ad bilimi ilkelerinin gözetilmesi, mevcut kurum-kuruluş adlarının değiştirilmesinin yanlış olduğu bilincinin toplumda oluşturulması,

5. Kişi adı verilmesi konusunda Türk halkının aydınlatılması ve insanların çocuklarına Türkçe isimler vermeye özendirilmesinin sağlanması,

6. Türk ad bilimcilerinin araştırmalarını yayınlayabileceği bilimsel bir derginin kurulması için ön hazırlıklarının başlatılması,

7. Türk ad bilimi çalışmalarının kurumsal bir yapıya dönüşmesini sağlayacak “Türk Adbilim Enstitüsü”nün kurulma imkânlarının araştırılması, 

8. Uluslararası Adbilimi Sempozyumu’nun ikincisinin Bişkek’te, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve Uluslararası Türk Akademisi’nin iş birliği ile düzenlenmesi,

 konuları görüşülmüş ve katılan delegelerin oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yorumlar (0)