Kadim Türklerin ilkin Atayurdu (Urmu teorisi)  Prof. Dr. Feridun Celil (Ağasıoğlu)

Kadim Türklerin ilkin Atayurdu (Urmu teorisi)


Prof. Dr. Feridun Celil (Ağasıoğlu)

Prototürk dilinin hankı çağda dağılıb batı ve doğu kollara ayrıl-ması probleminin Türkolojide doğru yorumu yoktur. Bunun sebebi türk dılı qlottogenezi, tarihi gramer ve tarihi dialektologiya sa¬ha¬sında ciddi araştırmanın olmaması, Türk dili ailesinin ve Prototürk dilinin hankı mekanda ve hankı çağda ya¬ran¬ması, özellikle hankı çağda dağılması hakkında söy¬lenen fikir¬lerin arkeoloji bel¬ge¬lere dayanma-masıdır. Bu nedenle Türklerin etno¬ge¬nezi haqqında Türkoloji ilminde çok farklı fikirler ortaya çıkmıştır. Türko¬lojide derin kök salmış, lakin sübut olunmamış yanlış “Altay dil ailesi” teorisi ise türk etnogenezi ilmini çıkmaza sok¬muştur. Bu yanlış teoriye karşı türkolojide yeni “Urmu teorisi”ni  gündeme getirmişiz.

Ayrı-ayrı dialektlerin qovuşması ile yaranan büyük dil aileleri, yani protodiller m.ö. IV binyılda iqlim degişmeleri sebebi ile başlanan köçlerle muhtelif kollara ayrılmış ve ayrı-ayrı çağlarda bu kollardan yeni dialekt¬ler, diller türemiştir. Orta Avrupada yaranmış proto¬hind-avrupa, Uralda yaranmış protofinuqor, Kuzey Kafkazda yaranmış protokafkaz, Arabistan yarımadasında yaranmış protosami ve başka dil ailelerinin keçdigi bu yol Türk dil ailesi için de keçerlidir. Böyle ki, Ön Asyada yaranmış prototürk dili m.ö. IV binyı¬lın ortalarında batı ve doğu kollara ayrılmış, doğuya giden prototürk urugları Orta Asyadan İtil yakalarına ve Altaya kadar ayrı-ayrı bölgelerde ikinci Atayurdlar salmış¬lar.

Milattan önce IV-II binyıllar arasında doğuya miqrasiya etmiş doğu türk kolunun Altayda saldığı ikinci Atayurd yanlış olarak Türk-le¬rin ilkin Atayurdu kibi yorumlanmıştır. Bu problemi ayrı-ayrılıkta arkeoloji, kültür, etnografik ve dilçilik bakımından çözmek isteyenler olmuştur. Lakin türk etnosunun tarihine kronoloji ardıcıllıkla degil, diakroniyadan kenarda tarihin muayyen sinkron kesiyinde bakılmış, arkeoloji belgeleri nazara almadan Ön Asya dışında nerede türk varsa, orası ikinci degil, ilkin Atayud sayılmıştır:

Doğu Asya (Menges); Uzak Doğu, Mancurya, Khingan dağları (Ramstedt); Mancurya ile Mongolustanın güneyi (Parker); Amur çayı dolayları (Yavuz); Baykal gölünün doğusu (Tomaschek); Baykalın güney-batısı (Koppers); Baykaldan Gobu çölüne kadar (Gahz); Altay dağları (Klaprothe, Hammer, Schott, Castren, Vamberi); Altayın doğusu (Radlov, Ligeti); Altay-Kırgız bozkırları (Menghin); Kazakıstan (Eickstedt); Tanrı dağları (Tyan-Şan)  - Asyanın kuzey-batı bölgeleri (Stızygowsky);  Tanrı dağları bölgesi (Almasy); Tanrı dağının kuzey-batı yakaları ile Aral gölü arası (De Guignes, Togan); Altay ve Ural dağları arası ile Aral gölü bölgesi (Nemeth); Ural-Altay arası (Rasonyi); İrtış-Ural arası (Zichy); Orta Asya (Poppe, Günaltay) ve saire.

 

Göründügü kibi, türklerin ilkin Atayurdu Mancuryadan Ural dağlarına kadar muhtelif bölgelerde gösterilmiştir. Halbuki bu prob-lemin çözül¬mesi tarihi köçlerin çağını ve yönünü muayyen et¬mek¬ten çok asılıdır. Ön Asya ve Güney Kafkazda m.ö. IV binyılın ortalarında başlanan kuraklık neticesinde buradan kuzey ve doğu yönlere ilk bü-yük köçler olmuştur. Orta Asyada yerleşen prototürk uruglarının bir kısmı kuraklığın artması sebebi ile m.ö. II binyılda daha ileri giderek Ural ve Kazakistan arası bozkırlarda yerleşmişler.  Türk boylarının toplum halda yerleştigi yeni bölgeler onların ikincı Atayurduna çev-rilmiştir.

Coğrafi durumuna göre m.ö. IV-II binyıllar arası dönemde artık türk yurduna çevril¬miş Orta Asya sonralar türk boylarının muhtelif yönlere migrasiyası yolunda köprü rolunu oynamıştır.

Doğu türk urug¬¬larının bir kısmı Orta Asya ve Kazakistan üzerinden keçerek bugün hakas, altay, tuva halklarının Atayurdu olan Altay bölgesine girmişler. Altayda m.ö. XXV-VIII asrlar arası bir-birinin ardıca orta¬ya çıkan Afanasyevo, Andronovo, Karasuk ve Tagar arkeoloji kül¬tü¬rünün batıdan gelmesi bellidir. Bura gelenlerin içinde türk urugla¬rı¬nın olması ehtimalı da vardır, lakin m.ö. VIII asrdan görünen Aldıbel kültürü ile m.ö. V-III asrlara aid Saglı kültürünü daşıyanların türklügü kuşkusuzdur. Arjan (m.ö. VIII-VII) ve Pazırık (m.ö. V) kurganları bunun aydın gösterici¬sidir.

İkiçayarasına V binyılda gelen sumerlerden sonra III-I binyıllar boyu dalğalarla buraya sami urugları (akkad, asur, aramey, arab) gelmişler. II binyılın başında kuzey-batıdan Orta Anadoluya hindav¬ru-padilli hettler, VIII-VII asrlarda frig ve haylar, kuzeyden Güney-Doğu Anado¬luya ise II binyılın başında kafkazdilli hurriler ve aynı binyılın sonunda urartular gelib yerleşmişler. Karadenizin kuzeyin¬den kalkarak Orta Asya üzerinden Afganistanın kuzeyindeki Areya bölgesine gelen ari (hindiran) urugları orada m.ö. II binyılın sonla¬rında iki kola ayrılmış, biri Hindistana, digeri de m.ö. VIII asrda İra¬nın güneyinde adı türkce Bars (Fars) olan bölgeye gelib yerleşmişler.

 

Göründügü kibi, Ön Asyada prototürk yurdları bura gelen başka dilli etnoslarla dolmuş, türk uruglarının çoku ise doğu bölgelere keç-miş¬¬ler. Aynı durumu o çağlarda Ön Asyadan Hindistana köçen proto-dravidler de yaşamışlar. Böylece, sakaların m.ö. VII asrın başla¬rında Ön Asyaya kayıdışına kadar buranın etnik demografyası önemli dere-ce¬de degişmiştir.

Türk halklarının sonrakı Atayurdlarından köklü şekil¬de fark¬la-nan prototürk etnosunun ilkin Atayurdu problemi, onun tarihi-coğrafi sınırları antropoloji, arkeoloji, tarihi, coğrafi belgelerle yanaşı, dil¬çi¬lik, folklor, etnografik ve mitoloji belgelerin tarihi-mukayiseli tahlili ve kompleks analizi ile ögrenilmelidir. Size sunulan bu bildiride ama¬cı¬mız problemin çözümü degil, onun gündeme getirilmesi ve mesele¬nin koyuluşuna ışık tutan bazı belgeleri dikkatınıza arz etmek¬tir.

1.  Antropoloji belgeler. Avropoid irgin Aralıgdenizi tipine aid dolikokefal türk etnosunun doğuya migrasiya etmiş urugları orada binyıllar boyunca iç-içe yaşadıkları brakikefal ve mongoloid tiplerle karışmış, Ön Asyaya kayıdan türk boyları hafıf da olsa, bu antropoloji cizgilerle geri dönmüşler. Atayurddan uzak düşme¬yen türkmen-azer boy¬la¬rında ise ulutürk çağın¬dan kalma klassik Ön As¬ya antropoloji görkem daha kabarık kalmıştır.

Altayda gerçekle¬şen türk-mongol karış¬ma¬sı Hun çağında inten-siv¬leşmiştir. Minusin çuku¬runda hala m.ö. VII-IV asrlarda ahalinin çoku av¬ro¬poid idi, yalnız Taştık kültürü (m.ö. III – m.s. V) çağında burada mongoloid ve karışık tipler görünür. Tuva-hakas bölgesi avrupoid brokikefal tipin formalaştığı arazidir. Çağdaş hakaslarda mongoloid cizgiler kabarık olsa da, Taştıklı protohakaslarda mongo-loid cizgiler hala zaif idi, hatta m.s. VII-X asrlara kadar Tibet ve Çin kaynakları onları mongol-tibet boylarından farklı “sarısaç ve gökgöz” insanlar kibi verirler.

Hakas-sagay toplumundan ayrılıb doğuya giden saha (yakut) boyları Baykal yakasında mongoloidlerle daha davamlı kaynayıb-karışmış ve burası sahaların ikinci Atayurduna çevrilmiştir. Sonralar kuzey-doğu bölgelere geçen ve fiziksel görkemi mongol-tunguslara yakın olan sahaların dilinde de türk dilleri ile olan fark artmıştır.

Antropoloji belgelerle yanaşı kanın terkibi ve bazı hastalıklar da türklerin Atayur¬dunu doğuda degil, Ön Asyada olduğunu gösteren bioloji belgedir. Azer türklerinde yalnız genle nesilden-nesile keçen talassemiya ve ona benzer hastalık Aralıgdenizi bölgelerinde 4-5 bin¬yıl önce yayılmışdı.

2. Arkeoloji kültür belgeleri. Etnoar¬keoloji metodun gerekli-yini, etnik tarihin marhaleler üzre ögrenil¬me¬sinde tarihi-mukayiseli dilçilik, paleografiya ile yanaşı etnik arkeolo¬ji¬nin geniş imkan açtığını vurğulayan A. Barta yazır: “Ne yazık ki, arkeoloji kültürde etnik iden-tifikasiya için hala vahid metod yoktur”.  Halbuki, arkeoloji kazılarda ortaya çıkan tekce ayak formalı kadeh örnekleri aydın gösterir ki, 4-5 binyıl önce Azerbaycan ve Doğu Anadoluda hazırlanan bu kadehler o zaman ayak//adak adlandığı gibi günümüze kadar da ayak adını sakla-mıştır:

 

İslamöncesi yazılı kaynaklarda tesbit olunan türk bölgele¬ri¬nin arkeoloji kültürüne dayanarak daha eski çağlara aid analoji kül¬türün etnoarkeoloji özellikleri arasında paralellik arayıb mükayiseler apar¬mak ilmi metoda aykırı degildir. Bu yönde aparılan araştırmalar gös¬terir ki, türk etnoarkeoloji kültürünün kaynağı Dicle çayının, Van ve Urmu göllerinin havzasıdır. Prototürk etnosuna aid arkeoloji kültürde etnik özellik özünü bükülü basırık (sonralar atlı ba¬sırık, bal¬bal, daşba¬ba elave edilmiştir) ve kurgan kültüründe gösterir. Prototük çağında Ön Asyada bir-birinin devamı kibi yaranmış arkeoloji kültürlerin (Carmo, Halaf, Hasun, Kür-Araz) dışarıdan gelmesi faktı yoktur, dışarı ta¬şın-ması faktı vardır. Lakin türklerin eski migrasiyasını doğudan batıya olduğunu yazanlar arkeoloji kültürün kronologiyasını ve yerdegişme yönünü nazara alma¬dan köçün istikametini tersine verirler. İkiçayara-sın¬da Halaf kültürü üzerinde yaranmış kuzey Ubeyd kültürü sonralar Tükmenistanın güne¬yinde (Göksur 1) ortaya çıkırsa, Anau kül¬türünün batı kolu Tah¬ran etrafı kültürün devamı, doğu kolu ise (Moncuklu-depe) İrandakı Sialk, hatta İkiçayarasındakı Hasun kültürünün devamı¬dırsa, onda köçün yönün doğudan batıya nasıl olur? Halbuki bu arkeo¬lo¬ji abideleri araştıran uzmanlar köçün yönünü batıdan doğuya oldu¬ğunu dafalarla vurğulamışlar.  Bunu da unutmamak gerekir ki, Güney Sibirde neolit çağı Ön Asyadan 4 binyıl sonra başlanmıştır.

3. Etnografik belgeler. Ekinçilik, koyunçuluk, atçılık, demirçi-lik, halça¬çı¬lık sanatının, teker ve arabanın Ön As¬ya¬da yaranıb buradan etraf bölgelere ya¬yıl¬ması bellidir. Doğu türklerde özünü gös¬teren atlı ve bükülü basırık (ölü kömme) kül¬tü¬rü, mitoloji ve folklor motifleri, kadim inanc ve kultlar, kosmonim ve teo¬nim¬ler, hatta “tanrı” (tenger) sözünün özü de Ön Asya menşeli¬dir.  Türk bası¬rık geleneyinde yay¬gın olan bal¬bal, daş¬baba örnekleri¬nin en esgisi son yıllarda Hakkaride bulunmuştur.  Daşbaba gele¬ne¬yinin türk köçlerile buradan Avrasya boz¬kırlarına taşın¬ması kuşku doğurmur. Azerbaycan ve Anadoluda bulunan taşbaba bedizleri¬nin tarihi Orta Asi¬yada yayılan taşba¬balardan binyıllar önceye aiddir ve bu haritada verilen belgeler bunu aydın sergileyir:

4. Tarihi demografya. Prototük boylarının zaman-zaman Ön Asyadan gitmesi burada türk etnosunun sıklığını azaltsa da, 2700 yıl önce başlanıb XI-XII asrlara kadar dalğa-dalğa devam eden gerı kayıt¬malar eski Atayurdda türklerın sayını artırmıştır. Önce doğuya, sonra batıya olan türk köçlerinin okşar ve farklı sebebleri vardır. İlk doğu köçleri uzmanların “büyük migrasiyalar çağı” adlandırdığı m.ö. IV ve II binlerin ortalarında gerçekleşmiştir.  O çağda yük ve koşku hayvanlarının yardımı ile Ön Asyadan dışarı köçleri Urmu-Van gölleri arasında yaranmış ilk teker-araba da kolaylaştırmış, m.ö. II binyılın ortalarında ise atçılık, ata binme atlı-arabalı bozkır türklerine kısa zamanda daha uzaklara gitmek imkanı vermiştır. Altay eposla¬rında yerli faunaya yad olan batı bölgelere aid hayvanlar vardır.

Tarihi köçlerin bir kısmı iglim, landşaft degişmeleri, kuraklık, yiyecek kıtlığı, epidemiya, savaş, deportasiya sebebi ile, bir kısmı da ahalinin artımı ve yeni barınacak bölgelerin aranması ile gerçekleşir. Miladın ilk asrlarında Mongol-Altay bölgelerinde başlanan kuraklık hunların batıya köçleri ile neticelenmiştir. Çinin kuzeyindese III asrda devam eden kuraklık, aclık ve savaş dağıntıları ile ahalinin sayı 80 % azalmıştır.

Bazan biosferde yaranan münasib şarait bölge halkına teper ve-rib passionarlığını artırır. Göytürkler çağında kırgızların 80 bin askeri vardı, XI asrin başında ise onlar savaşa 400 bin asker çıkara bilirdi.  Orta Asyadan oğuz-türkmen boylarının Azer¬beycan, İrak ve Ana¬do-luya köçmesi sebebini o çağın arab yazarları “ai¬le¬lerin çokalması” ile izah edirdiler.

Tarihi köçlerin sebebini, türünü, yönünü gösteren antropoloji, arkeoloji, demografik, onomastik belgeler, kaya resmleri, tamğalar ve yazılı kaynaklar ögrenildikce kadim türklerin etnik çoğrafyası da öz gerçek üzünü gösterir. Tanınmış türkolog A. N. Samoyloviç kırk yıl sovet dilçilik mektebinin lideri olmuş akademik N.Y. Marrın bu söz¬le-rine yüksek deger vermiştir: “Aralıgdenizi sahillerinde türklerin tarihi varlığı yunan ve latın dillerinin yaranmasından, yunan-rum dünyasının ortaya çıkmasından evveldir”.

5. Onomastik belgeler. Türk onomastikasının Ön Asya yazılı kaynaklarında yer alması ve aynı adların sonralar Güney Avrupadan Güney Sibir ve Türküstana kadar geniş bölgelerde üze çıkması kronoloji ardıcıllık bakımından migrasyanın yönü ve çağı hakkında bilgi verir. Ön Asyada işlenen türkce çay, dağ ve yer-yurd adları, şahs ve boy adları buradan giden boyların etnik yaddaşında yaşamış, yeni Atayurdda yeniden işlenmiştir. Yazılı kaynaklar m.ö. III-I binyıllar boyu Ön Asyada Subar, Aratta, Kut, Turuk (Türk), Kumuk, Kuman, Alban, Aran, Saka, Kaspi, Ermen, Bars, Padar, Azar (Azer), Gamer, Göger, Gar¬gar, Sangi-but (Zengi boyu), Kaşkay, Urmu, Kızıl-bud Kızıl boyu), Polad ve sair siyasi kurumla¬rın (bölge, ülke, şehir, dev-let, beylik) adını çekir ki, bunların ekseri türk etnotoponimleridir.

6. Dilçilik belgeleri. Monsillabik devri ilkin Atayurdda keçen Proto¬türk dili dağılanda artık stabil gramatik kuruluşa, zengın leksik bazaya malik idi. İkiçayarasına gelib türklerle komşulukda yaşayan sumerle¬rin diline keçen sözler sırasında bu fiiller vardır: dur-, düş-, de-, tök-, get-, it-, kaç-, kal-, koru-, çap-, tak-, deg-, eş-. Türkizmler başka komşu halkların (hat, elam, kassi) ve bura gelen akad-asur, hurri-urartu, hetitlerin diline de keçmiştir. Ön Asya izoglosları sıra¬sında kut, tengri, dağ, tepe, su (sub), kab, bars, börü gibi yüzlerle söz, türk adları (Alpan, Turan, Tarkan, Ugur, Kamata ve b.) vardır. Saka¬ların Ön As-yaya kayıdışından önce türklerin buraya gelmesi hakkında ar¬ke¬oloji ve yazılı bel¬ge yoktur. Bu halde m.ö. III-I binlere aid bu kadar türk sözü nereden çıktı? Altay teorisi başka sualları cevabsız buraktığı gibi bu suala da cevab vere bilmir.

Doğuya giden türklerin dil ve kül¬tür teperi Orta Asya, Altay ve Türkis¬tan bölgelerindeki geosiyasi ve etno¬lingvistik alanda hege¬mon duruma çıkmış, bölge halkları ile bilingvizm şaraitinde yaşamış¬lar. Mongol ve tunguslarla iç-içe yaşam ise “türk-mongol-tungus dil itti-fakı” yarat¬mıştır. Bele birlik genetik akrabalık degil, sonrakı kon¬takt ile yaran¬mıştır, burada söz konusu “dil ailesi” degil, “dil birligi” ol¬ma-lı¬dır.

Türk dillerinde ileri sözünün “doğu” anlamı doğuya giderken yaranmıştır. Reng bildiren türk sözlerise ilkin Atayurdun çev¬resinde denizlerin hankı tarafda bulu¬n¬du¬ğunu gösterir: Kara (kuzey), Kızıl (güney), Ağ (batı), Gök (doğu).Türk Atayurdundan güneyde Herodot Fars kör¬¬fezinin de Kızıl-Kırmızı adlandığını yazır. Doğuda ise iki Gökgöl vardı ve Kaspinin bir adı da Gökdeniz idi. Göründügü gibi, Ön Asyanın denizleri de türk Atayurdunun koordinatlarını sergileyir.


atayurd

Coğrafi durumuna göre m.ö. IV-II binyıllar arası dönemde artık türk yurduna çevril­miş Orta Asya sonralar türk boylarının muhtelif yönlere migrasiyası yolunda köprü rolunu oynamıştır. Doğu türk urug­­larının bir kısmı Orta Asya ve Kazakistan üzerinden geçerek bugün hakas, altay, tuva halklarının Atayurdu olan Altay bölgesine girmişler. Altayda m.ö. XXV-VIII asrlar arası bir-birinin ardıca orta­ya çıkan Afanasyevo, Andronovo, Karasuk ve Tagar arkeoloji kül­tü­rünün batıdan gelmesi bellidir. Bura gelenlerin içinde türk urugla­rı­nın olması ihtimali de vardır, lakin m.ö. VIII yüzyıldan görünen Aldıbel kültürü ile m.ö. V-III asrlara aid Saglı kültürünü taşıyanların türklüğü kuşkusuzdur.Arjan (m.ö. VIII-VII) ve Pazırık (m.ö. V) kurganları bunun aydın göstergesidir. İkiçayarasına V binyılda gelen sumerlerden sonra III-I binyıllar boyu dalgalarla buraya sami urugları (akkad, asur, aramey, arab) gelmişler. II binyılın başında kuzey-batıdan Orta Anadoluya hindav­ru­padilli hettler, VIII-VII yüzyıllarda frig vehaylar, kuzeyden Güney-Doğu Anado­luya ise II binyılın başında kafkazdilli hurriler ve aynı binyılın sonunda urartular gelib yerleşmişler. Karadenizin kuzeyin­den kalkarak Orta Asya üzerinden Afganistanın kuzeyindeki Areya bölgesine gelen ari (hindiran) urugları orada m.ö. II binyılın sonla­rında iki kola ayrılmış, biri Hindistana, diğeri de m.ö. VIII yüzyılda

atayurd3


 


kafa tası cografi

Yorumlar (1)
M. HAYTA 3 yıl önce
Atatürk'ü dediği gibi 7000 bin yıldır Anadoludayız