Soru Çöz, Test Çöz: Söz Öbeklerinde Anlam Test 7

Soru Çöz, Test Çöz: Söz Öbeklerinde Anlam Test 7


Soru Çöz, Test Çöz: Söz Öbeklerinde Anlam Test 7

1. Bu romanda, pek çok eserde rastlandığı gibi, kaleme dolanıp büyütülmüş insanlaryok. Roman kahramanlarının hepsi ben, sen, o gibi…

Bu cümlede altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçek hayatta görülebilecek tipler

B) Yazar tarafından abartılarak anlatılan karakterler

C) Roman akışını engelleyen figürler

D) Romanda silik kalmış, fazla anlatılmamış insanlar

E) Kavramlar arasında sivrilen karakterler

 

2. Hangi ulusta olursa olsun, sanatın konusu insandır. Sanatın konusu insan olduğu için okunan bir şiir, dinlenen bir müzik parçası gönülleri birbirine açar.

Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) İnsanoğlunun sahip olabilecekleri arasında aklından üstün bir güç yoktur.

B) Birçok yanlış davranışımız çocuklarımızı olumsuz etkilemektedir.

C) Divan edebiyatının halk kitlelerince anlaşılması için çeşitli makale, deneme ve hikâyeler yazdı.

D) İnsanların birbirine yakınlaşması, birbirini sevmesi, sanatın birincil hedefidir.

E) Söz ne denli değerli olursa olsun, yazıya geçmediği sürece kalıcı olamaz.

 

3. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, karşısında verilen deyime uygun değildir?

A) Bir işin yapılmasında öncülük etmek: Ön ayak olmak.

B) Büyük değer verilmek, öncelik tanınmak: Ön planda tutulmak.

C) Önemli durumda olmak: Önde gelmek.

D) Daha başarılı olmak, başkalarını geride bırakmak: Öne düşmek.

E) Önlenmek, mani olunmak: Önü alınmak.

 

4. Eskilerin kullandığı sözcüklerin pek çoğunu bugünün gençleri anlamıyor. Demek ki, gençlerle eskiler arasında kalın bir duvar var. Oysa birazcık çabayla gençler bu duvarda gedikler açabilir ve eskilerle rahat bir biçimde anlaşabilir.

Bu parçada geçen “duvarda gedikler açmak” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuşaklar arasında diyalog kurmak

B) Eskilerin düşünce dünyasını anlamak

C) Dilin sadeleşmesine katkıda bulunmak

D) Sözcük dağarcığını geliştirmek

E) Sözcüklere yeni anlamlar yüklemek

 

5. İnsanların en büyük hatası, geçmişlerini ağır bir yük gibi taşımalarıdır. Ondan öğreneceğinizi öğrenin ve sonra geçmişinizi salıverin gitsin.

Bu parçadaki altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçmişi her zaman hatırlamak

B) Geçmişteki iyi olayları unutmamak

C) Geçmişten büyük ders alıp sonra onu unutmak

D) Geçmişi yakamızdan bırakmak

E) Geçmişle geleceği iyi sentezlemek

 

6. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde deyime yer verilmemiştir?

A) Güz gelince başını alır gidersin

Yavru, niçin boynun eğri tutarsın

B) Söyle bu kuluna sadâkât yok mu

Kalmadı bir çârem nerede kaldın?

C) Aramaya durdum derdime çâre

Ya bulunur oğlum ya da bulunmaz

D) Dostundan ayrı düşen

Nasıl düşmez dağlara

E) Engin, çorak bir çölde kalmış gibi yalnızdım

Yoktu bir dostum gözyaşlarımdan başka

 

7. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi, karşısında verilen deyime uygun değildir?

A) Güçlükleri yenmek için bütün gücüyle çalışmak, büyük zorluklarla karşılaşmak: Göbeği çatlamak.

B) Bir güçlüğe karşı koymak, dayanmak: Göğüs germek.

C) Rahat ve güzel bir ömür sürmek, iyi ve rahat yaşamak: Gün görmek.

D) Tavırları, görünüşü, davranışı düzgün: Hâli vakti yerinde.

E) Kimsenin işine karışmayan, sakin ve uslu yaradılışlı, iddiasız: Kendi hâlinde.

 

8. Başkalarının yürüdüğü yoldan gidenler, kendilerine ait ayak izi bırakamazlar.

Bu cümlede geçen “kendilerine ait ayak izi bırakmamak” sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özgün olamamak

B) Herkes gibi olmak

C) Kolay anlaşılır olmak

D) İşinin ehli biri olmak

E) Çok emek harcamak

 

9. Şüpheye düşürmek, içine kurt düşürmek anlamında (I) gönül bulandırmak deyimi; bir kimseyi hoşuna gidecek bir dille övmek anlamında (II)gururunu okşamak deyimi; çok iyi geçinmek, hiçbir eksiği olmamak, anlaşmak anlamında (III) gül gibi geçinmek deyimi; sevinci yüzünden belli olmak anlamında (IV) kıs kıs gülmek deyimi; derinden, gürültülü ses çıkmak anlamında (V) güm güm etmek deyimi kullanılır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış deyimlerden hangisi, kendisinden önce gelen açıklamaya uygun değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

10. Bir şeyden bıkıp usanmış olmak anlamında (I) yaka silkmek deyimi; hesap sormak veya bir şeyi istemek üzere tutup bırakmamak anlamında (II) yakadan atmak deyimi; bir şeyin, bir kimsenin tesirinden kurtulamamak anlamında (III) yakasını kaptırmak deyimi; kaçamamak, yakalanmak anlamında (IV) yakayı ele vermek deyimi; rahat bırakmak, ısrar etmemek anlamında (V) yakasını bırakmak deyimi kullanılır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış deyimlerden hangisi, kendinden önce verilen açıklamaya uygun değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

11. Düşünceyi dile getirmek için bütün doğayı yardıma çağırırız. Uygun kelimeyi bulduk mu düşüncemiz berraklaşır, gün ışığına çıkar.

Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) İnsanların düşündüklerini her zaman dile getirmesi güç olabilir.

B) Sanatçı, münasip ifadeyi bulunca düşüncesini açık seçik anlatabilir.

C) Sanatçının fikirleri, sıradan okuyucuya ilginç gelir.

D) Çevresini dikkatle gözleyen sanatçı, okuyucularının seviyesine uygun yapıt verir.

E) İnsanlara doğru bilgiler aktaran eserlere, her zaman okuyucular ilgi gösterir.

 

12. Bir şairin, hemen her konuda şiir yazabileceği düşüncesiyle meslektaşlarına ahkâm kesmesi onu başarıya değil, başarısızlığa götürür.

Bu cümlede geçen “ahkâm kesmek” söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değer vermek

B) Yol göstermek

C) Özgün olmak

D) Dürüst davranmamak

E) Atıp tutmak

 

13. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “çaresiz kalan bir insanın, en olmadık şeylere bağlanacağı” anlamı vardır?

A) Mal, canı kazanmaz; can, malı kazanır.

B) Denize düşen yılana sarılır.

C) Her gönülde bir aslan yatar.

D) Beş parmağın hangisini kessen acımaz?

E) Ak gün, adamı ağartır; kara gün, yüreği karartır.

 

14. Ancak sürekli bir yenilenme içinde olan ve özgünlüğünü kaybetmeyen sanatçılar, geleceğe seslenebilir.

Bu cümledeki altı çizili sözün kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değerini gün geçtikçe yitirmek

B) Gençler tarafından anlaşılmamak

C) Yeni fikirlere açık olmak

D) Topluma yol gösterici olmak

E) Kalıcı olabilmek

 

15. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi, karşısında verilen deyime uygun değildir?

A) Taraf tutmak, kayırmak: Birinin gayretini gütmek.

B) Cesaretini kaybetmek: Gayreti kesilmek.

C) Teşvik etmek, cesaret vermek: Gayrete getirmek.

D) Öfkesini, kızgınlığını bastırmak, belli etmemek: Gayrete gelmek

E) İş onu başarabilecek olana kaldı: Gayret dayıya düştü

 

16. Bir çabanın, bir savaşımın, bir yürekliliğin ve korkusuzluğun bulunmadığı yerde, insan gerçeğinin sınırlarının genişletilemeyeceğine inanıyorum.

Bu cümlede geçen “insan gerçeğinin sınırlarının genişletilmesi” sözüyle anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlara yeni duygu ve düşünceler kazandırılması

B) İnsanlara çaba ve mücadele gücü kazandırılması

C) İnsanın bilinmeyen yönlerinin açığa çıkartılması

D) Toplumun benimsediği insanın ortaya koyulması

E) Sanatın elverdiği kadarıyla insanın anlatılması

 

17. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, karşısında verilen deyime uygun değildir?

A) Yaptığına yapacağına pişman olmak: Fitil fitil burnundan gelmek.

B) Ara bozmak, insanları birbirine düşürmek: Fitne sokmak.

C) Daha aşağı bir fiyat teklif etmek, fiyatı indirmek: Fiyatları dondurmak.

D) Hazırlıksız yakalamak, zor duruma düşürmek: Gafil avlamak.

E) Coşmak, hiddetlenmek: Galeyana gelmek.

 

18. Resim sanatında önemli olan tablonun büyüklüğü veya küçüklüğü değil, tabloya yerleştirebildiğimiz yoğunluktur.

Bu cümlede altı çizili söz öbeğinin resim sanatıyla ilgili vurguladığı düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanların tabloya bakış tarzları farklıdır.

B) Resim, duyguların en renkli yansımasıdır.

C) Resimde esas olan, tablodan çok aktarılan görsel zenginliktir.

D) Her ressamın farklı bir çizim sitili vardır.

E) Tablolar, ona bakanlar tarafından anlam kazanır.

 

19. Sessiz ve incecik yağan erken bahar yağmuru, rüzgârın anlattığı ürkütücü hikâyeyi anlamış kadar içini titretir insanın.

Bu cümlede geçen “insanın içini titretmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zavallı kedicik yağmurun altında titriyordu.

B) Yaşadığı hayat beni derinden etkiledi.

C) Sessiz sedasız gitmesi, beni hayal kırıklığına uğrattı.

D) Gecenin karanlığında korka korka eve gitti.

E) Sanatçının son eseri hayatından derin izler taşıyor.

 

CEVAP ANAHTARI
1-B 2-D 3- D 4- A 5-C 6-E 7-D 8-A 9-D 10-B 11-B 12-E 13-B 14-E 15-D 16-C 17-C 18-C 19-B

Yorumlar (0)