Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 12

Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 12


Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 12

1. Bebeğin dilinin üstünde pamukçuklar oluşmuş.

Trakyalı olduğu dilinden hemen anlaşılıyordu.

Y. Kemal’in dili, Haşim’e göre yalındır.

Japon dilinin Türkçeye yakın olduğunu söylerdi.

Yazı dili, konuşma diline göre daha kuralcıdır.

Yukarıdaki cümlelerde “dil” sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

 

2. “Yetişmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde “hazırlanmak, hazır olmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Doktor yetişmeseydi, hastanın durumu kötüydü.

B) Bu elbise yarın akşama yetişmedi.

C) Beş dakikaya kadar çıkarsak vapura yetişebiliriz.

D) Bu kadar işe, tek başına yetişemez.

E) Marmara kıyılarında o yıl bol meyve yetişmişti.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “açmak” fiili “danışmak için söylemek” anlamında kullanılmıştır?

A) Burası beni açmadı, başka bir yere gidelim.

B) Masadaki tek boş yere oturan yaşlı adam “Oturumu açıyorum,” diye söze başladı.

C) Beni dinleyecek birini bulursam derdimi açarım.

D) Dersin sonuna doğru, öğretmen yeni bir tartışma konusu açtı.

E) Bu yıl sonunda, memur alımı için bir sınav daha açılacakmış.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “artık” sözcüğü “bundan böyle, bundan sonra” anlamında kullanılmıştır?

A) Artık bu kadarı da bize haksızlık oluyor.

B) Herkes yiyeceği kadar alsın, kimse artık bırakmasın.

C) Başka bir semte taşınmış; artık buralara pek uğramaz.

D) Kumaş artıklarını atmayıp bir kenarda toplamış.

E) Bu karmaşa bir yerde bitsin artık!

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde “düşmek” sözcüğü “kapılmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Sen, bu işin üstüne çok düştün.

B) Böyle basit bir olay yüzünden mahkemelere düştük.

C) Bu konuşmayı yapmak en yaşlı üyeye düşer.

D) Çocuğunuz bu yıl iyi bir öğretmene düşmüş.

E) Bir an için hepimiz şüpheye düştük.

6. Aşağıdakilerden hangisinde “sarmak” sözcüğü “yayılıp etkisi altına almak, kaplamak” anlamında kullanılmıştır?

A) Aldığı hediyeyi parlak bir kağıtla sardı.

B) Kadınlar, oturup sabahtan öğleye kadar yaprak sarması sarmışlardı.

C) Beş on dakika geçmeden ateş evin her yanını sardı.

D) Ahmet Bey içeri girince çocuklar etrafını sardılar.

E) Kendisinin yapması gereken işleri yine bize sardı.

 

7. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Tartışma programında, bilgiler değil, kariyerler ve kimlikler konuştu.

B) Ne zaman bir çiçek koparmak istese annesine sorardı.

C) Çadırın bağlandığı iplerden biri koptu.

D) Elini arkadaşının omzuna koydu ve birlikte yürüdüler.

E) Çimenlerin üzerinde çocuklar oynuyor, kuzular otluyordu.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “bile” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Yanımızda bir gün bile kalmadı.

B) Hatta karşılıklı konuşmuşlardı bile,

C) Paketleri aldırmak için bir çocuğu bile gönderebilirsiniz.

D) Öldükten sonra bile sesini duymak isterdim.

E) Bu kıraç topraklarda bir ağaç bile yoktu.

 

9. Bir ayna parçasından başka beni kim anlar?

Aşağıdakilerden hangisinde “başka” sözcüğü bu cümledeki anlamı ile kullanılmıştır?

A) Bir başkadır Karadeniz’de yayla şenlikleri.

B) Her toplantıya başka bir dosyayla gelirdi.

C) Her birinden başka tat alacağımı sanmıştım.

D) İlk şiirlerinde aşktan başka hiçbir konuya yüz vermezdi.

E) Yarın yine siz gelin, başkası gelmesin.

 

10. Ataç, yaşadığı dönemde, edebiyat ortamının kutup yıldızı idi. Yazanların, edebiyatın çizgisini o belirlerdi.

Altı çizili sözle Ataç’ın hangi yönü vurgulanmak istenmiştir?

A) Sanatçılar ve edebiyat ortamı için eğitici bir rol üstlendiği

B) Ülkede edebiyat ortamına canlılık getirdiği

C) Sanatçılara, durumlarını ve yönlerini belirlemede rehberlik ettiği

D) Kendi döneminde yaşayan sanatçılardan etkilendiği

E) Sanatçılara, hemen her konuda yardımcı olduğu

11. Aşağıdakilerden hangisinde “düşmek” sözcüğü “İskelenin karşısına düşen kahvede oturmuşlardı.” cümlesindeki anlamı ile kullanılmıştır?

A) Armutlu, Yalova’nın neresine düşüyor?

B) O yıllarda bakkaldan süt, ekmek almak bana düşüyordu.

C) Ceviz ağaçlarının gölgesi, komşu binanın bahçesine düşüyordu.

D) Kasım ayı gelir gelmez karşı dağlara kar düşer.

E) Bizim, İzmir’den taşınmamız bu tarihlere düşer.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Her gelişmiş ülke bugünkü başarısını uzun çalışmalara borçludur.

B) Teknoloji alanındaki gelişmeler sistemli çalışmayı gerektirir.

C) Ülkemizde, her nedense kültür ile bilimin aynı şey olduğu düşünülmüştür.

D) Bilimin temel hedefi insanlığın mutluluğuna katkıda bulunmak olmalıdır.

E) İnsanın sahip olduğu bilgi evreni içerisinde bilim önemli bir yer tutar.

 

13. “Orta” sözcüğünün gerçek anlamı “iki uçtan eşit uzaklıkta olan yer” dir.

Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisinde “orta” sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Hakan, mahallede oynadıkları maçlarda çok güzel ortalar yapardı.

B) Vural’ın babası, defterdarlıkta çalışan orta halli bir memurdu.

C) Ortada yanlış anlaşılan bir durum olduğunu fark etmiştik,

D) Düzce’ye varınca İstanbul-Ankara yolunun ortasına ulaşmış olursunuz.

E) Ortada bu kadar iş varken tatile çıkmanın sırası değil.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, farklı biçimde oluşturulmuş bir ikileme kullanılmıştır?

A) Kapıda duran adam yalan yanlış bir şeyler söyledi.

B) Bu araba, iyi kötü on yıldır işimizi görüyor.

C) Çocuk, deniz kıyısından irili ufaklı bir sürü taş topladı.

D) Buradaki çalışmalarını aşağı yukarı bir haftada bitirir.

E) Birkaç ay sonra çocuk, her işi az çok yapmaya başladı.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir terim kullanılmıştır?

A) Bu denklemde y’nin değeri kaç olacak?

B) Pamuk, sobanın kenarında tatlı tatlı uyuyordu.

C) Yemek hazır olana kadar herkes bir şeylerle meşgul oluyordu.

D) Masanın üzerinde duran gümüş vazodaki yapma çiçekleri inceledi.

E) Yemekten sonra biyoloji dersine biraz daha çalışacaktı.

 

16. Bu efsane hakkında bildiklerimi, size dilimin döndüğü kadar anlatayım.

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Bildiğim kadarıyla, A. Haşim, şiirlerinde toplumsal konulara değinmedi.

B) Programı sunan öğrencinin oldukça düzgün bir konuşması vardı.

C) Bu yörenin tarihi yerlerini, bu yazıda anlatabileceğim ölçüde aktaracağım.

D) Benim anladığım kadarıyla yarın gelmeden önce telefon açacakmış.

E) Görünüşe bakılırsa, çocuğun bu konuyu anlaması kolay olmayacak.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-B  3-C  4-C  5-E  6-C  7-A  8-B  9-D  10-C  11-A  12-C  13-D  14-A  15-A  16-C

Yorumlar (0)