Satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırmak için kullanılan noktalama işareti, kısa çizginin kullanıldığı yerler

satır sonuna sığmayan kelimeler bölünürken bölünür, satır sonuna sığmayan kelimeler bölünürken nasıl bölünür, satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırırız, satır sonuna sığmayan kelimeler bölünürken nokta nokta bölünür, satır sonuna sığmayan özel isimler nasıl yazılır, satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelerinden ayırma, satır sonuna sığmayan kelimeler bölünürken ne kullanılır, satır sonuna sığmayan kelimeler bölünürken neye bölünür

DİĞER 23.01.2018, 11:29 10.03.2019, 09:16
Satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırmak için kullanılan noktalama işareti, kısa çizginin kullanıldığı yerler

Satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırmak için kullanılan noktalama işareti (-)

Kısa çizgi, Satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırmak için kullanılan noktalama işareti 

Türkçede sözcük içinde iki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden önceki ünlüyle değil, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar:

a-ra-ba, ka-ra-ca, ta-le-be.

Ancak bazı alıntı sözcüklerde iki ünlü arasındaki ünsüz kendinden sonraki ünlüyle değil, kendinden önceki ünlüyle hece kurar:

cüz'î, kur'a, Kur'an, vüs'at (bk. Alıntı sözcüklerde kesmeli yazılşı).

Sözcük içinde yan yana gelen ünsüzlerden sonuncusu kendisinden sonraki ünlüyle, diğerleri kendilerinden önceki ünlüyle hece kurar:

bir-lik, sev-mek, Türk-çe, Kork-maz.

Türkçede satır sonunda sözcükler bölünebilir, fakat heceler bölünemez. Satıra sığmayan sözcükler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur:

 
Burasını ilk defa görüyormuş gibi duvarlara, perdelere, möblelere, eşyalara bakıyor, hayret ediyordu. Bütün bu muhitte Türk hayatı-

na, Türk ruhuna ait bir gölge, bir çizgi bile yoktu. Birden Bursa'da-

ki çocukluğunun geçtiği baba evini hatırladı; sofada rahat  ve  be-yaz örtülü divanlar vardı.

(Ömer Seyfettin, Primo Türk Çocuğu)

 
 
Bitişik yazılan sözcüklerde de bu kurala uyulur:

.........................................................................................................baş-

öğretmen değil,

......................................................................................................... ba-

şöğ-ret-men;

...........................................................................................................ilk-

okul değil,

......................................................................................................... il-

ko-kul;

...........................................................................................Karaosman-

oğlu değil,

.......................................................................................Karaosmanoğ-

lu.

Ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz:

......................................................................................................a-

raba değil,

.................................................................................................. ara-

ba;

.................................................................................................... u-

çurtma değil,

................................................................................................uçurt-

ma;

............................................................................................ müdafa-

a değil,

............................................................................................... müda-

faa;

................................................................................................. niha-

î değil,

..................................................................................................... ni-

haî.

Kesme işareti satır sonuna geldiği zaman yalnız kesme işareti kullanılır; ayrıca çizgi kullanılmaz.

................................................................................................... Edirne'

nin...

.................................................................................................. Ankara'

dan...

Rakamların satır sonuna gelmesi durumunda da yalnız kesme işareti kullanılır:

................................................................................................. 1996'

da...

Gırtlak ünsüzü için kesme kullanılan sözcüklerde kesmeli heceler satır sonuna getirilmez:

...................................................................................................... meş'-

aleyi değil,

.....................................................................................................meş'a-

leyi;

....................................................................................................... vüs'-

ati değil,

..................................................................................................... vüs'a-

ti.


Özgün imlâsıyla yazılan yabancı sözcükler satır sonunda kendi dillerinin kurallarına göre bölünür. Yabancı dillerde kullanılan ve tek sesi karşılayan ch, sh, sch, cz, sz gibi harfler satır sonunda birbirinden ayrılmaz.

satır sonuna sığmayan kelimeler bölünürken bölünür, satır sonuna sığmayan kelimeler bölünürken nasıl bölünür, satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırırız, satır sonuna sığmayan kelimeler bölünürken nokta nokta bölünür, satır sonuna sığmayan özel isimler nasıl yazılır, satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelerinden ayırma, satır sonuna sığmayan kelimeler bölünürken ne kullanılır, satır sonuna sığmayan kelimeler bölünürken neye bölünür

Yorumlar (0)