Kültür Nedir? Kültürün ögeleri nelerdir? Kültürün özellikleri nelerdir?

Kültür Nedir? Kültürün ögeleri nelerdir? Kültürün özellikleri nelerdir? Dil ve kültür arasındaki ilişki nedir?

Konu: Kültür Nedir? Kültürün ögeleri nelerdir? Kültürün özellikleri nelerdir? Dil ve kültür arasındaki ilişki nedir? sorularını yanıtlayacağız.

Kültür Nedir?

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür bir sosyal birikim olup aile, yasalar, sanat, bilim ve toplum eliyle şekillenir.

Kültürel farklılığın en büyük nedenleri dil, din ve coğrafi bölgedir.

Kültürün ögeleri nelerdir?

 • 1. Maddi kültür ögeleri: Mimari eserler, giysiler, araç ve gereçler.
 • 2. Manevi kültür ögeleri: İnanışlar, gelenekler, normlar ve düşünce biçimleri.

Kültür, genel olarak iki öğeden oluşur.

a) Maddi Kültürün Ögeleri Nelerdir?

 • Maddi kültürün ögeleri şunlardır:
 • binalar,
 • dinsel yapılar
 • kurum ve kuruluş binaları 
 • parklar ve bahçeler
 • her türlü araç-gereç,
 • giysiler,
 • teknolojik üretimler,
 • arabalar,
 • beslenme kültürü vb.

b) Manevi Kültürün Ögeleri Nelerdir?

 • Manevi kültürün ögeleri şunlardır:
 • İnançlar,
 • gelenekler,
 • normlar,
 • düşünce biçimleri vb.
 • insani tutumlar
 • ahlaki değerler
 • töreler
 • ilke ve inkılaplar
 • (Maddi kültür ise, kısaca manevi kültürün dışındaki kültürsel unsurlar olarak tarif edilebilir.)

Manevi kültür, kısaca inançlar, değerler, semboller, normlar şeklinde tasnif edilebilir. Manevi kültür, bir milleti diğer milletlerden ayırt etme imkanı veren örf, adetler, davranışlar, ahlak anlayışı, değerler, sosyal normlar ve zihniyet değişiklikleridir. Manevi kültür, kolayca müşahade ve teşhis edilemeyen değerleri, inançları, düşünce tarzlarını ihtiva eder. Bunlar bazen o kadar derinde yer etmişlerdir ki, bizzat o kültürün sahibi olan kimseler bile fark edemez. (Dünden Bugünden Tarih-Kültür ve Milliyetçilik-Erol Güngör)

* Daha başka bir ifadeyle insanların yaptıkları aletler, kullandıkları malzemeler maddi kültürü oluştururken, diğerleri manevi kültürü oluşturur.

1: Kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. Birinde meydana gelen bir değişim diğerini de etkiler.

2: Kültür, toplumun doğal çevresinden yani coğrafi koşullardan etkilenir. örneğin, dağlık bölgelerde yaşayan toplumların kültürüyle verimli ovalarda yaşayan toplumların kültürü birbirinden farklıdır.

Kültürü oluşturan unsurlar

 • 1. Dil
 • 2. Din
 • 3. Gelenek-görenek
 • 4. Sanat
 • 5. Dünya görüşü
 • 6. Tarih
 • 7. Bilim
 • 8. Spor

Kültürün özellikleri

 • 1. Millidir.
 • 2. Tarihidir.
 • 3. Özgündür.
 • 4. Ahenkli bir bütündür.
 • 5. Canlı bir varlıktır.
 • 6. Özü değiştirilemez.
 • 7. Milletin ortak malıdır.

MİLLİ KÜLTÜR ÖGELERİ NELERDİR?

Milli Kültür, bir millete özgü bilgi, inanç ve davranışlar bütünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler. Bir milletteki Toplumsal yaşamın dil, düşünce, gelenek, işaret sistemleri, kurumlar, yasalar, aletler, teknikler, sanat yapıtları gibi her türlü maddi ve tinsel ürününü kapsamına alır.

Dil ve kültür arasındaki ilişki

Kültür dili geliştirir, dil de kültürü taşır. Bu ikisi arasındaki ilişki edebiyat sayesinde zirve noktasına çıkar.

Konuşma dili günlük yaşantımızda kullandığımız dil olduğu için yazı dilinden farklıdır. Konuşma dili yazı diline göre daha kuralsızdır. Konuşma ve yazı dili arasındaki farklar şunlardır:

Yazı dilinin özellikleri maddeler halinde

 • 1. Konuşma dili sese, yazı dili harfe dayanır.
 • 2. Konuşma dili günlük dildir, yazı dili ise kitap dili, resmi dildir.
 • 3. Konuşma dillinde değişim hızlıdır, yazı dilinde değişim yavaştır.
 • 4. Konuşma dili sınırlı sayıda insana ulaşırken yazı dili çok daha geniş bir alanı etkileyebilir.
 • 5. Konuşma dili pratiktir, jest ve mimik vardır. Yazı dili daha ağır yazılır ve noktalama kuralları vardır.
 • 6. Konuşma dili yazı diline göre daha kuralsızdır.
 • 7. Bir ülkede bir tane yazı dili varken birden fazla konuşma dili vardır.
 • 8. Konuşma dili doğaldır yazı dili yapma bir dildir.

Dil nedir?

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kendine özgü kuralları olan gizli anlaşmalar sistemi, toplum içinde bulunan canlı bir varlık, seslerden oluşmuş sosyal bir kurumdur.

Konuşma dili nedir?

Konuşma dili Bir topluluğun kendi içinde kullandığı genelde kuralları esnek olan ve farklı ağızları bulundurabilen sesli dile konuşma dili denir.

Yazı dili nedir?

Bir topluluğun kendi içinde kullandığı, kuralları bulunan, tüm ülke içerisinde aynı şekilde kullanılan, imla kuralları ile sınırlı ve harflerden oluşan dile yazı dili denir.

Dilin Özellikleri Nelerdir?

 • 1. Anlaşma aracıdır.
 • 2. Doğal bir varlıktır.
 • 3. Canlı bir varlıktır.
 • 4. Gizli anlaşmalar sistemidir.
 • 5. Ulusun ortak malıdır.
 • 6. Sosyal bir kurumdur.

İçerik: 

 • Kültürün ögeleri nelerdir? 
 • Kültürün özellikleri nelerdir? 
 • Dil ve kültür arasındaki ilişki nedir?
 • Kültürün ögeleri makalesi
 • Kültür nedir kültürü oluşturan öğeler nelerdir?
 • Kültürel ögelerimiz nelerdir örnekler
 • Manevi kültür unsurları nelerdir?
 • Kültürü oluşturan ögeler (10 tane)
 • Maddi kültür nedir?

Yorumlar (0)