Dillerin Sınıflandırılması ve Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Test 2

Dillerin Sınıflandırılması ve Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Test 2


DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ TEST-2

 1. Eser ve ait oldukları dönemlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


 2. A) Orhun Yazıtları: Göktürkçe

 3. B) Hüsrev ü Şirin: Kıpçak Türkçesi

 4. C) Beng ü Bade: Osmanlı Türkçesi

 5. D) Kodeks Comenikus: Çağatay Türkçesi

 6. E) Altın Yaruk: Uygur Türkçesi 1. Aşağıdaki eserlerden hangisi Osmanlı Türkçesi dönemi ile ilgili değildir? 1. A) Şikayetnâme

 2. B) Leyla ve Mecnun

 3. C) Sıham-ı Kaza

 4. D) Beng ü Bade

 5. E) Gülistan Tercümesi 1. Aşağıdakilerden hangisi Türk dilinin gelişim çağlarından biri değildir? 1. A) Budizm Çağı

 2. B) Eski Türkçe Çağı

 3. C) Yeni Türkçe Çağı

 4. D) Orta Türkçe Çağı

 5. E) Türkçenin Karanlık Çağı 1. Çin-Tibet dil ailesi içerisinde yer alan dil hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 1. A) Fince             B) Vietnamca             C) Estonca              D) Mançuca                E) Korece 1. Orhun Anıtları'nın yazarları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 1. A) Vezir Tonyukuk ve Bilge Kağan

 2. B) Bilge Kağan ve Kül Tigin

 3. C) Kül Tigin ve Vezir Tonyukuk

 4. D) Vezir Tonyukuk ve Yollug Tigin

 5. E) Bilge Kağan ve Yollug Tigin 1.  I. Soğd yazısını kullanmışlardır.

 2. Buda ve Mani dinlerini kabul etmişlerdir.


III. Altun Yaruk, Irk Bitig ve Sekiz Yükmek en önemli eserleri olarak bilinir.

Yukarıdaki hakkında bilgi verilen Türk kavmi hangisidir?

 1. A) Gagavuz Türkleri

 2. B) Göktürk Türkleri

 3. C) Uygur Türkleri

 4. D) Kazak Türkleri

 5. E) Kırgız Türkleri 1. …….13. yüzyılda yazılmış Kıpçak sözlüğüdür.

  Boşluğa gelecek bilgi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 1. A) Divan-ü Lügat'it Türk

 2. B) Divan-ı Hikmet

 3. C) Kamus-ı Alam

 4. D) Şecere-i Türkî

 5. E) Kodeks Comenikus 1. Karahanlı Türkçesine ait olmayan eser hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 1. A) Muhakemet'ül Lügateyn

 2. B) Divan-ı Hikmet

 3. C) Divan-ü Lügat'it Türk

 4. D) Kutadgu Bilig

 5. E) Atabet'ül Hakayık 1. Orhun Yazıtları ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 1. A) Türk dilinin bilinen ilk yazılı örnekleridir.

 2. B) Orhun Yazıtlarında yabancı sözcük sayısı çok azdır.

 3. C) Anıtlar, Yolluğ Tigin tarafından yazılmıştır.

 4. D) Orhun Yazıtları Eski Anadolu Türkçesinin yazıtlarıdır.

 5. E) 8. yüzyılda dikilmişlerdir. 1. Türkiye Türkçesi hangi ilimizin konuşma dili esas alınarak şekillenmiştir? 1. A) Ankara             B) Erzurum             C) İstanbul          D) İzmir              E) Eskişehir 1. Bugün yeryüzünde konuşulan diller, ses düzeni, söz dizimi, sözcük hazinesi ve yapı bakımından bazı yakınlıklar ve benzerlikler gösterir. Diller arasındaki bu yakınlık ve benzerliğe……….denir.

  Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? 1. A) Ağız              B) Lehçe                C) Şive                 D) Jargon                E) Dil aileleri 1. "Almanca"ve "İngilizce" hangi diller içerisinde yer alır? 1. A) Bantu Dilleri

 2. B) German Dilleri

 3. C) Roman Dilleri

 4. D) Slav Dilleri

 5. E) Ural-Altay Dilleri 1. Türkçe köken bakımından ……………..dil ailesinin …………….kolunda yer alır.

  Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? 1. A) Ural-Altay / Altay

 2. B) Ural- Altay / Ural

 3. C) Hint-Avrupa / Asya

 4. D) Hint-Avrupa / Avrupa

 5. E) Çin-Tibet / Tibet 1. Aşağıdaki dillerden hangisi eklemeli dillerden biridir? 1. A) Fransızca            B) İngilizce            C) Arapça               D) Türkçe              E) Farsça 1. Fuzûlî'nin"Şikâyetnâme", Nâbî'nin "Harnâme", Nef'i'nin "Sıham-ı Kaza" eseri Türkçenin hangi döneminde verilmiş eserlerdir? 1. A) Kuzey (Kıpçak) Türkçesi

 2. B) Doğu (Çağatay) Türkçesi

 3. C) Osmanlı Türkçesi

 4. D) Karahanlı Türkçesi

 5. E) Uygur Türkçesi 1. Orhun Yazıtları ile verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 1. A) Orhun Yazıtları sırasıyla Tonyukuk, Kül Tigin, Bilge Kağan anıtlarından oluşmuşlardır.

 2. B) Orhun Anıtları'nda Uygur alfabesi kullanılmıştır.

 3. C) Yazıtlardan ilk söz eden kişi 13. yüzyıl İlhanlı tarihçilerinden Cüveyni'dir.

 4. D) Orhun Yazıtları'nı 1721'de Strahlenberg bulmuştur.

 5. E) Yazıtlar, 1893'te Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunmuştur. 1. Aşağıda verilen dönem eser eşleştirmelerinden hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur? 1. A) Yeni Lisan Makalesi: Modern Türkçe Çağı

 2. B) Orhun Abideleri: Eski Türkçe Çağı

 3. C) Muhakemet'ül Lügateyn: Yeni Türkçe Çağı

 4. D) Kodeks Comenikus: Orta Türkçe Çağı

 5. E) Babürame: Karanlık Çağ 1. "Memur-memure; müdür-müdire, katib-kâtibe"sözcükleri arasındaki ilişkiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 1. A) Bazı dillerde erilik-dişilik yani cinsiyet ayırımı söz konusudur.

 2. B) Yapım ve çekim ekleri sözcük köklerini değiştirmez.

 3. C) Ünsüzler arasında sertlik-yumuşaklık uyumu vardır.

 4. D) Köklere yapım ve çekim ekleri eklenir.

 5. E) Sözcükler tek heceden oluşur. 1. Aşağıdakilerden hangisi bir dil ailesi değildir? 1. A) İngilizce Dil Ailesi

 2. B) Hint-Avrupa Dil Ailesi

 3. C) Hami-Sami Dil Ailesi

 4. D) Çin-Tibet Dil Ailesi

 5. E) Bantu Dil Ailesi 1. Türk Dili'nin geçirdiği dönemler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 1. A) Eski Türkçe Dönemi- Kuzey-Doğu Türkçe Dönemi- Orta Türkçe Dönemi

 2. B) Orta Türkçe Dönemi- Batı Türkçe Dönemi- Türkiye Türkçesi Dönemi

 3. C) Eski Türkçe Dönemi- Orta Türkçe Dönemi- Yeni Türkçe Dönemi

 4. D) Göktürk Türkçesi- Uygur Türkçesi- Türkiye Türkçesi

 5. E) Karahanlı Türkçesi- Kuzey (Kıpçak) Türkçesi- Doğu (Çağatay) TürkçesiCEVAP ANAHTARI. 1-D 2-E 3-A 4-B 5-D 6-C 7-E 8-A 9-D 10-C 11-E 12-B 13-A 14-D 15-C 16-B 17-E 18-A 19-A 20-C

Yorumlar (0)