DEMOKRASİ - M. Ünal MUTLU

''Demokrasi'' tarihte kelime ve kavram olarak ilk kez MÖ 3000'lerde Kengerlerde (Sümer) görülmüştür. Gerek ülkemizde gerek dünyada, sömürgenlerin dikte ettiği eğitim sistemi içinde Batı’nın masalları ile yetişmiş olan günümüz aydınları (!) beyinlerine enjekte edilen virütik bilgileri tartışılmaz ‘bilimsel gerçek’ olarak görürler).

Dünya Tarihi 20.06.2018, 16:07 20.06.2018, 17:00
DEMOKRASİ - M. Ünal MUTLU

DEMOKRASİ

M. Ünal MUTLU

''Demokrasi'' tarihte kelime ve kavram olarak ilk kez MÖ 3000'lerde Kengerlerde (Sümer) görülmüştür.
Gerek ülkemizde gerek dünyada, sömürgenlerin dikte ettiği eğitim sistemi içinde Batı’nın masalları ile yetişmiş olan günümüz aydınları (!) beyinlerine enjekte edilen virütik bilgileri tartışılmaz ‘bilimsel gerçek’ olarak görürler). Bu saplantı içinde, entelektüel bir tutsak olduklarının bilincinde değildirler. Taşıdıkları önyargılarını sorgulamak, bir anlamda özgürleşmek hiç akıllarına gelmez.

Bu açıdan bakılınca, DEMOKRASİ kelime ve kavramını Grek kökenli sayanlar, birilerinin ortaya saldığı virüsleri kapmış ve beyin enfeksiyonuna yakalanmış kurbanlardır.

Acıdır ki bugün aşağıdaki gerçekleri dile getirmek, beşyüz yıl önce – Dünya öküzün boynuzunda diyenlere- ‘Dünya dönüyor’ demek gibi bir şeydir.

‘Demokrasi tarihte kelime ve kavram olarak ilk kez MÖ 3000'lerde Kengerlerde görülmüştür.’ İlk meclisler de -S.N. Kramer’in deyimiyle- Grek ve Roma’da değil Kenger’de (Sumerde) görülür.

‘Demokrasi, Demokratik‘ gibi kelimeler, Kengerce ‘Dumugiratuku‘ kelimesinin günümüzde Batı dilleri fonetiği ile söylem biçimidir. ‘Dumugiratuku‘ da Kengerce ‘halkın gücü’ demektir.
Amerika demokrasiyi Grek, Roma veya İngiltereden değil Kızılderili’lerden öğrenmiştir. ABD Anayasasını hazırlayanlar, Kızılderililerin yüzlerce yıl uyguladığı demokratik federal yapıyı ABD’ye adapte etmiş, yani kopyalamışlardır.

ABD‘nin simgesi Özgürlük Heykeli Kengerin Aşk Tanrıçasıdır.

AB’nin 12 yıldızlı bayrağı, Kengerlerin tanrılar meclisindeki 12 tanrının yıldıza dönüşmesi ile oluşmuştur. (12 burç,12 saat,12 ay,12 gün,12 havari, Virgin Mary’nin başında 12 yıldız…AB Bayrağı)
Demokrasi üzerine ahkam kesenler önce beyinlerine enjekte edilen şu virütik önyargıları dışarı çıkarırlar.

Demokrasi Grek Uygarlığında doğmuştur (MÖ 500). Demokrasi Grekçe ‘Demos’ ve ‘Kratos’ kelimesinden oluşur. Grekçe ‘Demos’ halk, ‘ Kratos’ güç, yönetim demektir . Demokrasi ‘Halkın gücü, yönetimi’ demektir.

Bu ne menem demokrasidir ki halkın %90 ı köle doğar, köle ölür. Kadın’ların - fahişe değilse-
sosyal hayatta yeri yoktur. Aristokrasi denilen bir ağalık sistemi vardır.

Kenger demokrasisinde köle sınıfı vardır ama bir kölenin kral olma şansı da vardır. Kadın erkek arasında eşitlik vardır. Gençler meclisi (Parlemento), İhtiyarlar meclisi vardır. Savaş kararları gibi önemli kararlar referandumla alınır. Son etimolojik ve arkeolojik bulgular ‘Demokrasi’nin Grekçe değil Kengerce olduğunu kanıtlamıştır. (John Keane, A short History of Democracy)

Kenger’de doğan demokrasi bir yandan doğuya Hindistan’a, diğer yandan batıya Sidon (Sayda) Biblos () Anadolu Likya ve Yunanistan coğrafyasına yayılır. MS 950'lerde İslam Uygarlığında gerçek bir demokrasi uygulaması görülür. MS 1300'lere kadar Batı’da demokrasi kelimesi görülmez. Avrupa yüzyıllarca feodalite dönemini yaşarken, Batı’lılar tarafından kökleri kurutulmadan önce Kuzey Amerika Kızılderililerinin, en az 500 yıl süren demokratik bir yönetim sistemleri vardır. ABD nin bugünki devlet yapısı bu sistemin devamıdır.

Bu girişten sonra Demokrasi’nin kelime yapısını bir kez daha irdeleyelim.

Önce şunu belirtelim ki Grekçenin doğuşu -Kengerceden 2500 yıl sonra- MÖ 700'lerdedir. Yani Grekçe Kengercenin yanında dünkü çocuktur. Grekçe, Yunanistan coğrafyasında yaşayan Pelasg denilen bir halkla daha sonra Hindistan’dan gelen bir grup halkın kaynaşması sonunda ortaya çıkmış bir dildir. Pelasg dilinin arkaik bir Türkçe olduğu, Hindistan’dan gelenlerin ise Sankritçe benzeri bir dil konuştuğu ileri sürülür. Bu doğru ise Grekçe, Türkçe ile Sankritçenin karışımından oluşan almaşık bir dildir. Bir çok kelimenin Türkçe ve Grekçe aynı olması bu olasılığı güçlendirmektedir.

Tipik bir örnek ‘Kımız’ kelimesi Kengerce, Grekçe ve güncel Türkçe’de aynı anlamdadır: Alkollü içki

‘Dumu’ kelimesi bugün bile Kazakça ve Asya Türkçesinde ‘Oğul, nesil’ demektir. Yani,’Doğma’

‘Dumu’ kelimesi Kengerce ‘Çocuk,oğul‘ demektir. Arapça’ya ‘Damat, mahdum’ olarak geçer.

‘Demo’ kelimesi Grekçe ‘Halk’ demektir.

‘Dumugir‘ Kengerce ‘Özgür halk, yerli halk’ (köle olmayan, yabancı olmayan) demektir.

Bu kelime ileride Arapça’da ‘cumhur’, Türkçe’de ‘Cumhuriyet’ kelimelerini oluşturacaktır. Dumugir +Atuk => Dumugiratuk veya Cumhur + Atik => Cumhuratik ‘Demokratik’ kelimesini çağrıştırıyor mu?

‘Kur’ Kengerce çok güçlü demektir. Günümüzde gür, gürbüz olmuş .

‘Kara’ Göktürkçe ‘çok güçlü’ demektir. Karaman (Yiğit), Karakış, Karahan (Türk Mitolojisinde Tanrılar Tanrısı)

'Atuku' Kengerce Güç, kuvvet (Günümüz Türkçesinde: Atak, Atik)

Kengerce ‘Kur +atuku’ = Kuratuku son hecenin düşmesiyle Grekçe ‘Krat, Krata, Kratos’ biçimine girmiş.

Kengerce Atuku kelimesinin Arapçada ‘Takat’, İbranicede ‘Tokat’ olmuştur

Özetle Demokrasi kelimesi buğünün Türkçesi ile Doğma+ Gür + Atik , Asya Türkçesi ile Dumu+Kara +Atak; Kengerce ile Dumu+Kur+Atuku Grekçeleşmiş kelimelerle Demos+Kratos > Demo+Krat biçimde oluşmuştur.

MÖ 3000'lerde Kengerce ‘Dumukuratuku’ kelimesi 2500 yıl sonra MÖ 500 de Grekçe ‘Demokratia’ olarak ses değişimine uğramış. Batı dillerinde ilk kez Latincede MS 1300'lerde Democratia, MS 1400'lerde Fransızcada Democratie, İngilizcede 1570'lerde Democracy olarak ortaya çıkmış.

Antik Türk kültürünün mirasına konmuş olan Batı’nın geçmişinde demokrasi yoktur.
Demokrasi kavram ve kelime olarak Batı için bir ithal malıdır.
 

5 Eylül 2011

Yorumlar (0)
30°
açık