ATEBETÜ’L HAKÂYIK VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

ATEBETÜ’L HAKÂYIK VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

ATEBETÜ’L HAKÂYIK VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

ATEBETÜ’L HAKÂYIK VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

  • Atebetü'l-Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Sempozyumu için Türkiye ve Türkiye dışından çok sayıda bildiri özeti gönderilmiştir.

  • Başlangıçta 100 bildirinin sunulacağı bir sempozyum planlaması yapılmış olsa da başvurunun çok fazla olması sonucu bu sayı 150'ye çıkarılmıştır.

  • Gelen bildiri özetleri bilim ve düzenleme kurulu üyeleri tarafından değerlendirilerek bildirisi kabul edilen akademisyenler belirlenmiştir.

  • Çok değerli bazı bildiri özetlerini sayı, zaman ve bütçe sınırlamaları yüzünden kabul edemedik. Değerli akademisyenlerimiz eğer isterlerse tamamlanmış bildirilerini gönderdiklerinde yayınlanacak yayında çalışmalarına yer verilecektir.

  • Gönderilen bazı özetler sempozyumun konularına uygun ve özgün olmadığı, benzer çalışmaların çok fazla olması ve zamanında gönderilmediği için kabul edilememiştir.

  • Bilim Kurulunca kabul edilen bildirilerin davet mektupları e-posta yoluyla tarafınıza gönderilmeye başlanacaktır.

  • Bildiri tam metinlerinin 25 Haziran 2018 tarihine kadar yturkiye@gmail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Atebetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Sempozyumu 
Düzenleme Kurulu Başkanlığı

Sempozyum Programı

28.6.2018

(KRİSTAL SALON)

28.6.2018
AÇILIŞ 10.00

 10.00-11.00

AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI

 11.00-11.15

SİNEVİZYON: Dr. Hasan Celâl Güzel ve Çalışmaları

 11.15-11.30

Ara

(EDİP AHMET YÜKNEKİ SALONU)

28.6.2018
I. Oturum 11.30-12.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY-Prof. Dr. Gulbanu KOSIMOVA

 11.30-11.45

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY (Türkiye)

İlk Dönem İslamî Eserler ve Atebetü'l-Hakâyık

 11.45-12.00

Prof. Dr. Gulbanu KOSIMOVA (Kazakistan)

Edip Ahmet Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık’,ı Edebi Şiirsel Dilde Yazılmış Eserdir

 12.00-12.15

Doç. Dr. Salim PİLAV (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta İdeal İnsan Tasavvuru

 12.15-12.30

Dr. Öğr. Ü. Kürşat EFE (Türkiye)

Atebetü'l-Hakâyık'ta Alt Anlamlılık

 12.30-12.45

Değerlendirme

 12.45-14.00

Öğle Yemeği

28.6.2018
II. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. MehmanMUSAOĞLU-Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN

 14.00-14.15

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık Metninin Yeni Filolojik-Lengüistik Yöntemlerle İncelenmesi Üzerine

 14.15-14.30

Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Bilginin Yorumu

 14.30-14.45

Doç. Dr. Galip GÜNER (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık ve Kutadgu Bilig’e Göre 11. Yüzyılda Türk Toplum Hayatında Görülen Bozulmalar

 14.45-15.00

Doç. Dr. Emek ÜŞENMEZ (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Geçen Türkçe Dinî İfadeler Üzerine

 15.00-15.15

Dr. Öğr. Ü. Rıdvan ÖZTÜRK (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta A Enklitiği

 15.15-15.30

Betül TABAK (Türkiye)

İlk Dönem Türkçe İslami Eserlerden Atebetü’l-Hakâyık'ın Dijital Yöntemlerle İncelemesi

 15.30-15.45

Değerlendirme

 15.45-16.00

Ara

28.6.2018
III. Oturum: 16.00-18.00
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL-Prof. Dr. Ayşegül SERTKAYA

 16.00-16.15

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL (Türkiye)

Atebetü’l-Hakayık’ta Dini Unsurların Nazma Çekilişi Üzerine Bir Değerlendirme

 16.15-16.30

Prof. Dr. Ayşegül SERTKAYA (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ın Kostantiniyye Nüshası

 16.30-16.45

Dr. Öğr. Ü. Serkan ÇAKMAK (Türkiye)

Atebetü'l-Hakâyık'ın Hollanda Nüshası

 16.45-17.00

Dr. Öğr. Ü. Gönül ERDEM NAS (Bosna Hersek)

Atebetü’l-Hakayık ve Kutadgu Bilig’deki Tema Ortaklıkları: Bilgi ve Dil Kavramları

 17.00-17.15

Dr. Gatibe VAGIFKIZI GULİYEVA (Azerbaycan)

Karahanlı Türkçesi Bağlamında Kutadgu Bilig ve Atebetül-Hakayık’ta Sosyal-Siyasi Leksik Birimler

 17.15-17-30

Dr. Öğr. Ü. İbrahim AKYOL (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’taki Nazım Şekilleri ve Bazı Problemler

 17.30-17.45

Dr. Öğr. Ü. Nurullah ŞAHİN (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’taki Metaforlar

 17.45-18.00

Değerlendirme

 19.30

Akşam Yemeği

(YUNUS EMRE SALONU)

28.6.2018
I. Oturum 11.30-12.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN-Prof. Dr. Turan KARATAŞ

 11.30-11.45

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (Türkiye)

Yunus Emre’nin Batı ve Doğu Edebiyatlarındaki Yeri

 11.45-12.00

Prof. Dr. Turan KARATAŞ (Türkiye)

Büyük Yûnus’un Şiirlerini Nasıl Ayırt Edeceğiz?

 12.00-12.15

Dr. Öğr. Ü. Aysun ÇELİK (Türkiye)

Bülbülün Dîvânında Bülbül Olmak: Yûnus Emre Dîvânı’nda “Bülbül” İmgesi

 12.15-12.30

Dr. Öğr. Ü. Cafer ÖZDEMİR (Türkiye)

Yunus Emre'nin Dünyasında Bir Erginleme Aracı Olarak “Yolculuk”

 12.30-12.45

Değerlendirme

 12.45-14.00

Öğle Yemeği

28.6.2018
II. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kamil VELİ NERİMANOĞLU-Doç. Dr. İdris Nebi UYSAL

 14.00-14.15

Prof. Dr. Kamil VELİ NERİMANOĞLU (Türkiye)

Orta Çağ Türk Edebi Dili: Kutadgu Bilig’den Nevai’ye

 14.15-14.30

Doç. Dr. İdris Nebi UYSAL (Türkiye)

Yunus Emre Divanı, Karaman Nüshasının Söz Varlığı Üzerine Notlar

 14.30-14.45

Dr. Öğr. Ü. Mediha MANGIR (Türkiye)

Risaletü’n-Nushiyye’de Bağdaşıklık ve Tutarlılık Görünümleri

 14.45-15.00

Öğr. Gör. Yakup ALAN-Dr. Öğr.Ü. Nurşat BİÇER (Türkiye)

Risaletü’n Nushiyye’de Yer Alan Eğitsel Değerler

 15.00-15.15

Dr. Öğr. Ü Ergün ACAR-Tuncay SAKALLIOĞLU-Mustafa GEZİCİ (Türkiye)

Hızır Bey Çelebi'nin Türkçe Yâsin-i Şerif Tefsiri Üzerine (Kastamonu Nüshası)

 15.15-15.30

Dr. Öğr. Ü. Nuray DEMİR ÖZTÜRK (Türkiye)

Beylikler Döneminde Yazılmış Bir Tıp Metni Üzerine

 15.30-15.45

Değerlendirme

 15.45-16.00

Ara

28.6.2018
III. Oturum: 16.00-18.00
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fuzuli BAYAT - Prof. Dr. Abdullah EREN

 16.00-16.15

Prof. Dr. Fuzuli BAYAT (Azerbaycan)

Hoca Ahmed Yesevi’nin Tasavvufi Görüşlerinin Yer Aldığı Fakrnâme Eseri

 16.15-16.30

Prof. Dr. Abdullah EREN (Türkiye)

Dîvân-ı Hikmet’te Gariplik ve Garipler

 16.30-16.45

Doç. Dr. Burabiye R. TANGİROVNA (Tacikistan)

Yesevî, Nevayi ve Besmele

 16.45-17.00

Zhamila ARZYBAEVA (Türkiye)

Dîvân-ı Hikmet’in Yeni Bir Nüshası Üzerine

 17.00-17.15

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Sait ÇALKA (Türkiye)

Yazıcıoğlu Mehmed’in Muhammediye’sinde İslami ve Edebi Kaynaklar

 17.15-17.30

Dr. Salih UÇAK (Türkiye)

Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha Mesnevisinde Estetik Anlatı Boyutu

 17.30-17.45

Satı KUMARTAŞLIOĞLU (Türkiye)

Anadolu Türkçesinin İlk Yazılı Örneklerinden Manzum Dini Hikâyelere Bir Örnek: Hikâyet-i Habbal

 17.45-18.00

Değerlendirme

 19.30

Akşam Yemeği

(NECİP ASIM SALONU)

28.6.2018
I.Oturum 11.30-12.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA-Prof. Dr. Gaffar MEHDİYEV ÇAKMAKLI

 11.30-11.45

Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA (Türkiye)

Mi‘râc-nâme ve Üzerinde Yapılan Çalışmalar Hakkında

 11.45-12.00

Prof. Dr. Gaffar Mehdiyev ÇAKMAKLI (Türkiye)

Erivan-Matenadaran Eski El Yazıları Enstitüsü’nde Bulunan Ermeni Harfli Kıpçakça Metinlerin El Yazıları Üzerine

 12.00-12.15

Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ-Esra ÖZDER (Türkiye)

Necib Asım ve Atebetü’l-Hakâyık (Hibetü’l-Hakayık) Çalışmaları

 12.15-12.30

Dr. Öğr. Ü. Savaş ŞAHİN (Türkiye)

Harezm Dönemi Eserlerinde Geçen ve Türkmen Türkçesinde Yaşayan Türkçe Kelimeler Üzerine

 12.30-12.45

Değerlendirme

 12.45-14.00

Öğle Yemeği

28.6.2018
II. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Raikhan DOSZHAN-Prof. Dr. Vügar SULTANZADE

 14.00-14.15

Prof. Dr. Raikhan DOSZHAN (Kazakistan)

“Hibat-ül-Hakayık” Destanının Morfolojik Yapı Özellikleri

 14.15-14.30

Prof. Dr. Vügar SULTANZADE (Kıbrıs)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Bir Emir Eki

 14.30-14.45

Dr. Öğr. Ü. Mustafa Levent YENER (Türkiye)

Kutadgu Biligdeki Hayvan Adları ve Türklerde Hayvan Sembolizmi

 14.45-15.00

Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN (Türkiye)

Coğrafi Terimler Açısından Atebetü’l-Hakâyık ve “Yul” Sözcüğü Üzerine

 15.00-15.15

Dr. Öğr. Ü. Hüseyin YILDIZ (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Algı Fiilleri

 15.15-15.30

Öğr. Gör. Hakan ÖZDEMİR (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ın Söz Varlığı

 15.30-15.45

Değerlendirme

 15.45-16.00

Ara

28.6.2018
III. Oturum: 16.00-18.00
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Lindita XHANARI (LATIFI)-Prof. Dr. KAMİL BEŞİROV

 16.00-16.15

Prof. Dr. Lindita XHANARI (LATIFI) (Arnavutluk)

Arnavutça Sözlüklerindeki İslam Terminolojinin Özellikleri (Sorunlar ve İhtiyaçlar)

 16.15-16.30

Prof. Dr. Kamil BEŞİROV (Azerbaycan)

Oğuz Türkçesinin İlk Yazılı Örneklerinden Biri Olarak Kadı Burhaneddin’in Şiir Dili

 16.30-16.45

Dr. Öğr. Ü. Onur ER (Türkiye)

Kutadgu Bilig'deki Eğitsel Düşüncelerin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

 16.45-17.00

Dr. Öğr. Ü. Nurşat BİÇER-Öğr. Gör. Yakup ALAN (Türkiye)

Kutadgu Bilig’de Konuşma Eğitim

 17.00-17.15

Dr. Öğr. Ü. Mehmet S. ÇELEPİ (Türkiye)

Millî Hatırat Türü Olarak İslami Dönem Türk Destanları

 17.15-17.30

Eyüp Tugay BAHAR (Türkiye)

Divanu Lugati't-Türk'te +Sı- Eki

 17.30-17.45

Z. Uğur YIKAN (Türkiye)

Kutadgu Bilig’de Yer Alan Geleneksel Eğitim Anlayışı: Usta-Çırak İlişkisi Bağlamında Bir Okuma

 17.45-18.00

Değerlendirme

 19.30

Akşam Yemeği

(KAŞGARLI MAHMUT SALONU)

28.6.2018
I. Oturum 11.30-12.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU-Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN

 11.30-11.45

Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU (ABD)

Karahanlı Döneminden Sonra Türk Dili ve Edebiyatına Ne Oldu: İki Yüzyıllık Boşluk?

 11.45-12.00

Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN (Türkiye)

Eski Anadolu Türkçesi Yazı Dili midir?

 12.00-12.15

Dr. Öğr. Ü. Çiğdem USTA (Türkiye)

Nehcü’l-Feradis’te “Emir Kipi” ve “Emir Kipliği”

 12.15-12.30

Zehra SAĞ (Türkiye)

Karahanlı Devri İlk Dil ve Edebiyat Ürünlerinde Mukaddime Geleneğinin Oluşmasına Yönelik Bir İnceleme

 12.30-12.45

Değerlendirme

 12.45-14.00

Öğle Yemeği

28.6.2018
II. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. S. Dilek YALÇIN ÇELİK-Doç. Dr. Gaybullah BABAYAR

 14.00-14.15

Prof. Dr. S. Dilek YALÇIN ÇELİK (Türkiye)

Postmodern Bir Anlatı Olarak Lale Müldür’ün Divan-I Lügati’t-Türk Adlı Şiir Kitabında Metinlerarası Öğeler

 14.15-14.30

Doç. Dr. Gaybullah BABAYAR (Özbekistan)

Edip Ahmed Yügneki’nin Yaşadığı Bölgeye Ait Yeni Bilgiler

 14.30-14.45

Dr. Ainur MAYEMEROVA (Kazakistan)

Atebetü’l-Hakâyık Dilindeki Sıfatlar ve Kazak Türkçesi’ndeki Görünümü

 14.45-15.00

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Sait ÇALKA (Türkiye)

Âyet ve Hadis Şerhi Bağlamında Âtebetü’l-Hakâyık’ı Okumak

 15.00-15.15

Dr. Mukadder GÜNERİ (Türkiye)

Bilgi Bilge Yaşam ve Sürdürebilirlilik Sözcükleri Üzerine

 15.15-15.30

Zukhra YULDASHEVA (Özbekistan)

XI-XIII Yüzyıl Yazma Eserlerindeki Folklorizmler

 15.30-15.45

Değerlendirme

 15.45-16.00

Ara

28.6.2018
III. Oturum: 16.00-17.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şakir İBRAEV-Doç. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL

 16.00-16.15

Prof. Dr. Şakir İBRAEV (Kazakistan)

Orta Asırdaki Türk Yazı Eserlerinde Yer Alan Türkçe Prototip Kavramlarının Tanımı

 16.15-16.30

Doç. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL (Türkiye)

Karahanlı Sahası Metinlerinde “İnsanlık” Kavramı

 16.30-16.45

Dr. Hülya UZUNTAŞ (Türkiye)

Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde İslâmî İsimler

 16.45-17.00

Öğr. Gör. Esin AĞCA (Türkiye)

Tarihsel Türk Dili Alanlarında Ugra- Fiili

 17.00-17.15

Tınçtıkbek ÇOROTEGİN (Kırgızistan)

Mahmud Kaşgarlı Barskanlı Çızan Dünya Çerçeve Haritası (1072-1077) ve Onun Müslüman Haritalama İlmindeki Yeri

 17.15-17.30

Dr. Oles KULCHYNSKYY (Ukrayna)

“Dîvânu Lugati’t-Türk”te Kaydedilen Ağaç ve Bitki ile İlgili Terimlerinin Anlatımı

 17.30-17.45

Arş. Gör. Bekir Yavuz PEKACAR (Türkiye)

Divânu Lügati’t-Türk ve Saha (Yakut) Türkçesinde Aile ve Akrabalık Adları

 17.45-18.00

Değerlendirme

 19.30

Akşam Yemeği

29.6.2018

(EDİP AHMET YÜKNEKİ SALONU)

29.6.2018
I. Oturum: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ebulfez AMANOĞLU-Doç. Dr. Talip DOĞAN

 09.00-09.15

Prof. Dr. Ebulfez AMANOĞLU-Esmer MEMMEDOVA (Azerbaycan)

Karahanlı Türkçesi Ürünü“Atebetül-Hakayık” ve Azerbaycanda Araştırılması Üzerine Bir İnceleme

 09.15-09.30

Doç. Dr. Talip DOĞAN-Adilcan ERUYGUR (Türkiye)

Çin’de Atebetül-Hakayık Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

 09.30-09.45

Doç. Dr. Erkin EMET (Türkiye)

Çin ve Doğu Türkistan’da 11.- 14. Yüzyıl Arasındaki Türk Dili Üzerine Yapılan Çalışmalar

 09.45-10.00

Doç. Dr. Marufjan YULDASHEV (Özbekistan)

Özbekistan’da Atebetü’l-Hakâyık’la İlgili Akademik Çalışmalar

 10.00-10.15

Doç. Dr. Şahkadem HAYDAROV (Özbekistan)

Özbekistan’da Karahanlılar Dönemi Eserleri ile İlgili Çalışmalar

 10.15-10.30

Dr. Nurdin USEEV (Kırgızistan)

Kırgızistan’da İlk Dönem Türkçe İslamî Eserlerin İncelenmesi

 10.30-10.45

Değerlendirme

 10.45-11.00

Ara

29.6.2018
II. Oturum: 11.00-12.30

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Feridun TEKİN-Prof. Dr. Bakican TUXLİYEV

 11.00-11.15

Prof. Dr. Feridun TEKİN-Samet CANTÜRK (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta İkilemeler

 11.15-11.30

Prof. Dr. BakicanTUXLİYEV (Özbekistan)

“Kutadgu Bilig ” and “Atebetü'l-Hakayık”

 11.30-11.45

Doç. Dr. Turan AKKOYUN (Türkiye)

Türkistan'dan Türkiye'ye Atebetü'l-Hakayık

 11.45-12.00

Dr. Öğr. Ü. Tuğba POÇAN (Türkiye)

Atebetü’l-Hakayık’ta Birleşik Cümle Yapıları: Ki’li (Kim) Cümle Örnekleri

 12.00-12.15

Dr. Koray ÜSTÜN (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Yüceltilen Değerler ve Nitelikleri

 12.15-12.30

Değerlendirme

 12.30-14.00

Öğle Yemeği

29.6.2018
III. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mevhibe COŞAR-Prof. Dr. Pirali ALİYEV

 14.00-14.15

Prof. Dr. Mevhibe COŞAR (Türkiye)

Yazara İtiraz: Atebetü’l-Hakayık’ta Metinlerarasılık

 14.15-14.30

Prof. Dr. Pirali ALİYEV (Azerbaycan)

Atebetü`l-Hakayık`ta Türk - İslam Ahlakının Yansıması ve Gençlerin Bu Hususta Eğitilmesi

 14.30-14.45

Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN (Türkiye)

Kutadgu Bilig ve Atebetü’l-Hakâyık’taki Tevhidlerle Bu Tevhidlerin Etkileri Üzerine Bir İnceleme

 14.45-15.00

Dr. Öğr. Ü. Kürşat Çağrı BOZKIRLI (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ın Eğitsel Değeri Üzerine Bir İnceleme

 15.00-15.15

Dr. Öğr. Ü. Soner SAĞLAM (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık ve Vagz-ı Azat’ta Bireyin Terbiyesi

 15.15-15.30

Dr. Muzaffer UZUN (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Bağdaşıklık Unsurları

 15.30-15.45

Değerlendirme

 15.45-16.00

Ara

29.6.2018
IV. Oturum: 16.00-18.00
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU-Prof. Dr. Mehmet AYDIN

 16.00-16.15

Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU (Türkiye)

Kutadgu Bilig ve Atebetü’l- Hakâyık’ın Tasvir Fiiller Açısından Değerlendirilmesi

 16.15-16.30

Prof. Dr. Mehmet AYDIN (Türkiye)

Kutadgu Bilig’de Dil ile Tasavvufta Samt ‘Susma’ Meselesi

 16.30-16.45

Gülşah AZER EFE (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Sıfatlar

 16.45-17.00

Afsaneh SOLTANİRAD (İran)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Geçen Farsça Sözcükler Üzerine Bir Değerlendirme

 17.00-17.15

Hicret D. DAŞDEMİR (Türkiye)

Kaşgarlı’nın Gözünden Eski Türkçede Geniş Zaman ve Atebetül-Hakayık’taki Durumu

 17.15-17.30

Değerlendirme

 19.30

Akşam Yemeği

29.6.2018
Kapanış Oturumu 17.30-18.30
Oturum Başkanları: -DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ OTURUMU-

 17.30-18.30

KAPANIŞ OTURUMU

(YUNUS EMRE SALONU)

29.6.2018
I. Oturum: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Alimcan İNAYET-Prof. Dr. Nesrin BAYRAKTAR

 09.00-09.15

Prof. Dr. Alimcan İNAYET (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Geçen Bişi Sözcüğü Üzerine

 09.15-09.30

Prof. Dr. Nesrin BAYRAKTAR (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Birleşik Eylemler

 09.30-09.45

Napil BAZYLKHAN (Kazakistan)

Atebetü’l-Hakayık’ın Eski Uygur Nüshalarındaki Bazı Yazma Özellikleri Üzerine

 09.45-10.00

Doç. Dr. Gökhan ÖLKER (Türkiye)

Kutadgu Bilig’de Satır Altına Not Düşülen Kelimelerin Atebetü’l-Hakâyık’taki Görünümleri

 10.00-10.15

Dr. Öğr. Ü. Seçil HİRİK (Türkiye)

Bağlama Kuramı Çerçevesinde Atebetü’l-Hakâyık

 10.15-10.30

Dr. Öğr. Ü. Ümit HUNUTLU (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Eksiltili Yapılar

 10.30-10.45

Değerlendirme

 10.45-11.00

Ara

29.6.2018
II. Oturum: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN-Prof. Dr. Mustafa TOKER

 11.00-11.15

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN (Türkiye)

Yükünç Sözü Üzerine

 11.15-11.30

Prof. Dr. Mustafa TOKER-Muhsin UYGUN (Türkiye)

Hüsam Kâtip'in Cümcümenâmesi

 11.30-11.45

Doç. Dr. Zubaide SHADKAM (Kazakistan)

Karahanlı Döneminde Yazılan İlk Türkçe İslamî Eserlerde Farsça Kelimelerin Kullanım Özellikleri

 11.45-12.00

Arzu ÇİFTOĞLU ÇABUK (Türkiye)

Cümcüme Sultan Hikâyesinin Harezm Türkçesi Nüshaları Üzerine

 12.00-12.15

Öğr. Gör. Naznaz TAWFEQ (Irak)

Türklerin İslamiyetten Önce Yaptıkları Dinî Tercümeler ve Bu Tercümelerdeki Dinî Terimlerin Kur’an-ı Kerim Tercümelerinde Kullanılması

 12.15-12.30

Değerlendirme

 12.30-14.00

Öğle Yemeği

29.6.2018
III. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU-Prof. Dr. Mustafa ÖNER

 14.00-14.15

Prof. Dr. Mustafa UĞURLU (Türkiye)

Gülistân’ın Türkçeye İlk Tercümelerinin Dili Üzerine

 14.15-14.30

Prof. Dr. Mustafa ÖNER (Türkiye)

Kıpçakça Anıtlarda -P Fiil Çekimi Eki

 14.30-14.45

Doç. Dr. Ergali ESBOSIN (Kazakistan)

Memlûk Kıpçak Dönemi Eserlerinden “Kitâbü’l-İdrâk Li-Lisânü’l-Etrâk” Üzerine Araştırmalar

 14.45-15.00

Doç. Dr. Ercan KUANIŞBAYEV (Kazakistan)

“Kitab Fi’l-Fıkh” ta Bulunan Zamirlerin Kullanım Özellikleri

 15.00-15.15

Dr. Öğr. Ü. Abdulkadir ÖZTÜRK (Türkiye)

Orta Türkçe Dönemi Üç Eserinde Arapça ve Farsça Etkisi (Atebetü’l-Hakâyık, Mu’înü’l-Mürîd, İrşâdü’l-Mülûk Ve’s-Selâtîn)

 15.15-15.30

Muhammed DORUK (Türkiye)

Seyf-i Sarayi’nin Gülistan Tercümesi Üzerine Bazı Okuma Önerileri

 15.30-15.45

Değerlendirme

 15.45-16.00

Ara

29.6.2018
IV. Oturum 16.00-17.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Abdıldacan AKMATALİEV-Prof. Dr. Hamidulla DADABAYEV

 16.00-16.15

Prof. Dr. Abdıldacan AKMATALİEV (Kırgızistan)

Mahmut Kaşgari

 16.15-16.30

Prof. Dr. Hamidulla DADABAYEV (Özbekistan)

XI ve XII Yüzyıl Eski Türkçe Söz Varlığının Dîvânu Lugati’t-Türk’te Görünümü

 16.30-16.45

Doç. Dr. Nuh DOĞAN (Almanya)

Dîvânu Lugati’t-Türk’te Sözlüksel Bilgi Tipleri: Eşdizimlilik Bilgisi

 16.45-17.00

Doç. Dr. Marlen ADİLOV (Türkiye)

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Kıpçakça Kaydıyla Verilen Kelimelerin Çağdaş Kazakçadaki Durumu Üzerine

 17.00-17.15

Dr. Öğr. Ü. Salih DEMİRBİLEK (Türkiye)

Divânu Lugati’t-Türk’te Çin Kültürü

 17.15-17.30

Değerlendirme

 19.30

Akşam Yemeği

(NECİP ASIM SALONU)

29.6.2018
I. Oturum: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuri YÜCE-Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH

 09.00-09.15

Prof. Dr. Nuri YÜCE (Türkiye)

Karışık Dilli Eserlerden Eksik Bir Kuran Tercümesi

 09.15-09.30

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH (Türkiye)

İlk Kuran Çevirilerinin Dili Üzerine Bir Karşılaştırma

 09.30-09.45

Doç. Dr. Akartürk KARAHAN (Türkiye)

Orta Asya Kur’an Tefsirinin Metin Yayını ve Sözvarlığı Üzerine

 09.45-10.00

Dr. Öğr. Ü. Yaşar ŞİMŞEK (Türkiye)

Türkçe İlk Kur’an Tercümelerinden Meşhed Nüshasının Türk Dili Tarihindeki Yeri ve Önemi

 10.00-10.15

Dr. Öğr. Ü. Saidbek BOLTABAYEV (Türkiye)

Tefsir-i Taberi’nin Harezm Türkçesi ile Yapılan Tercümesi: “Tefsirli Meşhed Nüshası”

 10.15-10.30

Arş. Gör. Mustafa CENGİZ (Türkiye)

Karahanlı Dönemi Kur’an Tercümelerinde Dinî Anlamlar Kazanan Kelimelerde Görülen Semantik Değişim

 10.30-10.45

Değerlendirme

 10.45-11.00

Ara

29.6.2018
II. Oturum: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN-Prof. Dr. Muhsin NAĞISOYLU

 11.00-11.15

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Türkiye)

Tarihî Tük Lehçeleri Metinlerinin Sözlükleri Üzerine

 11.15-11.30

Prof. Dr. Muhsin NAĞISOYLU (Azerbaycan)

Türkçeyi Zenginleştiren Kaynaklar Olarak 13.-14. Yüzyıllar Farsça-Türkçe Sözlükler

 11.30-11.45

Doç. Dr. İlknur KARAGÖZ (Türkiye)

Müellifi, Telif Tarihi Bilinmeyen Bir Eski Oğuz Türkçesi Eseri Üzerine Dil Tarihlendirmesi Örneği

 11.45-12.00

Ahmet Turan DOĞAN (Türkiye)

VIII-XV. Yüzyıllarda Oğuzların Dili Türkçenin En Yeğnisi Miydi?

 12.00-12.15

Cihan DOĞAN (Türkiye)

Dîvânu Lugâti't Türk'teki Hapax Kelimelere Behcetü'l-Hadâyık'tan Tanıklar

 12.15-12.30

Değerlendirme

 12.30-14.00

Öğle Yemeği

29.6.2018
III. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA-Prof. Dr. Serkan ŞEN

 14.00-14.15

Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA (Türkiye)

J. Eckmann’ın Nehcü’l-Feradis’in Çevriyazısındaki Tercihleri

 14.15-14.30

Prof. Dr. Serkan ŞEN (Türkiye)

Rabguzî’nin Kısasü’l Enbiyâ’sında Hz. Muhammed’in Yaşantısına Dair Hikmetler

 14.30-14.45

Doç. Dr. Naile HACIZADE (Türkiye)

Rabguzi’nin Kısasü’l- Enbiya Eseri ve Azerbaycan Türkçesi ile Yazılmış Olan Kısasü’l- Enbiya’lar

 14.45-15.00

Yusuf SÖYLEMEZ (Türkiye)

Kutadgu Bilig’in Modern Eğitimde Kullanılabilecek Evrensel Değerler Açısından İncelenmesi

 15.00-15.15

Hacer TEKERCİOĞLU (Türkiye)

Kutadgu Bilig’i Değer Eğitimi Üzerinden Okumak ve Bunun Türkçe Eğitimi Bağlamında Yöntemsel Karşılığı

 15.15-15.30

Kübra ÇOLAK (Türkiye)

Kısas-ı Enbiya’da Kadının Toplumdaki Yeri ve Önemi

 15.30-15.45

Değerlendirme

 15.45-16.00

Ara

29.6.2018
IV. Oturum: 16.00-17.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Taşpolat SADIKOV-Prof. Dr. Kasımcan SADIKOV

 16.00-16.15

Prof. Dr. Taşpolat SADIKOV (Kırgızistan)

Kaşgarlı Mahmut’un Dîvânu Lugâti’t-Türk Eserindeki Zamirlerin Karşılaştırma Tarihi Bağlamı

 16.15-16.30

Prof. Dr. Kasımcan SADIKOV (Özbekistan)

«Dîvânu Lugâti’t-Türk» Elyazmasında Kullanılan Harfi İşaretler ve Bazı Kelimelerin Okunuşu

 16.30-16.45

Doç. Dr. Guzaliya KHAZIYEVA (Tataristan)

«Divânu Lügâti’t-Türk» Sözlüğünde Kullanılan Doğa Kültüyle İlgili Türk Antroponimleri

 16.45-17.00

Dr. Öğr. Ü. Abdullah ELCAN (Türkiye)

Dîvânu Lügâti’t-Türk’ün Söz Varlığının Altay Türkçesindeki Görünümü Üzerine

 17.00-17.15

Dr. Harun ŞAHİN (Türkiye)

Dîvânu Lügâti’t – Türk’teki Manzum Parçalarda Yer Alan Eğitici Değerler

 17.15-17.30

Değerlendirme

 19.30

Akşam Yemeği

(KAŞGARLI MAHMUT SALONU)

29.6.2018
I. Oturum: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İ. Gülsel SEV-Prof. Dr. Ferruh AĞCA

 09.00-09.15

Prof. Dr. İ. Gülsel SEV (Türkiye)

Kutadgu Bilig’i “Pek, Çok” Anlamlı Sözcükler Bakımından Değerlendirme

 09.15-09.30

Prof. Dr. Ferruh AĞCA (Türkiye)

Kutadgu Biligde Geçen Benzetme Edatlarının Teşkili Üzerine

 09.30-09.45

Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR (Türkiye)

Kutadgu Bilig Üzerinden Türkçede Mekân-Belirtme İlişkisi

 09.45-10.00

Dr. Öğr. Ü. Erkan HİRİK (Türkiye)

Morfolojik Tekrarlı Yapılar ve Kutadgu Bilig’deki İşlevsel Görünümü

 10.00-10.15

Arş. Gör. Abdullah MERT (Türkiye)

Kutadgu Bilig’in Viyana (Herat) Nüshasının Diğer İki Nüshadan Farklılaşan Söz Varlığı

 10.15-10.30

Gülşah TOPUZ (Türkiye)

Kutadgu Bilig’de Y(i)me Edatı ve Anlamsal İşlevleri

 10.30-10.45

Değerlendirme

 10.45-11.00

Ara

29.6.2018
II. Oturum: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ataemi MİRZAYEV-Prof. Dr. Paşa YAVUZARSLAN

 11.00-11.15

Prof. Dr. Ataemi MİRZAYEV (Azerbaycan)

Ali’nin “Kıssa-i Yûsuf” Eseri Kur’an-ı Kerim Bağlamında

 11.15-11.30

Prof. Dr. Paşa YAVUZARSLAN (Türkiye)

Kıssa-i Yusuf Yayınları Üzerine Eleştirel Bir Bakış

 11.30-11.45

Dr. Öğr. Ü.İsmail AVCI (Türkiye)

Hamzavî’nin İskendername’sinde Bir Nuh Kıssası

 11.45-12.00

Dr. Elçin İBRAHİMOV-Rübabe ALÖVSETKIZI (Azerbaycan)

Ali’nin Kıssa-i Yûsuf Eserinde Eski Oğuzcanın Dil Özellikleri

 12.00-12.15

Emrah BOZOK (Türkiye)

İlk İslamî Eserlerde Tuvalet Kavramı

 12.15-12.30

Değerlendirme

 12.30-14.00

Öğle Yemeği

29.6.2018
III. Oturum: 14.00-15.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Osman MERT-Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYGUR

 14.00-14.15

Prof. Dr. Osman MERT-Öğr. Gör. Bahattin ŞİMŞEK (Türkiye)

Dışa Dönük Görevli Dil Ögelerinden /+Ka/ Morfeminin Kutadgu Bilig’deki İşlevleri Üzerine

 14.15-14.30

Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYGUR (Kırgızistan)

Kutadgu Bilig Söz Varlığının Günümüz Türk Lehçeleriyle Karşılaştırılması

 14.30-14.45

Doç. Dr. Şahru PİLTEN UFUK (Türkiye)

Dil Planlaması Bağlamında Yûsuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig

 14.45-15.00

Dr. Dilek HERKMEN (Türkiye)

Kutadgu Bilig ve Atebetü’l-Hakâyık’ta Arapça ve Farsça Kelimelerin Telaffuzu

 15.00-15.15

Arş. Gör. Meryem DOYGUN (Türkiye)

Kutadgu Bilig ve Sülûkü'l-Mülûk Zaviyesinden “Bey-Sultan” Değerlendirmesi

 15.15-15.30

Yavuz KÖKTAN-Elif KÜÇÜKER (Türkiye)

Kutadgu Bilig’de Toprak (Yer) Kavramı

 15.30-15.45

Değerlendirme

 15.45-16.00

Ara

29.6.2018
IV. Oturum: 16.00-17.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU-Prof. Dr. Beyhan KESİK

 16.00-16.15

Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU (Türkiye)

Şeyyâd Hamza’nın Bilinmeyen Bir Şiiri Münasebetiyle Anadolu’da Yesevî İzleri

 16.15-16.30

Prof. Dr. Beyhan KESİK (Türkiye)

Risâletü'n-Nushiyye'deki Bazı Söyleyiş Özellikleri

 16.30-16.45

Doç. Dr. Halit KARATAY-Serdar ARHAN (Türkiye)

Millî Eğitim Bakanlığı Müfredatlarında ve Ders Kitaplarında “İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler”

 16.45-17.00

Dr. Öğr. Ü. Ahmet N. ÖZDAL (Türkiye)

İlk Dönem Türkçe Çeviri Eserler Hakkında –Bir Analiz Denemesi–

 17.00-17.15

Arş. Gör. Harun KAYA (Türkiye)

İslamiyet Sonrası Orta Asya'da Türkçe Tarih Yazıcılığı ve Tevarih-i Güzide-Nusret-Name

 17.15-17.30

Değerlendirme

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2018, 23:43
YORUM EKLE