ATEBETÜ’L HAKÂYIK VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

ATEBETÜ’L HAKÂYIK VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

  • Atebetü'l-Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Sempozyumu için Türkiye ve Türkiye dışından çok sayıda bildiri özeti gönderilmiştir.

  • Başlangıçta 100 bildirinin sunulacağı bir sempozyum planlaması yapılmış olsa da başvurunun çok fazla olması sonucu bu sayı 150'ye çıkarılmıştır.

  • Gelen bildiri özetleri bilim ve düzenleme kurulu üyeleri tarafından değerlendirilerek bildirisi kabul edilen akademisyenler belirlenmiştir.

  • Çok değerli bazı bildiri özetlerini sayı, zaman ve bütçe sınırlamaları yüzünden kabul edemedik. Değerli akademisyenlerimiz eğer isterlerse tamamlanmış bildirilerini gönderdiklerinde yayınlanacak yayında çalışmalarına yer verilecektir.

  • Gönderilen bazı özetler sempozyumun konularına uygun ve özgün olmadığı, benzer çalışmaların çok fazla olması ve zamanında gönderilmediği için kabul edilememiştir.

  • Bilim Kurulunca kabul edilen bildirilerin davet mektupları e-posta yoluyla tarafınıza gönderilmeye başlanacaktır.

  • Bildiri tam metinlerinin 25 Haziran 2018 tarihine kadar yturkiye@gmail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Atebetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Sempozyumu 
Düzenleme Kurulu Başkanlığı

Sempozyum Programı

28.6.2018

(KRİSTAL SALON)

28.6.2018
AÇILIŞ 10.00

 10.00-11.00

AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI

 11.00-11.15

SİNEVİZYON: Dr. Hasan Celâl Güzel ve Çalışmaları

 11.15-11.30

Ara

(EDİP AHMET YÜKNEKİ SALONU)

28.6.2018
I. Oturum 11.30-12.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY-Prof. Dr. Gulbanu KOSIMOVA

 11.30-11.45

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY (Türkiye)

İlk Dönem İslamî Eserler ve Atebetü'l-Hakâyık

 11.45-12.00

Prof. Dr. Gulbanu KOSIMOVA (Kazakistan)

Edip Ahmet Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık’,ı Edebi Şiirsel Dilde Yazılmış Eserdir

 12.00-12.15

Doç. Dr. Salim PİLAV (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta İdeal İnsan Tasavvuru

 12.15-12.30

Dr. Öğr. Ü. Kürşat EFE (Türkiye)

Atebetü'l-Hakâyık'ta Alt Anlamlılık

 12.30-12.45

Değerlendirme

 12.45-14.00

Öğle Yemeği

28.6.2018
II. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. MehmanMUSAOĞLU-Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN

 14.00-14.15

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık Metninin Yeni Filolojik-Lengüistik Yöntemlerle İncelenmesi Üzerine

 14.15-14.30

Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Bilginin Yorumu

 14.30-14.45

Doç. Dr. Galip GÜNER (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık ve Kutadgu Bilig’e Göre 11. Yüzyılda Türk Toplum Hayatında Görülen Bozulmalar

 14.45-15.00

Doç. Dr. Emek ÜŞENMEZ (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Geçen Türkçe Dinî İfadeler Üzerine

 15.00-15.15

Dr. Öğr. Ü. Rıdvan ÖZTÜRK (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta A Enklitiği

 15.15-15.30

Betül TABAK (Türkiye)

İlk Dönem Türkçe İslami Eserlerden Atebetü’l-Hakâyık'ın Dijital Yöntemlerle İncelemesi

 15.30-15.45

Değerlendirme

 15.45-16.00

Ara

28.6.2018
III. Oturum: 16.00-18.00
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL-Prof. Dr. Ayşegül SERTKAYA

 16.00-16.15

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL (Türkiye)

Atebetü’l-Hakayık’ta Dini Unsurların Nazma Çekilişi Üzerine Bir Değerlendirme

 16.15-16.30

Prof. Dr. Ayşegül SERTKAYA (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ın Kostantiniyye Nüshası

 16.30-16.45

Dr. Öğr. Ü. Serkan ÇAKMAK (Türkiye)

Atebetü'l-Hakâyık'ın Hollanda Nüshası

 16.45-17.00

Dr. Öğr. Ü. Gönül ERDEM NAS (Bosna Hersek)

Atebetü’l-Hakayık ve Kutadgu Bilig’deki Tema Ortaklıkları: Bilgi ve Dil Kavramları

 17.00-17.15

Dr. Gatibe VAGIFKIZI GULİYEVA (Azerbaycan)

Karahanlı Türkçesi Bağlamında Kutadgu Bilig ve Atebetül-Hakayık’ta Sosyal-Siyasi Leksik Birimler

 17.15-17-30

Dr. Öğr. Ü. İbrahim AKYOL (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’taki Nazım Şekilleri ve Bazı Problemler

 17.30-17.45

Dr. Öğr. Ü. Nurullah ŞAHİN (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’taki Metaforlar

 17.45-18.00

Değerlendirme

 19.30

Akşam Yemeği

(YUNUS EMRE SALONU)

28.6.2018
I. Oturum 11.30-12.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN-Prof. Dr. Turan KARATAŞ

 11.30-11.45

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (Türkiye)

Yunus Emre’nin Batı ve Doğu Edebiyatlarındaki Yeri

 11.45-12.00

Prof. Dr. Turan KARATAŞ (Türkiye)

Büyük Yûnus’un Şiirlerini Nasıl Ayırt Edeceğiz?

 12.00-12.15

Dr. Öğr. Ü. Aysun ÇELİK (Türkiye)

Bülbülün Dîvânında Bülbül Olmak: Yûnus Emre Dîvânı’nda “Bülbül” İmgesi

 12.15-12.30

Dr. Öğr. Ü. Cafer ÖZDEMİR (Türkiye)

Yunus Emre'nin Dünyasında Bir Erginleme Aracı Olarak “Yolculuk”

 12.30-12.45

Değerlendirme

 12.45-14.00

Öğle Yemeği

28.6.2018
II. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kamil VELİ NERİMANOĞLU-Doç. Dr. İdris Nebi UYSAL

 14.00-14.15

Prof. Dr. Kamil VELİ NERİMANOĞLU (Türkiye)

Orta Çağ Türk Edebi Dili: Kutadgu Bilig’den Nevai’ye

 14.15-14.30

Doç. Dr. İdris Nebi UYSAL (Türkiye)

Yunus Emre Divanı, Karaman Nüshasının Söz Varlığı Üzerine Notlar

 14.30-14.45

Dr. Öğr. Ü. Mediha MANGIR (Türkiye)

Risaletü’n-Nushiyye’de Bağdaşıklık ve Tutarlılık Görünümleri

 14.45-15.00

Öğr. Gör. Yakup ALAN-Dr. Öğr.Ü. Nurşat BİÇER (Türkiye)

Risaletü’n Nushiyye’de Yer Alan Eğitsel Değerler

 15.00-15.15

Dr. Öğr. Ü Ergün ACAR-Tuncay SAKALLIOĞLU-Mustafa GEZİCİ (Türkiye)

Hızır Bey Çelebi'nin Türkçe Yâsin-i Şerif Tefsiri Üzerine (Kastamonu Nüshası)

 15.15-15.30

Dr. Öğr. Ü. Nuray DEMİR ÖZTÜRK (Türkiye)

Beylikler Döneminde Yazılmış Bir Tıp Metni Üzerine

 15.30-15.45

Değerlendirme

 15.45-16.00

Ara

28.6.2018
III. Oturum: 16.00-18.00
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fuzuli BAYAT - Prof. Dr. Abdullah EREN

 16.00-16.15

Prof. Dr. Fuzuli BAYAT (Azerbaycan)

Hoca Ahmed Yesevi’nin Tasavvufi Görüşlerinin Yer Aldığı Fakrnâme Eseri

 16.15-16.30

Prof. Dr. Abdullah EREN (Türkiye)

Dîvân-ı Hikmet’te Gariplik ve Garipler

 16.30-16.45

Doç. Dr. Burabiye R. TANGİROVNA (Tacikistan)

Yesevî, Nevayi ve Besmele

 16.45-17.00

Zhamila ARZYBAEVA (Türkiye)

Dîvân-ı Hikmet’in Yeni Bir Nüshası Üzerine

 17.00-17.15

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Sait ÇALKA (Türkiye)

Yazıcıoğlu Mehmed’in Muhammediye’sinde İslami ve Edebi Kaynaklar

 17.15-17.30

Dr. Salih UÇAK (Türkiye)

Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha Mesnevisinde Estetik Anlatı Boyutu

 17.30-17.45

Satı KUMARTAŞLIOĞLU (Türkiye)

Anadolu Türkçesinin İlk Yazılı Örneklerinden Manzum Dini Hikâyelere Bir Örnek: Hikâyet-i Habbal

 17.45-18.00

Değerlendirme

 19.30

Akşam Yemeği

(NECİP ASIM SALONU)

28.6.2018
I.Oturum 11.30-12.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA-Prof. Dr. Gaffar MEHDİYEV ÇAKMAKLI

 11.30-11.45

Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA (Türkiye)

Mi‘râc-nâme ve Üzerinde Yapılan Çalışmalar Hakkında

 11.45-12.00

Prof. Dr. Gaffar Mehdiyev ÇAKMAKLI (Türkiye)

Erivan-Matenadaran Eski El Yazıları Enstitüsü’nde Bulunan Ermeni Harfli Kıpçakça Metinlerin El Yazıları Üzerine

 12.00-12.15

Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ-Esra ÖZDER (Türkiye)

Necib Asım ve Atebetü’l-Hakâyık (Hibetü’l-Hakayık) Çalışmaları

 12.15-12.30

Dr. Öğr. Ü. Savaş ŞAHİN (Türkiye)

Harezm Dönemi Eserlerinde Geçen ve Türkmen Türkçesinde Yaşayan Türkçe Kelimeler Üzerine

 12.30-12.45

Değerlendirme

 12.45-14.00

Öğle Yemeği

28.6.2018
II. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Raikhan DOSZHAN-Prof. Dr. Vügar SULTANZADE

 14.00-14.15

Prof. Dr. Raikhan DOSZHAN (Kazakistan)

“Hibat-ül-Hakayık” Destanının Morfolojik Yapı Özellikleri

 14.15-14.30

Prof. Dr. Vügar SULTANZADE (Kıbrıs)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Bir Emir Eki

 14.30-14.45

Dr. Öğr. Ü. Mustafa Levent YENER (Türkiye)

Kutadgu Biligdeki Hayvan Adları ve Türklerde Hayvan Sembolizmi

 14.45-15.00

Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN (Türkiye)

Coğrafi Terimler Açısından Atebetü’l-Hakâyık ve “Yul” Sözcüğü Üzerine

 15.00-15.15

Dr. Öğr. Ü. Hüseyin YILDIZ (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Algı Fiilleri

 15.15-15.30

Öğr. Gör. Hakan ÖZDEMİR (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ın Söz Varlığı

 15.30-15.45

Değerlendirme

 15.45-16.00

Ara

28.6.2018
III. Oturum: 16.00-18.00
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Lindita XHANARI (LATIFI)-Prof. Dr. KAMİL BEŞİROV

 16.00-16.15

Prof. Dr. Lindita XHANARI (LATIFI) (Arnavutluk)

Arnavutça Sözlüklerindeki İslam Terminolojinin Özellikleri (Sorunlar ve İhtiyaçlar)

 16.15-16.30

Prof. Dr. Kamil BEŞİROV (Azerbaycan)

Oğuz Türkçesinin İlk Yazılı Örneklerinden Biri Olarak Kadı Burhaneddin’in Şiir Dili

 16.30-16.45

Dr. Öğr. Ü. Onur ER (Türkiye)

Kutadgu Bilig'deki Eğitsel Düşüncelerin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

 16.45-17.00

Dr. Öğr. Ü. Nurşat BİÇER-Öğr. Gör. Yakup ALAN (Türkiye)

Kutadgu Bilig’de Konuşma Eğitim

 17.00-17.15

Dr. Öğr. Ü. Mehmet S. ÇELEPİ (Türkiye)

Millî Hatırat Türü Olarak İslami Dönem Türk Destanları

 17.15-17.30

Eyüp Tugay BAHAR (Türkiye)

Divanu Lugati't-Türk'te +Sı- Eki

 17.30-17.45

Z. Uğur YIKAN (Türkiye)

Kutadgu Bilig’de Yer Alan Geleneksel Eğitim Anlayışı: Usta-Çırak İlişkisi Bağlamında Bir Okuma

 17.45-18.00

Değerlendirme

 19.30

Akşam Yemeği

(KAŞGARLI MAHMUT SALONU)

28.6.2018
I. Oturum 11.30-12.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU-Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN

 11.30-11.45

Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU (ABD)

Karahanlı Döneminden Sonra Türk Dili ve Edebiyatına Ne Oldu: İki Yüzyıllık Boşluk?

 11.45-12.00

Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN (Türkiye)

Eski Anadolu Türkçesi Yazı Dili midir?

 12.00-12.15

Dr. Öğr. Ü. Çiğdem USTA (Türkiye)

Nehcü’l-Feradis’te “Emir Kipi” ve “Emir Kipliği”

 12.15-12.30

Zehra SAĞ (Türkiye)

Karahanlı Devri İlk Dil ve Edebiyat Ürünlerinde Mukaddime Geleneğinin Oluşmasına Yönelik Bir İnceleme

 12.30-12.45

Değerlendirme

 12.45-14.00

Öğle Yemeği

28.6.2018
II. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. S. Dilek YALÇIN ÇELİK-Doç. Dr. Gaybullah BABAYAR

 14.00-14.15

Prof. Dr. S. Dilek YALÇIN ÇELİK (Türkiye)

Postmodern Bir Anlatı Olarak Lale Müldür’ün Divan-I Lügati’t-Türk Adlı Şiir Kitabında Metinlerarası Öğeler

 14.15-14.30

Doç. Dr. Gaybullah BABAYAR (Özbekistan)

Edip Ahmed Yügneki’nin Yaşadığı Bölgeye Ait Yeni Bilgiler

 14.30-14.45

Dr. Ainur MAYEMEROVA (Kazakistan)

Atebetü’l-Hakâyık Dilindeki Sıfatlar ve Kazak Türkçesi’ndeki Görünümü

 14.45-15.00

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Sait ÇALKA (Türkiye)

Âyet ve Hadis Şerhi Bağlamında Âtebetü’l-Hakâyık’ı Okumak

 15.00-15.15

Dr. Mukadder GÜNERİ (Türkiye)

Bilgi Bilge Yaşam ve Sürdürebilirlilik Sözcükleri Üzerine

 15.15-15.30

Zukhra YULDASHEVA (Özbekistan)

XI-XIII Yüzyıl Yazma Eserlerindeki Folklorizmler

 15.30-15.45

Değerlendirme

 15.45-16.00

Ara

28.6.2018
III. Oturum: 16.00-17.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şakir İBRAEV-Doç. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL

 16.00-16.15

Prof. Dr. Şakir İBRAEV (Kazakistan)

Orta Asırdaki Türk Yazı Eserlerinde Yer Alan Türkçe Prototip Kavramlarının Tanımı

 16.15-16.30

Doç. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL (Türkiye)

Karahanlı Sahası Metinlerinde “İnsanlık” Kavramı

 16.30-16.45

Dr. Hülya UZUNTAŞ (Türkiye)

Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde İslâmî İsimler

 16.45-17.00

Öğr. Gör. Esin AĞCA (Türkiye)

Tarihsel Türk Dili Alanlarında Ugra- Fiili

 17.00-17.15

Tınçtıkbek ÇOROTEGİN (Kırgızistan)

Mahmud Kaşgarlı Barskanlı Çızan Dünya Çerçeve Haritası (1072-1077) ve Onun Müslüman Haritalama İlmindeki Yeri

 17.15-17.30

Dr. Oles KULCHYNSKYY (Ukrayna)

“Dîvânu Lugati’t-Türk”te Kaydedilen Ağaç ve Bitki ile İlgili Terimlerinin Anlatımı

 17.30-17.45

Arş. Gör. Bekir Yavuz PEKACAR (Türkiye)

Divânu Lügati’t-Türk ve Saha (Yakut) Türkçesinde Aile ve Akrabalık Adları

 17.45-18.00

Değerlendirme

 19.30

Akşam Yemeği

29.6.2018

(EDİP AHMET YÜKNEKİ SALONU)

29.6.2018
I. Oturum: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ebulfez AMANOĞLU-Doç. Dr. Talip DOĞAN

 09.00-09.15

Prof. Dr. Ebulfez AMANOĞLU-Esmer MEMMEDOVA (Azerbaycan)

Karahanlı Türkçesi Ürünü“Atebetül-Hakayık” ve Azerbaycanda Araştırılması Üzerine Bir İnceleme

 09.15-09.30

Doç. Dr. Talip DOĞAN-Adilcan ERUYGUR (Türkiye)

Çin’de Atebetül-Hakayık Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

 09.30-09.45

Doç. Dr. Erkin EMET (Türkiye)

Çin ve Doğu Türkistan’da 11.- 14. Yüzyıl Arasındaki Türk Dili Üzerine Yapılan Çalışmalar

 09.45-10.00

Doç. Dr. Marufjan YULDASHEV (Özbekistan)

Özbekistan’da Atebetü’l-Hakâyık’la İlgili Akademik Çalışmalar

 10.00-10.15

Doç. Dr. Şahkadem HAYDAROV (Özbekistan)

Özbekistan’da Karahanlılar Dönemi Eserleri ile İlgili Çalışmalar

 10.15-10.30

Dr. Nurdin USEEV (Kırgızistan)

Kırgızistan’da İlk Dönem Türkçe İslamî Eserlerin İncelenmesi

 10.30-10.45

Değerlendirme

 10.45-11.00

Ara

29.6.2018
II. Oturum: 11.00-12.30

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Feridun TEKİN-Prof. Dr. Bakican TUXLİYEV

 11.00-11.15

Prof. Dr. Feridun TEKİN-Samet CANTÜRK (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta İkilemeler

 11.15-11.30

Prof. Dr. BakicanTUXLİYEV (Özbekistan)

“Kutadgu Bilig ” and “Atebetü'l-Hakayık”

 11.30-11.45

Doç. Dr. Turan AKKOYUN (Türkiye)

Türkistan'dan Türkiye'ye Atebetü'l-Hakayık

 11.45-12.00

Dr. Öğr. Ü. Tuğba POÇAN (Türkiye)

Atebetü’l-Hakayık’ta Birleşik Cümle Yapıları: Ki’li (Kim) Cümle Örnekleri

 12.00-12.15

Dr. Koray ÜSTÜN (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Yüceltilen Değerler ve Nitelikleri

 12.15-12.30

Değerlendirme

 12.30-14.00

Öğle Yemeği

29.6.2018
III. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mevhibe COŞAR-Prof. Dr. Pirali ALİYEV

 14.00-14.15

Prof. Dr. Mevhibe COŞAR (Türkiye)

Yazara İtiraz: Atebetü’l-Hakayık’ta Metinlerarasılık

 14.15-14.30

Prof. Dr. Pirali ALİYEV (Azerbaycan)

Atebetü`l-Hakayık`ta Türk - İslam Ahlakının Yansıması ve Gençlerin Bu Hususta Eğitilmesi

 14.30-14.45

Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN (Türkiye)

Kutadgu Bilig ve Atebetü’l-Hakâyık’taki Tevhidlerle Bu Tevhidlerin Etkileri Üzerine Bir İnceleme

 14.45-15.00

Dr. Öğr. Ü. Kürşat Çağrı BOZKIRLI (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ın Eğitsel Değeri Üzerine Bir İnceleme

 15.00-15.15

Dr. Öğr. Ü. Soner SAĞLAM (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık ve Vagz-ı Azat’ta Bireyin Terbiyesi

 15.15-15.30

Dr. Muzaffer UZUN (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Bağdaşıklık Unsurları

 15.30-15.45

Değerlendirme

 15.45-16.00

Ara

29.6.2018
IV. Oturum: 16.00-18.00
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU-Prof. Dr. Mehmet AYDIN

 16.00-16.15

Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU (Türkiye)

Kutadgu Bilig ve Atebetü’l- Hakâyık’ın Tasvir Fiiller Açısından Değerlendirilmesi

 16.15-16.30

Prof. Dr. Mehmet AYDIN (Türkiye)

Kutadgu Bilig’de Dil ile Tasavvufta Samt ‘Susma’ Meselesi

 16.30-16.45

Gülşah AZER EFE (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Sıfatlar

 16.45-17.00

Afsaneh SOLTANİRAD (İran)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Geçen Farsça Sözcükler Üzerine Bir Değerlendirme

 17.00-17.15

Hicret D. DAŞDEMİR (Türkiye)

Kaşgarlı’nın Gözünden Eski Türkçede Geniş Zaman ve Atebetül-Hakayık’taki Durumu

 17.15-17.30

Değerlendirme

 19.30

Akşam Yemeği

29.6.2018
Kapanış Oturumu 17.30-18.30
Oturum Başkanları: -DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ OTURUMU-

 17.30-18.30

KAPANIŞ OTURUMU

(YUNUS EMRE SALONU)

29.6.2018
I. Oturum: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Alimcan İNAYET-Prof. Dr. Nesrin BAYRAKTAR

 09.00-09.15

Prof. Dr. Alimcan İNAYET (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Geçen Bişi Sözcüğü Üzerine

 09.15-09.30

Prof. Dr. Nesrin BAYRAKTAR (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Birleşik Eylemler

 09.30-09.45

Napil BAZYLKHAN (Kazakistan)

Atebetü’l-Hakayık’ın Eski Uygur Nüshalarındaki Bazı Yazma Özellikleri Üzerine

 09.45-10.00

Doç. Dr. Gökhan ÖLKER (Türkiye)

Kutadgu Bilig’de Satır Altına Not Düşülen Kelimelerin Atebetü’l-Hakâyık’taki Görünümleri

 10.00-10.15

Dr. Öğr. Ü. Seçil HİRİK (Türkiye)

Bağlama Kuramı Çerçevesinde Atebetü’l-Hakâyık

 10.15-10.30

Dr. Öğr. Ü. Ümit HUNUTLU (Türkiye)

Atebetü’l-Hakâyık’ta Eksiltili Yapılar

 10.30-10.45

Değerlendirme

 10.45-11.00

Ara

29.6.2018
II. Oturum: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN-Prof. Dr. Mustafa TOKER

 11.00-11.15

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN (Türkiye)

Yükünç Sözü Üzerine

 11.15-11.30

Prof. Dr. Mustafa TOKER-Muhsin UYGUN (Türkiye)

Hüsam Kâtip'in Cümcümenâmesi

 11.30-11.45

Doç. Dr. Zubaide SHADKAM (Kazakistan)

Karahanlı Döneminde Yazılan İlk Türkçe İslamî Eserlerde Farsça Kelimelerin Kullanım Özellikleri

 11.45-12.00

Arzu ÇİFTOĞLU ÇABUK (Türkiye)

Cümcüme Sultan Hikâyesinin Harezm Türkçesi Nüshaları Üzerine

 12.00-12.15

Öğr. Gör. Naznaz TAWFEQ (Irak)

Türklerin İslamiyetten Önce Yaptıkları Dinî Tercümeler ve Bu Tercümelerdeki Dinî Terimlerin Kur’an-ı Kerim Tercümelerinde Kullanılması

 12.15-12.30

Değerlendirme

 12.30-14.00

Öğle Yemeği

29.6.2018
III. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU-Prof. Dr. Mustafa ÖNER

 14.00-14.15

Prof. Dr. Mustafa UĞURLU (Türkiye)

Gülistân’ın Türkçeye İlk Tercümelerinin Dili Üzerine

 14.15-14.30

Prof. Dr. Mustafa ÖNER (Türkiye)

Kıpçakça Anıtlarda -P Fiil Çekimi Eki

 14.30-14.45

Doç. Dr. Ergali ESBOSIN (Kazakistan)

Memlûk Kıpçak Dönemi Eserlerinden “Kitâbü’l-İdrâk Li-Lisânü’l-Etrâk” Üzerine Araştırmalar

 14.45-15.00

Doç. Dr. Ercan KUANIŞBAYEV (Kazakistan)

“Kitab Fi’l-Fıkh” ta Bulunan Zamirlerin Kullanım Özellikleri

 15.00-15.15

Dr. Öğr. Ü. Abdulkadir ÖZTÜRK (Türkiye)

Orta Türkçe Dönemi Üç Eserinde Arapça ve Farsça Etkisi (Atebetü’l-Hakâyık, Mu’înü’l-Mürîd, İrşâdü’l-Mülûk Ve’s-Selâtîn)

 15.15-15.30

Muhammed DORUK (Türkiye)

Seyf-i Sarayi’nin Gülistan Tercümesi Üzerine Bazı Okuma Önerileri

 15.30-15.45

Değerlendirme

 15.45-16.00

Ara

29.6.2018
IV. Oturum 16.00-17.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Abdıldacan AKMATALİEV-Prof. Dr. Hamidulla DADABAYEV

 16.00-16.15

Prof. Dr. Abdıldacan AKMATALİEV (Kırgızistan)

Mahmut Kaşgari

 16.15-16.30

Prof. Dr. Hamidulla DADABAYEV (Özbekistan)

XI ve XII Yüzyıl Eski Türkçe Söz Varlığının Dîvânu Lugati’t-Türk’te Görünümü

 16.30-16.45

Doç. Dr. Nuh DOĞAN (Almanya)

Dîvânu Lugati’t-Türk’te Sözlüksel Bilgi Tipleri: Eşdizimlilik Bilgisi

 16.45-17.00

Doç. Dr. Marlen ADİLOV (Türkiye)

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Kıpçakça Kaydıyla Verilen Kelimelerin Çağdaş Kazakçadaki Durumu Üzerine

 17.00-17.15

Dr. Öğr. Ü. Salih DEMİRBİLEK (Türkiye)

Divânu Lugati’t-Türk’te Çin Kültürü

 17.15-17.30

Değerlendirme

 19.30

Akşam Yemeği

(NECİP ASIM SALONU)

29.6.2018
I. Oturum: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuri YÜCE-Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH

 09.00-09.15

Prof. Dr. Nuri YÜCE (Türkiye)

Karışık Dilli Eserlerden Eksik Bir Kuran Tercümesi

 09.15-09.30

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH (Türkiye)

İlk Kuran Çevirilerinin Dili Üzerine Bir Karşılaştırma

 09.30-09.45

Doç. Dr. Akartürk KARAHAN (Türkiye)

Orta Asya Kur’an Tefsirinin Metin Yayını ve Sözvarlığı Üzerine

 09.45-10.00

Dr. Öğr. Ü. Yaşar ŞİMŞEK (Türkiye)

Türkçe İlk Kur’an Tercümelerinden Meşhed Nüshasının Türk Dili Tarihindeki Yeri ve Önemi

 10.00-10.15

Dr. Öğr. Ü. Saidbek BOLTABAYEV (Türkiye)

Tefsir-i Taberi’nin Harezm Türkçesi ile Yapılan Tercümesi: “Tefsirli Meşhed Nüshası”

 10.15-10.30

Arş. Gör. Mustafa CENGİZ (Türkiye)

Karahanlı Dönemi Kur’an Tercümelerinde Dinî Anlamlar Kazanan Kelimelerde Görülen Semantik Değişim

 10.30-10.45

Değerlendirme

 10.45-11.00

Ara

29.6.2018
II. Oturum: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN-Prof. Dr. Muhsin NAĞISOYLU

 11.00-11.15

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Türkiye)

Tarihî Tük Lehçeleri Metinlerinin Sözlükleri Üzerine

 11.15-11.30

Prof. Dr. Muhsin NAĞISOYLU (Azerbaycan)

Türkçeyi Zenginleştiren Kaynaklar Olarak 13.-14. Yüzyıllar Farsça-Türkçe Sözlükler

 11.30-11.45

Doç. Dr. İlknur KARAGÖZ (Türkiye)

Müellifi, Telif Tarihi Bilinmeyen Bir Eski Oğuz Türkçesi Eseri Üzerine Dil Tarihlendirmesi Örneği

 11.45-12.00

Ahmet Turan DOĞAN (Türkiye)

VIII-XV. Yüzyıllarda Oğuzların Dili Türkçenin En Yeğnisi Miydi?

 12.00-12.15

Cihan DOĞAN (Türkiye)

Dîvânu Lugâti't Türk'teki Hapax Kelimelere Behcetü'l-Hadâyık'tan Tanıklar

 12.15-12.30

Değerlendirme

 12.30-14.00

Öğle Yemeği

29.6.2018
III. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA-Prof. Dr. Serkan ŞEN

 14.00-14.15

Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA (Türkiye)

J. Eckmann’ın Nehcü’l-Feradis’in Çevriyazısındaki Tercihleri

 14.15-14.30

Prof. Dr. Serkan ŞEN (Türkiye)

Rabguzî’nin Kısasü’l Enbiyâ’sında Hz. Muhammed’in Yaşantısına Dair Hikmetler

 14.30-14.45

Doç. Dr. Naile HACIZADE (Türkiye)

Rabguzi’nin Kısasü’l- Enbiya Eseri ve Azerbaycan Türkçesi ile Yazılmış Olan Kısasü’l- Enbiya’lar

 14.45-15.00

Yusuf SÖYLEMEZ (Türkiye)

Kutadgu Bilig’in Modern Eğitimde Kullanılabilecek Evrensel Değerler Açısından İncelenmesi

 15.00-15.15

Hacer TEKERCİOĞLU (Türkiye)

Kutadgu Bilig’i Değer Eğitimi Üzerinden Okumak ve Bunun Türkçe Eğitimi Bağlamında Yöntemsel Karşılığı

 15.15-15.30

Kübra ÇOLAK (Türkiye)

Kısas-ı Enbiya’da Kadının Toplumdaki Yeri ve Önemi

 15.30-15.45

Değerlendirme

 15.45-16.00

Ara

29.6.2018
IV. Oturum: 16.00-17.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Taşpolat SADIKOV-Prof. Dr. Kasımcan SADIKOV

 16.00-16.15

Prof. Dr. Taşpolat SADIKOV (Kırgızistan)

Kaşgarlı Mahmut’un Dîvânu Lugâti’t-Türk Eserindeki Zamirlerin Karşılaştırma Tarihi Bağlamı

 16.15-16.30

Prof. Dr. Kasımcan SADIKOV (Özbekistan)

«Dîvânu Lugâti’t-Türk» Elyazmasında Kullanılan Harfi İşaretler ve Bazı Kelimelerin Okunuşu

 16.30-16.45

Doç. Dr. Guzaliya KHAZIYEVA (Tataristan)

«Divânu Lügâti’t-Türk» Sözlüğünde Kullanılan Doğa Kültüyle İlgili Türk Antroponimleri

 16.45-17.00

Dr. Öğr. Ü. Abdullah ELCAN (Türkiye)

Dîvânu Lügâti’t-Türk’ün Söz Varlığının Altay Türkçesindeki Görünümü Üzerine

 17.00-17.15

Dr. Harun ŞAHİN (Türkiye)

Dîvânu Lügâti’t – Türk’teki Manzum Parçalarda Yer Alan Eğitici Değerler

 17.15-17.30

Değerlendirme

 19.30

Akşam Yemeği

(KAŞGARLI MAHMUT SALONU)

29.6.2018
I. Oturum: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İ. Gülsel SEV-Prof. Dr. Ferruh AĞCA

 09.00-09.15

Prof. Dr. İ. Gülsel SEV (Türkiye)

Kutadgu Bilig’i “Pek, Çok” Anlamlı Sözcükler Bakımından Değerlendirme

 09.15-09.30

Prof. Dr. Ferruh AĞCA (Türkiye)

Kutadgu Biligde Geçen Benzetme Edatlarının Teşkili Üzerine

 09.30-09.45

Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR (Türkiye)

Kutadgu Bilig Üzerinden Türkçede Mekân-Belirtme İlişkisi

 09.45-10.00

Dr. Öğr. Ü. Erkan HİRİK (Türkiye)

Morfolojik Tekrarlı Yapılar ve Kutadgu Bilig’deki İşlevsel Görünümü

 10.00-10.15

Arş. Gör. Abdullah MERT (Türkiye)

Kutadgu Bilig’in Viyana (Herat) Nüshasının Diğer İki Nüshadan Farklılaşan Söz Varlığı

 10.15-10.30

Gülşah TOPUZ (Türkiye)

Kutadgu Bilig’de Y(i)me Edatı ve Anlamsal İşlevleri

 10.30-10.45

Değerlendirme

 10.45-11.00

Ara

29.6.2018
II. Oturum: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ataemi MİRZAYEV-Prof. Dr. Paşa YAVUZARSLAN

 11.00-11.15

Prof. Dr. Ataemi MİRZAYEV (Azerbaycan)

Ali’nin “Kıssa-i Yûsuf” Eseri Kur’an-ı Kerim Bağlamında

 11.15-11.30

Prof. Dr. Paşa YAVUZARSLAN (Türkiye)

Kıssa-i Yusuf Yayınları Üzerine Eleştirel Bir Bakış

 11.30-11.45

Dr. Öğr. Ü.İsmail AVCI (Türkiye)

Hamzavî’nin İskendername’sinde Bir Nuh Kıssası

 11.45-12.00

Dr. Elçin İBRAHİMOV-Rübabe ALÖVSETKIZI (Azerbaycan)

Ali’nin Kıssa-i Yûsuf Eserinde Eski Oğuzcanın Dil Özellikleri

 12.00-12.15

Emrah BOZOK (Türkiye)

İlk İslamî Eserlerde Tuvalet Kavramı

 12.15-12.30

Değerlendirme

 12.30-14.00

Öğle Yemeği

29.6.2018
III. Oturum: 14.00-15.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Osman MERT-Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYGUR

 14.00-14.15

Prof. Dr. Osman MERT-Öğr. Gör. Bahattin ŞİMŞEK (Türkiye)

Dışa Dönük Görevli Dil Ögelerinden /+Ka/ Morfeminin Kutadgu Bilig’deki İşlevleri Üzerine

 14.15-14.30

Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYGUR (Kırgızistan)

Kutadgu Bilig Söz Varlığının Günümüz Türk Lehçeleriyle Karşılaştırılması

 14.30-14.45

Doç. Dr. Şahru PİLTEN UFUK (Türkiye)

Dil Planlaması Bağlamında Yûsuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig

 14.45-15.00

Dr. Dilek HERKMEN (Türkiye)

Kutadgu Bilig ve Atebetü’l-Hakâyık’ta Arapça ve Farsça Kelimelerin Telaffuzu

 15.00-15.15

Arş. Gör. Meryem DOYGUN (Türkiye)

Kutadgu Bilig ve Sülûkü'l-Mülûk Zaviyesinden “Bey-Sultan” Değerlendirmesi

 15.15-15.30

Yavuz KÖKTAN-Elif KÜÇÜKER (Türkiye)

Kutadgu Bilig’de Toprak (Yer) Kavramı

 15.30-15.45

Değerlendirme

 15.45-16.00

Ara

29.6.2018
IV. Oturum: 16.00-17.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU-Prof. Dr. Beyhan KESİK

 16.00-16.15

Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU (Türkiye)

Şeyyâd Hamza’nın Bilinmeyen Bir Şiiri Münasebetiyle Anadolu’da Yesevî İzleri

 16.15-16.30

Prof. Dr. Beyhan KESİK (Türkiye)

Risâletü'n-Nushiyye'deki Bazı Söyleyiş Özellikleri

 16.30-16.45

Doç. Dr. Halit KARATAY-Serdar ARHAN (Türkiye)

Millî Eğitim Bakanlığı Müfredatlarında ve Ders Kitaplarında “İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler”

 16.45-17.00

Dr. Öğr. Ü. Ahmet N. ÖZDAL (Türkiye)

İlk Dönem Türkçe Çeviri Eserler Hakkında –Bir Analiz Denemesi–

 17.00-17.15

Arş. Gör. Harun KAYA (Türkiye)

İslamiyet Sonrası Orta Asya'da Türkçe Tarih Yazıcılığı ve Tevarih-i Güzide-Nusret-Name

 17.15-17.30

Değerlendirme

Yorumlar (0)
20°
açık