KÖY SEYİRLİK OYUNLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

KÖY SEYİRLİK OYUNLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

KÖY SEYİRLİK OYUNLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe   Göktürkçe   Edebiyat   Türkçe Adlar   Tarih   Kökenbilgisi   Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu   Türk Dünyası  PDF-DOC   Sınav-Deneme

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi   Sıfatlar   Belirteçler   Anlam Bilgisi   Kompozisyon   İlgeçler   Cümlede Anlam   Nasıl yazılır?   Bağlaçlar   Paragrafta Anlam   Noktalama İşaretleri   Ünlemler   Sözcükte Anlam   Sözcük Bilgisi   Eylemler   Ses Bilgisi   Yapım Ekleri   Eylemsiler   Yapı Bilgisi   Adıllar  Dil-Anlatım   Yazım Bilgisi   Adlar   Edebiyat   Anlatım Bozuklukları   Ana Bet  Atasözleri ve Deyimler   TDH-Instagram   Tivitır   Feysbuk

Geleneksel Türk tiyatrosu denildiğinde hem köylü tiyatrosu geleneği, hem de halk tiyatrosu geleneği anlaşılmaktadır. Ancak, hemen belirtelim ki "köylü" ve "halk" kavramları birbirinden ayrı düşünülmemelidir. Köylü aynı zamanda halktır, halk da köylü kökeninden olabilir.

Yukarıda yapılan ayrımın nedeni köylü tiyatrosunun daha içe kapalı olmasıdır. Kırsal kesimde, dar bir çevrede yaşayan insanların kendi aralarında belli zamanlarda oynadıkları sözlü ya da sözsüz oyunlardır. Sahnesiz ve ortada oynanır. Özel bir oyun yeri yoktur. Basit giysi ve araçlarla rol kişileri canlandırılır. Törensel yanın öne çıkarıldığı bu oyunlarda, genellikle üretim, bereket, doğum, ölüm konuları işlenir.

Köylü tiyatrosu geleneği işlevleri bakımından kutlama törenlerinden (kut törenlerden) kaynaklandığı için halk tiyatrosu geleneğinden ayrılır. Oyunların topluca yaratıldığı ve seyircilerin de oyunlara katıldığı görülür. Seyirlik oyunlarda kullanılan en yaygın ögeler, ak-kara ögesi ve erotik ögedir.

Değişik yörelerde değişik biçimlerde ve işlevlerde oynanan seyirlik oyunları yedi öbekte toplamak olasıdır:

 • 1. Kut tören ve söylence kaynaklı oyunlar - gerçekçi oyunlar,
 • 2. Ölüp dirilme ve kız kaçırma oyunları,
 • 3. Yılbaşı ve yıl sonu oyunları,
 • 4. Tarımsal oyunlar - çoban oyunları,
 • 5. Hayvan taklitli oyunlar,
 • 6. Dilsiz oyunları - kukla, şaka oyunları,
 • 7. Tek ve çift izlekli oyunlar - dizi oyunları

Seyirlik oyunlarda taklit en önemli özellik olarak yansır. Çatışma ve kişileştirme taklitle sağlanır. Sözlü veya sözsüz oyunlarda bir eylemin veya rolün taklidi söz konusudur.

İlkinde eylem olarak olay dizisi, ikincisinde ise insan, hayvan, bitki ve cansız nesneler taklit edilir. Bir başka özellik ise sözlü oyunların belli bir metne bağlı olmadan doğaçtan oluşturulmasıdır. Seyirlik oyunlarda dans, müzik, şiir ve soytarılığın birbirinin içine girdiği görülür. Seyirlik oyunlar her yönüyle "göstermeci tiyatro" özelliği taşır.

HALK EDEBİYATI

 • Genel Özellikler
 • Tarihi Gelişimi
 • Kaynakları
 • Halk Şiiri
 • Hece Ölçüsü
 • Halk Nesri
 • Halk Tiyatrosu
 • Anonim Edebiyat
 • Genel Özellikler
 • Anonim Halk Şiiri
 • Anonim Halk Nesri
 • Karışık Anonim Ürünler
 • Âşık Edebiyatı
 • Genel Özellikler
 • Nazım Türleri
 • Nazım Biçimleri
 • Saz Şairleri
 • Tekke Edebiyatı
 • Genel Özellikleri
 • Nazım Türleri
 • Tekke Şairleri

Yorumlar (0)