Soru Çöz, Test Çöz: Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test 2

Soru Çöz, Test Çöz: Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test 2


Soru Çöz, Test Çöz: Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test 2

1. Yazıda verilmek istenen ve o yazının da amacını oluşturan mesaja, iletiye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yargı

B) Ana düşünce

C) Konu

D) İçerik

E) Semantik

 

2. Aşağıdakilerden hangisi edebî metinlerin özelliklerinden değildir?

A) Edebî metinlerde geçen olaylar kurgulanmış olaylardır.

B) Edebî metinlerin anlamları da yapılan da sanat amacıyla düzenlenir.

C) Edebî metinlerin kendine özgü bir düşündürme ve hatırlatma biçimi vardır.

D) Edebî metinlerde gerçek, değiştirilmeden aktarılır.

E) Edebî metinlerin dili. doğal dilden hareketle gerçekleştirilen yeni bir dildir.

 

3. Edebî metnin kurgusunda, temasında, anlatımında ve işleniş biçiminde o güne kadar ortaya konulmuş ve tartışılmış tüm insan başarılarından ve tasarılarından yararlanılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilecek bir yargıdır?

A) Edebî metinler geçmiş kuşakların bilgi birikiminden yararlanır.

B) Edebî metinlerin oluşumunda çevrenin büyük etkisi vardır.

C) Edebî metinler yazıldığı dönemin izlerini taşır.

D) Edebî metinlerde kurmaca bir yapı göze çarpar.

E) Edebî metinler ile sanatçı arasında sıkı bir ilişki vardır.

 

4. Sanatta gerçek ve gerçekliğin insana özgü bir özellikten yola çıkılarak dönüştürülmesi, değiştirilmesi ve anlatılması söz konusudur; gerçek ve gerçekliğin dışına çıkmak söz konusu değildir.

Yukarıdaki parçada sanatın hangi yönü anlatılmıştır?

A) Gerçekle olan ilişkisi

B) Geçmişle olan ilişkisi

C) İnsanla olan ilişkisi

D) Edebiyatla olan ilişkisi

E) Çevreyle olan ilişkisi

 

5. Her sanat eseri, insana özgü bir özelliği daha iyi ve daha güzel somutlaştırma, yani görünür, anlaşılır, yorumlanır kılma gayretinin ürünüdür. Gerçek ve gerçekliğe ait madde ve prensiplerden yola çıkan sanat eserleri işte bunu gerçekleştirmek için oluşturulur.

Bu parçada sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Amacı   B) Malzemesi   C) Yapısı   D) Kurgusu     E) Planı

 

6. Edebiyat yaşanmış olaylara kaynaklık eder. Çevreyi yorumlar, gözlemler daha sonra bunları kurmaca bir yapı hâline getirir. Bu nedenle edebiyatın malzemesi insandır, gerçek hayattır. Değiştirilerek verilen bir gerçekliktir.

Bu parçada edebiyatın hangi yönü anlatılmıştır?

A) Konusu   B) Yapısı   C) Evrenselliği   D) Dili   E) Çevreye bakışı

 

7. —-: Sanatçı olanlar ve sanatçı olmayanlar. Birincilerde içerikle biçim, ruh ve beden gibi bir aradadır; ikincilerde içerikle biçim, beden ve giysi gibi uyar birbirine.

Parçanın başına düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Her yazıda bir içerik, bir de biçim vardır

B) İçerikle biçim birbirini tamamlayan iki unsurdur

C) Aslında insanlar iki gruba ayrılır

D) İki farklı sinema ve tiyatro oyuncusu vardır

E) Edebiyat dünyasında iki tür yazar vardır

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının ana dönemlerinden biri değildir?

A) İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

B) İslami Dönem Türk Edebiyatı

C) Harezm Dönemi Türk Edebiyatı

D) Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

E) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olmuş ölçütlerden biri değildir?

A) Tarihî olaylar  B) Dinî anlayış  C) Coğrafi keşifler  D) Siyasi olaylar  E) Dilsel gelişmeler

 

10. Aşağıdakilerden hangisi, öğretici metin kaleme alan bir yazarın amaçlarından biri olamaz?

A) Bilgi vermek

B) Kanıları değiştirmek

C) Düşündürmek

D) Sanat zevki uyandırmak

E) İkna etmek

 

11. Bir edebiyat tarihi araştırmacısı, aşağıdaki bilim dallarının hangisinden daha az yararlanır?

A) Tarih   B) Sosyoloji   C) Coğrafya   D) Psikoloji    E) Felsefe

12. Bir edebî eser, aşağıdakilerden hangisiyle daha az etkileşim içine girer?

A) Sosyoloji   B) Tarih   C) Matematik   D) Sinema   E) Müzik

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, edebî eserleri daha az etkiler?

A) Siyasi ve askeri olaylar

B) Sosyal ve kültürel hayat

C) Dinî ve coğrafi değişimler

D) Bilimsel ve düşünsel gelişmeler

E) Fizik, kimya, tıp gibi alanlarda yapılan yeni buluşlar

 

14. Kapadokya'da bulunan şapkalı peri bacaları, konik gövdelidir. Bunların tepe kısımlarında bir kaya bloku yer almaktadır. Gövde tüf ve volkan külünden oluşmuştur. Şapka bölümü ise sert kayaçlardan meydana gelmiştir. Yani şapkayı oluşturan kaya türü, gövdeyi oluşturan kaya bloğundan daha dayanıklıdır. Bu, peri bacasının oluşumu için gerekli olan ilk koşuldur. Bir peri bacasının ömrünü şapkadaki kayanın direnci belirler. Eğer kayanın direnci fazla ise, yani aşınması yavaşsa, peri bacasının ömür de uzun olur.

Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Tarihî metin  B) Felsefi metin  C) Bilimsel metin  D) Sanatsal metin  E) Göstergesel metin

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-D 3-A 4-A 5-A 6-A 7-E 8-C 9-C 10-D 11-C 12-C 13-E 14-C

Yorumlar (0)