Soru Çöz, Test Çöz: Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test 4

Soru Çöz, Test Çöz: Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test 4


Soru Çöz, Test Çöz: Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test 4

1. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışıyapılmıştır?
A) Resim ve heykelcilik görsel sanatlardandır.
B) Edebi eserin amacı insanın söz ya da yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılmasıdır.
C) Sanat eseri bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin kişiyi etkileyecek bir biçimde anlatılmasıyla oluşur.
D) Sanat eserinin amacı insana çeşitli konularda bilgi vermektir.
E) Edebiyat, müzik, işitsel sanatlar arasındadır.

2. “Bütün yollar Roma’ya çıkar.” ifadesini bilirsiniz. Ama herkes sadece bu yoldan gidecek diyenlerle, yalnız ve yalnız benim gittiğim yoldan gidilecek diyenler arasında aslında çok fark yoktur. “Bütün yollar Roma’nın aynı semtine, aynı yönüne çıkmaz.” diyecek kadar medeni cesaret sahibi insanlar oldukça güzel sanatlar zenginleşecektir.
Bu parçada güzel sanatların hangi özelliğine değinilmiştir?
A) Sadece dış dünya ile ilgilenmesine
B) Sanatçının özgün bir ürünü olmasına
C) Gerçeklerden yola çıkmasına
D) Hayal ürünü olmasına
E) Tarih biliminden yararlanmasına

3. Bilimsel ürünlerle sanat eseri arasında aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A) Sanat eserinde güzellik, bilimsel eserde doğruluk aranır.
B) Bilimsel eserler kişiye göre değişmeyen doğruları açıklar, sanat eseri kişiseldir.
C) Bilimsel eserde gerçekler anlatılır; sanat eserinde gerçeğe aykırı olanlar işlenir.
D) Bilimsel eserde gözlem ve deneyden yararlanılır; sanat eserinde sanatçı, duygu ve düşüncelerinden yararlanır.
E) Bilimsel eserde amaç öğretmektir; sanat eserinin amacı insanın hayal dünyasını zenginleştirmektir.

4. Aşağıdakilerden hangisi edebi metnin özelliklerinden biri değildir?
A) Dilin heyecan bildirme işlevinde kullanılması
B) Kelimelerin farklı anlamlara gelecek şeklide kullanılması
C) Farklı okuyucular tarafından farklı anlamlara gelecek ifadelerin kullanılması
D) Gerçeklerden uzaklaşılmaması
E) Okuyucuda estetik duyarlılığın geliştirilmeye çalışılması

5. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlar için söylenemez?
A) Güzel sanatların yüzyıllardır var olduğu
B) Güzel sanatların çeşitli malzemeler kullandığı
C) Güzel sanatların yalnızca göze hitap ettiği
D) Güzel sanatların çeşitli bilimlerden yararlandığı
E) Güzel sanatların dallarından birinin de edebiyat olduğu

6. Aşağıdakilerden hangisi edebi bir metinden alınmıştır?
A) İnsanların bazı faaliyetleri sera gazlarının oluşmasına neden olur.
B) Karbondioksit, insanlar ile hayvanlar nefes alıp verdiğinde doğal olarak üretilir.
C) Güneş, atmosferden geçerek Dünya’ya ulaşan ısı ışınları yaymaktadır.
D) Hava sıcaklığının değişmesi dünyanın farklı yerlerinde yetişen bitki türlerini etkileyecektir.
E) Ağaçların yaprakları geceleyin gümüş rengi gibi pırıl pırıl parlıyordu.

7. Genel olarak sanatı, özel olarak da edebiyatı bir bilgi kazandırma aracı sayan, sosyal ve politik tezlerin yayılması veya yerleştirilmesi görevini yükleyen anlayışlar bir kenara bırakılmalıdır. Her edebi eserde bilgi, fikir ve dil malzemesinin gerçeğimsi bir bütünlük elde etmek üzere bir metin oluşturması, edebiyatın hareket noktasının eğitmek olmasını gerektirmez.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır?
A) Sanat eserinin bilimsel eserlerden yararlandığı
B) Sanatın asıl amacının öğretmek olmadığı
C) Sanat eserinde gerçeklerin işlendiği
D) Çeşitli sanat eserlerinin farklı malzemeler kullandığı
E) İnsanı eğitmeyen sanat eserinin faydasız olduğu

8. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinler arasında yer almaz?
A) Deneme
B) Makale
C) Roman
D) Biyografi
E) Anı

9. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinler için söylenemez?
A) Bilgi ve haber vermek amacıyla yazılır.
B) Özlü, yalın ve açık bir anlatıma sahiptir.
C) Dil, daha çok göndericilik işlevinde kullanılır.
D) Metinlerin kaynağı, yazarın hayal dünyasıdır.
E) Anı, röportaj, gezi yazısı, mektup gibi türleri vardır.

10. insanları, olayları, doğadaki nesneleri bir ışık olarak görüyorum. Bu ışık benim zihnimde biçim değiştirir, kendi dünya görüşüme uygun değişik renklere bürünür.
Bu sözleri söyleyen bir yazarın ortaya koyacağı eserin niteliği ne olur?
A) Edebi metin
B) Tarih metni
C) Bilimsel metin
D) Felsefe metni
E) Coğrafya metni

11. Yazmaya yeni başladığım dönemlerde bir eleştirmen eserimi okuduktan sonra beni yanına çağırmış ve şu öğütleri vermişti: “Öyle yazmalısın ki seni okuyan diğer romancılar, ben bu kurguyu, bu anlatım biçimini daha önce neden düşünemedim.” demeli.
Bu parçada eleştirmen, yazara verdiği öğütle aşağıdakilerin hangisini kastetmiş olabilir?
A) Evrenselliği
B) Özgünlüğü
C) Yalınlığı
D) Nesnelliği
E) Duruluğu

12. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sanat eserlerinin özelliğiyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Sanat eserinin oluşmasında sanatçının yetiştiği çevre etkilidir.
B) Sanat eserinde duygulandırma ve düşündürme esastır.
C) Güzel sanatlar; işitsel, görsel ve dramatik sanatlar olmak üzere üçe ayrılır.
D) Sanat eserinde özgünlük yoktur; yazar, kendinden önceki sanatçıları taklit eder.
E) Sinema ve tiyatro dramatik sanatlardandır

13. Güzel sanatların her dalı farklı bir malzeme kullanmıştır. Duyguların seslerle ezgili bir biçimde ifade edilmesiyle —- ; sanatçının kil ve mermere şekil vermesiyle —-; dili etkili ve estetik bir şekilde kullanmasıyla da —- ortaya çıkar.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) müzik, heykel, edebiyat
B) resim, tiyatro, mimari
C) edebiyat, heykel, tiyatro
D) müzik, mimari, resim
E) edebiyat, tiyatro, heykel

14. Aşağıdakilerden hangisi dramatik sanatlardan biridir?
A) Müzik
B) Bale
C) Resim
D) Edebiyat
E) Mimari

15. “Aşk, nefret, sevgi, bilgi ve çalışmanın ne sınır çizgileri vardır ne de gümrük duvarları.” cümlesinde sözü edilen kavramların hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Evrenselliği
B) Özgünlüğü
C) Açıklığı
D) Nesnelliği
E) Ulusallığı

16. Edebiyat, bilimin tüm ikincil özelliklerine sahiptir. İçeriği, hele toplumsal ve insancıl bilimlerin içeriğinin hemen hemen aynıdır. Hiçbir bilimsel konu yoktur ki edebiyatın bir düzeyinde işlenmemiş olsun. Edebi yapıtın dünyası birdir, toptandır. Bu dünyada toplumsal, psikolojik, tarihi bilgilerin bir yeri vardır.
Bu parçada edebiyatın hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A) Kullandığı ana malzemenin dil olması
B) Diğer bilimlerden yararlanması
C) Amacının insanda güzel duygular uyandırmak olması
D) İnsanın duygu ve hayal dünyasını geliştirmeye çalışması
E) Kaynağının insan olması

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-B 3-C 4-D 5-C 6-E 7-B 8-C 9-D 10-A 11-B 12-D 13-A 14-B 15-A 16-B

Yorumlar (0)