Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat döneminde hikaye ve roman, Tanzimat döneminde şiir, Tanzimat döneminde Türk tiyatrosu

TANZİMAT EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat döneminde hikaye ve roman, Tanzimat döneminde şiir, Tanzimat döneminde Türk tiyatrosu, Tanzimat döneminde dil, Tanzimat döneminde gazete

Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat döneminde hikaye ve roman, Tanzimat döneminde şiir, Tanzimat döneminde Türk tiyatrosu, Tanzimat döneminde dil, Tanzimat döneminde gazete

1.) Yeni bir arayışın sonucunda ortaya çıkmıştır. Eşitlik, özgürlük, adalet gibi somut kavramları ele almışlardır.

2.) Bu dönemdeki bazı sanatçılar halkı eğitmeyi amaçlamışlardır.

3.) Tanzimat’ın birinci döneminde sanat toplum içindir , ikinci döneminde ise sanat sanat içindir görüşünü savunmuşlardır.

4.) Tanzimat sanatçıları şekil bakımından eskiye bağlı kalmışlardır. Konu ve öz bakımından yenilikçi olmuşlardır.

5.) Dilde sadeleşmeyi savunmuşlar ancak bu konuda başarılı olamamışlardır.

TANZİMAT DÖNEMİNDE HİKAYE VE ROMAN

1.) Tanzimat dönemindeki romanlar sosyal ve tarihi roman olmak üzere iki başlıkta toplanabilir.

2.) Bu dönemde sanatçıların amacı halka bir şeyler öğretmek olduğu için sanatçılar hikaye ve romanda daha sade bir dil kullanmışlardır. Ancak eserin tasvir bölümünde dilin ağırlaştığı görülmektedir.

3.) Bu dönemdeki hikaye ve romanların en büyük kusuru yazarların olaya sı sık müdahale edip olayın akışını kesmeleridir.

4.) Eserlerdeki kahramanlar ya çok kötü ya da çok iyidir. Romanların sonunda kötüler cezalandırılır, iyiler ödüllendirilir.

5.) Fransız kültürünün etkisiyle yetişen yazarlarımız eserlerinde Fransızca sözcüklere yer vermişlerdir.

TANZİMAT DÖNEMİNDE ŞİİR

1.) Bu dönemdeki şiirler öz bakımından eski , şekil bakımından yenidir.

2.) Sanatçılar arasında kafiyenin kulak için mi, göz için mi olduğu konusunda sert tartışmalar yaşanmıştır.

3.) Tanzimat şiirinin kaynağı olarak Ziya Paşa Divan şiirini, Namık Kemal ise Halk şiirini göstermiştir.

4.) Tanzimat’ın birinci döneminde vatan ve millet sevgisi en çok işlenen konudur. İkinci döneminde ise şairler kendi hayatlarını anlatmayı uygun görmüşlerdir. Bunun sebebi şairlerin gerçek hayatlarında yaşadıkları sıkıntılar ve acılardır.

TANZİMAT DÖNEMİNDE TÜRK TİYATROSU

1.) İlk tiyatro eserimiz “Şair Evlenmesi”dir.

2.) Şinasi, Namık kemal , Ahmet Vefik paşa, Abdülhak Hamit tahran, Recaizade Mahmut Ekrem tiyatronun gelişimine büyük katkılar sağlamışlardır.

3.) Tüm tiyatro eserleri oynanmak için yazılmamıştır. Bazıları okunmak için yazılmıştır.

4.) Tiyatroda Namık Kemal tarihi konulara, Şinasi ise gülünç unsurlara yer vermiştir.

5.) Bu dönemde verdiği başarılı örnekler ve çalışmalardan dolayı Ahmet Vefik Paşa adına Bursa’da bir tiyatro kurulmuştur.

6.) Tiyatro, Tanzimat Döneminde dilde sadeleşme amacının en fazla uygulanabildiği tür olmuştur.

TANZİMAT DÖNEMİNDE DİL

1.) Türk diliyle ilgili dil bilgisi ve sözlük çalışmaları yapılmıştır.

2.) Tanzimat Edebiyatı dilde sadeleşmeyi amaç edinmiş ancak kısmen başarılı olabilmiştir. Şiir dilinde fazla değişiklik yapılmamış Arapça ve Farsça tamlamalar kullanılmaya devam edilmiştir.

3.) Hikaye ver romanda tasvirlerin yapıldığı kısımlarda dil iyice ağırlaşır ; tiyatro eserleri ise oldukça sade bir dil ile yazılmıştır.

TANZİMAT DÖNEMİNDE GAZETE

Bir yayın organı olarak 1831’de çıkmaya başlayan Takvim-i Vakayi, resmî bir gazete idi. Daha sonra yarı resmî olarak 1840’ta İngiliz Churchill tarafından Ceride-i Havadis çıkarıldı.

İlk edebî ve özel gazete ise 1860 yılında Şinasî ve Âgâh Efendiler tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahvaldir.

Daha sonra Şinasî, 1862’de Tasvir-i Efkâr’ı çıkarmaya başlar. Bunların dışında Muhbir (1866), Hürriyet (1867), Basiret (1869), İbret (1871), Devir (1872), Bedir (1872) gazeteleri çıkar.

Yorumlar (0)