Türkçe ile Kazakçanın Ses Özellikleri ve Kelime Benzerlikleri

Türkçe ile Kazakçanın Ses Özellikleri ve Kelime Benzerlikleri, Kazak Türkçesi metin örnekleri, Kazak Türkçesi alfabesi, Kazakistan ve Türkiye benzerlikleri, kazak türkçesinde ş > s ve ç > ş ünsüz değişmesi, Çağdaş Kazak Türkçesi PDF, Kazak Türkçesinde w sesi, Kazak Türkçesi w sesi Kazak Türkçesi makale

KAZAK TÜRKÇESİ 13.07.2021, 18:38 13.07.2021, 18:51
Türkçe ile Kazakçanın Ses Özellikleri ve Kelime Benzerlikleri

Türkçe ile Kazakçanın Ses Özellikleri ve Kelime Benzerlikleri

Türkçe ile Kazakçanın Ses Özellikleri ve Kelime Benzerlikleri

1- Türkiye Türkçesindeki ş’ler Kazak Türkçesinde s’dir.

Örnekler:

Türkiye Türkçesi - Kazak Türkçesi

taş tas

beş bes

karşı qarsı

kuş qus

gümüş kümis

düş- tüs-

işle- iste-

aş- as-

başka basqa

kişi kisi

kaş qas

kış qıs

2- Türkiye Türkçesindeki ç’ler Kazak Türkçesinde ş’dir.

Örnekler:

Türkiye Türkçesi - Kazak Türkçesi

üç üş

ağaç ağaş

için üşin

güç küş (kuvvet mânâsında)

** NOT: ä harfi açık e’yi, çelik raf sistemleri, ğ harfi gırtlağa yakın bir yerde söylenen sızıcı g(ı)’yı, q harfi kalın k’yı, x harfi hırıltılı h(ı)’yı, w harfi dudak v’sini karşılamaktadır.

3- Türkiye Türkçesinde kelime başında bulunan y’ler Kazak Türkçesinde j’dir.

(Ancak bu ses Doğu Türkistan ve Moğolistan Kazaklarıyla Kazakistan Cumhuriyeti’nin pek çok yerinde c’dir.) 

Örnekler:
Türkiye Türkçesi - Kazak Türkçesi 
yer jer (cer) 
yıl jıl (cıl) 
yol jol (col) 
yaş jas (cas) 
yedi jeti (ceti) 
yüz jüz (cüz) 
yaz jaz (caz) 
yaz- jaz- (caz-) 
yat- jat- (cat-) 
ye- je- (ce-) 
yürek jürek (cürek) 
yoldaş joldas (coldas) 

4- Türkiye Türkçesinde kelime başında bulunan ince g’ler Kazak Türkçesinde ince k’dir. 

Örnekler:

Türkiye Türkçesi- Kazak Türkçesi 
göz köz 
güz küz 
göl köl 
geyik kiyik 
gerek kerek 
gün kün 
gönül köñil 
gök kök

5- Türkiye Türkçesinde kelime başında bulunan d’ler Kazak Türkçesinde t’dir. 

Örnekler:
Türkiye Türkçesi - Kazak Türkçesi 
dil til 
dört tört 
diş tis 
diri tiri 
deniz teñiz 
demir temir 
döşek tösek 
dağ taw 
dar tar 
dur- tur-
dök- tök-
dik- tik-

Ancak de- fiili ile Arapça ve Farsça’dan alınan kelimeler her iki lehçede de d ile başlar: 
de- de-
dost dos 
dünya düniye 
din din 
devlet däwlet (zenginlik mânâsında) 

6- Türkiye Türkçesinde sonunda n bulunan kelimelerin başındaki b’ler Kazak Türkçesinde m’dir. 

Örnekler:
Türkiye Türkçesi - Kazak Türkçesi 
ben men

bin mıñ 
burun murın 
boyun moyın 
beyin mıy 
bin- min-
7- Türkiye Türkçesinde v ile başlayan aşağıdaki kelimeler Kazak Türkçesinde b ile başlar. 

Örnekler:
Türkiye Türkçesi - Kazak Türkçesi 
var bar 
varlık barlıq (bütün, hep mânâsında)
var- bar-
ver- ber-


8- a) Türkiye Türkçesindeki kalın ünlülü ve tek heceli kelimelerin sonundaki ğ(ı)’lar, Kazak Türkçesinde w’dir. 

Örnekler:
Türkiye Türkçesi-Kazak Türkçesi 
dağ taw 
sağ (sağlam mânâsında) saw 
tuğ tuw 
doğ- tuw-
boğ- buw-
yuğ-(yu-)(yıka- mânâsında) juw- (cuw-) 
bağ baw 

b) Türkiye Türkçesinde kelime içinde bulunan ğ(ı)’ların büyük bir kısmı Kazak Türkçesinde w’dir. 

Örnekler:
Türkiye Türkçesi - Kazak Türkçesi 
ağır awır 
ağız awız 
bağır bawır 
buğra buwra

Yorumlar (0)