Annemarie von Gabain, Annemarie von Gabain Kimdir?

Annemarie von Gabain, Annemarie von Gabain Kimdir?

Annemarie von Gabain, Annemarie von Gabain Kimdir?

1993 yılının ilk ayında Alman Türkolojisi ağır bir yitik verdi. Türklük bilimi ve özellikle eski ‘Çürkler ve dilleri alanında değerli çalışma ve yayınlar yapmış olan Prof. Dr. Annemarie von Gabain, 15 Ocak 1993 günü Berlin’ de yaşama gözlerini yumdu.

Prof. Annemarie von Gabain 4 Temmuz 1901’de Mörchingen’de doğmuştur. Orta öğrenimini bitirdikten sonra Berlin Üniversitesinde tanınmış Sinolog Otto Franke’nin yanında çalışmış, onun derslerine ek olarak Türkolog Wilhelm Bang’ın derslerine de devam etmiştir. Turfan kazılarında bulunan Uygur yazmaları üzerinde çalışan Bang, Gabaiu’in Sinoloji bilgisinden yararlanmıştır. Uygurca yazmaların işlenmesi. Bang ile Gabain arasındaki ortak çalışmalar sonunda gerçekleşmiştir. Bu yazmaları Bang, Gabain ile ortak bir çalışma yaparak Türkische Turfantexle adı altında yayımlamıştır (6 bölüm, 1929-1934). Altaytischer Index zu den fünf ersien Slücken der türkisehen Turfaıueztc (1931) adlı eser de bu ortak çalışmaların bir ürünüdür.

Bang’ın ölümü (1934), Gabain’in Uygur yazmaları üzerindeki çalışmalarım aksatmam iş lir. Berlin A kadem isin deki eski Türkçe yazmaların işlenmesini büyük bir çaba ile sürdüren Gabain, bu dizide yeni yayınlar yapmıştır (V)II, 1954; IX, 19S8, W. Winter i!e birlikte; X, 1959, T. Kowalski ile birlikte). Bunlardan başka, F. W. K. Müller’in Uygurica adlı eserinin IV. kitabını da yayımlamıştır (1931).

Gabain’in Eski Türkçe ve Uygurca alanında birçok çalışması daha vardır: Jahrbücher X, 1930, W. Bang ile birlikte); Die uİRurische Ühersetzung der Biographie Hüen-tsangs (1935); Briefe der uigurischen Hüen-tsang Biographie (Silzungsberîclıle der Preufiisclıen Akademie der Wissenschafien 29: 371-415, 1938); Alt-liirkisches Schrifllum (1950); Die Frühgeschichte der Uiguren (1952).

Gabain’in Eski Türkçe ve Uygurca alanındaki en büyük eseri Altuür-kisehe Grammaiik (Leipzig 1941, 2. bas. VViesbaden 1950, 3. bas. Wiesba-den 1974)’tir.

“Eski Türkçe” alanındaki bu çalışmaları yanında Gabain, çağdaş Türk diyalektleri üzerinde de durmuştur. Onun bu alanda yazdığı en büyük eser, Özbekçe grameri (Özbekische Grâmmatik, 1945)’dir. Phüohgiae Turcicae Fundamenta adlı anıtsal ortak yayında da birçok yazısı çıkmıştır: Das Ailliirkische (I, 1959); Die Sprache des Codex Cumanicus {1, 1959); Alltürkische Schreibkultur und Druckerei (11, 1964); Die ailliirkische Literatür (II, 1964); Die komanische Literatür (II, 1964) gibi.

Bunlardan başka, “Radloff”. Index der deutschen Bedeutungen, zusamrncneestellt und herausgegeben unter Leİtung und Redaktion von A. v. Gabain und W. Veenker (W«sbaden 1972) başlıklı eser de Gabain’in Türk sözlükçülüğüne yeni bir katkısıdır.

Gabain, 1935-1937 yılları arasında Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Sinoloji profesörü olarak çalışmıştır. Ankara’dan ayrıldıktan sonra Berlin Üniversitesinde Türk dili öğretimini üzerine alan Gabain, II. Dünya Savaşı’nın sonuna değin bu görevde kalmıştır. Savaşın sona ermesi üzerine Hamburg Üniversitesinde Türk dili profesörlüğüne atanmıştır.

Uygurca alanındaki çalışmalarıyla büyük bir ün kazanmış olan Gabain, 1957’de Türk Dil Kurumunun haberleşme üyeliğine, 1989’da da şeref üyeliğine seçilmiştir.

I973’ı.ı; Cumhuriyetimizin 50. yıl dönümünde Türk diline katkılarından dolayı (iabain’e hükümetimize şeref diploması verilmiştir.

Gabain, öğrencileri ve çalışma arkadaşları arasında Maryam apa adıyla anılmakta idi. 1961 ‘de 60 yaşım dolduran Maryam apa’ya çalışma arkadaşları ve eski öğrencileri “Al Bitig” adlı bir armağan sunmuşlardı (Ural-AItaische Jahrbûcher XXXIII).

Doğumunun 80. yıl dönümünde de çalışma arkadaşları ve öğrencileri Gabain için yeni bir armağan yayımladırlar. Schnlia. Beitrâge ıtır Turkologie und Zentraiasienkunde. Annemarie von Gabain zum 80. Geburtstag am 4. Juli 1981 dargebracht von Kollcgen, Frcundcn und Schülern. Herausgegeben von Klaus RÖhrborn und Horst Wilfrid Brands. 1981. XV + 246 s.).

Gabain 19S2’de Sotidas Uralo-Aliaica’nın kurulmasında aktif bir rol almış, 1964-1976 yıllan arasında başkan olarak derneğin çalışma alanına giren bilim dallarının uluslararası bir kapsam kazanmasına katkıda bulunmuştur. Bu yoldaki çaba ve çalışmalarını değerlendiren Societas Uralo-Altaica, Gabain’i şeref üyeliğine seçmiştir.

1940 yılında Gabain, Budapeşte Üniversitesi’nde Uygurca dersleri vermişti. Üniversite öğrencisi olarak bu dersleri ilgiyle takip etmiştim. Prof. Gyula, Nemeth, Prof. Lajos Ligeti gibi Türkoloji Bölümü öğretim üyeleri de onun bu derslerine katılmışlardı.

Bu bakımdan Gabain’in eski bir öğrencisi olarak Berlin’den gelen kara haberi derin bir üzüntüyle karşıladığımı açıklamak İsterim;

Yazımın başında Gabain’in ölümünün Alman Türkolojisi için büyük bir yitik olduğunu dile getirmiştim. Onun Türklük bilimi alanındaki çalışmalarım gözden geçirdikten sonra bu gözlemin gerçeği açıklamaktan uzak kaldığını gördüm.

Prof. Annemarie von Gabain‘in ölümü yalnız Alman Türkolojisi için değil, uluslararası Türklük bilimi için de büyük bir yitiktir. Çünkü Prof. Gabain, Türklük bilimine uluslararası bir yaygınlık ve değer kazandıran seçkin bir bilim kadınıdır.

Prof. Dr. Hasan EREN

Önemli Türkbilimciler (Önemli Türkologlar)

Önemli Türkbilimciler (Önemli Türkologlar)

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Önemli Türkbilimciler (Önemli Türkologlar)

Türk dili, edebiyatı, kültürü ve tarihi üzerine çalışmalar yapan, kısacası Türk’e ait olan her şeyi inceleyip bilimsel bir tutumla ortaya koyma gayreti içinde olan Türkologlar, milli bilincimizin ve ülkümüzün sistemleşmesinde önemli bir role sahiptir. Çünkü ortaya koymuş oldukları bilgi ve belgeler, dünü – bugünü ve yarını aydınlatmaktadır.

Geçmişini bilemeyen bir millet, rotasız ve yelkensiz bir geminin “herhangi bir yere” savrulup gideceği gibi sömürgeci güçlerin piyonu ve hammeddesi olacak, geleceğini yok edecektir. Fakat Türkoloji çalışmalarıyla elde edilen bilgiler, TÜRK budununun ne kadar hâlis bir ırktan geldiğini ve ne denli yüksek bir kültür abidesi yarattığını ortaya koymaktadır. Bunları gören özellikle TÜRK gençliği, geleceğine de bu şuurla yön verecektir.

Yerin ve göğün, yüce evrenin yaratıcısı Ulu Gök Tanrı‘ya şükürler olsun ki, Türk dünyasında artık Türklük Bilimi (Türkoloji) çalışmaları hızla, dikkatle ve başarıyla ilerliyor. Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Atatürk’ün başlattığı akım, özellikle Türkiye’de ciddi bir gelişme göstermeye devam ediyor.

Kim kimdir konulu yazılarımız için lütfen tıklayınız: KİM KİMDİR?

Abdülkadir İnan

Annemarie von Gabain

Ahmet Bican Ercilasun

Ahmet Buran

Ahmet Caferoğlu

Ahmet Kabaklı

Ahmet Taşağıl

Bahaeddin Ögel

Besim Atalay

Bozkurt Güvenç

Cengiz Alyılmaz

Doğan Aksan

Efrasiyap Gemalmaz

Faruk Sümer

Fuat Köprülü

Gülçin Çandarlıoğlu

Hamza Zülfikar

Hasan Eren

Hasibe Mazıoğlu

Hüseyin Namık Orkun

Hüseyin Nihal ATSIZ

İbrahim Kafesoğlu

Jean Paul Roux

Kaşgarlı Mahmut

Kazım Mirşan

Mehmet Kaplan

Muazzez İlmiye Çığ

Muharrem Ergin

Necip Asım

Nevzat Gözaydın

Oktay Sinanoğlu

Osman Fikri Sertkaya

Osman Nedim Tuna

Osman Turan

Reşit Rahmeti Arat

Saadet Çağatay

Saadettin Gömeç

Sadık Tural

Saim Sakaoğlu

Tahsin Banguoğlu

Talat Tekin

Tuncer Gülensoy

Vilhelm Thomsen

Wilhelm Radloff

Wolfram Eberhard

Yusuf Halaçoğlu

Zeki Velidi Togan

Zeynep Korkmaz

Ziya Gökalp

Yorumlar (0)