Türkçe Kırgızca Dersler > Eviniz Kaç Odalı? - үйүңүз канча бөлмөлү?

Türkçe Kırgızca Dersler > Eviniz Kaç Odalı? - үйүңүз канча бөлмөлү?


Türkçe Kırgızca Dersler > Eviniz Kaç Odalı? - үйүңүз канча бөлмөлү?

(Kelimeler-С=зд=р)


Oda                              Б=лм=


Garaj                             Гараж


Zemin                            Жер  т=л==


Duvar                            Дубал


Bahçe                        Бакча


Çatı                           чатырча


Pencere                     терезе


Kapı                          каалга(Ешик)


Havuz                        бассейн


Merdiven                   тепкич


Baca                          тътън  тътъкч=съ


Balkon                      балкон


 (Окуу-Угуу)–(Okuma-Anlama)


Merhaba Aycan. Саламатсызбы  Айжан.


Merhaba Fatih. Саламатчылык  Фатих.


Eviniz nerede? Ъйъщъз  кайда?


Evim Çamlıcada. Ъйъм  Чамлыжада.


Sizin eviniz nerede? Сиздин  ъйъщъз кайда?


Bizim evimiz Göztepede. Биздин  ъйъбъз  Г=зтепеде.


Eviniz kaç odalı?  Ъйъщъз  канча  б=лм=лъ?


4 odalı. Peki sizinki kaç odalı?  Т=рт  б=лм=лъъ.Ал  эми  сиздики  канча  б=лм=лъъ?


Bizim evimiz altı odalı?  Биздин  ъйъбъз  алты  б=лм=лъъ.


Müstakil mi?  =зънч=бъ?


Evet.  Ооба.


Bahçesi var mı? Бакчасы  барбы?


Evet var. Bahçede köpeğimin kulübesi var.  Ооба  бар.Бакчада  итимдин  кепеси  бар.


Benim böyle bir şansım yok. Çünkü biz apartmandayız. Менин  мындай  мъмкънчълъгъм жок.Анткени  биз  к=п  кабаттуу   ъйд=  жашайбыз?


(Мисалы) – (Örnekleme)


Bu ne?    Бул  эмне?


Bu garaj. Бул  гараж.


Burası neresi?  Бул  жак  эмнеси?


Burası oturma odası. Бул  жагы  олтура  турган  б=лм=.


Burası mutfak mı? Бул  жагы  ашканабы?


Evet,burası mutfak.  Ооба, бул  жагы  ашкана.


Burası misafir odası mı? Бул  жагы  конок  б=лм=събъ?


Hayır,burası misafir odası değil,çocuk odası.  Жок, бул  жерде  конок  б=лм=съ  эмес,балдардын  б=лм=съ.


Eviniz nerede? Ъйъщъз  кайда?


Evimiz Çamlıcada. Ъйъбъз  Чамлыжада.


Hangi mahallede? Кайсы  райондо?


Cumhuriyet Mahallesinde. Жумхурийет  районунда.


(Konuşma-Съйл=шъъ)


Ъйъщъз  Бурсадабы?


Eviniz Bursada mı?


Ооба Бурсада.


Evet Bursada.


Ъйъщъз  канча  кабаттуу?


Eviniz kaç katlı?


Ъйъбъз  эки  кабаттуу.


Evimiz iki katlı.


Ъйъщъздън  бакчасы  барбы?


Evinizin bahçesi var mı?


Ооба , бар.


Evet,var.


Ъйъщъздън  гаражы  барбы?


Evinizin garajı var mı?


Жок.


Hayır. Yok.

Yorumlar (0)