Azerbaycan Milletvekili Dr. Cavanşir Feyziyev'in Muhteşem Eseri: Türk Dünyası

Azerbaycan Milletvekili Dr. Cavanşir Feyziyev'in muhteşem eseri: Türk Dünyası

Öncelikle bu yazının sizlere ulaşmasına öncülük eden Azad Ağaoğlu hocamıza saygı ve sevgiler sunuyoruz. 

TDH

Bütün ciltler için ortak önsöz

Beş kitaptan oluşan “Türk Dünyası” dünya Türklüğünün bütünlüğü gerçeğini, aynı zamanda dünya Türklüğünün ayrışma ve bütünleşme özelliklerini somut verilere dayanarak, dolgun ve zengin bilgi yelpazesi yardımıyla yansıtmaktadır. 

1. kitapta: Türk uygarlığının tarihî gelişimi ve temel değerleri, Türk dilleri ailesi, ortak Türk tarihi ve kültürü, siyaseti ve diplomasisi, Türklerin spesifik yaşam tarzı, gelenek ve görenekleri, evrensel ve çok kültürlü dünya görüşleriyle çağdaş dünyadaki konumları; 

2. kitapta: Türk etno-coğrafyası, eski Türk ulusları ve boyları, çağdaş Türk halkları ve toplulukları, Türk diasporası ve diasporanın örgütlenme sorunları, ortak Türk kurumları ve bunların bütünleşme sürecindeki rolleri;

3. kitapta: Türklerin devlet geleneği ve soyağacı, eski Türk devlet ve imparatorlukları, bugünkü bağımsız Türk Cumhuriyetleri ve bunlar arasındaki ilişkiler, başka devletlere bağlı özerk Türk Cumhuriyetleri ve özerk Türk bölgeleri;

4. kitapta: Türklük biliminin güncel meseleleri, Türkçülük ideolojisi ve bu ideolojinin temsilcileri, Türkçülüğü tahrif edici yaklaşım ve teorilerin eleştirel analizi, Türk kimliği karşısındaki tutum, çağdaş Türk dünyasının gelişim potansiyeli ve olanaklarına dair somut bilgiler;

5. kitapta: Türk dünyasının büyük isimleri ve bu isimlerin devlet, siyaset, bilim, kültür, edebiyat hayatındaki hizmetleri sistemli bir şekilde ortaya konmuştur.

İÇİNDEKİLER I. CİLT

İÇİNDEKİLER:

“TÜRK UYGARLIĞI” KAVRAMI 

“TÜRK” ETNONİMİ 

“ULUS”, “TÖRE”, “DAMGA”, “KAĞANLIK”, “GENEŞEK” KAVRAMLARI 

TÜRKLERİN ETNİK COĞRAFYASININ HUDUTLARI 

HUN MİRASI 

ESKİ TÜRKLER: KÜLTÜRLERİ VE HAYAT TARZLARI 

TÜRKLERİN TARİHÎ JEOPOLİTİĞİ 

TÜRK DİLLERİ AİLESİ 

TÜRK ANTROPONİM, ETNONİM VE TOPONİMLERİ 

TÜRKLER VE BÜYÜK İPEK YOLU 

TÜRK DİPLOMASİSİ 

TÜRKLER VE İSLAMİYET 

TÜRKLER VE EMPERYALİZM 

TÜRKLER VE MODERNLEŞME 

TÜRK EDEBİYATI 

TÜRK SANATI 

TÜRK MUSİKİSİ 

TÜRK HALI SANATI 

TÜRK MİNYATÜR SANATI 

TÜRK MİMARİSİ 

TÜRK BİLİMİ VE FELSEFESİ 

TÜRKLERİN ETNOPSİKOLOJİSİ 

TÜRKLERİN GELENEK VE GÖRENEKLERİ, MİLLİ BAYRAMLARI 

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ARKETİPLERİ 

TÜRKLERDE PARLAMENTER SİSTEM GELENEĞİ 

TÜRKLER VE ÇAĞDAŞ DÜNYA 

İÇİNDEKİLER II. CİLT

İÇİNDEKİLER:

I. BÖLÜM

TARİHTEKİ TÜRK KAVİMLERİ VE BOYLARI

Hunlar 

Göktürkler

Saklar

Avarlar

Ogurlar

Hazarlar

Şatuolar

Oğuzlar

Onogurlar 

İdil (Volga) Bulgarları 

Tabgaçlar 

Türgişler

Buntürkler

Peçenekler 

Çiğiller

Kanglılar

Karluklar

Kayılar

Keraitler

Kimekler

Kutrigurlar

Naymanlar

Gacallar

Kınıklar

Kıpçaklar

Sabirler

Selçuklular

Tarduşlar

Ağaçeriler (Tahtacılar)

Utrigurlar 

Yabagular

Yağmalar 

Yenisey Kırgızları 

II. BÖLÜM

ÇAĞDAŞ TÜRK KAVİMLERİ VE BOYLARI 

Ahıska Türkleri 

Altaylar 

Azerbaycan Türkleri 

Balkarlar

Başkurtlar 

Bulgaristan Türkleri 

Çuvaşlar

Afşarlar

Hakaslar

Irak Türkmenleri 

Kıbrıs Türkleri 

Kosova Türkleri 

Kırım Tatarları 

Makedonya Türkleri 

Nogaylar

Özbekler

Kafkasya Türkmenleri 

Gagavuzlar 

Karaçaylar 

Karapapaklar (Terekemeler)

Karakalpaklar 

Karaylar 

Kaşkaylar 

Kazaklar 

Batı Trakya Türkleri 

Kırgızlar 

Kumuklar 

Romanya Türkleri 

Salarlar

Sahalar (Yakutlar)

Şorlar 

Suriye Türkmenleri 

Tatarlar 

Türkiye Türkleri 

Türkmenler 

Tuvalar 

Uygurlar Halaçlar 

Yugurlar (Sarı Uygurlar)

III. BÖLÜM

TÜRK DİASPORASI 

Avrupa’daki Türk Diasporası 

Amerika’daki Türk Diasporası 

Asya’daki Türk Diasporası 

Avustralya ve Afrika’daki Türk Diasporası 

Rusya Federasyonu’ndaki Türk Diaspora Teşkilatları 

IV. BÖLÜM

ORTAK TÜRK KURUMLARI

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA)

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (TDİK)

Uluslararası Türk Akademisi (UTA)

Türk Dünyası Bilimler Akademileri Birliği (TDBAB)

Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı (TÜDEV)

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)

Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği (DGTYB)

Avrasya Yazarlar Birliği (AYB)

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV)

İÇİNDEKİLER III. CİLT

İÇİNDEKİLER:

I. BÖLÜM

TARİHTEKİ TÜRK DEVLETLERİ VE İMPARATORLUKLARI 

Büyük Hun İmparatorluğu

Batı ve Doğu Hun İmparatorlukları 

Ak Hun İmparatorluğu 

Göktürk İmparatorluğu 

Uygur İmparatorluğu 

Avar İmparatorluğu 

Hazar İmparatorluğu 

Karahanlı Devleti 

Gazneliler Devleti 

Büyük Selçuklu İmparatorluğu 

İldenizliler Devleti 

Irak Selçuklu Devleti 

Suriye Selçuklu Devleti 

Anadolu Selçuklu Devleti 

Harezmşahlar Devleti 

Türk-Moğol İmparatorluğu 

Timurlular İmparatorluğu 

İlhanlılar Devleti 

Altın Orda İmparatorluğu 

Memlûk Devleti 

Osmanlı İmparatorluğu 

Moğol İmparatorluğu 

Delhi Türk Sultanlığı 

Karakoyunlu Devleti 

Akkoyunlu Devleti 

Safevi İmparatorluğu 

Sibir, Kazan, Kırım, Nogay, Kasım, Astrahan Hanlıkları 

II. BÖLÜM 

BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLERİ 

Türkiye Cumhuriyeti 

Azerbaycan Cumhuriyeti 

Kazakistan Cumhuriyeti 

Özbekistan Cumhuriyeti 

Kırgızistan Cumhuriyeti 

Türkmenistan Cumhuriyeti 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

III. BÖLÜM 

ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ VE BÖLGELERİ 

Altay Cumhuriyeti 

Başkurdistan Cumhuriyeti 

Tataristan Cumhuriyeti 

Çuvaş Cumhuriyeti 

Dağıstan Cumhuriyeti 

Hakasya Cumhuriyeti 

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti 

Tuva Cumhuriyeti 

Saha (Yakut) Cumhuriyeti 

Kabardino-Balkar Cumhuriyeti 

Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi 

Kırım Özerk Cumhuriyeti 

Sincan Uygur Özerk Bölgesi 

İÇİNDEKİLER IV. CİLT

İÇİNDEKİLER:

I. BÖLÜM

TÜRKÇÜLÜK, TÜRKLÜK BİLİMİ VE TÜRKÇÜLER

Türkçülük İdeolojisi ve Türklük Bilimi 

Ülkü Savaşları: Türkçülüğün Tahrif Edilmesi (Pantürkizm, Panislamizm, Panturanizm)

Dünya Türklük Bilimcileri 

Türkçülüğün Temsilcileri 

Ahmet Vefik Paşa 

Mustafa Celalettin Paşa

Armin Vambery 

Süleyman Hüsnü Paşa 

Şeyh Süleyman Efendi 

Ahmet Midhat Efendi

Ahmet Cevdet Paşa 

Şeyh Cemalettin Afgani 

Hasan Bey Zerdabi

İsmail Bey Gaspıralı 

Şahabettin Mercani 

Şemsettin Sami Bey 

Necip Asım Bey 

Veled Çelebi 

Yusuf Akçura 

Ali Bey Hüzeyinzade

Ahmet Bey Ağaoğlu 

Ziya Gökalp 

Zeki Velidi Togan 

Ayaz İshaki 

Olcas Süleymenov

II. BÖLÜM

TÜRKLER HAKKINDA NE DEDİLER?

Türk Tarihi 

Türk Kültürü 

Türklerin Savaş Sanatı ve Siyaseti 

Türk’ün Karakteri 

III. BÖLÜM

TÜRK DÜNYASININ GELİŞİM UFKU: BÜYÜK BİRLİĞİN TEMELLERİ VE OLANAKLARI

Türk Dünyasının Toplam Yüzölçümü ve Nüfusu 

Jeopolitik Yapılanma 

Uygarlık Etkeni 

Politika 

Ekonomi 

Askerî Potansiyel 

Bilimsel ve Entelektüel Potansiyel 

Doğal Rezervler 

Türk Devletlerinin Ortak Güvenlik Sorunu 

Türk Devletleri Birliği: Düşünceden Realiteye 

İÇİNDEKİLER V. CİLT

İÇİNDEKİLER:

OĞUZ KAĞAN 

ATTİLA 

BİLGE KAĞAN 

TONYUKUK 

GAZNELİ SULTAN MAHMUT

SELÇUK BEY 

ALP ARSLAN 

EBU NASR EL-FARABİ 

İBN-İ SİNA

KAŞGARLI MAHMUT 

AHMET YESEVİ 

NASİRÜDDİN TUSİ 

ŞİHABÜDDİN YAHYA SÜHREVERDİ 

GENCELİ NİZAMİ 

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ 

YUNUS EMRE 

NASREDDİN HOCA 

OSMAN GAZİ 

CENGİZ HAN 

EMİR TİMUR 

ULUĞ BEY 

FATİH SULTAN MEHMET 

ALİŞİR NEVAİ 

MUHAMMED BABÜR 

EKBER ŞAH 

ŞAH İSMAİL HATAYİ 

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 

MİMAR SİNAN 

KEMALEDDİN BİHZAD 

MAHTUMKULU 

MİRZA FETHALİ AHUNDZADE 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

MEHMET EMİN RESULZADE 

HAYDAR ALİYEV 

NURSULTAN NAZARBAYEV 

HASAN ÖZBEKHAN 

LÜTFİ ZADE 

CENGİZ AYTMATOV 

BAHTİYAR VAHAPZADE 

ROALD SAGDEYEV

Yorumlar (0)