Maddi Kültürün Ögeleri Nelerdir? Manevi Kültürün Ögeleri Nelerdir?

Maddi Kültürün Ögeleri Nelerdir? Manevi Kültürün Ögeleri Nelerdir?

Maddi Kültürün Ögeleri Nelerdir?

 • Maddi kültürün ögeleri şunlardır:
 • binalar,
 • dinsel yapılar
 • kurum ve kuruluş binaları
 • parklar ve bahçeler
 • her türlü araç-gereç,
 • giysiler,
 • teknolojik üretimler,
 • arabalar,
 • beslenme kültürü vb.

b) Manevi Kültürün Ögeleri Nelerdir?

 • Manevi kültürün ögeleri şunlardır:
 • İnançlar,
 • gelenekler,
 • normlar,
 • düşünce biçimleri vb.
 • insani tutumlar
 • ahlaki değerler
 • töreler
 • ilke ve inkılaplar
 • (Maddi kültür ise, kısaca manevi kültürün dışındaki kültürsel unsurlar olarak tarif edilebilir.)

Manevi kültür, kısaca inançlar, değerler, semboller, normlar şeklinde tasnif edilebilir. Manevi kültür, bir milleti diğer milletlerden ayırt etme imkanı veren örf, adetler, davranışlar, ahlak anlayışı, değerler, sosyal normlar ve zihniyet değişiklikleridir. Manevi kültür, kolayca müşahade ve teşhis edilemeyen değerleri, inançları, düşünce tarzlarını ihtiva eder. Bunlar bazen o kadar derinde yer etmişlerdir ki, bizzat o kültürün sahibi olan kimseler bile fark edemez. (Dünden Bugünden Tarih-Kültür ve Milliyetçilik-Erol Güngör)

* Daha başka bir ifadeyle insanların yaptıkları aletler, kullandıkları malzemeler maddi kültürü oluştururken, diğerleri manevi kültürü oluşturur.

1: Kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. Birinde meydana gelen bir değişim diğerini de etkiler.

2: Kültür, toplumun doğal çevresinden yani coğrafi koşullardan etkilenir. örneğin, dağlık bölgelerde yaşayan toplumların kültürüyle verimli ovalarda yaşayan toplumların kültürü birbirinden farklıdır.

Kültürü oluşturan unsurlar

 • 1. Dil
 • 2. Din
 • 3. Gelenek-görenek
 • 4. Sanat
 • 5. Dünya görüşü
 • 6. Tarih
 • 7. Bilim
 • 8. Spor

Kültürün özellikleri

 • 1. Millidir.
 • 2. Tarihidir.
 • 3. Özgündür.
 • 4. Ahenkli bir bütündür.
 • 5. Canlı bir varlıktır.
 • 6. Özü değiştirilemez.
 • 7. Milletin ortak malıdır.

Kültür Nedir?

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür bir sosyal birikim olup aile, yasalar, sanat, bilim ve toplum eliyle şekillenir.

Kültürel farklılığın en büyük nedenleri dil, din ve coğrafi bölgedir.

MİLLİ KÜLTÜR ÖGELERİ NELERDİR?

Milli Kültür, bir millete özgü bilgi, inanç ve davranışlar bütünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler. Bir milletteki Toplumsal yaşamın dil, düşünce, gelenek, işaret sistemleri, kurumlar, yasalar, aletler, teknikler, sanat yapıtları gibi her türlü maddi ve tinsel ürününü kapsamına alır.

Dil ve kültür arasındaki ilişki

Kültür dili geliştirir, dil de kültürü taşır. Bu ikisi arasındaki ilişki edebiyat sayesinde zirve noktasına çıkar.

İçerik:

 • Kültürün ögeleri nelerdir?
 • Kültürün özellikleri nelerdir?
 • Dil ve kültür arasındaki ilişki nedir?
 • Kültürün ögeleri makalesi
 • Kültür nedir kültürü oluşturan ögeler nelerdir?
 • Kültürel ögelerimiz nelerdir örnekler
 • Manevi kültür unsurları nelerdir?
 • Kültürü oluşturan ögeler (10 tane)
 • Maddi kültür nedir?

Yorumlar (0)