TÜRKÇE YAZIM KURALLARI 3, KPSS Türkçe Konu Anlatımı, KPSS Türkçe ders notları 18

TÜRKÇE YAZIM KURALLARI 3, KPSS Türkçe Konu Anlatımı, KPSS Türkçe ders notları 18

KPSS Türkçe Konu Anlatımı, KPSS Türkçe, KPSS Türkçe, KPSS Türkçe test,  KPSS Türkçe konu anlatımı pdf,  KPSS Türkçe ders notları,  KPSS Türkçe konu anlatımı video,  KPSS Türkçe dilbilgisi,  KPSS Türkçe çıkmış sorular,  KPSS Türkçe soru bankası, KPSS

C-  BAZI SÖZCÜK VE EKLERİN YAZILIŞI

        C1- BAĞLAÇ OLAN “DE” NİN YAZILIŞI

*Cümleden çıkarıldığında anlam daralıyor fakat bozulmuyorsa bağlaç, anlam bozuluyorsa hal ekidir

             1- Bağlaç olan “de”,”da,de” birçiminde herzaman ayrı yazılır

                  “Sonradan bir bakmışsınız , en yakın arkadaşınız da size sırtını dönmüştür.”

Not:  Bağlaç olan “de” ünlü uyumlarına uygun yazılır

                       “Belirli şeyleri düşünmemeyi de öğrenin”

Not: Bağlaç olan “de” yi “ta-te” biçiminde yazmak yazım yanlışıdır

                        “Bugün bizimle Ahmet te(Ahmet de) gelecek”

Not: Bağlaç olan “de” özel addan kesme ile ayırmadan yazılır. Bu sözcüğü özel addan kesme ile ayırmak yazım yanlışıdır

                        “Bu soruların cevabını Ali’de (Ali de) biliyor”

Not: “ya” sözcüğü ile kıllanılan “de” ayrı yazılır.

                         “Farklı bir mağazadan alışveriş yapın ya da rutin ev yaşamından kurtulun

        C2- EK OLAN “DE” NİN YAZILIŞI

             1- Adın bulunma durum eki olan ”-de” geldiği sözcüklere ünlü ve ünsüz uyumlarına uygun olarak “-da,-de,-ta,-te” biçimlerinde bitişik yazılır

                  “Sende bana dair bazı şeyler var”

Not: Ek olan “de” yi sert ünsüzle biten sözcüğe “-da-de” biçimiyle getirmek yanlıştır.

                          “Öğrencilerin sınıfda(sınıfta) yaramazlık yapması, öğretmeni sinirlendirmişti”

        C3- BAĞLAÇ OLAN “Kİ” NİN YAZILIŞI

             1- Bağlaç olan “ki” herzaman ayrı yazılır

                  “Gördüm ki bu iş gerçekten kolay değil”

Not : Bağlaç olan “ki” birkaç sözcükle kalıplaşmış olarak bitişik yazılır

                        “oysaki,sanki,mademki,belki,halbuki,öünkü,meğerki,illaki”

        C4- EK  OLAN “Kİ” NİN YAZILIŞI

             1- Ek olan “ki” herzaman bitişik yazılır

“bahçedeki ağaçlar”,”sıradaki insanlar”,”kapıdaki leke”,”seninki”,”bizimki”

Not: Ek olan “ki” geldiği sözcüklerden sıfat ve zamir yapar

                           “Evdeki hesap çarşıya uymaz”

                           “Benim kalemim seninkinden yeni”

NOT

*Sıfat Yapan Ki; bitişik yazılır. Sözcüğe “ait olan” anlamını verir. Çıkarıldığında anlam bozulur. Genellikle “de” ile kullanılıp “deki” şeklinde kalıplaşmıştır. Saksıdaki çiçekler kurumuş. Akşamki maç heyecanlıydı.

*İlgi Zamiri Olan Ki; bitişik yazılır. Çıkarıldığında anlam bozulur. “-in, -im” eklerinden sonra gelir. Benim param az seninki(senin paran) çok. Çamın yaprağı dökülmez kavağınki dökülür.

*Bağlaç Olan Ki; ayrı yazılır. Çıkarıldığında genelde anlam bozulmaz. Açıklama anlamı verir. Çoğunlukla çekimli fiillerden sonra kullanılır. Görüyorum ki işi becerebilmiş. Ayşe ki zeki bir öğrencidir.

*“ki” den sonra “ler” eki getirildiğinde anlam bozuluyorsa bağlaç, bozulmuyorsa sıfat ya da ilgi zamiridir.

        C5- “İLE” SÖZCÜĞÜNÜN YAZILIŞI

             1- “ile” sözcüğü ayrı da bitişik de yazılabilir

                 “Annesiyle(Annesi ile) alışverişe çıkmaya bayılırdı”

        C6- FİİL ÇEKİMİ İLE İLGİLİ YAZILIŞLAR

             1- “-a,-e,-acak,-ecek,-ayım,-eyim,-alım,-elim,-an,-en” vb eklerin geniş ünlüleri “-a” ve “-e” söyleyişe bakmaksızın “a”  ve  “e” ile yazılır

                   “gelmeyeceksin”,”başlayayım”,”geleyim”,”başlayan”,”gelmeyen”

             2-  Ek fiilin çekimli biçimleri(idi,imiş,ise) ayrı da bitişik de yazılabilir

                    “hastaydı(hasta idi)”,”öğrenciymiş(öğrenci imiş)”,”doktorsa(doktor ise)”

        C7- PEKİŞTİRMELİ SÖZCÜKLERİN YAZILIŞI

             1- Başlarına takı getirilerek anlamları güçlendirilmiş pekiştirmeli sözcükler bitişik yazılır

                     “kıpkırmızı”,”pespembe”,”yemyeşil” vb.

D-  SAYILARIN YAZILIŞI

             1- Sayılar harflerle de yazılabilir

                     “yirmi sekiz”,”on üç”,”otuz beş bin sekiz yüz altmış”

             2- Saat,Para turarı,ölçü ve istatistik verilere ilişkin sayılar rakamla yazılır

                     “13.30’da,2.500 lira,23 metre,6 kilogram,7.350.000 kişi…”

             3- Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir

                    “saat sekize on kala”,”saat dokuzu beş geçe”

             4- Dört yada daha fazla basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla sayıda geçen bin,milyon,milyar ve trilyon sözcükleri yazıyla yazılabilr

                 “3 milyar 500 bin kişi”

             5- Birden çok sözcükten oluşan sayılar ayrı ayrı yazılır

                 “on bir”,”yirmi sekiz”,”dört yüz otuz altı”

             6- Para ile ilgili senet,çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır

                 “5.678(Beşbinaltıyüyetmişsekiz)”

             7- Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz

                  “%70,%30,%2”

             8- Sayılardan oluşan iskambil oyunlarının adları bitişik yazılır

                  “ellibir”,”yirmibir”,”altmışaltı”

             9- Dört ya da daha çok basamaklı sayılar, sonran sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve bu bölümlere nokta konur.

                   “3.476”,”24.750.218”

             10- Sayılardaki kesirler virgülle yazılır

                   “3,14”; “0,5 “; “5,26”

             11- Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilirse ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır.

                    “2.kat”,”2’nci kat”,”6. soru”,”6’ncı soru”,”7. kişi”,”7’nci kişi”

Not: Sıra sayıları yazıyla veya rakamla gösterildiğinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz

                       “6’.ncı değil 6’ncı ”

             12- Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla yazılır

                    50’şer değil ellişer,6’şar değil altışar

Yorumlar (0)