Kafiye İle İlgili Sorular, Redif İle İlgili Sorular, Kafiye Test, Redif Test

Kafiye İle İlgili Sorular, Redif İle İlgili Sorular, Kafiye Test, Redif Test

I. Bir zafer müjdesi burda her isim
   Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim 
II. Bin mübtelâyı mihnet ile her dem öldürür 
    Dilber mülâyim olmayıcak âdem öldürür 
III. Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı 
     Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı 
IV. Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya, 
     Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya. 
V. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. 
    Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? 
1. Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde farklı bir uyak türü kullanılmıştır? 
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V 

2. Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir uyak türü kullanılmıştır? 
A)Nur topu günlerin kanına girdim.
   Kutsi emaneti yedim, bitirdim. 
B)Cûy-ı fenâyı halk birer ikişer geçer 
    Bahr-i belâdan ehl-i tecerrüd yüzer geçer  

C)Her şafak onunla uyanır, güler
   Gümüş aydınlıkta serviler, güller
D) Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan;
     Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.
E) Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler, 
     Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler... 

3. Aşağıdakilerin hangisinde ek halinde redif kullanılmıştır? 

A) Kapı kapı, yolun son kapısı ölümse
    Her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse
B) Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler
    Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler
C) Çıkamam, aynalar, aynalar zindan
     Bakamam, aynada, aynada vicdan
D) Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan
     Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan
E) Tanrı yardımcı olsun gayrı yolda kalana 
     Biz menzile vararak atları çektik hana

4. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif kullanılmamıştır
A) Yine sen istediğin yerde gezersin güzelim 
    Cismimi yok yere yolunda hemen hâk ederim 
B) Yoklamazsın hîç var mı dilde dâğın yâresin 
    Böyle mi gözler güzeller âşık-ı bîçâresin 
C) Tûtî-i mucizegûyem ne desem lâf değil 
     Çarh ile söyleşemem âyînesi sâf değil 
D) Görse hüsnün olur elbette her âdem âşık 
     Nice olmasın o mehpâreye âlem âşık 
E) Pehlevandur kendü nefsin öldüren 
    Ar degüldür düşmenini güldüren 

Birden gülümseyen yüzün 
Sabahların aynasında 
Ve beni çıldırtan hüzün 
İki bakış arasında  

5. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ek halinde redif kullanılmıştır 
B) 8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır 
C) Çapraz uyak düzeni kullanılnıştır 
D) I. ve III. dizeler arasında zengin uyak vardır 
E) II. ve IV. dizeler arasında tam uyak kullanılmıştır 

6. Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir uyak türü kullanılmıştır? 
A) Som zümrüt ortasında, muzaffer, akıp giden 
     Firuze nehri nerde? Bugün saklıdır, neden? 
B) Bir devri lânetiyle boğan şairin Sis'i. 
     Vicdan ve rûh elemlerinin en zehirlisi. 
C) Hayır bu hâl uzun süremez, sen yakındasın 
    Hâlâ dağılmayan bu sisin arkasındasın. 
D) Sıyrıl, beyaz karanlık içinden, parıl parıl 
    Berraklığında bilme nedir hafta, ay ve yıl 
E) Hüznün, ferahlığın bizim olsun kışın, yazın 
    Hiç bir zaman kader bizi senden ayırmasın 

I. Hasreti denizlerin
   Denizler kadar derin 
II. Ve o kadar bucaksız… 
    Ta karşımda, yapraksız, 
III. Kullanılmış bir takvim…
     Üzerinde bir resim: 
IV. Azgın, sonsuz bir deniz;
     Kaygısız, düşüncesiz, 
V. Çalkanıyor boşlukta. 
    Resimdeyse bir nokta 
7. Numaralanmış dizelerin hangilerinde zengin uyak kullanılmıştır? 
A) I ve II   B) II ve III   C) III ve IV   D) I ve V   E) II ve V 

Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler! 
Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler... 
8. Bu dizelerdeki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Cinaslı uyak 

B) Yarım uyak 

C) Tam uyak 
D) Tunç uyak 

E) Zengin uyak 

Derinden derine ırmaklar ağlar, 
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi, 
Ey suyun sesinden anlayan bağlar, 
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi 
9. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A) Çapraz uyak düzeni ile yazılmıştır. 
B) Sözcük halinde redif kullanılmıştır. 
C) I. ve III. dizelerde tunç uyak kullanılmıştır. 
D) Ek halinde redif kullanılmamıştır. 
E) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. 


Gece, Leyla'yı ayın on dördü 
Koyda tenha yıkanırken gördü. 
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu dizelerdeki kafiye türü vardır? 
A) Baktı etrafına ürkek, ürkek 
    Dedi:"Tenhada bu ses n’olsa gerek?" 
B) Avuturlarken uzun sözlerle, 
    O susup baktı derin gözlerle, 
C) Evi rüzgar gibi bir sır gezdi, 
     Herkes endişeli bir şey sezdi. 
D) Nice günler bu şeametli ölüm, 
    Oldu çok kimseye bir gizli düğüm; 
E) Koptu evden acı bir vaveyla, 
    Odalar inledi: "Leyla! Leyla!" 

Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek
Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar 
11. Yukarıdaki dizelerle
I. incinir düz caddede 
II. kolumuzdan tutarak 
III. dağda gezen ayaklar 
IV. sen istersen bizi çek 
parçalarını kullanarak çapraz uyak düzeninde bir dörtlük oluşturmak istenirse aşağıdakilerden hangisi dörtlüğün son iki dizesini oluşturur? 
A) III ve I / IV ve II 
B) I ve III / II ve IV 
C) II ve IV / I ve III 
D) IV ve I / II ve III 
E) IV ve II / III ve I 

Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç 
Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç! 
12. Bu dizelerde kullanılan uyak türü, aşağıdakilerden hangisinde yoktur
A) Terziye kumaş gelmiş düşünür ki ne kese
     Ölçtü biçti baktı ki ne cep olur ne kese 
B) Kısmetindir gezdiren yer yer seni
    Arşa çıksa akıbet yer yer seni 
C) Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına,
    Allah aşkına, gök, deniz aşkına 
D) Ne Ömer Hayyam ol şarapla yıkan
     Ne Âşık Ferhat ol dağları yıkan 
E) Geçtikçe bembeyaz gezinenler üçer beşer 
     Bildim ki âhiret denilen yerdedir beşer


Yanıtlar

1.B  2.C  3.E  4.A  5.E  6.A  7.D  8.D  9.D  10.E  11.C  12.C

Yorumlar (0)