Seminer raporu nasıl yazılır, Seminer raporu özellikleri, Seminer raporu yazım kuralları

Seminer raporu nasıl yazılır, Seminer raporu özellikleri, Seminer raporu yazım kuralları

Seminer raporu nasıl yazılır, Seminer raporu özellikleri, Seminer raporu yazım kuralları

İÇİNDEKİLER

 • GİRİŞ...................................................................................................................... 1
 • 1.1 Kapak....................................................................................................................... 1
 • 1.2 Ön Sayfalar.............................................................................................................. 1
 • 1.3 Seminer Raporu Metni............................................................................................. 1
 • 1.4 Son Sayfalar............................................................................................................. 2
 • SEMİNER RAPORU YAZIM KURALLARI...................................................... 3
 • 2.1 Genel........................................................................................................................ 3
 • 2.2 Şekiller..................................................................................................................... 3
 • 2.3 Çizelgeler................................................................................................................. 4
 • 2.4 Denklemler (Eşitlikler, Bağıntılar)........................................................................... 4
 • KAYNAKLAR.......................................................................................................................... 5
 • EKLER....................................................................................................................................... 6
 • Ek 1 Microsoft Office 97 Word belgesi için bu kılavuzda kullanılan sitil tanımlamaları ve kullanımları 7
 • 1. Başlık 1................................................................................................................................... 8
 • Başlık 5....................................................................................................................................... 8
 • Konu Başlığı............................................................................................................................... 8

GİRİŞ (Sitil : Başlık 1, Birinci düzey)

Seminer raporu aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

 • · Kapak (Sitil : Liste Madde İmi, birinci düzey)
 • · Ön sayfalar
 • · İçindekiler(Sitil : Liste Madde İmi 2, ikinci düzey)
 • · Seminer raporu metni
 • · Giriş
 • · Ana metin (Gelişme)
 • · Sonuçlar
 • · Son sayfalar
 • · Kaynaklar
 • · Ekler

1.1 Kapak (Sitil : Başlık 2, ikinci düzey)

Seminer raporu spiral ciltli olacak şekilde teslim edilecektir.

Seminer raporu kapak örneği diğer dosyada verilmiştir.

1.2 Ön Sayfalar

İçindekiler

İÇİNDEKİLER başlığı altında tez metninin bölüm ve altbölüm başlıkları ile son sayfaların başlıkları sayfa numaraları ile birlikte verilir.

1.3 Seminer Raporu Metni

Giriş Bölümü

GİRİŞ başlığı altında seminer konusu ile ilgili genel bilgiler verilecektir (Konunun açıklaması, icat ediliş tarihi, gelişim süreci). Bilgilerin alındığı referanslar mutlaka belirtilecektir. Bu bölümün adı GİRİŞ olarak adlandırılacaktır ve yazım stili (Sitil : Başlık 1, birinci düzey) olmalıdır.

Ana Metin

Seminer raporunun GİRİŞ ve SONUÇLAR bölümleri arasında kalan kısımdır. Seminer konusu hakkında detaylı bilgiler bu kısımda verilecektir. Örneğin; seminer konusu diyot elemanı ise diyot elemanının yapısı ve çalışma şekli bu bölümde anlatılacaktır. Konu hakkında çok detaya girilmemeli, temel kavramlar ve matematiksel ifadeler verilmelidir.

Bu bölümde ayrıca anlatılan devre elemanının kullanım alanları hakkında örnekler verilmelidir. Bu bölümün adı seminer konusu olabilir. Örneğin, “DİYOT ELEMANININ YAPISI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ” olabilir. Yazım stili (Sitil : Başlık 1, birinci düzey) olmalıdır.

Sonuçlar

Sonuçlar başlığı altında seminer konusu hakkında öğrenilenler kısaca anlatılmalıdır. Yazım stili (Sitil : Başlık 1, birinci düzey) olmalıdır.

1.4 Son Sayfalar

Kaynaklar

Seminer raporunda değinilen (atıfta bulunulan) kaynaklar, yazar soyadına göre alfabetik sırayla KAYNAKLAR başlığı altında verilmelidir.

Ekler

Metin içerisinde yer alması gerekli görülmeyen bilgiler, normal sayfadan büyük olan ve küçültülmesi istenmeyen ya da olanaksız olan proje vb. metinden ayrı olarak EKLER başlığı altında verilmelidir.

 

SEMİNER RAPORU YAZIM KURALLARI

2.1 Genel

Bu belge (Word şablonu) YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu bilgilerine göre düzenlenmiş olup, yazı tipi, paragraf, satır, sayfa düzeni ve numaralandırma ayarları aynen geçerlidir.

Aşağıda şekiller, denklem, çizelgeler, dipnotlar birer alt bölüm olarak örnekleriyle birlikte verilmektedir.

2.2 Şekiller

Metin içerisinde şekiller şu esaslara göre düzenlenirler

· Şekil numarası ve açıklama şeklin altına yazılmalıdır. Şekil ile açıklaması arasındaki ayarlama bu belge için otomatiktir.

· Şekiller her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalıdır. Örneğin 3. bölümün 9. şekli “Şekil 3.9” biçiminde yazılmalıdır.

· Şekil açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak, yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük, öteki sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır.

· Şekiller ve başlıkları metin içerisinde ortalanmalıdır.

· Bir başka yayından aynen alınan şekillerde şekil adı sonunda kaynak gösterilmelidir.

Şekil 2.1 GPS ve nivelman ortometrik yükseklikleri farkı. (Sitil: Şekil Yazısı)

 • · Çizelge numarası ve açıklaması çizelgenin üstüne yazılmalıdır. Açıklama yazımında bir (1) satır aralığı kullanılmalıdır.
 • · Çizelgeler her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalıdır. Örneğin 4. bölümün 7. çizelgesi “Çizelge 4.7” biçiminde yazılmalıdır.
 • · Çizelge açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak, yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük, öteki harfler ve sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır.
 • · Çizelge açıklaması ile çizelge arasında ki bir (1) satırlık boşluk otomatiktir.
 • · Çizelgeler ve başlıkları metin içerisinde ortalanmalıdır.
 • · Bir başka yayından aynen alınan çizelgelerde çizelge adı sonunda kaynak gösterilmelidir.

2.4 Denklemler (Eşitlikler, Bağıntılar)

· Denklemlerin yazımına sayfanın sol kenarından başlanmalıdır.

· Denklemler her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalı ve bu parantez içinde satır sonuna yazılmalıdır (bunun için bu belgede denklemi yazdıktan sonra tab tuşuna basmak suretiyle satır sonuna gidilebilir). Örneğin 2. bölümün 14. denklemi (2.14) biçiminde yazılmalıdır.

· Metin ile denklem arasında 1.5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır (1 satır sonu vuruşu).

Örnek denklem:

(2.1)

Denklem sola dayalı olarak yazıldıktan sonra ve imlecin konumu denklemin bulunduğu satırda iken (denklemin hemen arkasında) tab tuşuna basarak imleç sağa dayanır ve denklem numarası yazılır.

KAYNAKLAR (Sitil : Başlık 5 ).

 • Alkış A., (1993) “Landinformationssystem in Türkei am Beispiel der Staadt Istanbul”, Proceedings 0f 16th Urban Data Management Symposium, 6-10 Sept. 1993, Wien, 159-167.
 • Antenucci, J.C., Brown, K., L.P., Kevany, J.M. ve Archer, H. (1991), “Geographic Information Systems”, Van Nostrand Reinhold, New York.
 • Aysu, E., (1990a), “Şehir Planlamada Yoğunluk”, Yıldız Üniversitesi Yayınları, 215, İstanbul.
 • Aysu, E., (1990b), “İstanbul Anakent Alanında Devingenlik Örüntüsü”, Yıldız Üniversitesi Yayınları, 215, İstanbul.
 • Geilsdorf, L. ve Gründig, L., (1997), “Conformal Mapping of Local Coordinate Systems into a Global Reference Frame”, 185-194, Second Turkish-German Joint Geodetic Days, O. Altan ve L. Gründig (Derl.) Papers Presented to the conference, 27-29 May 1997, Berlin/Germany.
 • İBŞB, (1991) “Şehir Planlama Müdürlüğü Sistem Analizi Raporu”, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı.
 • Sarbanoğlu, H., (1988), “Yazılım Krizi ve SSADM, Harita Dergisi”, 109:70-93
 • Bu bölümün yazım sitili Daraltılmış Metin’dir
 • INTERNET KAYNAKLARI
 • [1]www.fbe.yildiz.edu.tr
 • [2]www.sciencedirect.com
 • EKLER (Sitil : Başlık 5 ).
 • Ek 1 Microsoft Office 97 Word belgesi için bu kılavuzda kullanılan sitil tanımlamaları ve kullanımları
 • Ek 2 Tezin yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken diğer önemli bilgiler
 • Ek 3 Kontrol cetveli

Bu bölümün yazım sitili Liste Metin’idir.

 

Ek 1 Microsoft Office 97 Word belgesi için bu kılavuzda kullanılan sitil tanımlamaları ve kullanımları (Sitil : Başlık 6).

Yayımlanmış yazılı bir metine dikkat edildiğinde metin içerisinde ana metnin yazım özelliğinden farklı başlık, şekil, resim, çizelge yazıları, indisler vb. gibi değişik karakterler dizisi görürüz. Word kelime işlemcisinde bunların sınıflandırılabilir. Bu şekilde sınıflandırılmış birbirinden farklı yazı tipi, punto, paragraf vb. Özellikleriyle bir bütün olarak tanımlanan yazım türlerine bu andan itibaren sitil (Türkçe yazılımda Biçem) adını vereceğiz.

Bu belge FBE Tez Yazım Kılavuzu (2000) göz önüne alınarak düzenlenmiştir. Bir Word belgesi hazırlanırken kullanılan en önemli araç düğmelerinden biri aşağıda görülen ve siyah çerçeve içine alınmış sitil penceresidir. Bir paragrafın hangi sitilde yazıldığını öğrenmek için imleci paragrafın herhangi bir yerine bırakmak yeterli olacaktır. Bu durumda paragrafın sitili genellikle araç çubuğunun sol köşesinde bulunan penceren öğrenilebilir (Şekil Ek 1.1). Bununla birlikte bir paragrafın hangi sitilde olması isteniyorsa, sitil penceresinden uygun sitil seçilir. Bunun için imleç değişikliğin yapılacağı ilgili paragrafta olmalıdır.

Şekil Ek 1.1 Sitil penceresi

Bu belge şablonunda kullanılan sitil isimleri ve kullanıldığı yerler aşağıda listelenmiştir. Ek 2’deki açıklamaları da okuduktan sonra düzenleyeceğiniz belgede bu yazım sitillerini kullanınız.

 • Sitil adı
 • Kullanılacağı yer
 • Normal

Giriş bölümünden itibaren normal metin bu sitilde yazılır. Tezde en çok kullanılacak yazı sitilidir.

1. Başlık 1

Tezin numaralı tüm bölüm başlıkları bu yazı sitilinde yazılır ve bu sitilin bulunduğu yer yeni bir sayfanın ilk satırıdır (birinci düzey).

1.1 Başlık 2

İkinci düzey başlıklarda kullanılır.

1.1.1 Başlık 3

Üçüncü düzey başlıklarda kullanılır.

1.1.1.1 Başlık 4

Dördüncü düzey başlıklarda kullanılır.

Başlık 5

Yeni bir sayfadan başlaması gerekli SİMGE, KISALTMA, ÇİZELGE listeleri ile ÖNSÖZ, ÖZET, ABSTRACT, KAYNAKLAR ve EKLER isimli başlıklarda kullanılır.

Konu Başlığı

Sadece İÇİNDEKİLER’de kullanılır

Başlık 6

Varsa “Ek” başlıklarında kullanılır.

Çizelge Metni

Çizelge açıklamalarında kullanılır.

Daraltılmış Metin

Satır aralığı bir (1) olması gereken GİRİŞ’ten önceki ÖNSÖZ, ÖZET, ABSTRACT, KAYNAKLAR ve ÖZGEÇMİŞ’te kullanılır

Liste Metni

SİMGE, KISALTMA ve EKLER bölümlerinin metin kısımları için kullanılır

Şekil Yazısı

Ana Metin içerisinde kullanılan şekillerin açıklamalarının yazılmasında kullanılır.

Liste Madde İmi

Listelenecek imli paragraflarda kullanılır. Bu sitilde im sol marja dayalıdır (birinci düzey im).

Sitil adı

Kullanılacağı yer

Liste Madde İmi 3

Üçüncü düzey Liste Madde İmi

Dipnot Metni

Dipnot metinlerinde kullanılır

 • İÇT 1
 • İÇİNDEKİLER LİSTESİ’nde birinci düzey başlıklara karşılık gelen yazım sitilidir.
 • İÇT 2
 • İÇİNDEKİLER LİSTESİ’nde ikinci düzey başlıklara karşılık gelen yazım sitilidir.
 • İÇT 3
 • İÇİNDEKİLER LİSTESİ’nde üçüncü düzey başlıklara karşılık gelen yazım sitilidir.
 • İÇT 4
 • İÇİNDEKİLER LİSTESİ’nde dördüncü düzey başlıklara karşılık gelen yazım sitilidir.
 • İÇT 5
 • İÇİNDEKİLER LİSTESİ’nde Başlık 5 (SİMGE LİSTESİ, ÖNSÖZ, ABSTRACT vb.) sitiline karşılık gelen yazım sitilidir.
 • Sayfa Numarası
 • Altbilgi ya da Üstbilgi’de sayfa numaralarının kullanıldığı yazım sitilidir.
 • Şekiller Tablosu
 • Ana metinde kullanılan şekillerin ve çizelgelerin ŞEKİL ve ÇİZELGE listelerinin hazırlanmasında kullanılır.
 • Liste Numarası
 • Numaralı olarak düzenlenmesi istenilen paragraflarda kullanılır.
 

Ek 2 Tezin yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken diğer önemli bilgiler

Bu şablon belgesinin kullanılmasında ve tezin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır:

YTÜ Tez Yazım Kılavuzu.dot isimli bu şablon belgesini tezi hazırlayacağınız bilgisayardaki Templates klasörü içine kopyalayınız.

Word97/2000’yi çalıştırınız. Menu’den Dosya*Yeni’yi işaretleyerek karşınıza açılan yeni penceresinden YTÜ Tez Yazım Kılavuzu’nu seçiniz ve bu pencerede sağ alt köşede belge seçim kutucuğunun işaretli olmasına dikkat ediniz (Şekil Ek 2.1).

Şekil Ek 2.1 YTÜ Tez Yazım Kılavuzu şablonunun belge olarak açılması

Açılan Belge2 başlıklı Word belgesini Dosya*Farklı Kaydet seçeneğinin işaretleyerek kaydediniz. Artık bu andan itibaren sadece bu dosya kullanılacaktır. Yukarıdaki ilk iki madde bundan sonra uygulanmayacaktır.

Tezin daha kolay yazılabilmesi için bu belge orijinal haliyle bir çıktı olarak elinizde bulunmasının yararı olacaktır. Yazıcıdan bir çıktı alın ve üzerindeki açıklamaları dikkatlice okuyun.

İsterseniz bu belge içinde gözüken metni tümüyle silebilir ve önceki bölümde açıklanan sitilleri kullanarak belgeyi oluşturulabilirsiniz. Bunun dışında belge içindeki bilgilerin tümünü silmeden imlecin bulunduğu satırlardaki gereken bilgileri yazarak ve sitil kullanımına dikkat ederek tez tümüyle düzenlenebilir.

Dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri her ana bölümün (tek numaralı başlıklar) yeni bir sayfadan başlatılmasıdır. Bu belgede sitil Başlık 1 seçilirse yeni bölüm otomatik olarak yeni sayfadan başlayacaktır.

Ancak zaman zaman çeşitli nedenlerle (sayfanın döndürülmesi ya da sayfa numaralarında değişiklikler yapılması gibi) yeni sayfadan başlatma gerekbilir. Enter tuşuna basmak suretiyle yeni sayfaya geçmek en çok yapılan yanlışlardan biridir (gerekmedikçe Spacebar ve Enter tuşlarına birden daha fazla basılmamalıdır). Bunun yerine imleç son satırda iken Menu’den Ekle*Kesme seçeneği ve açılan pencerede Sonraki sayfa onay kutucuğu işaretlenerek yeni bir sayfaya geçilir. İmleç artık yeni sayfadadır.

Şekil Ek 2.2 Bir önceki bölüme bölüm sonu işaretinin konulması ve yeni bir sayfaya geçilmesi işlemi

Bir Word belgesi hazırlanmasında kullanımı önemli diğer araç düğmelerinden biri de gizle/göster düğmesidir. Düğme göster konumunda iken belge içerisindeki basılmayan karakterler (boşluklar, bölüm sonları ve satır sonları) görünür. Dolayısıyla gereksiz boşluklar temizlenebilir.

Sembol, denklem düzenleyicisi, üstsimge ve altsimge araç düğmelerinin () araç çubuğunda yer almasına özen gösteriniz. Genellikle bu düğmeler Office ilk kurulduğunda araç çubuğu üzerinde gözükmezler bunun için Menu’den Araçlar*Özelleştir işaretlenerek bu düğmeler araç çubuğu üzerine yerleştirilebilir.

10) İÇİNDEKİLER, ŞEKİL LİSTESİ ve ÇİZELGE LİSTESİ tanımlamaları yapılmış sitiller sayesinde kolaylıkla düzenlenebilir. Bu belgenin içeriğini ilk başta tümüyle silmeden ana metinde gerekli bölümler yazılır ve belge düzenlenir. Bu alanlar için sadece güncelleştirme yapmak yeterlidir.

Tüm konulardaki ayrıntılı bilgiye Word97/2000’nin yardım sayfasından ya da yazılım üzerine yayımlanmış çeşitli Word97/2000 kitaplarından ulaşabilirsiniz.

Yorumlar (0)