Torba sözcüğünün kökeni Farsça değil Türkçedir!

Torba sözcüğünün kökeni Farsça değil Türkçedir!

Torba sözcüğü Nişanyan'ın ve TDK'nin dediği gibi Farsça değil Türkçedir.

Prof. Dr. Günay Karaağaç’ın Türkçe Verintiler Sözlüğü’nde (Ankara 2008) belirttiği gibi:

Farsçaya: torba (TMEN, 947)

Arapçaya: torba, turbe; turbeçi “torbacı”

Ermeniceye: torba, tolba;

Macarcaya: torba, túrba;

Romenceye: torba, tolbà;

Çekçeye: torba, turba;

Bulgarcaya: torbá;

Sırpçaya: torbak, tórba;

Arnavutçaya: torbē, torvē;

Makedoncaya: torbe, torve, torbule, torbentse “küçük torba”;

Yunancaya: dovrás, torbás, torpás, dobrá, turvás, dorvá biçimlerinde geçmiştir.

Kıbrıs ağzında: torva, torfa (O. Kabataş, s.556)

Makedoncada görülen +ntse eki küçültme bildirir. Torbule kelimesindeki +le eki de Makedoncadır.

Ermenicedeki tolba kelimesinde -r- > -l- değişimi; Yunancadaki turvas kelimesinde -b- > -v- değişimi, Anadolu ağızlarında da görülür.]

Batı Türkçesinde torba sözcüğünün kökeni ve örnekleri

XIV-XVI. yüzyıllardaki metinlerde tobra, topra ve tovra şekillerinde geçiyor. 

Oğuz grubu Türk lehçelerinde de

Az. Tü. torba,

Türkmen tōrba şekillerinde geçiyor.

Kıpçak grubu Türk şivelerinden;

Kazak Tü. dobra;

Başkurt torba;

Kırgız torbo;

Tatar torba;

Doğu grubu Türk şivesi Yeni Uygurcada torva biçimleri de var.

(KTLS, s. 898-899) (TG)]

Yorumlar (0)