Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam, Sözcükte Anlam Soru Kalıpları

Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam, Sözcükte Anlam Soru Kalıpları, Sözcükte Anlam, Güzel Adlandırma, Güzel Adlandırma Nedir? Söz Öbekleri, Yansıma Sözcükler, Özdeyişler, Vecizeler, Dolaylama, Güzel Adlandırma, gerçek anlam, temel anlam, yan anlam, mecaz anlam, argo anlam, Soyut anlam, EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER, Eş anlam, Zıt anlam, karşıt anlam

Sözcükte Anlam 16.12.2018, 18:40 27.02.2019, 23:18
Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam, Sözcükte Anlam Soru Kalıpları

Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam, Sözcükte Anlam Soru Kalıpları

Sözcükte Anlam, Güzel Adlandırma, Güzel Adlandırma Nedir?  Söz Öbekleri, Yansıma Sözcükler, Özdeyişler, Vecizeler, Dolaylama, Güzel Adlandırma, gerçek anlam, temel anlam, yan anlam, mecaz anlam, argo anlam, Soyut anlam, EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER, Eş anlam, Zıt anlam, karşıt anlam

SÖZCÜKTE ANLAM KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Sözcükte Anlam Soru Kalıpları
Sözcükte anlam soru kalıpları ve çözüm yolları aşağıdaki şekildedir :
1. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır ?
Çözüm Yolu : Bu tip sorularda uygulanması gereken şey altı çizili sözcüğü seçeneklerdeki kelimelerin yerine kullanarak en uygun olanı bulmaktır .
Örnek Soru :
"Bu sınavı mutlaka kazanmam gerekiyor . "
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır ?
A) Yarınki maça belki ben de gelirim
B) Diyelim ki sorular istediğin gibi çıkmadı ne yapacaksın .
C) Bu konuyu kesinlikle anlayacağım .
D) Yarın babam istediğim oyuncağı alabilir .
Çözüm : Soruda örnek olarak verilen cümlede altı çizili olan kelime "mutlaka"dır . Mutlaka cümleye kesinlik anlamı verir . Seçenekler incelendiğinde C şıkkındaki "kesinlikle" ifadesi cümleye mutlaka anlamı vermektedir . Cevap C .
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim cümleye uygun değildir ?
Çözüm Yolu : Bu tip sorular çözülürken deyimlerin anlamlarını iyi bilmek gerekir . Hngi deyimin hangi duyguyu ifade ettiği iyi bilinirse cümleye uygun olup olmadığı da rahatlıkla belirlenebilir .
Örnek Soru :
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim cümleye uygun değildir ?
A) Çok sinirlenmiş , küplere binmişti .
B) Sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu .
C) Anlatılanları önemsemiyor , hiç kulak asmıyordu .
D) Olup bitenden haberi yoktu , gözünü dört açmıştı .
Çözüm : D şıkkında kullanılan "gözünü dört açmak" deyimi dikkatli izlemek anlamına gelmektedir ama cümlede olup bitenlerden haberi olmamak ifadesi dikktasiz olunduğunu gösterir . Bu yüzden deyim anlamına uygun kullanılmamıştır . Cevap D .
3. "…." Sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır ?
Çözüm Yolu : En çok kullanılan soru kalıplarından biridir . Bu sorularda sözcüğün mecaz anlam , gerçek anlam , yan anlam vb. farklı anlam özellikleri kazanıp kazanmadığına dikkat etmek gerekir . Bu sorularda bir diğer yöntem ise belirtilen kelimenin yerine cümledeki anlamına göre aynı anlama gelen kelimeler getirmeye çalışmaktır .
Örnek Soru : Aşağıdaki numaralanmış cümlelerde "uyanmak" sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır ?
1. Bugün sabah erken uyandım .
2. Az kalsın kanacaktım ama erken uyandım .
3. Doğa bahar gelince yeniden uyandı .
4. Telefon elimden düşünce bebek uyandı .
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Çözüm : Uyanmak kelimesi 1. Cümlede uykudan kalkmak , 2. Cümlede fark etmek , 3. Cümlede canlanmak 4. Cümlede 1. Cümlede olduğu gibi uykudan kalkmak anlamında kullanılmıştır . Yani toplamda 3 farklı anlamda kullanılmıştır . Cevap C
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlam kazanmıştır ?
Çözüm Yolu : Bir sözcük somut anlamlı olmasına rağmen anlam genişlemesine uğrayarak soyut anlam kazanabilir . Seçenekler incelenir ve bu şekilde bir durum olan kelime belirlenir .
Örnek Soru :
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlam kazanmıştır ?
A) Çocuk dikkatsiz koşunca kafasını çarptı .
B) Gördüğüm en yürekli insanlardan biriydi .
C) Evden aceleyle çıktım .
D) Sorularını bir an evvel sormak istiyordu .
Çözüm : B seçeneğinde kullanılan "yürek" kelimesi kalp anlamına gelir ve somut anlamlıdır . Ancak "yürekli bir adam " derken yürek kelimesi cesaret anlamına gelmiştir yani soyutlaşmıştır . Cevap B.
5. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır ?
Çözüm Yolu : Sözcükler anlam ilişkisi yönünden eş anlam , zıt anlam , sesteş gibi özellikler gösterir . Sözcüklerin anlam ilişkilerine bakılarak farklı olan belirlenir .
Örnek Soru :
Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır ?
A ) Kolay - zor
B) Uzak - ırak
C) Hızlı - Süratli
D ) Soru - sual
Çözüm : A seçeneğinde kolay - zor kelimeleri zıt anlamlıdır . Diğer seçeneklerdeki kelimeler ise eş anlamlıdır . Cevap A .
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcükten türemiş bir kelime bulunmaktadır ?
Çözüm Yolu : Doğaya ait seslerin taklidi ile ortaya çıkan kelimelere yansıma sözcük denir . Bu tür sorularda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yansıma sözcükler işitme duyusuyla ilgilidir . Yansımaya benzeyen ancak görme duyusu ile ilgili olan kelimeler seçeneklerde çeldirici olarak kullanılabilir .
Örnek Soru :
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcükten türemiş bir kelime kullanılmamıştır ?
A) Mutfak tezgahının altından bir tıkırtı geliyor .
B) Çatlayan borudan gelen şırıltı sesi çok rahatsız ediciydi .
C) Uzaklardan bir patlama sesi duyuldu .
D) Onun dünyası çok ışıltılıydı .
Çözüm : A seçeneğinde tıkırtı , B seçeneğinde şırıltı, " C seçeneğinde Patlama kelimeleri yansımadır . D seçeneğindeki ışıltı kelimesi ise görme duyusu ile ilgili olduğu için yansıma değildir . Cevap D .
7. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi farklı bir yolla oluşturulmuştur ?
Çözüm Yolu : İkilemeler aynı sözcüğün tekrarı , zıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması , biri anlamlı biri anlamsız kelimelerin kullanılması gibi yollarla oluşturulur . Seçenekler incelenir ve farklı yolla oluşturulan ikileme belirlenir .
Örnek Soru :
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan ikileme diğerlerinden farklı bir yolla oluşturulmuştur ?
A) Az çok demeden para biriktirmeye çalışıyordu .
B) İleri geri konuşmaları vardı .
C) Eş dost herkesi yemeği çağırmıştı .
D) Aşağı yukarı yirmi yaşında vardı .
Çözüm : C seçeneğinde "eş dost " ikilemesi yakın anlamlı kelimelerle kurulmuştur . Diğer seçeneklerdeki ikilemeler ise zıt anlamlı sözcüklerle kurulmuştur . Cevap C .
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nitel "…" kelimesi nitel anlamda kullanılmıştır ?
Çözüm Yolu : Bir kelime miktar belirtecek şekilde kullanılıyorsa nicel , özellik belirtecek biçimde kullanılıyorsa nitel anlam kazanır . Kelimenin bu özellikleri dikkate alınır ve nitel ya da nicel olduğu belirlenir .
Örnek Soru :
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çok" kelimesi nitel anlam belirtecek şekilde kullanılmıştır ?
A) Son zamanlarda çok para kazandı .
B) Yaşanan olaylardan çok huzursuz olduk .
C) Bugün çok çay içtik .
D) Masada çok kağıt vardı .
Çözüm : B seçeneğinde kullanılan "çok" kelimesi sayılamayan bir özellik belirttiği için nitel anlamlıdır.

Sözcükte Anlam Test

1. I. O zaman başından aşkındı derdi

Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.

II. Çoktandır tekneyi aldı sular

Çoktandır ümitler sende ölüm

III. Nicedir uyku girmez gözüme

Geçer gider yüreğindeki sevgim diye

IV. Başındayım sanki bir mucizenin

Su sesinden ve kanat şakırtısından

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözlerden hangi ikisi yakın anlamlıdır?

  1. I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve IV. E) II. ve III.

2. I. O gülüş kalbime aksettiği an

Duymadım ilk ateşin düştüğünü

II. Aç mısın yok mudur ekmeğin aşın

Odan ne karanlık yok mu ateşin?

III. Nereden nereye sevmişim yâri

Ateşi koymuyor, yakıyor beni

IV. Boşuna tetiği ne kurcalarsın

Var daha zaman ateşe be Ali!

Numaralanmış ikili dizelerin hangi ikisinde “ateş” sözcüğü “aşk” anlamında kullanılmıştır?

  1. I. ve II. B) II. ve III. C) I. ve III. D) III. ve IV. E) II. ve IV.

3. Aşağıdaki dizelerin/cümlelerin hangisinde “açılmak” sözcüğü “gitmek” anlamında kullanılmıştır

A) Her gün aynı pınardan doldurun testimizi

Kırlara açılırız çıngıraklarımızla.

B) Açıldı ağzı nihayet, açılmaz olaydı.

C) Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir.

O seferle açılmış, nice yerlerdendir.

D) Yanından, göğsünden açılır yara

Yâr gelmezse yaraların elletme

E) Bir bahar yağmuru yağmış da açılmış havayı

Hisseden kimse hakikat sanıyor hülyayı

4. Ara sıra ahiretten haber gelseydi, ölüm bu kadar müthiş olmayacaktı. Giden gidiyor, hiç dönmüyor ve gittiği yerden hiç ses çıkmıyor. Dönmesin kalsın. Fakat bu ağır, bu yoğun, bu korkunç sessizlik neden?

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada geçen “ağır” sözcüğünün anlamca yerini tutamaz?

A) Bunaltıcı B) Sıkıntı verici C) Dehşetli D) Rahatsız edici E) Duygusuz

5. I. Son yıkamada çamaşırlar kar gibi ağarmıştı.

II. Vaktaki sular, şarkılar inlerken ağardı

Bendim geçen ey sevgili sandalla denizden

III. Ortalık ağarmaya, sisli ufuklardan pembe bir güneş yükselmeye başlamıştı.

IV. Hamit Bey, iki taraftan ağarmış sakalıyla köşede oturuyordu.

Yukarıdaki dizelerin/cümlelerin hangi ikisinde “ağarmak” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

  1. I. ve II. B) II. ve III. C) I. ve III. D) III. ve IV. E) II. ve IV.

6. Düşünen her insanımız gibi ben de hayatımızın değişmesi için sabırsızdım. Fakat canlı hayata, yaşayan ve duyan insana, cansız madde karşısındaki bir mühendis gibi değil, bir kalp adamı olarak yaklaşmayı isterdim.

Yukarıdaki parçada geçen “kalp adamı” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Huzuru, saadeti Allah ve insan sevgisinde bulan kimse

B) İnsanlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olan kimse

C) Hayata, olaylara olumlu ve duygusal yönden bakan kimse

D) İnsanlığa ilmiyle hizmet eden kimse

E) Halktan gelen veya halka yakın kalmayı bilen kimse

7. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, anlatımda karşıtlıklardan yararlanılmıştır?

A) Gül gülse daim ağlasa bülbül acep değil

Zira kimine ağla demişler, kimine gül

B) Artık cümbüşte yoksam geceleri

Sanmayın tarafımdan ihanet var

C) Şimdi de kalmadı paranın nazarımda kadri

Kirli ellerde görünce paradan iğrendim.

D) Yeme el malını er geç verirsin

İğneden ipliğe sorulur bir gün

E) Bastım da kırıldı iğdenin dalı

Kötüye düşenin böyle olur hali

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “içinde” sözcüğü “ara, orta” anlamı dışında kullanılmıştır?

A) Ağlama sevdiğim yine gelirim

Güzeller içinde bulurum seni

B) Çalılar içinde kuytu yerlerde

Ötücü kuşların yuvası vardır

C) Şurada bir güzelin salınışını

Selviye benzettim dallar içinde

D) Serhatler içinde Budin’dir başı

Kan ile yoğrulmuş toprağı taşı

E) Elbisem çivide canlanır o an

İçinde bir başka vücudu saklar.

9. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde abartmaya başvurulmuştur?

A) Karacaoğlan, devranım var, demim var

Yâr yitirdim, düşmanım var, gamım var.

B) Yanılıp derdime derman katarsın

Dünya sele gitti gözüm yaşından

C) İmdat umar iken akan sellerden

Kendim gibi akan sel bulamadım

D) İster azat eyler, ister öldürür

Sefil Veysel kapısında kul gibi

E) Dokuz aylık yoldan sefere geldim

Dünya denen yere indirdin beni

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A) Sadece bu ânı ve bu aydınlığı Bursa ovası denen kadehten içmekle kalacağım.

B) İçki bilginin ve aklın düşmanıdır; içkinin adı gerçekte kavga ve gürültüdür.

C) Sabahları annem beni bebek gibi pencerenin kenarına oturturdu.

D) Birkaç saat için yanardağın homurtuları diner gibi oluyordu.

E) Eski İstanbul için Silivri yoğurdu kışın sonu demekti.

11. I. Üç derdim var, birbirinden seçilmez:

Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm.

II. Sen de bu köprüden gel geç diyorlar

Buyur bir makam da sen seç diyorlar.

III. Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi

Seçmiş İstanbul’un ufkunda bu kudsi tepeyi

IV. Uzaklar seçilmiyor, gönüldür geçilmiyor

Gönül bir top ibrişim, dolaşmış açılmıyor.

Numaralanmış ikili dizelerin hangi ikisinde “seçmek” sözcüğü “benzerleri arasında hoşa gideni, yararlanmak için ayırmak, beğenmek.” anlamında kullanılmıştır?

  1. I. ile II. B) II. ile III. C) III. ile IV. D) II. ile IV. E) I. ile III.

12. Kötü günde beraberdir dost düşman

Kazanırsan bâri yine dost kazan

Aşağıdakilerden hangisinde bu dizelerdeki “bâri” sözcüğünün anlamca yerini tutabilecek bir sözcük kullanılmıştır?

A) Murat alıp doya doya gezmedim

Bu kara yazıyı kendim yazmadım

B) Herkes sevdiğinden doydu usandı

Neden kaldık böyle bahtı kara biz

C) Yazıktır şu geçen ömrüme yazık

Bir dost bulamadım gün akşam oldu.

D) Güzel olsa, esmer olsa el verir

Kadir Mevlâm ihsan eder yel verir.

E) Tam anlamıyla zengin olamasan da

Hiç değilse gönül zenginliği iste.

13. I. Geçen gün, Zeynep Kadını, sokak kapısının önünde benden yakınırken yakaladım.

II. Bir insana çok yakışmış bir elbise, başkasına o derece yakışmaz.

III. Gel bahar gel bahar yakınlarda gül

Denize renginden armağan bırak

IV. Beni İstanbul’a üniversiteye göndermediği için zaman zaman babama sızlanırdım.

Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangi ikisi yakın anlamlıdır?

  1. I. ile II. B) II. ile III. C) II. ile IV. D) I. ile IV. E) III. ile IV.

14. I. Bilmiyorum ne haldeyim

Gidiyorum gündüz gece

II. Bilemedim gece ile gündüzü

Seçemedim güneş ile yıldızı

III. Küçüksu’da gördüm seni

Gözlerinden bildim seni

IV. Demirden döverdi en keskin kılıçları

Bilirdi, çeliğe su vermesini de

Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde “bilmek” sözcükleri yakın anlamlı kullanılmıştır?

  1. I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) II. ve IV. E) I. ve III.

15. Bir hastane dönüşü sandviç almak için elini cebine attığı anda, herkesi bir gün kavrayacak olan karanlık onu da kavradı.

Bu cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) “Karanlık” sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır.

B) “Elini” sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır.

C) “attığı” sözcüğü, başka bir sözcüğün anlamca yerini tutmuştur.

D) “elini cebine atmak” bu cümlede deyim olarak kullanılmıştır.

E) “Kavradı” sözcüğü gerçek anlamı dışında kullanılmıştır.

16. Şairler, duyduklarını anlatırken salt somut sözcüklerle yetinmez, soyut sözcüklerden de yararlanırlar.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, soyut anlamlı sözcüğe yer verilmemiştir?

A) Yan yana sessizce mevsimle keder

B) Hicrana aldanmış kalbimde geçsin

C) Esen rüzgârlara sen neşeni ver

D) Bunca güzelliği nasıl koyup gideceğiz

E) Tahtayı kurt oydu, taş yosunlandı

17. I. Canı cânânı bütün varımı alsın da Hûda (Allah)

Etmesin tek beni vatanımdan dünyada cüda (ayrı)

II. Her mihnet (sıkıntı) kabulüm, yeter ki,

Gün eksilmesin penceremden

III. Güzelsin ya, ne olursan ol, girdin hikâyeme

Çok değil evi barkı terk edip sana uyduğum

IV. Lâkin bana pek güvenme her derdin için

Aslında ben, ey yeryüzü, yerlin değilim

Numaralanmış ikili dizelerin hangi ikisinde, altı çizili sözcükler yakın anlamlıdır?

  1. III. ve IV. B) I. ve III. C) II. ve III. D) I. ve II. E) II. ve IV.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır?

A) Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır.

B) Ağızla pilav pişmez, yağla pirinç gerek.

C) Bu da dördüncü ordu kumandanı için ağır bir darbe olmuştu.

D) Son günüm yaklaştı görünesiye

Kalmadı bir adım yol ileriye

E) Söz oyunlarında öyle açmazlar olur ki, iki dakikada insanı mat eder.

19. (I) Kimselere benzemeyen o hali birden aklıma geldi.

(II) Onu seyrederken gördüğünde öylesine şaşırıyordu ki…

(III) İçimden bir an derin bir pişmanlık sızısı yükseldi.

(IV) Giderken ansızın dönüp pencereme bakardı bazen.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde altı çizili sözcükler anlamca en yakındır?

  1. I. ile II. B) II. ile III. C) III. ile IV. D) I. ile IV. E) II. ile IV.

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-C 3-A 4-E 5-B 6-C 7-A 8-E 9-B 10-A 11-B 12-E 13-D 14- A 15-B 16- E 17-D 18-A 19-D

altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam

Yorumlar (1)
aaaaaaa 5 yıl önce
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd