Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam, Sözcükte Anlam Soru Kalıpları

Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam, Sözcükte Anlam Soru Kalıpları

Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam, Sözcükte Anlam Soru Kalıpları

Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam, Sözcükte Anlam Soru Kalıpları

Sözcükte Anlam Soru Kalıpları
Sözcükte anlam soru kalıpları ve çözüm yolları aşağıdaki şekildedir :
1. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır ?
Çözüm Yolu : Bu tip sorularda uygulanması gereken şey altı çizili sözcüğü seçeneklerdeki kelimelerin yerine kullanarak en uygun olanı bulmaktır .
Örnek Soru :
"Bu sınavı mutlaka kazanmam gerekiyor . "
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır ?
A) Yarınki maça belki ben de gelirim
B) Diyelim ki sorular istediğin gibi çıkmadı ne yapacaksın .
C) Bu konuyu kesinlikle anlayacağım .
D) Yarın babam istediğim oyuncağı alabilir .
Çözüm : Soruda örnek olarak verilen cümlede altı çizili olan kelime "mutlaka"dır . Mutlaka cümleye kesinlik anlamı verir . Seçenekler incelendiğinde C şıkkındaki "kesinlikle" ifadesi cümleye mutlaka anlamı vermektedir . Cevap C .
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim cümleye uygun değildir ?
Çözüm Yolu : Bu tip sorular çözülürken deyimlerin anlamlarını iyi bilmek gerekir . Hngi deyimin hangi duyguyu ifade ettiği iyi bilinirse cümleye uygun olup olmadığı da rahatlıkla belirlenebilir .
Örnek Soru :
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim cümleye uygun değildir ?
A) Çok sinirlenmiş , küplere binmişti .
B) Sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu .
C) Anlatılanları önemsemiyor , hiç kulak asmıyordu .
D) Olup bitenden haberi yoktu , gözünü dört açmıştı .
Çözüm : D şıkkında kullanılan "gözünü dört açmak" deyimi dikkatli izlemek anlamına gelmektedir ama cümlede olup bitenlerden haberi olmamak ifadesi dikktasiz olunduğunu gösterir . Bu yüzden deyim anlamına uygun kullanılmamıştır . Cevap D .
3. "…." Sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır ?
Çözüm Yolu : En çok kullanılan soru kalıplarından biridir . Bu sorularda sözcüğün mecaz anlam , gerçek anlam , yan anlam vb. farklı anlam özellikleri kazanıp kazanmadığına dikkat etmek gerekir . Bu sorularda bir diğer yöntem ise belirtilen kelimenin yerine cümledeki anlamına göre aynı anlama gelen kelimeler getirmeye çalışmaktır .
Örnek Soru : Aşağıdaki numaralanmış cümlelerde "uyanmak" sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır ?
1. Bugün sabah erken uyandım .
2. Az kalsın kanacaktım ama erken uyandım .
3. Doğa bahar gelince yeniden uyandı .
4. Telefon elimden düşünce bebek uyandı .
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Çözüm : Uyanmak kelimesi 1. Cümlede uykudan kalkmak , 2. Cümlede fark etmek , 3. Cümlede canlanmak 4. Cümlede 1. Cümlede olduğu gibi uykudan kalkmak anlamında kullanılmıştır . Yani toplamda 3 farklı anlamda kullanılmıştır . Cevap C
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlam kazanmıştır ?
Çözüm Yolu : Bir sözcük somut anlamlı olmasına rağmen anlam genişlemesine uğrayarak soyut anlam kazanabilir . Seçenekler incelenir ve bu şekilde bir durum olan kelime belirlenir .
Örnek Soru :
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlam kazanmıştır ?
A) Çocuk dikkatsiz koşunca kafasını çarptı .
B) Gördüğüm en yürekli insanlardan biriydi .
C) Evden aceleyle çıktım .
D) Sorularını bir an evvel sormak istiyordu .
Çözüm : B seçeneğinde kullanılan "yürek" kelimesi kalp anlamına gelir ve somut anlamlıdır . Ancak "yürekli bir adam " derken yürek kelimesi cesaret anlamına gelmiştir yani soyutlaşmıştır . Cevap B.
5. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır ?
Çözüm Yolu : Sözcükler anlam ilişkisi yönünden eş anlam , zıt anlam , sesteş gibi özellikler gösterir . Sözcüklerin anlam ilişkilerine bakılarak farklı olan belirlenir .
Örnek Soru :
Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır ?
A ) Kolay - zor
B) Uzak - ırak
C) Hızlı - Süratli
D ) Soru - sual
Çözüm : A seçeneğinde kolay - zor kelimeleri zıt anlamlıdır . Diğer seçeneklerdeki kelimeler ise eş anlamlıdır . Cevap A .
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcükten türemiş bir kelime bulunmaktadır ?
Çözüm Yolu : Doğaya ait seslerin taklidi ile ortaya çıkan kelimelere yansıma sözcük denir . Bu tür sorularda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yansıma sözcükler işitme duyusuyla ilgilidir . Yansımaya benzeyen ancak görme duyusu ile ilgili olan kelimeler seçeneklerde çeldirici olarak kullanılabilir .
Örnek Soru :
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcükten türemiş bir kelime kullanılmamıştır ?
A) Mutfak tezgahının altından bir tıkırtı geliyor .
B) Çatlayan borudan gelen şırıltı sesi çok rahatsız ediciydi .
C) Uzaklardan bir patlama sesi duyuldu .
D) Onun dünyası çok ışıltılıydı .
Çözüm : A seçeneğinde tıkırtı , B seçeneğinde şırıltı, " C seçeneğinde Patlama kelimeleri yansımadır . D seçeneğindeki ışıltı kelimesi ise görme duyusu ile ilgili olduğu için yansıma değildir . Cevap D .
7. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi farklı bir yolla oluşturulmuştur ?
Çözüm Yolu : İkilemeler aynı sözcüğün tekrarı , zıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması , biri anlamlı biri anlamsız kelimelerin kullanılması gibi yollarla oluşturulur . Seçenekler incelenir ve farklı yolla oluşturulan ikileme belirlenir .
Örnek Soru :
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan ikileme diğerlerinden farklı bir yolla oluşturulmuştur ?
A) Az çok demeden para biriktirmeye çalışıyordu .
B) İleri geri konuşmaları vardı .
C) Eş dost herkesi yemeği çağırmıştı .
D) Aşağı yukarı yirmi yaşında vardı .
Çözüm : C seçeneğinde "eş dost " ikilemesi yakın anlamlı kelimelerle kurulmuştur . Diğer seçeneklerdeki ikilemeler ise zıt anlamlı sözcüklerle kurulmuştur . Cevap C .
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nitel "…" kelimesi nitel anlamda kullanılmıştır ?
Çözüm Yolu : Bir kelime miktar belirtecek şekilde kullanılıyorsa nicel , özellik belirtecek biçimde kullanılıyorsa nitel anlam kazanır . Kelimenin bu özellikleri dikkate alınır ve nitel ya da nicel olduğu belirlenir .
Örnek Soru :
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çok" kelimesi nitel anlam belirtecek şekilde kullanılmıştır ?
A) Son zamanlarda çok para kazandı .
B) Yaşanan olaylardan çok huzursuz olduk .
C) Bugün çok çay içtik .
D) Masada çok kağıt vardı .
Çözüm : B seçeneğinde kullanılan "çok" kelimesi sayılamayan bir özellik belirttiği için nitel anlamlıdır .

altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2018, 22:31
YORUM EKLE