Sözcükte anlam: Kelime Grupları (Sözcük Grupları)

Bir hareketi karşılamak üzere, belirli kurallar içinde yan yana gelerek oluşturdukları kelime topluluklarına kelime grubu denir. Sözcükte anlam, Kelime Grupları, Sözcük Grupları

Sözcükte anlam: Kelime Grupları (Sözcük Grupları)

Sözcükte anlam, Kelime Grupları, Sözcük Grupları

Sözcükte anlam, Kelime Grupları, Sözcük Grupları

1. İsim Tamlamaları
a. Belirtili İsim Tamlaması
b. Belirtisiz İsim Tamlaması
c. Takısız isim tamlaması
d. Zincirleme isim tamlaması
e. Karma tamlama

2. Sıfat Tamlaması

3. İsim - Fiil Grubu

4. Sıfat - Fiil Grubu

5. Zarf - Fiil Grubu

6. Tekrar Grubu (İkilemeler)

7. Edat Grubu

8. Bağlama, Aitlik, Unvan, Ünlem, Sayı Grupları

9. Kısaltma Grupları
a. İsnat Grubu
b. Yükleme Grubu
c. Yaklaşma Grubu
d. Bulunma Grubu
e. Uzaklaşma Grubu
f. Vasıta Grubu

10. Birleşik İsim

SÖZCÜKTE MECAZ ANLAM, Sözcükte Anlam, Sözcükte Anlam Özellikleri Gerçek Anlam, Temel Anlam, Yan Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler, Yakın Anlamlı Sözcükler, Zıt Anlamlı Sözcükler, Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler, Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler, Somut Anlamlı Sözcükler, Soyut Anlamlı Sözcükler, Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler, Ad Aktarması, (Mecaz-ı Mürsel), Anlam (Deyim) Aktarması, Söz Öbekleri, Yansıma Sözcükler, İkilemeler, Deyimler, Atasözleri Özdeyişler, ,Vecizeler, Dolaylama, Güzel Adlandırma,

SÖZCÜKTE ANLAM KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Gerçek (Temel) Anlam

Yan Anlam

Mecaz Anlam

Terim Anlam

Argo Anlam

Soyut Anlam

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Yakın Anlamlı Sözcükler

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

Somut Anlamlı Sözcükler

Soyut Anlamlı Sözcükler

Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler

Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)

Yansıma Sözcükler

Kelime Grupları

Yansıma Sözcükler

İkilemeler

Deyimler

Atasözleri

Özdeyişler (Vecizeler)

Dolaylama

Güzel Adlandırma

KELİME GRUPLARI

Yan yana dizilen kelimeler, ya yargı bildirerek cümleyi, ya da varlık ve hareketleri karşılayarak kelime gruplarını meydana getirirler. Bu diziliş, Türkçenin söz diziminin bazı kurallarına bağlıdır. Türkçe söz diziminin en belirgin özelliği, ana unsurun genellikle sonda bulunmasıdır.

Kelimelerin, bir varlığı, kavramı, niteliği, durumu, hareketi karşılamak üzere, belirli kurallar içinde yan yana gelerek oluşturdukları kelime topluluklarına kelime grubu denir.

Varlıklar, kavramlar, nitelikler, durumlar, hareketler birer kelimeyle de karşılanır. Ama bir kelime bunlardan birini karşılamaya yetmiyorsa, yani bir varlığı, kavramı, niteliği, durumu, hareketi ancak birden fazla kelimeyle karşılayacaksak kelime gruplarını kullanırız.

Kelime ile kelime grubu arasındaki fark, kelime grubunun belli kurallar dahilinde bir araya gelen kelimelerden oluşuyor olmasıdır. Yani kelime grubunun birden fazla kelimeden oluşması.

Kelime Gruplarının Görevleri ve Özellikleri

» Tek kelime ile karşılanmayan varlık, kavram, nitelik, durum ve hareketleri karşılar. Kelime grupları, kavramları en verimli şekilde dile getirmede kullanılan kolaylıklardır.

Meselâ, "ipek" ve "böcek" kelimeleri tek başlarına birer varlığı karşılarlar. Ama "ipek böceği" kelime grubunun karşıladığı varlığı tek kelime ile karşılayamayız.

Bunun gibi "telefon etmek, kör olmak, fotoğraf makinesi" kavramlarını da tek kelime ile karşılamak mümkün değildir.

» Kelime gruplarının en küçüğü iki kelimeden oluşur.

» Varlık, kavram, nitelik, durum ve hareketleri, anlamlarını genişleterek, belirterek, pekiştirerek, niteleyerek karşılar.

 • Meselâ, "Çocuk çiçeği arkadaşına uzattı." cümlesini, "Küçük çocuk, elindeki kır çiçeklerini çok sevdiği arkadaşına uzattı." şeklinde, varlıkların nitelik ve niceliklerini de bildirerek ifade edebiliriz.

» Cümle ve diğer kelime grupları içinde, tek kelime gibi (isim, sıfat, zarf ve fiil) görev yapar.

 • Küçük çocuk, / elindeki kır çiçeklerini  / çok sevdiği arkadaşına / uzattı.
  İsim                 isim                                         isim                  fiil
 • Dallarda uzanan hışırtılar, / ağaçtan ağaca sürüklenerek, /  ormanın kızıl 
  İsim                                         zarf                                          isim                  
  derinliklerinde / kayboluyordu.
                                fiil
 • elindeki / kır çiçeklerini  
  isim
 • çok sevdiği / arkadaşına 
  sıfat
 • Dallarda uzanan / hışırtılar, 
  sıfat
 • ağaçtan ağaca / sürüklenerek, 
  ikileme
 • ormanın / kızıl derinliklerinde 
  isim

» Ana unsur grubun sonundadır.

 • Yemyeşil ovalar ana unsur: ovalar
 • Kuş sesleri ana unsur: sesler

Fiile dayalı gruplarda hareketin oluş sırası gösterilir.

 • Gülü koparıp koklayınca önce koparma, sonra koklama

Birleşik fiille edat grubunda ana unsur başta bulunur.

 • Gelebilmek-> ana unsur: gelmek
 • Adam gibi -> ana unsur: adam

» Kelime gruplarında unsurların sırası, konuşma ve şiir dilinde değişebilir, araya gruba dahil olmayan kelimeler girebilir.

 • Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl.
 • Gönlümü, Maraşlı'nın yaktı kara haberi.
 • Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak.
 • Kandilli yüzerken uykularda, 
  Mehtabı sürükledik sularda.
 • Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur.
  Hâlâ dilimdedir tuzu engin denizlerin.

» Kelime gruplarının diğer kelimelerle ve kelime gruplarıyla ilişkisi, grubun sonundaki çekim ekleriyle sağlanır. Bu çekim ekleri sadece grubun son kelimesine değil, o gruba aittir.

 • Çalışkan insan, kendi varlığında hüküm süren bir aheng-i bütün kâinat-a nakleder.

» İkiden fazla kelimeden oluşan gruplarda içe içe geçmiş, birbirini tamamlayan başka kelime grupları da bulunur.

 • Küçük oda
 • soluk ışık
 • mumun soluk ışığı
 • Küçük odadaki mumun soluk ışığı

» Kelime gruplarının vurgusu grubun yapısına göre değişir.

 • Küçük odadaki mumun soluk ışığı
  bütün kâinat

TDH-KOLAY ERİŞİMİ

Türkçe

Göktürkçe

Edebiyat

Türkçe Adlar

Tarih

Kökenbilgisi

Lehçeler

Yazım Kılavuzu

Türk Dünyası

PDF-DOC

Sınav-Deneme

Sözlüklerimiz

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ

Dil Bilgisi

Yazım Kuralları

Belirteçler

Anlam Bilgisi

Kompozisyon

İlgeçler

Cümlede Anlam

Nasıl yazılır?

Bağlaçlar

Paragrafta Anlam

Noktalama İş.

Ünlemler

Sözcükte Anlam

Sözcük Bilgisi

Eylemler

Ses Bilgisi

Yapım Ekleri

Eylemsiler

Yapı Bilgisi

Adıllar

Dil -Anlatım

Yazım Bilgisi

Adlar

Edebiyat

Anltatım Bozuklukları

Sıfatlar

Atasözleri

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 16:23
YORUM EKLE