UYGURCA, UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ, UYGURCA DERSLER 3

UYGURCA, UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ, UYGURCA DERSLER 3

TÜRK LEHÇELERİ KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Türk lehçeleri, Türk dilleri, Türkçenin şiveleri, Türkçenin lehçeleri,  AZERBAYCAN TÜRKÇESİ, KAZAK TÜRKÇESİ, KIRGIZ TÜRKÇESİ ÖZBEK TÜRKÇESİ, TÜRKMEN TÜRKÇESİGeniş Zaman

Uygur Türkçesinde Geniş Zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman yerlerine
de kullanılmaktadır.

Uygur Türkçesi Türkiye Türkçesi
Men kelimen Ben gelirim
Sen kelisen Sen gelirsin
U kelidu O gelir
Biz kelimiz Biz geliriz
Siler kelisiler Siz gelirsiniz
Ular kelidu Onlar gelir
Siz kelisiz Siz gelirsiniz

5.b. Şimdiki Zaman
Türkiye Türkçesi’nde kullanılan “–yor” eki , Uygur Türkçesi’nde “-wat” ekine
dönüşmüştür.
Uygur Türkçesi Türkiye Türkçesi
Men keliwatimen Ben geliyorum
Sen keliwatisen Sen geliyorsun
U keliwatidu O geliyor
Biz keliwatimiz Biz geliyoruz
Siler keliwatisiler Siz geliyorsunuz
Ular keliwatidu Onlar geliyorlar
Siz keliwatisiz Siz geliryorsunuz

Yorumlar (0)