UYGURCA, UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ, UYGURCA DERSLER 6

UYGURCA, UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ, UYGURCA DERSLER 6

TÜRK LEHÇELERİ KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Türk lehçeleri, Türk dilleri, Türkçenin şiveleri, Türkçenin lehçeleri,  AZERBAYCAN TÜRKÇESİ, KAZAK TÜRKÇESİ, KIRGIZ TÜRKÇESİ ÖZBEK TÜRKÇESİ, TÜRKMEN TÜRKÇESİŞimdiki Zamanın Hikayesi

Uygur Türkçesi -Türkiye Türkçesi
Men kelattim Ben geliyordum
Sen kelatting Sen geliyordun
U kelatti O geliyordu
Biz kelattuq Biz geliyorduk
Siler kelattinglar Siz geliyordunuz
Ular kelatti Onlar geliyordu
Siz kelattingiz Siz geliyordunuz

5.h. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikayesi
Türkiye Türkçesi’nde kullanılan “–miş” eki Uygur Türkçesi’nde “-ken/gen”
ekine dönüşmüştür.
Uygur Türkçesi Türkiye Türkçesi
Men kelgen idim Ben gelmiştim
Sen kelgen iding Sen gelmiştin
U kelgen idi O gelmişti
Biz kelgen iduq Biz gelmiştik
Siler kelgen idinglar Siz gelmiştiniz
Ular kelgen idi Onlar gelmişlerdi
Siz kelgen idingiz Siz gelmiştiniz

Yorumlar (0)