Eski Türklerde Kadın ve Çocuk Hukukunun Töreye Göre Değerlendirilmesi - Dr. Mehmet MANDALOĞLU

ESKİ TÜRKLERDE KADIN VE ÇOCUK HUKUKUNUN TÖREYE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİTürklerde Kadın ve Çocuğa karşı işlenen suçların Cezası Ölümdü.
Türklerde TÖRE; kanun, nizam anlamında kullanılmaktadır.

Kaynağını örf, âdet, gelenek ve göreneklerden alan töre hükümlerine herkes uymak zorundadır.
Kağan’ın töreye uymak zorunda olması Türklerde hukuk üstünlüğü kavramının olduğunu gösterir.
Türk töresinde aile fertlerinden olan çocuklarla ilgili hükümler bulunmaktadır.
Töreye göre çocukların hakları güvence altına alınmıştır.
Töre hukuku gereğince çocuklar, babalarının mallarından pay alma hakkına sahiptirler.
Eğer baba, malından çocuğuna payını vermezse, çocuk hissesini zorla alabilmekteydi.
Erkek ve kız çocuklar babalarının mallarından miras hakkına sahiptirler.
Evlatlık müessesesi, eski Türklerde çocuk hukuku ile ilgili kavramlardan biridir.
Eski Türk töresine göre evlatlık müessesesinin olduğu görülmektedir.
Evlatlık olarak alınan çocuk, babasının soyuna yazılmaktadır.
Evlatlık alınan çocuk ile öz evlat, miras hukuku açısından aynı haklara sahiptir.
İslamiyet’ten önce Türklerde aile toplumun temelidir.
Aile, Türk hukuk sistemi olan töre içinde kendine özgü bir hukuk anlayışına sahiptir.
Ailenin oluşmasındaki bu anlayış; örf, âdet, gelenek, görenekler olarak görülmektedir.
Ailenin oluşması, söz kesme ile başlayıp düğün töreniyle devam eden ve çocuğun dünyaya gelmesiyle tamamlanan bir süreç olarak görülmektedir.
Bu süreçte, kalın ve çeyiz’in varlığı ailenin bütünlüğünü koruyan unsurlardandır.
Aile hukuku açısından kalın ve çeyiz’in varlığı boşanmanın önündeki bir engel olarak görülmektedir. Bundan dolayı eski Türklerde boşanma olayları fazla görülmez.
Eski Türk aile hukukunda kadına önem verildiği görülmektedir.
Kadın, sadece ailenin malının ortağı değil, aynı zamanda kendi malının da kullanıcısıdır.
Koca, karısının baba evinden gelirken getirdiği çeyiz üzerinde hiçbir hakka sahip değildir.
Aile hukuku açısından, kadınlar şahsi mülkiyet sahibidirler.
Kadına verilen önem, ceza hukuku uygulamalarında da görülmektedir.
Kadına karşı işlenen suçlar ölümle cezalandırılmıştır.
Hukuki açıdan eski Türklerde ataerkil bir yapı görülmesine rağmen kadınların da söz sahibi olduklarını görüyoruz.
Çocukların durumu ise töre gereğince güvence altına alınmıştır.
Aile hukukunun temeli, miras ve mülkiyet hukukuna dayanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Aile, Hukuk, Miras, Kadın, Erkek, Çocuk

Özet /abstract :
Before Islam among the Turks the family is the basis of society. Family, in customs of Turkish legal system has a unique understanding of law. This understanding of family formation, customs, traditions and customs observed. The formation of the family, the wedding ceremony begins with cutting a process of on going and completed the child is seen as the origin. In this process, the presence of dowry and bride's trousseau parcel protect the integrity of the family. The presence of dowry and bride's trousseau in terms of family law is seen as a barrier to divorce.The refore, in ancient Turks divorce events weren’t seen. In old Turkish family law, women are given importance. Women not only family financial partner, but also the user of their possessions. Husband does not have wife’s father’s house any rights over trousseau brought bay the way. In terms of family law, women are the owner of personal property. The importance of women in the criminal law practice may also occur. Crimes committed against women sentenced to death. Although in ancient Turks a patriarchal building see that legal point of view that women. The situation of children is ensured according to custom. The basis
of family law, inheritance and property law is based.
Anahtar kelimeler: Family, Law, Inheritance, Women's, Men's, Children's,

Dr. Mehmet MANDALOĞLU
Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Yıl 2013 , Sayı 33

Yorumlar (0)