En Çok Kullanılan 200 Türkçe Kelime

En Çok Kullanılan 200 Türkçe Sözcük

Türkçede en çok kullanılan kelimeler,  en çok kullanılan kelimeler ve anlamları.


Bir dil kurumu tarafından yapılan araştırmaya göre İngilizce konuşanların en çok aradığı/kullandığı/öğrendeği 200 Türkçe sözcük aşağıdaki gibiymiş.

En Çok Kullanılan 200 Türkçe Kelime
Sıra Türkçe İngilizce
1 bir one
2 bu this
3 ne what
4 ve and
5 mi mi
6 için for
7 çok very
8 ben I
9 o o
10 de and
11 evet yes
12 var there is
13 ama but
14 Is
15 değil not
16 da also
17 hayır no
18 sen you
19 şey thing
20 daha more
21 bana me
22 kadar up to
23 seni you
24 beni me
25 iyi good
26 tamam OK
27 onu her
28 bunu this
29 gibi as
30 yok no
31 benim my
32 her each
33 sana you
34 ki that
35 sadece only
36 neden cause
37 burada here
38 senin your
39 ya or
40 zaman time
41 hiç no
42 şimdi now
43 nasıl how
44 sonra after
45 olduğunu that
46 en most
47 mu Did
48 misin Are
49 hadi come on
50 şu that
51 öyle so
52 güzel beautiful
53 biraz some
54 musun Do
55 önce ago
56 İyi Good
57 lütfen please
58 ona her
59 bak Look
60 böyle such
61 oldu was
62 hey hey
63 istiyorum I want
64 geri back
65 onun its
66 bile even
67 gerçekten really
68 artık no longer
69 kim who
70 eğer if
71 bay Mr
72 yani so
73 çünkü because
74 biliyorum I know
75 doğru right
76 büyük large
77 buraya here
78 peki well
79 başka other
80 belki maybe
81 tanrım God
82 olarak as
83 tek only
84 efendim ma'am
85 biri one
86 haydi come on
87 olur will
88 et meat
89 olacak will
90 olan The
91 adam man
92 İşte Here
93 merhaba hello
94 sanırım I think
95 teşekkürler thanks
96 orada there
97 nerede where
98 biz we
99 demek say
100 hiçbir no
101 yardım help
102 ederim I would
103 bilmiyorum I do not know
104 gün day
105 a a
106 gece night
107 in in
108 fazla over
109 bütün the whole
110 harika great
111 yeni new
112 bunun this
113 iki two
114 gel Come
115 biliyor know
116 tüm all
117 ile with
118 kötü poor
119 oh oh
120 olsun Whether
121 küçük small
122 tam full
123 ol Subscribe
124 son last
125 siz you
126 şeyler things
127 şeyi everything
128 bayan lady
129 hemen immediately
130 sorun problem
131 size you
132 üzgünüm sorry
133 ver Give
134 onları them
135 lanet damn
136 teşekkür thanks
137 ın the
138 git Go to
139 devam continuation
140 i i
141 kız girl
142 dostum man
143 pekala well
144 sizi you
145 gerek need
146 bizi us
147 e e
148 bize us
149 dur stop
150 hakkında about
151 buna this
152 aynı the same
153 oluyor is
154 kendi own
155 anne mother
156 baba father
157 mısın Will
158 diye that
159 business
160 kimse one
161 izin permit
162 asla never
163 hala still
164 tabii of course
165 al Buy
166 seninle I
167 Did
168 selam hi
169 olabilir can
170 şunu who
171 benimle me
172 söyle Tell
173 para money
174 bizim our
175 önemli important
176 yoksa or
177 içinde in
178 herkes everyone
179 ister either
180 değilim I'm not
181 üç three
182 yüzden so
183 gidelim Let's go
184 geldi came
185 dakika minute
186 tekrar again
187 bırak Leave
188 vardı had
189 biliyorsun know
190 özür apology
191 işte here
192 bakalım Let's look at
193 istiyorsun You want to
194 yapıyorsun doing
195 hep always
196 miyim Can
197 onlar they
198 buradan from here
199 nin The
200 geliyor coming

En Çok Kullanılan 200 Türkçe Kelime, Türkçe kelimeler, Sık kullanılan kelimeler, Sık kullanılan Türkçe kelimeler.

Yorumlar (4)
Behide özdemir 4 yıl önce
Çoğu yanlış
medine serhat 4 yıl önce
ı could not begin
Tehejd 4 yıl önce
Nasip
Ömer 4 ay önce
Kwosomaka