Nogayca Sözcükler, Nogayca Kelimeler, Kıpçakça Kelimeler, Kumanca Kelimeler

Nogayca Sözcükler (Nogayca Kelimeler, Kıpçakça Kelimeler, Kumanca Kelimeler)

Kuman (Kıpçak) Dili ve Nogayca Sözcükler, Nogayca Sözcükler (Nogayca Kelimeler, Kıpçakça Kelimeler, Kumanca Kelimeler)

Halen konuşmakta olduğumuz güzel Türkçe’mizin genelde kuzey bölgesi dillerinden olan Kıpçak’çanın yazılı belgelerinden belki de en önemlisi olan CODEX CUMANİCUS’u dil bilimcilerimiz çok kez incelemişler ve bu kitabı ayrıntılı şekilde açıklamışlardır. Kırım Yarımadası ve bu bölgelerden derlendiği anlaşılmaktadır. Bunlardan sayın Doç. Dr. Ufuk TAVKUL’un Codex cumanicus ve Karaçay Malkar dili sözlük karşılaştırması konusunda yayınladığı bildiri dikkatimi çekti. Çünki sözcükler benim de şu an konuştuğum ana dilim olan Nogayca'ya çok benzerlik gösteriyordu. Bu nedenle söz konusu yayında belirtilen ve Nogayca ile örtüşen sözcüklerden tesbit edebildiğim kadarını aşağıya çıkarmak istedim.

Bu konuda Prof. Dr. Kemal AYTAÇ'ın tercümesi ve Kültür Bakanlığımız yayınlarından olan kitabı temin edemedim. Temin edebilirsem daha da çok benzeşen sözcükler bulacağımı ümit ediyorum. Kendim Kırım Nogaycasını bildiğim ve bir dilbilimci veya edebiyatçı olmadığım için bu konuda bizleri daha iyi aydınlatacak olan Nogay kardeşlerimiz vardır diye düşünüyorum.

Listede Codex Cumanicus’taki kelimeler CC ve anlamları ile; Nogayca kelimeler N ve anlamları ile belirtilmiştir.

 

CC açı taş “şap” – N aşuv tas “şap”

CC açkuç “anahtar” – N aşkış “anahtar”

CC açuv “acı keder,üzüntü” – N aşuv “acı,hiddet,üzüntü”

CC agaç “ağaç,odun” – N agaş “ağaç,odun”

CC agrık “hastalık” – N avruv “hastalanma”

CC akrın “yavaş,sakin” – N akırın “yavaş”

CC alabota “kaz ayağı bitkisi” – N *bir tür yabani ot”

CC alay “öyle,bu suretle” – N olay “öyle,bunun gibi

CC alda “aldatmak” – N alda “aldatma,kandırma”

CC algış “övgü,kutlama” – N algış “övgü,dua”

CC ança “o kadar” – N anşa “ancak,okadar,olduğu kadar”

CC angla “anlamak” – N anla “anlamak”

CC ant “yemin” – N ant “yemin”

CC arıh “zayıf – N arık “zayıf,güçsüz”

CC arov “arı,temiz,günahsız” – N aruv “iyi,güzel,temiz”

CC ar “yorulmak” – N arımak “yorulmak”

CC artuk “fazla” – N artık “fazla”

CC aruvluh “arılık,temizlik,kusursuzluk” – N aruvluk “sağlık,esenlik,temizlik”

CC asra “bakmak,beslemek” – N asra “beslemek,bakmak”

CC aş “yemek,tahıl” – N as “yemek”

CC aşık “acele etmek” – N asıkmak “acele etmek,tez canlılık”

CC aşlık “buğday,yem” – N aslık “tahıl,arpa,buğday v.s.”

CC ata “baba” – N ata “baba,cet”

CC atlan “ata binmek” – N atlan “ata binmek,atla yola çıkmak”

CC avuz “ağız* -- N avuz “ağız

CC ayan “korumak esirgemek” – N ayamak “korumak,(cömertçe davranmak anlamınada gelir)”

CC ayrı “çatallanmış,dallara ayrılmış” – N ayrı “farklı,ayrılmış,çatallanmış”

CC ayt “söylemek” – N ayt “söyle”

CC ayu “ayı” – N ayuv “ayı”

CC azaş “yolunu şaşırmak,yoldan çıkmak” – N adasmak “yolunu şaşırmak,kaybolmak”

CC bagatur “yiğit,bahadır,cesur,kahraman” – N batır “cesur,yiğit,kahraman”

CC bagır “bakır” – N bakır “bakır”

CC bagışla “hediye etmek” – N bagılşa “hediye et”

CC balavuz “balmumu” – N balavuz “balmumu”

CC bar “var,mevcut olan” -- N bar “var,mevcut”

CC bar “gitmek,varmak” -- N bar “git,gitmek,varmak”

CC barlu “varlıklı,zengin” - N barlı “zengin,varlıklı”

CC bav “zincir,bağ” -- N bav “bağ(zincir veya iple bağlanmış)

CC bay “zengin” -- N bay “varlıklı,zengin”

CC baylık “zenginlik” -- N baylık “zenginlik”

CC bek “sağlam,sıkı” -- N bek “sağlam,sıkı,kuvvetli”

CC belibag “kemer” -- N belbev “kemer,yün bel kuşağı”

CC ber “ver,vermek” -- N ber “ver”

CC bey “kısrak” -- N biye “kısrak”

CC bıçkı “testere” -- N pışkı “testere”

CC biçen “saman,kuru ot” -- N pişen “yeşil çayır bitkisi”

CC bilev “bileği taşı” -- N bilev “bileği taşı,kayrak taş”

CC birge “birlikte” -- N birge “beraber,bir arada”

CC birik “birleşmiş olmak” -- N birik “bir araya toplanmak”

CC bile “ile” -- N bile “birlikte,ile”

CC biy “bey,efendi” -- N biy “bey,efendi”

CC bolmaçı “olmaz,olmayacak şey” -- N bolmaz “olmaz,olumsuz”

CC boyav “boya” -- N boyav “boya,boyama”

CC börk “şapka,kalpak” -- N börk “kalpak”

CC börü “kurt” -- N börü,kaskır “kurt”

CC bulga “bulandırmak” -- N bulgamak “karıştırmak”

CC burçak “dolu” -- N burşak “ince dolu”

CC burul “kıvrılmak” -- N burul “kıvrıl,kıvrılma”

CC burun “eskiden,önce” -- N burun “eskiden,evelki”

CC burungı “birinci,ilk” -- N burungu “önceki,evvelki”

CC butak “dal” -- N pıtak “ağaç dalı,çubuk”

CC buv “boğmak” -- N buv “boğ,boğmak”

CC buvun “eklem,mafsal” -- N buvun “eklem”

CC buz “bozmak,tahrip etmek” -- N buz “bozmak,donmuş su”

CC buzov “buzağı” -- N buzav “buzağı”

CC bügül “bükülmek” -- N bügül “bükülme”

CC bürçe “pire” -- N bürşe “pire”

CC cemiş “yemiş,meyve” -- N cemis “kuru yemiş,meyve kurusu”

CC cıgıl “düşmek,yıkılmak” -- N cıgıl “yıkıl”

CC cıl “yıl” -- N cıl “yıl,sene”

CC cılan “yılan” -- N cılan “yılan”

CC cıltra “çakmak” -- N cıltıra “parlama,parlayarak çakma”

CC cırt “yırtmak” -- N cırt “yırt,yırtma”

CC cıy “toplamak,yığmak” -- N cıy “topla”

CC çatır “çadır” -- N şadır “çadır”

CC çayhal “çalkalanmak,sallanmak” -- N şayka “sıvıyı çalkalama”

CC çayna “çiğnemek” -- N şayna “ağızda çiğneme”

CC çerek “çürük” -- N şürük “çürük”

CC çıbuk “dal,değnek” -- N şıbık “çubuk,dal,ince değnek”

CC çımdı “çimdiklemek” -- N şımtuv “çimdiklemek”

CC çın “hakiki,doğru” -- N şın “gerçek,doğru,(ayrıca karşılıklı atışma, mane)”

CC çıray “yüz,çehre” -- N şıray “yüz,beniz,çehre”

CC çırmal “sarılmak,dolanmak” -- N şırmav “dolanma,engel olma”

CC çibin “sinek” -- N şubun “sinek,karasinek”

CC çohmarlı “topuzlu” -- N şokmarlı “sopa ucundaki topuzlu bölüm”

CC çokrak “kaynak” -- N şokrak “yer yüzüne çıkan kaynak suyu,bulak,pınar”

CC çopla “toplamak” -- N şöple “toplama”

CC çoyun “eritilmiş maden” -- N şöyün “madeni döküm kazan”

CC çömiç “çomça,kepçe” -- N şömüş “yemek kepçesi”

CC çörgek “kundak” -- N cörgek “kundak çocuklarının bezi”

CC çüçkür “hapşırmak” -- N cötkür “öksürme”

CC eçki “keçi” -- N eşki “keçi”

CC egev “eğe” -- N egev “eğe”

CC egiz “ikiz” -- N egiz “ikiz”

CC eki “iki” -- N eki “iki”

CC ekinçi “ikinci” -- N ekıncı “ikinci”

CC ekindü “ikindi” -- N ekindi “ikindi”

CC emçek “meme başı” -- N emşek “meme

CC emdi “şimdi” -- N endi “bundan sonra,artıkın,şimdi”

CC erin “burun deliği,diş eti” -- N erin “dudak”

CC erinçek “tembel” -- N erinşek “üşengeç”

CC erkelen “yumuşamak,gevşemek,incelmek” -- N erke “şımarık”

CC erte “önceki,evvelki,eski zamanda” -- N erte “erken”

CC erte “sabah” -- N erte “sabah vakti”

CC es “akıl” -- N es “akıl”

CC eşit “işitmek,duymak” -- N isit “işit,duy”

CC etmek “ekmek” -- N ötmek “ekmek”

CC huvun “kavun” -- N kavun “kavun”

CC ıla “ağlamak” -- N cıla “ağlama”

CC ındır “harman” -- N ındır “harman”

CC ır “şarkı,türkü” -- N cır “şarkı,türkü”

CC ırçı “şarkıcı,türkücü” -- N cırav “halk ozanı,türkücü”

CC içkeri “içinde,ortasında” -- N işker “içeri,iç kısım”

CC issi “sıcaklık,sıcak” -- N issi “sıcak”

CC inçke “ince” -- N ince “ince”

CC kada “çivilemek,sağlamlaştırmak” -- N kadamak “çakmak,çivilemek”

CC kama “kamaşmak” -- N kamas “dişlerin kamaşması”

CC kandala “tahta kurusu” -- N kandalay “tahta kurusu”

CC karangı “karanlık” -- N karangı "karanlık"

CC karga “lanetlemek,beddua etmek” -- N kargamak,kargış “lanetlemek,beddua etmek”

CC karıl “ses kısılması” -- N karılma “sesin kısılması”

CC karındaş “kardeş” -- N karındas “küçük kız kardeş”

CC kart “yaşlı” -- N kart “yaşlı,ihtiyar”

CC kat “huzur,yan” -- N kat “kişinin huzuru,yanı”

CC katı “sağlam,kuvvetli” -- N katı “sert,sağlam”

CC katıştır “karıştırmak” -- N katıstır “katmak,karıştırmak”

CC kayt “geri dönmek” -- N kayt “geri dön”

CC kaytar “geri vermek” -- N kaytar “geri çevirme,hayvanları gütme”

CC kebek “kepek” -- N kebek “kepek”

CC keçe “gece” -- N keşe “gece”

CC keçiktir “geciktirmek” -- N keşiktir “geciktirme”

CC kel “gelmek” -- N kel “gel”

CC kelin “gelin” -- N kelin “gelin”

CC keng “geniş” -- N ken “geniş”

CC kengeş “öğüt” -- N kenges “danışma”

CC ker “germek” -- N ker “germe,ger”

CC kerek “gerek,gerekli olan” -- N kerek “gerek,lazım”

CC keri “geri,arkaya” -- N keri “geri,arka”

CC ket “gitmek” -- N ket “gitmek,git”

CC kırlış “kavga etmek,hırlaşmak” -- N kırlıs “kavga,dövüş”

CC kırov “kırağı” -- N kırav “kırağı”

CC kıs “kıstırmak,sıkıştırmak” -- N kıs “sıkıştır,kıstır”

CC kısha “kısa” -- N kıska “kısa

CC kıyna “eziyet etmek,ızdırap vermek” -- N kıyna “eziyet etme,kötülük etme”

CC kızgan “cimrilik yapmak,pinti olmak” -- N kızgan “kıskanç olma”

CC kızıl “kızıl” -- N kızıl “kırmızı”

CC kindik “göbek” -- N kidik “göbek”

CC kir “girmek” -- N kir “gir”

CC kişi “insan,kişi” -- N kişi “insan,kişi”

CC kiy “giymek” -- N kiy “giy,giyinmek”

CC kiyiz “keçe” -- N kiyiz “keçe”

CC kobuzçı “çalgıcı,kopuz çalan” -- N kobuzşu “kapuz çalan”

CC koçkar “koç” -- N koşkar “koç”

CC konakla “konaklamak,misafir olmak” -- N konak “misafir”

CC konşu “komşu” -- N komşu “komşu”

CC kotur “yara üzerindeki kabuk” -- N kotur “kabuklu yara”

CC kovan “sevinmek” -- N kuvan “sevin”

CC koy “bırakmak” -- N koy “bırak,vazgeç”

CC koy “koyun” -- N koy “koyun”

CC koyan “tavşan” -- N koyan “tavşan”

CC kozgalış “karıştırmak -- N kozgalmak “yara söz konusu ise azmak”

CC kozu “kuzu” -- N kozu “kuzu”

CC köbelek “kelebek” -- N kübelek “kelebek”

CC köç “göçmek” -- N köş “göç”

CC kök “gök,mavi” -- N kök “mavi,gök”

CC köm “gömmek” -- N köm “göm”

CC köp “çok” -- N köp “çok”

CC kör “görmek” -- N kör “gör”

CC körgüz “göstermek” -- N kögüz “göster”

CC kösöv “ocak demiri” -- N kösev “ocak demiri,ocakta ateş karıştıran demir”

CC kötür “kaldırmak” -- N köter “kaldır”

CC kövlek “gömlek” -- N köylek “gömlek”

CC köyöv “damat” -- N kiyev “damat”

CC köz “göz” -- N köz “göz”

CC kurgak “kurak” -- N kurak “kurak”

CC kurt “kurt,solucan” -- N kurt “meyve kurdu,kurtçuk”

CC kurtka “yaşlı kadın” -- N kurtka “yaşlı kadın”

CC kutur “hiddetlenmek,kudurmak” -- N kuturmak “hiddetlenmek,bir kişiye kızmak”

CC kuthar,kurkar “kurtarmak” -- N kurtar “kurtarma”

CC küçlü “güçlü,kuvvetli” -- N küşlü “güçlü,kuvvetli”

CC kügürçün “güvercin” -- N kögerşin “güvercin”

CC kül “gülmek” -- N kül “gülme,ateş artığı”

CC kümüş “gümüş” -- N kümüs “gümüş”

CC kün “güneş” -- N kün “gün,güneş”

CC kün tuvuş “doğu” -- N kün tuvar “doğu”

CC küydür “yakmak” -- N küydür “ateşte yakarak tütsülemek”

CC mahta “övmek,methetmek” -- N makta “övme,methetme

CC manglay “alın” -- N mannay “alın”

CC mangra “melemek” -- N mangramak “koyun,inek melemesi”

CC men “ben” -- N men “ben”

CC min “binmek” -- N min “bin,binmek”

CC müngüş “köşe,açı” -- N müyüs “köşe”

CC müz “boynuz” -- N müyüz “boynuz”

CC nal “nal,atnalı” -- N nal “nal”

CC nege “niye,niçin” -- N nege “niye”

CC oba “tepe” -- N oba “düzlükte yükselen yapay veya doğal tepe”

CC ogrı “hırsız” -- N uru “hırsız,eşkıya”

CC ogul “oğul” -- N ul “oğul,erkek evlat”

CC oltur “oturmak” -- N otur “oturmak”

CC ong “sağ taraf” -- N ong “sağ taraf”

CC ongal “şifa bulmak” -- N onmak “iyileşmek,mesut olmak,zenginleşmek”

CC or “çukur,hendek” -- N uru “tahıl konmak için açılmış çukur”

CC osal “tembel,ihmalkar” -- N osal “işe yaramaz,beceriksiz,kötü”

CC ot “ateş” -- N ot “ateş”

CC ovşa “benzemek” -- N usa “benzeme”

CC ovuç “avuç” -- N avuş “avuç”

CC oymak “yüksük” -- N oymak “yüksük”

CC oyul “batmak,çökmek” -- N oyulma “çökme”

CC oz “öne geçmek” -- N ozma “öne geçme,(yarış ve müsabakalarda)”

CC ögüz “öküz” -- N ögüz “öküz”

CC öltür “öldürme” -- N ültür “öldür”

CC öpkele “öfkelendirmek” -- N öpke,öpkele “öfke,öfkelendirmek”

CC ös “yetişmek,gelişmek” -- N ösmek “büyümek,gelişmek,yetişmek”

CC ötrükçi “yalancı” -- N ötürükşü “yalancı”

CC sah “uyanık” -- N sak “uyanık”

CC sahav “kekeliyerek konuşan” -- N sakav “konuşma özürlü,dilsiz”

CC salkun “esinti,rüzgar” -- N salkın “gölge,serin yer”

CC sandıra “azmak,kudurmak,kendinden geçmek” -- N sandıraklama “sayıklama,uyku halinde konuşma”

CC satov “ticaret” -- N satuv “düğün öncesi eşya v.s alımı”

CC sav “sağ,sağlık” -- N sav “sağ,hayatta”

CC say “sığ” -- N say “sığ,derin olmayan”

CC sesken “korkmak” -- N seskenmek “ürkmek”

CC şeş “çözmek” -- N şeş “çöz,çözmek”

CC sıçkan “sıçan,fare” -- N şışkan “sıçan,fare”

CC sıltov “iftira,suçlama” -- N sıltav “bahane,baştan savma”

CC sın “kırılma” -- N sın “kırılma,sınma”

CC sındur “kırmak -- N sındır “kır”

CC sıpa “okşamak* -- N sıypa “okşama,gönül alma”

CC sızgır “ıslık çalmak” -- N sızgır “ıslık çal”

CC sibürtki “süpürge” -- N sibirtki “süpürge”

CC sıy “şeref” -- N sıylama “ağırlama,ikram etme,şereflendirme”

CC siy “işemek” -- N siy “işeme”

CC soh,sok “vurmak,çarpmak” -- N sok “vur,vurma”

CC sokur “tek göz” -- N sokur “kör”

CC solagay “solak” -- N solakay “solak

CC sök “küfretmek” -- N sög “küfrtme,küfür”

CC sövek “kemik” -- N süyek “kemik”

CC söy “sevmek” -- N süy “sevmek”

CC suvsa “susamak” -- N suvsa “susama”

CC suvuk “soğuk -- N suvuk “soğuk”

CC sürüv “sürü” -- N sürü “sürü”

CC süyen “bir şeye dayanmak” -- N süyken “bir şeye dayanmak,yaslanmak”

CC şaytan “şeytan” -- N şaytan “şeytan

CC tav “dağ” -- N tav “dağ

CC tam “damlamak” -- N tam “damla,damlamak”

CC tamak “boğaz” -- N tamak “boğaz,damak”

CC tamar “damar” -- N tamır “damar”

CC tang “şafak” -- N *şafak,seher”

CC tap “bulmak” -- N tap “bul,bulmak”

CC tar “dar” -- N tar “dar”

CC tarlov “tarla” -- N tarla “tarla”

CC tart “çekmek” -- N tart “çek,çekmek”

CC tatov “tat,lezzet” -- N tat,tatıv “lezzet,tat”

CC tayak “sopa” -- N tayak “sopa”

CC tebe “tepe” -- N töbe “tepe”

CC temir “demir” -- N temir “demir”

CC temirçi “demirci” -- N temirşi “demirci”

CC teng “denk,aynı,eşit” -- N ten “aynı,denk,eşit”

CC terek “ağaç” -- N terek “ağaç”

CC tereng “derin” -- N deren “derin”

CC teri “deri” -- N teri “deri”

CC teşik “delik -- N tesik “delik”

CC tey “dokunmak,değmek” -- N tiy “dokunmak,değmek”

CC tınıç “sakin,huzurlu,sukünet” -- N tınıs “sakin,sessiz”

CC tıngla “dinlemek” -- N tınla “dinle,dinlemek”

CC tıy “engellemek,tutmak” -- N tıy “engelleme,kontrol altına alma”

CC tigenek “dikenli çalı” -- N tegenek “diken”

CC tik “dik” -- N tik “dik”

CC til “dil” -- N til “dil”

CC tile “istemek” -- N tile “iste,istemek”

CC tiş “diş” -- N tis “diş”

CC tişle “ısırmak” -- N tisle “ısırma”

CC toltur “doldurmak” -- N toltur “doldur”

CC tohta “hafızada saklamak” -- N tokta “dur,durmak”

CC ton “kıyafet,elbise” -- N ton “kürk,kürklü palto”

CC tovram “kırıntı,küçük parça” -- N tuvram “dilim,parça,kırıntı”

CC toy “ziyafet” -- N toy “düğün,şölen”

CC töben “altında,aşağı” -- N tömen “aşağı”

CC tök “dökmek” -- N tök “dök,dökmek”

CC töşek “döşek* -- N tösek “döşek,yatak”

CC töve “deve” -- N tüye “deve”

CC tul “dul” -- N tul “dul”

CC tur “kalkmak” -- N tur “kalk,kalkmak”

CC tuv “doğmak” -- N tuv “doğ,doğmak”

CC tuvra “doğru” -- N tuvra “doğru”

CC tüb “dip,temel,kök” -- N tüp “dip,son”

CC tüklü “tüylü” -- N tüklü “tüylü”

CC tüş “rüya,düş” -- N tüs “rüya,düş”

CC tüz “doğru,düz” -- N tüz “doğru,”

CC tüzet “düzeltmek” -- N tüzelt “düzeltmek”

CC ulah “oğlak” -- N ulak “oğlak”

CC ur “vurmak” -- N ur “vur,vurmak”

CC uv “kırmak,parçalamak” -- N uv “ovmak,ovalayarak parçalara ayırma”

CC uyat “utanma” -- N yat “ayıp,utanç”

CC üçöv “üçü birden, üçü beraber” -- N üşev “üçübirden,üçer”

CC üçün “için” -- N üşün “için”

CC üleş “paylaşmak” -- N üles “üleşme,paylaşama”

CC ür “havlamak” -- N ürü “ürümek,havlamak”

CC üren “öğrenmek” -- N üyren “öğrenmek”

CC üz “koparmak” -- N üz “kopar,koparmak”

CC yabov “örtü” -- N cabuv “örtü,örtme”

CC yaga “elbise yakası” -- N caga “elbise yakası,karşı taraf”

CC yah “yapıştırmak” -- N cak “sür,yapıştır”

CC yalangaç “çıplak” -- N calangaş “çıplak”

CC yalbar “yalvarmak” -- N calbar “yalvarma”

CC yalı “yele” -- N cal “yele”

CC yaman “kötü,fena” -- N caman “kötü,fena,eşkıya”

CC yangak “yanak” -- N cak “yanak”

CC yap “örtmek” -- N cap “ört,örtmek”

CC yaraş “uymak,uygun düşmek” -- N caras “yaraşmak,uygun olmak”

CC yarık “ışık” -- N carık “ışık,aydınlık”

CC yarlı “fakir” -- N carlı “fakir”

CC yaşır “gizlemek,saklamak” -- N casır “gizle,sakla”

CC yav “yağmak” -- N cav “yağ,yağmak”

CC yavuh “yakın” -- N cuvuk “yakın,akraba”

CC yek “arabaya koşmak” -- N cek “arabaya koşmak”

CC yelin “hayvan memesi” -- N celin “hayvan memesi”

CC yeng “yen,elbise kolu” -- N cen “yen,elbise kolu”

CC yengil “hafif” -- N cengil “hafif”

CC yı “yığmak,toplamak” -- N cıy “topla,toplamak”

CC yıgıl “yıkılmak,devrilmek” -- N cıgıl “yıkıl,yıkılma,devrilme”

CC yıltıra “şimşek çakmak” -- N cıltıra “parlama,parıldama”

CC yılı “sıcak” -- N cıllı “sıcak,ılık”

CC yırgak “çengel,kanca” -- N ırgak “çengel”

CC yibit “yumuşatmak” -- N cibit “yumuşat,yumuşatma”

CC yillik “kemik iliği” -- N cilik “kemik iliği,kanatlı hayvan budu”

CC yoga “ince” -- N cuka “ince”

CC yon “yontmak” -- N con “yont,yontma”

CC yovaşlık “tevazu,baş eğme” -- N cuvaslık “uysallık”

CC yovurgan “yorgan” -- N corkan “yorgan”

CC yötkür “öksürmek” -- N cötkür “öksür”

CC yuv “yıkamak” -- N cuv “yıka,yıkamak”

CC yugurt “yoğurt” -- N cuvurt “yoğurt”

CC yuk “bir şeye yapışıp kalmak” -- N cuk “bulaşma,yapışma”

CC yulk “yolmak,koparmak” -- N culk “yol,kopar”

CC yumurtka “yumurta” -- N cımırtka “yumurta”

CC yuvuk “yakın” -- N cuvuk “yakın,akraba”

CC yuvun “yıkanmak” -- N cuvun “yıkan,yıkanmak”

CC yügen “at gemi” -- N cüven “gem,dizgin”

CC yük “yük” -- N cük “yük

CC yüzüm “üzüm” -- N yüzüm “üzüm”

Nogayca Sözcükler, Nogayca Kelimeler, Kıpçakça Kelimeler, Kumanca Kelimeler

Yorumlar (0)