TÜRK DİLLERİ ÜZERİNE DENEME SINAVI

TÜRK DİLLERİ ÜZERİNE DENEME SINAVI

  1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi dilin tanımı içinde yer almaz?
   1. Dil doğal bir varlıktır.
   2. Dil anlaşma aracıdır.
   3. Dil saymaca bir sistemdir.
   4. Dil bildirişimi sağlayan göstergeler dizgesidir.
   5. Dil harflerden meydana gelmiştir.

  1. Aşağıdakilerden hangisi Türkçe teriminin kavram alanı içinde yer almaz?
   1. Çuvaşça
   2. Yakutça
   3. Ana Altayca
   4. Hakasça
   5. Oğuzca

  1. Türkçe yapı bakımından hangi dil grubundan biridir?
   1. Eklemeli
   2. Çekimli
   3. Çok yönlü
   4. Önekli
   5. Tek heceli

  1. Aşağıdakilerden hangisi Altay dillerinden biri değildir?
   1. Moğolca
   2. Çince
   3. Tunguzca
   4. Mançuca
   5. Türkçe

  1. “Türk dilinin yaşı 8500 dür” diyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
   1. Talat Tekin
   2. Osman Nedim Tuna
   3. Ahmet Temir
   4. Reşit Rahmeti Arat
   5. Ahmet Caferoğlu

  1. Altay dilleri teorisinin kurucusu kimdir?
   1. G. Clauson
   2. G. Deorfer
   3. Tuncer Gülensoy
   4. G. J. Ramstedt
   5. Talat Tekin

  1. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Caferoğlu’nun tasnifine göre Türk dilinin tarihî devirlerinden biri değildir?
   1. Orta Türkçe
   2. İlk Türkçe
   3. Eski Türkçe
   4. Yeni Türkçe
   5. Yakın Türkçe

  1. Türk dünyası coğrafyası hangi enlem ve boylamlar arasında yer alır?
   1. 2090 doğu boylamları ile 3365 kuzey enlemleri
   2. 2585 batı boylamları ile 2375 doğu enlemleri
   3. 9065 güney boylamları ile 6533 kuzey enlemleri
   4. 4590 doğu boylamları ile 5365 kuzey enlemleri
   5. 3040 kuzey boylamları ile 4360 güney enlemleri

  1. Dünya Türklüğü genellikle Doğu, Batı ve Kuzey Türklüğü şekline gruplandırılır. Aşağıdakilerden hangisi Batı Türklüğü içinde yer almaz?
   1. Rumeli Türkleri
   2. Türkiye Türkleri
   3. Uygur Türkleri
   4. Azerbaycan Türkleri
   5. Gagavuz Türkleri

  1. Aşağıdaki alfabelerden hangisi Türkler tarafından kullanılmamıştır?
   1. Arap
   2. Latin
   3. Göktürk/Runik
   4. Finike
   5. Kiril

Yanıt Anahtarı

1E 2C 3A 4B 5B 6D 7E 8A 9C 10D

Yorumlar (0)