List of Daily Turkish Locutions

List of Daily Turkish Locutions (192)


List of Daily Turkish Locutions
These conversational items clarify meaning and understanding.

Such locutions make for fluidity in daily speech.


A List of 192 Daily Conversational Locutions
English Turkish
According to that ona göre
At last nihayet ; sonunda
After all nede olsa
At least en azından
A little biraz
At most en çok ; azami
A little bit bir parça
At once derhal
All day long bütün gün
At random rasgele, rast gele
All of a sudden birdenbire
At short notice kısa süre içinde
All of you hepiniz
All over the world bütün dünyada
At the back arkada
All right peki
At the door kapıda
All set? tamam mı?
At the end sonunda
Almost hemen hemen
At the same time aynı zamanda
A long time ago çoktan beri
As a matter of fact nitekim
Before long çok geçmeden yakında
As a rule usulen
As for me bana kalırsa
Besides bundan başka
As if ; as though sanki ; güya
Better daha iyi
As usual her zamanki gibi
Both of you ikiniz de
As you please nasıl isterseniz
By airmail uçakla
At any rate her zaman
By heart ezberden
At first ilkin
By means of aracıyla
At hand elde
By no means asla
By the way sırası gelmişken
By turns sıra ile
Care of eliyle
How is that? nasıl olur?
Come in! buyurun ; giriniz
How many? kaç tane
Consequently bundan dolayı
How much. kaça? ; ne kadar?
Don't mention it bir şey değil
I am sorry! affedesiniz!; üzülüyorum
Don't worry merak etmeyin
Enclosed ilişik olarak
I am sure eminim
Ever since o zamandan beri
I beg your pardon özür dilerim
Every day her gün
Face to face yüz yüze
I can't help it elimde değil
For ever sonsuzca
For God's sake! Allaha aşkına!
I don't care aldırmam!
For instance örneğin
If need be gerekirse
For sale satılık
If possible kabilse
For the first time ilk kez olarak
Ill-timed zamansız
for the time being şimdilik
In a hurry acele ; ivedili
Frequently sık sık
In any case ; somehow her halde ; nasılsa
From end to end baştan başa
In due course zamanında
From now on şimdiden sonra
In due time tam zamanında
From this moment bu andan sonra
In every respect her bakımdan
From this time on bundan sonra
In fact esasen ; nitekim
Full up dolmuştur
In front of önünde ; karşısında
Good for nothing işe yaramaz
In no time bir çırpıda
Good looking yakışıklı
In order to amacıyla
Good luck iyi şanslar
In spite of it ona rağmen
Gradually git gide
In the end sonunda
Help yourself buyurun
In the first place ilk önce
How are you? nasılsınız?
In the future gelecekte
In the long run sonunda
In the meantime bu arada
In the middle ortada
No doubt şüphesiz
In the morning sabahleyin
No harm done zararı yok
In the open açık havada
Not at all hiç de değil
In the shade gölgede
Now and again ; now and then arada sırada
In the very act Suçüstü
In this case bu halde
In this manner böylelikle
Of course tabii
On time tam vaktinde
Of late geçenlerde
In turns sıra ile
On and on durmadan
Isn't it? değil mi?
Once again bir daha
Is that so? sahi mi?
Once and for all kesinlikle
I suppose so galiba
Once a week haftada bir
It is all the same fark etmez
Once in a while ara sıra
It is not worth while değmez
Once more tekrar ; bir daha
It is of no use boşuna
On condition that şartıyla
One by one birer birer
Just a moment bir dakika
On foot yürüyerek
Just in case ne olur ne olmaz
On leave izinli
Just in time tam vaktinde
On purpose bile bile ; kasten
On the contrary tersine ; aksine
Less daha az
Let me alone git işine
On the left solda
Let's go gidelim
On the right sağda
Little by little azar azar
On the other hand diğer taraftan
Long ago uzun zamandan beri
Look out! dikkat et!
On top of tepesinde
Over again tekrar
Made to order ısmarlama
Over there orada
Maybe belki ; olabilir
Please lütfen ; rica ederim
More or less aşağı yukarı
Providing that şartıyla
Ready made hazır konfeksiyon
Till morning sabaha kadar
Return ticket gidiş-dönüş bileti
To be sure tabii
To let ; to rent kiralık
Right here işte burada
Too many pek çok
Right there işte orada
Too much pek fazla
Rough and ready yarım yamalak
Under age yaşça küçük
Up side down darmadağın
Safe and sound sağ salim
Up to date modern
See you later gene görüşeli
Up to now şimdiye kadar
Side by side yan yana
Since a long time uzun zamandan beri
Welcome! hoş geldiniz
Well done! bravo!
Since then ozamandan beri
What happened? ne oldu?
So long eyvallah
What's happening? ; What's up? ne oluyor?
Sooner or later er geç
So-so şöyle böyle
What's wrong with you? neniz var?
So to say sözde ; sanki
So that şöyle ki
What's the matter? ne çıkar?
What next? ya sonra?
Thanks a lot teşekkürler
Why not? neden olmasın?
Agreed ; OK! anlaştık
Willy nilly ister istemez
That right doğru ; tamam
With a view to amacıyla
That is to say yani
With no exceptions ayrıksız
That maybe olabilir
With one accord oy birliği ile
Then o zaman ; öyleyse
The soonest possible bir an önce
With your leave izninizle
You're welcome bir şey değil

Yorumlar (0)