AMAZON KADINLARI TÜRK MÜYDÜ?

AMAZON KADINLARI TÜRK MÜYDÜ?

Tarih ile ilgili tüm yazılarımıza şuradan ulaşabilirsiniz:


Ana konumuz İskit Saka İmparatorluğu ve Kimmer Türkleri ile yakından ilgilidir. Bu nedenle öncelikle bu konular üzerinde duralım.

Bild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen

AMAZON-YUNAN SAVAŞI FRESK

Kimmerler ve İskit Sakalar, Eski Çağ Türk Kültür Tarihimizin ilk Avrupa Devletini kuran Türklerdir. (İskit-Saka İmparatorluğu)
MÖ 8. yy dan itibaren Çin Seddinden başlayarak Tuna nehri ve Macaristan’a kadar bütün Anadolu da dahil olmak üzere genel olarak İskit diye adlandırılan bu kavimlerin yayılma bölgeleri tespit edilmiştir. (7.000 km2)

İskitlerin Türklüğü Meselesi

Onların Türklüğünü ispat eden göstergelerden birisi ,Bizans Kaynaklarının Orta Çağ döneminde İskit Politik gücünden eser dahi kalmamasına rağmen ,henüz İslam dinini benimsememiş Türk toplumlarından İskit diye bahsetmesidir.Ayrıca 17.yy ünlü Boğdan Voyvodası Dimitri Kantemiroğlu nun yazdığı Osmanlı Tarihi eserinde de İskitlerle Kırım Tatarları arasındaki ayniyetten uzun uzun bahsedilir.
İskitlerin mezar(kurgan) yapıları,örf ve adetleri,örneğin cenaze merasimleri ,kımız içmeleri,at yetiştirip, çok iyi ok-yay kullanmaları, göçebe olmaları,diğer Türk boyları gibi domuz yetiştirmemeleri ve domuzdan nefret etmeleri, yemin merasimleri, Türklere özgü kan kardeşliği müessesesi, boylar halinde teşkilatlanmaları,hayvan üslubu ve sanatı onların Türk oldukları hususunda hiçbir şüpheye mahal bırakmamaktadır.

Keine Fotobeschreibung verfügbar.

HALEPLİBAHÇE MOZAİKLERİ AMAZON SAVAŞÇISI
URFA / TÜRKİYE

MÖ 9. yy da Çin Kaynaklarına göre Moğolistan ve Türkistanda meydana gelen müthiş kıtlık, kuraklık,Çin İmparatoru Suan’ın saldırıları ve çekirge saldırıları(1) Hunların atası Hiung-Nu ‘ları batıya doğru kaydırmış ,bu durumda İskitler daha batıya çekilmek zorunda kalmış ve Proto Türkler dediğimiz Ural-Altay kökenli bozkır göçebelerinden biri olan Kimmerler bulundukları bölgelerden kalkarak ,Anadolu da dahil bir çok bölgeye göçe kalkışmışlardı. Bu da bir nevi Kavimler Göçüydü. Heredot bu göçleri ayrıntıları ile anlatır.
Bu dönemde en güçlü devletler olan Asur yanında Anadolu da Frig,Lidya ,Urartu ve İyon şehir devletleri Kimmer saldırıları karşısında dehşete düşmüş ve bu devletlerin ünlü kralları birer birer yenilerek diz çökmüş bazıları ise gururlarına yediremeyerek intihar etmiştir. Anadolu nun siyasi yapılanması büyük sarsıntılar geçirir.
Kimmer saldırıları ve Asur baskısına dayanamayan Urartu kralı 1. Rusa (MÖ 714-730) Tuşpa da intihar eder.

Keine Fotobeschreibung verfügbar.

Herakles-Amazon savaşı -seramik amfora sanat müzesi Toledo / İTALYA


Bundan sonra iki düşmanla baş edemeyeceğini anlayan Urartular Kimmerlerle anlaşır ve Kimmerler Asur’a da saldırır. Kimmer saldırılarından birinde ünlü Asur Kralı 2. Sargon da ölür.Kimmerlerin ana göç yolu ise batıya yönelir ve Frigleri sıkıştırmaya başlar. Bu Friglerin en güçlü olduğu dönemdir. Fakat Frig Devleti gücüne rağmen fazla dayanamaz ve bir anda beklenmedik şekilde yıkılır. Başkent Gordion yağmalanırken ünlü efsanevi kral Midas boğa kanı içerek intihar eder. Lidya sınırlarına dayanan Kimmerleri Asur-Lidya ittifakı bile zor durdurur.Ancak yinedeünlü Kral Yolu nun mimarı Giges Kimmer saldırıları sonucu öldürülmüştür.
Bu sıralarda Konya Ereğlisi bölgesinde uğranılan yenilgi Kimmerleri fazla etkilemez. Artık Lidya sınırlarına ulaşılmıştır.Kimmerler, İç Anadolu da Kimmer Anadolu Bozkır Devleti denilen birliği tesis ederler.

Antik kaynaklara göre Karadenizdeki güçlü Yunan Kolonilerinden olan Sinope (Sinop) de tahrip edilir.Yunanlılar bir süre Karadenizden uzaklaştırılır ve Kimmer boyları bölgede hakimiyet kurar. Böylece Kimmer Türkleri ile Amazon Efsanesi ortak bir coğrafya zamana tekabül etmiş bulunuyor.Şimdi ise Yunan kaynakları Heredot, Hipokrat ve mitosların bize verdiği bilgiler ışığında Amazonlar meselesine geçelim.

Amazonlar Türk müydü?

Amazonlar Grek, Roma / Latin Kaynaklarına göre Sinop’un doğusundaki Thermodon/Terme Çayı havzası ve çevresinde yaşamışlardır. Amazon kadın savaşçı demektir. A-mazos ‘’göğüssüz’’ demektir. Amazonların rahat savaşabilmek, yayı daha güçlü çekebilmek için sağ göğüslerini kestikleri veya dağladıkları görülüyor.

Bild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen, Personen, die stehen und im Freien

AMAZON HEYKELİ TERME, SAMSUN / TÜRKİYE

Amazonların İskit olduğunu anlamak için meşhur hekim Hipokrat’ın (2) İskit kadınları hakkında yazdıklarını okumak kafi;
’’İskit kadınları çok iyi ata binerler ve ok-yay kullanırlar. Kız kaldıkları sürece ata biner ve savaşırlar. Üç düşman askeri öldürmedikçe evlenemezler. Evlendikten sonra ise ata binmez ve silah kullanamazlar. Kadınların sağ memeleri yoktur. Çünkü kızlar küçük çocukken bakır bir alet kızdırılarak sağ göğüsleri dağlanır. Böylece sağ meme büyümez ve bedenin tüm gücü sağ kola ve omza gider.’’

Eski Yunan mitoslarına göre ise Amazonlar savaş tanrısı Ares ile Afrodit’in çocuklarıdırlar. Başlarında erkek olmadan bir kraliçe ile yönetilirlerdi.Yılda bir kez soylarının devamını sağlamak için komşuları olan Gargar erkeleri ile beraber olurlar ve doğan erkek çocukları öldürürler veya Gargarlara verirlerdi.
Efsanelere göre Amazonlar Ege Adalarına, Libya ya, Yunanistan’a kadar ilerlemişlerdi. Amazonlar Smyrna (İzmir), başta olmak üzere bir çok şehrin ve Efeste ki Artemis kültürünün kurucusu sayılırlar. Efes’i zapeden Amazon’un adının Smyrna olduğundan bahsedilir.

Amazonların çok iyi ata binmeleri (Türklerin en büyük özelliği) o dönemde atı arabaya koşarak kullanılan Yunanlıları çok şaşırtmıştı.
Heredot tada Amazon efsanesi çok yer alır. Ona göre Amazonlar Yunanlılarla savaşıp yenilmişler, esir Amazonlar gemilerle götürülürken Amazonlar gemileri ele geçirmiş ve Kırım’a çıkmışlardır. (Bölge İskit bölgesidir.)

Burada İskitlerle evlenerek kaynaşmışlar ve daha sonra savaşçı ruhlarını koruyanlar ayrılmışlardı. İskitçeyi de tam konuşamamalarına rağmen dilleri İskitçeydi. Kurt şeklinde ve kurt postundan başlık ve elbise giydiklerinden de bahsedilir.
Zaten İskitlerde kadın çok önemli idi, savaşlara katılmakla kalmaz, hükümdar dahi olabilirlerdi. İran İmparatoru Sirus’u son seferinde yenilgiye uğratan İskit İmparatoriçesi ‘’Tomris’’idi. Zaten İskitlerin bulunduğu her coğrafyada kadın savaşçılarla ilgili bilgi ve efsanelerinin eksik olmadığıda bilinen bir gerçektir.
Tüm bu bilgiler ışığında İskit-Saka ve Kimmerlerin Türklüğü zaten su götürmez olup, eğer İskit kadınlarına duyulan hayranlık ve şaşkınlıktan ötürü uydurulan Yunan efsanesi değil de gerçek ise Yunan efsanelerine bakılarak Amazonlarında Türk olduğunu söylemek sanırım mantıksız olmaz.

Türk Milleti yetiştirdiği kahraman Türk kadınları ve yeri geldiğinde erkeğinden fedakar ve cesur kadın savaşçıları ile savaşçılığını cihana ispatlamıştır.
Bacıyan-ı Rum’ların, Nene Hatunların, Kara Fatma Anaların Amazonlardan neyi eksiktir?

Tarkan SUÇIKAR

(1) Bu dönemde ortaya çıkan çekirge sürüleri kaynaklara göre hayvanların tüylerini ve kuyruklarını dahi yemektedir.
(2) Hipokrat denilen ve adına doktorlarımızın yemin ettiği Yunanlı bilgin Hipokrat uzun süre İskitler arasında yaşamıştır.Bu nedenle eserlerinde İskitler hakkında bilgilere sıkça rastlanır.Hipokrat hekimliği bu alanda çok gelişmiş olan İskitlerden öğrenmiştir.İskitler mumyalama ,hacamat ve başta kısırlık olmak üzere çeşitli tedavi usullerini biliyorlardı.

Yararlanılan Kaynaklar:

Ön Asya Dünyasında İlk Türkler, Prof. Dr. M. Taner Tahran
Medeniyetlerin Ruhu, Nazmi Eroğlu
Türk Devletleri, Prof. Dr. Anıl Çeçen
Tarih Terimleri Sözlüğü, Yılmaz Öztuna

#Amazonlar  #Türk  #amazon kadınları isimleri  #amazon kadınlarının fiziksel özellikleri  #amazon kadınları türk mü  #amazon kadınları kitap  #amazon kadınları ekşi  #amazon kadınları efsanesi hangi devlete aittir  #amazon kadınları sözleri  #İskit Saka İmparatorluğu  #Kimmer Türkleri  

Yorumlar (0)