ÇİN'DE TÜRK MEDENİYETİNİN KIDEMİ

ÇİN'DE TÜRK MEDENİYETİNİN KIDEMİ

En kadim zamanlarda medeniyet, sonradan Çin denilen yerlerin yalnız şimal taraflarında kuruldu ve Sarı Irmak havzasının küçük bir kısmına munhasırdı. Diğer taraflara buradan yayılmıştır.

“Tarihi, zamanımızdan 9000 sene evveline kadar çıkarılan Türk medeniyeti yalnız Çin değil, ayni zamanda Hint, Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve sair mıntıkalara da geçmiştir.”

TÜRK ANA MEDENİYETİ garp ve cenuba nasıl ve hangi sebepler altında gitmiş ise, şimali Çine de ayni suretle ve ayni sebepler yüzünden gelmiştir. Şimali Çin'in anayurda en yakın olması ve iklim, toprak ve saire gibi tabiat şartlarının Türklerce şüphesiz eyi bilinmesi dolayısıyla Türk medeniyet tohumunun saçıldığı sahalardan en kıdemlisinin burası olabileceğini söylemek mümkündür.

DİN ve FELSEFE

En eski din: İptidai Çin dininin esasları gayet sade idi. Bu esaslara göre en mukaddes mevkii, ailenin oturduğu evin ocağına verilmiştir. Evin iç ve dış kapıları da mukaddes sayılırdı. “Bunlar en kadim Türk anane ve itikatları dır.”

Eski Çin, din ve medeniyeti, kadim Türklerde olduğu gibi bilhassa toprak ve ziraat esaslarına müstenittir.

Göğe ibadet telakkisinin menşei de, mevsimler ve yağış ve kuraklık gibi hava hadiselerile çok alâkadar olan ziraat hayatıdır. Sonradan Toprak Tanrısı, Arz Tanrısı olmuş. Gök Tanrısı da bütün kainat nizamını idare eden yüksek uluhiyet mertebesine çıkarılmıştır. Daha sonra imparatorlar Gökoğlu unvanını takınmağa başlamışlardır. İki büyük Tanrıdan “Gök” erkek “Yer” dişi telakki olunur. Kainatta her şeyin bunlardan olduğuna itikat edilirdi.

AHALİ ve MENŞE

Çinde ırki bir birlik yoktur. Çin’in ilk sekenesi iki ayrı ırktan terekküp etmiştir. Bunlardan biri yerli halk, diğeri Orta Asya'dan gelerek asalet sınıfını teşkil etmiş olan medeniyetçi muharipler zümresidir. Filhakika tarihinin ilk yaprağı açıldığı günden itibaren, Çin mütemadi ve mütevali tehacüm ve istilalara uğradı; bu istilalar daima Türk Ellerinden geldi. Bilhassa Şimali Çin en eski devirlerden beri büyük Türk kütlelerinin sürekli muharecetlerine uğramıştır. Çin'in garbındaki vilayetlerden Kansu bugün Çinli sayılan milyonlarca insan, hâlâ saf Türklük evsafını muhafaza etmektedir.

ÇİN'İN SİYASİ TARİHİ-BEŞ İMPARATORLAR DEVRİ

Çin'in siyasi tarihi “Beş İmparatorlar” devri ile başlar. Bunların en başında I inci imparator Fu – Hi gelir. Fu – hi Çinde bütün teşkilatile eyi bir devlet idaresinin ilk kurucusu telakki edilir.

Beş imparatorlar milattan 3000 yıl kadar evel hüküm sürmüşlerdir.

Fu – Hi, Kansu vilayetinde doğmuştur. Türkler ise bu vilayete milattan en az 4000 – 5000 yıl evvel girmiş ve yerleşmiş bulunuyorlardı.

Fu – Hi’nin kadim bir Çin ressamı tarafından yapılmış resminde yüz çizgilerinin Çinli tipine ait vasıflardan pek ayrı olması da dikkate şayandır.

Atatürk’ün Tarih Kitabı (Tarih -I-Tarihten Evvelki Zamanlar ve Eski Zamanlar TTT.1932)

Yorumlar (0)
10°
parçalı az bulutlu