Yapım Ekleri: Eylemden Ad Türeten Yapım Ekleri

Yapım ekleri, Çekim Ekleri, Yapım ekleri örnekleri, yapım ekleri 4. sınıf, yapım ekleri test, yapım ekleri 5. Sınıf, isimden isim yapım ekleri, isim çekim ekleri örnekleri, çekim ekleri, 6. Sınıf, isim çekim ekleri örnekleri, çekim ekleri konu anlatımı, 5. sınıf çekim ekleri, 4. sınıf fiil çekim ekleri, yapım ve çekim ekleri

Yapım-Çekim Ekleri 19.11.2017, 11:46 02.10.2018, 23:11
Yapım Ekleri: Eylemden Ad Türeten Yapım Ekleri

Yapım Ekleri: Eylemden Ad Türeten Yapım Ekleri


Yapım Ekleri: Eylemden Ad Türeten Yapım Ekleri, Yapım ekleri, Çekim Ekleri, Yapım ekleri örnekleri, yapım ekleri 4. sınıf, yapım ekleri test, yapım ekleri 5. Sınıf, isimden isim yapım ekleri, isim çekim ekleri örnekleri, çekim ekleri, 6. Sınıf, isim çekim ekleri örnekleri, çekim ekleri konu anlatımı, 5. sınıf çekim ekleri, 4. sınıf fiil çekim ekleri, yapım ve çekim ekleri

Yapım-Çekim Ekleri Kolay Erişim Çizelgesi

 
 

A) Yapım Ekleri

 

Yapım Ekleri Konu Anlatımı

 

İsimden İsim Yapan Ekler

 

İsimden Fiil Yapan Ekler

 

Fiilden İsim Yapan Ekler

 

Fiilden Fiil Yapan Ekler

 

B) Çekim Ekleri

 
a) İsim Çekim Ekleri
 

Çokluk eki

 

Durum (hal) eki

 

İlgi (tamlama) eki

 

Eşitlik ekleri

 

İyelik eki

 
b) Fiil Çekim Ekleri
 

b-1) Kip ekleri:

 

Haber Kipleri

 

Dilek Kipleri

 

İstek Kipleri

 

Emir Kipi

 

Gereklilik Kipleri

 

b-2) Kişi ekleri


 

II. Eylemden Ad Türeten Yapım Ekleri


-(y)A: baka baka, göre göre, oya, sapa, öte, kese, doğa, evre, çevre, süre, dize
-(y)AcAk: gelecek, içecek, yatacak, alacak
-Aç, -ç: bağlaç, kayaç, yükselteç, büyüteç, güleç, tıkaç, yamaç, tümleç


-Al, -l: aval, inal, usal, şapşal, kısıl, ötül, sakal, güzel, çatal, çepel, kurul, koşul


-Am: biçem, tutam, dizem, kuram, görkem, buram, dönem
-AmAç (-A-mAç) / -mAç: dönemeç, sekemeç
-AmAk (-A-mAk): kaçamak, aşamak, gezemek, tutamak
-(y)An: kıran, tamlayan, bakan, bölen, bilinmeyen, çarpan, gönderen
-AnAk: düzenek, örnek, kesenek, gelenek, görenek, geçenek, olanak, tutanak, düzenek, itenek
-(y)ArAk: bilerek, görerek, severek
-ArI: göçeri, uçarı, soytarı, koşarı

-baç, -maç: saklambaç, tutamaç, bulamaç
-cA: söylence, öğrence, dönence, dinlence, güvence
-ç: direnç, erinç, sevinç, inanç, kıskanç, iğrenç, gönenç, kazanç, kıvanç
-DI / -DU: imambayıldı, zıpçıktı
-DIk / -DUk: beklenmedik, görülmedik, duyulmadık, sidik, sündük, tanıdık, bildik
-gA: yonga, yufka, gölge, ince (inçge), bölge, bilge, süpürge, damga, kısa (kısga), dalga, sömürge, yönerge, belirtke, gösterge
-gAç: solungaç, utangaç, kıskaç, burgaç, çevirgeç, patlangaç, üşengeç
-gIç / -gUç: dalgıç, bilgiç, başlangıç, yargıç
-GAn: alıngan, atılgan, konuşkan, saldırgan, unutkan, somurtkan, devingen, iletken, edilgen
-GI / -GU: atkı, bıçkı, silgi, görgü, burgu, çalgı, çizgi, çözgü, dolgu, sergi, salgı, vergi, yergi
-GIn / -GUn: tutkun, düzgün, gergin, bezgin, baygın, durgun, coşkun, aşkın, gezgin, seçkin, suskun
-(y)Ip / -(y)Up: çalıp, dönüp, çalışıp, yanıp

-(I)l / -(U)l: ışıl, ödül, koşul, çakıl, çapul, çekül, kurul
-m, -(I)m / -(U)m: duyum, döküm, solunum, tutum, bakım, uyum, üretim, yapım, yıkım, yönetim, adım, kavram, sayım, eklem
-mA: bakma, görme, koşma, yapma, gözetleme, yüzleşme, oynama, bölme, düğme, inme, uçurtma, içme, sundurma, burma
-mAk: istemek, ekmek, ilmek, ırmak, çakmak

-mAksIzIn ( -mAktAnsA ( -mAl: sağmal

-mAn: değirmen, öğretmen, yönetmen, danışman, yazman, düzeltmen, sayman, eleştirmen
-mAz: bilinmez, tükenmez, taşınmaz, çıkmaz, çekilmez, geçirmez

-mIk / -mUk: atmık, cırmık, çiğnemik, ekşimik, irmik, kesmik, ilmik, kısmık, tırmık, kızamık, karamuk
-mIş / -mUş: atılmış, başlamış, yanmış, pişmiş, ölmüş, bitmiş
-nç: basınç, ilginç, ödünç

-mUr: yağmur, kömür, damar (tamır)
-n, -(I)n / -(U)n: özen, ışın, sorun, ekin, düzen, düğün, akın, basın, güven

-r, -Ar, -(I)r / -(U)r: atar, çalar, taşınır, gelir, gider, açar, döner, güler

-sAl: uysal, görsel, eğitsel, işitsel
-sI / -sU ( -(y)Iş / -(y)Uş: haykırış, serzeniş, direniş, açılış, açış
-ş, -(I)ş / -(U)ş: bakış, biliş, tanış, iniş, yağış, geliş, gidiş
-t, -(I)t / -(U)t: yoğurt, öğüt, kesit, komut, koşut, ölçüt, dikit, sarkıt, korkut, onat, taşıt
-v, -(A)v: işlev, görev, türev, söylev, alev, ödev
-van: yayvan
-(A)z: ayaz, boğaz, söz, uz, yavuz, titiz, öz, yağız


Dipçe: Burada eylemden ad yapan yapım eklerinin bazıları verilmiştir. Bunların dışında da yapım ekleri vardır.
Kaynak: Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi.
 

 

IV. Eylemden Eylem Yapan Yapım Ekleri


-A-: kapa-, tıka-, tara-
-AlA-: itele-, gevele-, eşele-, kovala-, tepele-
-Ar-: gider-, kopar-, onar-, çıkar-
-DAr-: gönder-, göster-, dönder-

-I- / -U-: kazı-, kürü-, sürü-, bürü-
-k-, -(I)k- / -(U)k-: kork-, kırk-, sark-, silk-, kanık-, ayık-, burk-
-(I)l- / -(U)l-: kaçırıl-, kopartıl-, götürül-, seçtiril-, durdurul-, durul-, seril-, ufal-
-mA-: açma-, bildirme-, görülme-, görme-


-n-, -(I)n- / -(U)n-: dövün-, kaşın-, övün-, sürtün-, tüken-, üşen-, sızlan-, dişlen-, bilin-, yen-, silin-
-p-: kırp-, serp-
-(I)r-/ -(U)r-: aşır-, batır-, doyur-, düşür-, kayır-, pişir-, savur-, şaşır-
-(I)ş- / -(U)ş-: atış-, seviş-, koklaş-, ötüş-, uçuş-, görüş-, kucaklaş-, kaçış-, sıkış-, pekiş-, oynaş-, eriş-

-t-, -(I)t- / -(U)t-: acıt-, boyat-, belirt-, yıkat-, kabart-, uyut-, sapıt-, ürküt-, akıt-, aldat-, unut-

-(I)z- / -(U)z-: tutuz-, ütüz-, damız-

Dipçe: Burada eylemden eylem yapan yapım eklerinin bazıları verilmiştir. Bunların dışında da yapım ekleri vardır.
Kaynak: Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi.

III. Addan Eylem Türeten Yapım Ekleri

+A-: dile-, buna-, kapa-, kına-, esne-, tüne-, gevşe-+Ar- (

+dA-: parılda-, tıkıra-, mırılda-, gıcırda-
+I- / +U-: çürü-, şakı-, kaşı-, koru-, taşı-, doku-, kuru-
+(I)k- / -(U)k-: acık-, birik-, çık- (taş+ık-), gecik-, gözük-

+l-: durul-, incel-, küçül-, seyrel-
+lA-: sula-, ağırla-, kutla-, parçala-, bağla-, sapla-, tuzla-, kışla-, solla-, hopla-, anla-, itekle-, yeğle-+(I)r- / +(U)r-: belir-, kabar-, delir-, köpür-, bağır-
+(I)rgA-: esirge-, azırga-, yadırga-
+rA-: kükre-, gevre-, titre-, doğra-, kavra-, sıçra-


+sA-: duraksa-, erse-, susa-, tekese-, boğasa-, koçsa-, umursa-, ıraksa-, gerekse-
+sI-: ersi-, boğası-, koçsı-


Dipçe: Burada addan eylem yapan yapım eklerinin bazıları verilmiştir. Bunların dışında da yapım ekleri vardır.
Kaynak: Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi.

 

Yorumlar (2)
Yaşar barqn 5 yıl önce
Sikerim
Ahmet 5 yıl önce
Ananı mı? Küfürcü ibne.