Yapım Ekleri: Eylemden Ad Türeten Yapım Ekleri

Yapım ekleri, Çekim Ekleri, Yapım ekleri örnekleri, yapım ekleri 4. sınıf, yapım ekleri test, yapım ekleri 5. Sınıf, isimden isim yapım ekleri, isim çekim ekleri örnekleri, çekim ekleri, 6. Sınıf, isim çekim ekleri örnekleri, çekim ekleri konu anlatımı, 5. sınıf çekim ekleri, 4. sınıf fiil çekim ekleri, yapım ve çekim ekleri

Yapım Ekleri: Eylemden Ad Türeten Yapım Ekleri

Yapım Ekleri: Eylemden Ad Türeten Yapım Ekleri


Yapım Ekleri: Eylemden Ad Türeten Yapım Ekleri, Yapım ekleri, Çekim Ekleri, Yapım ekleri örnekleri, yapım ekleri 4. sınıf, yapım ekleri test, yapım ekleri 5. Sınıf, isimden isim yapım ekleri, isim çekim ekleri örnekleri, çekim ekleri, 6. Sınıf, isim çekim ekleri örnekleri, çekim ekleri konu anlatımı, 5. sınıf çekim ekleri, 4. sınıf fiil çekim ekleri, yapım ve çekim ekleri

Yapım-Çekim Ekleri Kolay Erişim Çizelgesi

 

II. Eylemden Ad Türeten Yapım Ekleri


-(y)A: baka baka, göre göre, oya, sapa, öte, kese, doğa, evre, çevre, süre, dize
-(y)AcAk: gelecek, içecek, yatacak, alacak
-Aç, -ç: bağlaç, kayaç, yükselteç, büyüteç, güleç, tıkaç, yamaç, tümleç


-Al, -l: aval, inal, usal, şapşal, kısıl, ötül, sakal, güzel, çatal, çepel, kurul, koşul


-Am: biçem, tutam, dizem, kuram, görkem, buram, dönem
-AmAç (-A-mAç) / -mAç: dönemeç, sekemeç
-AmAk (-A-mAk): kaçamak, aşamak, gezemek, tutamak
-(y)An: kıran, tamlayan, bakan, bölen, bilinmeyen, çarpan, gönderen
-AnAk: düzenek, örnek, kesenek, gelenek, görenek, geçenek, olanak, tutanak, düzenek, itenek
-(y)ArAk: bilerek, görerek, severek
-ArI: göçeri, uçarı, soytarı, koşarı

-baç, -maç: saklambaç, tutamaç, bulamaç
-cA: söylence, öğrence, dönence, dinlence, güvence
-ç: direnç, erinç, sevinç, inanç, kıskanç, iğrenç, gönenç, kazanç, kıvanç
-DI / -DU: imambayıldı, zıpçıktı
-DIk / -DUk: beklenmedik, görülmedik, duyulmadık, sidik, sündük, tanıdık, bildik
-gA: yonga, yufka, gölge, ince (inçge), bölge, bilge, süpürge, damga, kısa (kısga), dalga, sömürge, yönerge, belirtke, gösterge
-gAç: solungaç, utangaç, kıskaç, burgaç, çevirgeç, patlangaç, üşengeç
-gIç / -gUç: dalgıç, bilgiç, başlangıç, yargıç
-GAn: alıngan, atılgan, konuşkan, saldırgan, unutkan, somurtkan, devingen, iletken, edilgen
-GI / -GU: atkı, bıçkı, silgi, görgü, burgu, çalgı, çizgi, çözgü, dolgu, sergi, salgı, vergi, yergi
-GIn / -GUn: tutkun, düzgün, gergin, bezgin, baygın, durgun, coşkun, aşkın, gezgin, seçkin, suskun
-(y)Ip / -(y)Up: çalıp, dönüp, çalışıp, yanıp

-(I)l / -(U)l: ışıl, ödül, koşul, çakıl, çapul, çekül, kurul
-m, -(I)m / -(U)m: duyum, döküm, solunum, tutum, bakım, uyum, üretim, yapım, yıkım, yönetim, adım, kavram, sayım, eklem
-mA: bakma, görme, koşma, yapma, gözetleme, yüzleşme, oynama, bölme, düğme, inme, uçurtma, içme, sundurma, burma
-mAk: istemek, ekmek, ilmek, ırmak, çakmak

-mAksIzIn ( -mAktAnsA ( -mAl: sağmal

-mAn: değirmen, öğretmen, yönetmen, danışman, yazman, düzeltmen, sayman, eleştirmen
-mAz: bilinmez, tükenmez, taşınmaz, çıkmaz, çekilmez, geçirmez

-mIk / -mUk: atmık, cırmık, çiğnemik, ekşimik, irmik, kesmik, ilmik, kısmık, tırmık, kızamık, karamuk
-mIş / -mUş: atılmış, başlamış, yanmış, pişmiş, ölmüş, bitmiş
-nç: basınç, ilginç, ödünç

-mUr: yağmur, kömür, damar (tamır)
-n, -(I)n / -(U)n: özen, ışın, sorun, ekin, düzen, düğün, akın, basın, güven

-r, -Ar, -(I)r / -(U)r: atar, çalar, taşınır, gelir, gider, açar, döner, güler

-sAl: uysal, görsel, eğitsel, işitsel
-sI / -sU ( -(y)Iş / -(y)Uş: haykırış, serzeniş, direniş, açılış, açış
-ş, -(I)ş / -(U)ş: bakış, biliş, tanış, iniş, yağış, geliş, gidiş
-t, -(I)t / -(U)t: yoğurt, öğüt, kesit, komut, koşut, ölçüt, dikit, sarkıt, korkut, onat, taşıt
-v, -(A)v: işlev, görev, türev, söylev, alev, ödev
-van: yayvan
-(A)z: ayaz, boğaz, söz, uz, yavuz, titiz, öz, yağız
(-g)>
+tan>
+siz+in):>


Dipçe: Burada eylemden ad yapan yapım eklerinin bazıları verilmiştir. Bunların dışında da yapım ekleri vardır.
Kaynak: Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi.
 

 

IV. Eylemden Eylem Yapan Yapım Ekleri


-A-: kapa-, tıka-, tara-
-AlA-: itele-, gevele-, eşele-, kovala-, tepele-
-Ar-: gider-, kopar-, onar-, çıkar-
-DAr-: gönder-, göster-, dönder-

-I- / -U-: kazı-, kürü-, sürü-, bürü-
-k-, -(I)k- / -(U)k-: kork-, kırk-, sark-, silk-, kanık-, ayık-, burk-
-(I)l- / -(U)l-: kaçırıl-, kopartıl-, götürül-, seçtiril-, durdurul-, durul-, seril-, ufal-
-mA-: açma-, bildirme-, görülme-, görme-


-n-, -(I)n- / -(U)n-: dövün-, kaşın-, övün-, sürtün-, tüken-, üşen-, sızlan-, dişlen-, bilin-, yen-, silin-
-p-: kırp-, serp-
-(I)r-/ -(U)r-: aşır-, batır-, doyur-, düşür-, kayır-, pişir-, savur-, şaşır-
-(I)ş- / -(U)ş-: atış-, seviş-, koklaş-, ötüş-, uçuş-, görüş-, kucaklaş-, kaçış-, sıkış-, pekiş-, oynaş-, eriş-

-t-, -(I)t- / -(U)t-: acıt-, boyat-, belirt-, yıkat-, kabart-, uyut-, sapıt-, ürküt-, akıt-, aldat-, unut-

-(I)z- / -(U)z-: tutuz-, ütüz-, damız-

Dipçe: Burada eylemden eylem yapan yapım eklerinin bazıları verilmiştir. Bunların dışında da yapım ekleri vardır.
Kaynak: Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi.

III. Addan Eylem Türeten Yapım Ekleri

+A-: dile-, buna-, kapa-, kına-, esne-, tüne-, gevşe-+Ar- (

+dA-: parılda-, tıkıra-, mırılda-, gıcırda-
+I- / +U-: çürü-, şakı-, kaşı-, koru-, taşı-, doku-, kuru-
+(I)k- / -(U)k-: acık-, birik-, çık- (taş+ık-), gecik-, gözük-

+l-: durul-, incel-, küçül-, seyrel-
+lA-: sula-, ağırla-, kutla-, parçala-, bağla-, sapla-, tuzla-, kışla-, solla-, hopla-, anla-, itekle-, yeğle-+(I)r- / +(U)r-: belir-, kabar-, delir-, köpür-, bağır-
+(I)rgA-: esirge-, azırga-, yadırga-
+rA-: kükre-, gevre-, titre-, doğra-, kavra-, sıçra-


+sA-: duraksa-, erse-, susa-, tekese-, boğasa-, koçsa-, umursa-, ıraksa-, gerekse-
+sI-: ersi-, boğası-, koçsı-


Dipçe: Burada addan eylem yapan yapım eklerinin bazıları verilmiştir. Bunların dışında da yapım ekleri vardır.
Kaynak: Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi.
):>
 

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 23:11
YORUM EKLE
YORUMLAR
Yaşar barqn
Yaşar barqn - 1 yıl Önce

Sikerim

Ahmet
Ahmet @Yaşar barqn - 1 yıl Önce

Ananı mı? Küfürcü ibne.