Tıpta kullanılan kısaltmalar, tıp terimlerinin kısaltmaları

Tıpta kullanılan kısaltmalar, tıp terimlerinin kısaltmaları

Konu: Tıpta kullanılan kısaltmalar, tıp terimlerinin kısaltmaları, neyin kısaltması, kısaltmasının açılımı, kısaltmasının anlamı.

5ARI. 5 Alfa Redüktaz İnhibitörleri. Prostat büyümesinde kullanılan bir ilaç grubu.

A. Arter. Atardamar.

AAFP. American Academy of Family Physicians. Amerikan Aile Hekimleri Akademisi.

AASK. African American Study of Kidney Disease. Afrikalı amerikalılar böbrek hastalığı çalışması.

AB. Antibiyotik. “AB Tedavisinin kesilmesi”         

ABA. Alt Bel Ağrısı.

ABCD. Appropriate Blood Pressure Control in Diabetes Study. Diyabette uygun kan basıncı kontrolü çalışması.

Absans. Bir tür epilepsi. Petit mal adıyla da bilinir, nöbetler generalizedir. Nöbetler esnasında görünüm, göz dalması şeklindedir. Daha çok kızlarda olmak üzere 6 - 12 yaş arası çocuklarda görülür.

ABY. Akut Böbrek Yetmezliği.

AC. Akciğer.

ACA. Affordable Care Act. Edinilebilir bakım yasası. (Tam adı. Hasta koruma ve edinilebilir bakım yasası. Bu şekli ile kısaltımı: PPACA) ABD’de Başkan Obama döneminde çıkarılan, sağlıkta köklü değişiklikler getiren, hastaları korumaya yönelik yasa. "Obamacare" yasası olarak da anılıyor. Yasa uygulanmaya başladı, uygulamalar öngörülen plana göre 2020 yılına kadar aşama aşama devam edecek.

ACC. American College of Cardiology. Amerikan Kardiyoloj Koleji.

ACEI. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor. Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü. Bir tansiyon ilacı grubu.

ACIP. Advisory Committe on Immunization Practices. Aşılama Uygulamaları Tavsiye Komitesi (CDC’ye bağlı-ABD).

ACOG. American College of Obstetrics and Gynecology. Amerikan Kadın – Doğum Koleji.

ACR. Albumin Creatinine Ratio. Albümin-kreatinin oranı.

AÇST. Aldığı Çıkardığı Sıvı Takibi.

AÇT. Aldığı Çıkardığı Takibi.

ADA. American Diabetes Association. Amerikan Diyabet Birliği.

ADP. Arteria Dorsalis Pedis.

ADTK. Araç Dışı Trafik Kazası.

AE. Anaerobik Eşik. (AT)

AEV. Atriyal Erken Vuru

AF. Atriyal Fibrilasyon.

AFO. Ankle Foot Orthosis. Ayak Bileği – Ayak Ortezi.

AGC. Atypical Glandular Cells. Atipik glandüler hücreler.

AHA. American Heart Association. Amerikan Kalp Birliği.

AIS. Adenocarcinoma in situ. İn-situ adenokarsinom.

AİTK. Araç İçi Trafik Kazası.

Ajuvan. Yardımcı.

AK. Amikasin.

AKE. Arteria Karotis Eksterna.

AKG. Arteriyel Kan Gazı. “Aralıklı AKG takibi önerilir.”

AKİ. Arteria Karotis İnterna. “… hiperdens ASP ve AKİ belirtisi …”

AKŞ. Açlık Kan Şekeri.

ALLHAT. The Antihypertensive and Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial. Kalp krizinden korunma için tansiyon ve lipid düşürücü tedavi araştırması.

ALS. Amyotrofik Lateral Skleroz.

ALT. Alanin Aminotransferaz.

AM. Ampisillin.

AMB. Amfoterisin B.

AMC. Amoksisillin/Klavulanik asit.

AMI. Akut Miyokard Enfarktüsü.

AMP. Adenozin Mono Fosfat.

ANA. Anti-Nükleer Antikorlar.

ANBP2. Second Australian National Blood Pressure Study. İkinci Avustalya ulusal kan basıncı çalışması.

ANTA. Ateş, Nabız, TAnsiyon. “… ANTA takibi yapılması …”

AOF. Ağırlıklı Ortalama Fark.

AP. 1) Antero-posterior. Ön arka doğrultuda.

Ap. Apandisit

APB. Boronik asit.

APR. Apramisin.

APROP. Agressive Posterior Retinopathy Of Prematurity

ARB. 1) Angiotensin II Receptor Blockers. Anjiyotensin II reseptörünü bloke eden tansiyon düşürücü ilaçlar. Bir tansiyon ilacı grubu. 2) Aside Rezistan Bakteri.

ARDS. Acute Respiratory Distress Syndrome. Akut solunum sıkıntısı sendromu.

ARİF. Açık Redüksiyon İnternal Fiksasyon.

AS. 1) Ankilozan Spondilit. 2) Acil Servis “… bilinç kaybı meydana gelmesi sonrası AS’e getirilmiş …” 3) Aort Stenozu

ASA. 1) Asetil Salisilik Asit. Aspirin. 2) Arteria Serebri Anterior

ASA2. American Society of Anestesiologists 2. Anestezi risk skoru. (1-6 Arasıdır).

ASC. Atypical Squamous Cells. Atipik skuamöz hücreler.

ASC-H. Atypical Squamous Cells, cannot exclude a High-grade squamous intraepithelial lesion. Önemi belirlenemeyen atipik skuamöz hüceler, yüksek derceli skuamöz intraepiteliyal lezyon ekarte edilemiyor.

ASM. 1) Arteria Serebri Medya. “… ASM’de hiperdens görünüm …” 2) Aile Sağlığı Merkezi.

ASP. Arteria Serebri Posterior.

AST. Aspartat Transaminaz.

ASC-US. Atypical Squamous Cells uf Undefined Signifcance. Önemi belirlenemeyen atipik skuamöz hüceler.

ASVK. Aritmojenik Sağ Ventriküler Kardiyomiyopati. 

ASYE. Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu.

AT. Anaerobic Threshold. (AE)

ATN. Akut Tübüler Nekroz. “Hasta ATN ve BB yet. gelişimi için risk altında …” 

ATP. 1) Adenosine Tri-Phosphate; 2) Adult Treatment Panel. Erişkinde tedavi paneli. 3) Arteria Tibialis Posterior. “Periferik nabızlar; Femoral nabız (-), Popliteal nabız (-), ATP (-).”

ATT. Acil Tıbbi Teknisyen.

AV blok. Atriyo-ventriküler blok.

aVF. Augmented Vector Foot. Diferent elektrodun sol bacakta olduğu güçlendirilmiş EKG derivasyonu.

aVL. Augmented Vector Left. Diferent elektrodun sol kolda olduğu güçlendirilmiş EKG derivasyonu.

AVM. Arteriyovenöz Malformasyon

AVR. Aortic Valve Replacement. Aort kapağı değişimi

aVR. Augmented Vector Right. Diferent elektrodun sağ kolda olduğu güçlendirilmiş EKG derivasyonu.

AX. Amoksisillin.

AY. Aort Yetmezliği.

AZM. Azitromisin.

B

BAKŞ. Bozulmuş Açlık Kan Şekeri. Açık kan şekerinin yüksek, ancak diyabet teşhis sınırını aşmamış olması.

BAL. Bronko Alveolar Lavaj.

Barorefleks. Damarlardaki basınca duyarlı reseptörlerin yüksek tansiyonu belirlemesi ile TA düşmesi.

BB. 1) Beta Bloker. 2) Böbrek. “… BB çevre dokulardan serbestletildi. …”

BCC. Basal Cell Carcinoma. Bazal hücreli karsinom.

BDZ. Benzodiyazepin.

Bethesda Sistemi. Pap smir testi sonuçlarının raporlanmasında kullanılan standart sistem.                

BGT. Bozulmuş Glukoz Toreransı. Yükleme testinin pozitif sonuç vermesi.                                

Bio. Biyokimya.

BK. 1) Biyokimya. “… BK değerlendirmesinde hafif amilaz yüksekliği var.” 2) Beyaz küre. Lökosit, Akyuvar (WBC)

BLSA. Baltimore Longitudinal Study on Aging. Baltimor Longitüdinal Yaşlanma Çalışması.

Bolus. Hızla verilen enjeksiyon. Verilen maddenin vücuttaki konsantrasyonunu hızla yükseltmek gerektiğinde yapılır.

BOS. Beyin Omurilik Sıvısı. Beyin ve omuriliğin içinde bulunduğu sıvı. (SSS)

BPH. Benin Prostat Hipertrofisi.

BT. Bilgisayarlı Tomografi.

BUN. Blood Urea Nitrogen. Kan üre azotu.

BX. Biyopsi. “… hastada lenfoma? düşünülmüş olup axiller ve inguinal 2 cm LAP mevcuttur. Hastanın eksizyonel BX açısından TDR.”

C

C. Kloramfenikol.

CA. Kanser.

CABG. Coronary Artery By-pass Grefting. Koroner arter baypas greftleme, Baypas ameliyatı.

CAZ. Seftazidim.

CBC. Complete Blood Count. Tam kan sayımı.

CCB. Calcium Channel Blocker. Kalpte kalsiyum kanallarını bloke eden ilaçlar.

CDC. Centers For Disease Control and Prevention. Hastalık kontrol ve önleme merkezi (ABD)

CEC. Sefaklor.

CENTRAL. Cochrane Central Register of Controlled Trials. Cochrane kontollü araştırmalar merkezi kayıt arşivi.

CEP. Sefoperazon.

CFM. Sefiksim.

CIN. Cervical Intraepithelial Neoplasia. Servikal epitel içi kanser.

CIP. Siprofloksasin.

CIS. Carcinoma İn-Situ. İn-situ karsinom. Hücre içinde kanser.

CK. Kreatin Kinaz.                                                            

CMV. Cytomegalovirus. Sitomegalovirüs.

CN. Gentamisin.

CONVINCE. Controlled Onset Verapamil Investigation of Cardiovascular End Points Study.Kontrollü başlanan verapamil kardiyo-vasküler sonuçları araştırma çalışması.

CP. Cerebral Palcy. Serebral palsi.

CPAP. Continuous Positive Airway Pressure.

CPC. Klavulanik asit/Sefpodoksim veya Sefpodoksim/Klavulanik asit.

CPD. Sefpodoksim.

CPR. Cardio Pulmonary Resussitation. Kardiyo pulmoner yeniden canlandırma.

CRO. Seftriakson.

CRP. C-Reaktif Protein.

CT. 1) Computed Tomography. Bilgisayarlı tomografi, BT; 2) Kolistin.

CTS. Carpal Tunnel Syndrome. Karpal tünel sendromu. El bileğinde sinir sıkışması nedeniyle ellerde uyuşmayla seyreden bir hastalık. (KTS)

CTX. Sefotaksim.

CV. Chorda Vocalis. Ses teli. “… bilateral CV’ler hareketli, pasaj açık. …”

CVP. Central Venous Pressure. Santral venöz basınç.

CVS. Cerebro-Vascular Fluid. (BOS)

CX. Kloksasillin.

CXA. Sefuroksim aksetil.

CXM. Sefuroksim.

CYBÜ. Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi.

Ç

ÇKO. Çene Kemiği Osteonekrozu.

ÇST. Çevre Sağlığı Teknisyeni.

ÇYBÜ. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi.

D

D&C. Dilatation and Curettage. Dilatasyon ve kürtaj.

DA. 1) Klindamisin. 2) Doğum ağırlığı

Dağıtım gizliliği. Allocation concealment. Müdahale araştırmalarında bir gruba verilecek tedavinin, denek gruba girmeden önce belli olmaması. Randomizasyonu korumak amacını taşır.

DASH. Dietary Approacahes to Stop Hypertension. Hipertansiyonu durdurmak için diyet yaklaşımları.

DB. Detrusor Basıncı

DEHAB. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu.

Dep. Depresyon, depresyonu. “… EKG D1 ve aVL’de ST dep. mevcut …”

DEXA. Dual-Photon X-ray Absorbtiometry. Bir kemik yoğunluğu ölçüm teknolojisi. (DXA)

DIG. Digitalis Investigation Grup. Dijital Araştırma Grubu.

Dİ. Detrusor İnstabilitesi

DİK. Dissemine İntravasküler Koagülasyon.

Diüretik. İdrar söktürücü.

DJ stent. Double J stent.

DKY. Dış Kulak Yolu. “DKY’den hafıf kanaması olan hastanın …”

DLCO. Diffusing Capacity of the Lung for Carbon Monoxide. Akciğerin karbonmonoksit diffüzyon kapasitesi. Kısaca diffüzyon kapasitesi olarak anılır. (TLCO)

DM. 1) Diabetes Mellitus. Şeker hastalığı. 2) Dış merkez “… DM’den kabul edilen hasta …”

DMAH. Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin.

DMÖ. Diyabetik maküla ödemi.

DO. Doksisiklin.

DPP. Diabetes Prevention Program. Diyabet koruma programı.

DSA. Dijital Substraksion Anjiyografi. “… baziler arterde cidar düzensizlikleri saptandı ve DSA yapıldı …”

DT. 1) Doğum Tarihi 2) Difteri Tetanoz

DTR. Derin Tendon Refleksleri.

DÜS. Direkt Üriner Sistem. "DÜS grafisi istendi."

DÜSG. Direkt Üriner Sistem Grafisi.

DVT. Derin Ven Trombozu.

DXA. Dual-Photon X-ray Absorbtiometry. Bir kemik yoğunluğu ölçüm teknolojisi. (DEXA)

DYBÜ. Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi.
 
L

L. Lomber; Linkomisin.

LA. Left Arm. Sol kol (EKG)

LAA. Lokal Anestezi Altında.

Lab. Laboratuar.

LAM. Lenf Adeno Megali. Lenf Bezi Büyümesi. (LAP)

LAP. 1) Lenf Adeno – Pati. (LAM); 2) Laparoskopi, laparoskopik. “Lap nefrektomi yapılan hasta …”

LAT. Lateral. Yan. “… her iki lat ventrikül …”

LCX. Left Circumflex. Sol çembersi. “Sol çembersi koroner arter”

LDH. Lomber Disk Hernisi.

LDL. Low Density Lipoprotein. Düşük dansiteli lipoprotein, kötü kolesterol.

LES. Lower Eusophageal Sphincter. (KÖS)

LEV. Levofloksasin.

LIFE. Losartan Intervention for Endpoint Reduction in Hypertension. Hipertansiyonu Geriletmek için Losartan Müdahalesi.

LL. Left Leg. Sol bacak. (EKG)

LN. Lenf Nodu. “…Total gastrektomi, D2 LN disseksiyonu ve Roux & Y özofago-jejunostomi yapıldı. …”

LNZ. Linezolid.

LOM. Lomefloksasin.

Long. Longitüdinal. Uzunlamasına. “Long. insizyonla girildi”

LOR. Lorakarbef.

LP. Lomber Ponksiyon.

LSILs. Low-grade Squamous Intraepithelial Lesions. Düşük dereceli skuamöz intraepiteliyal lezyonlar.

LV. Left Ventricle. Sol ventrikül, sol karıncık. (Kardiyoloji)

LVDD. Left Ventricular Diastolic Dysfunction. Sol ventrikül diyastolik işlev bozukluğu.

M

Manuel: El ile yapılan. 

MCA. Medial Cerebral Artery. Orta serebral arter. (ASM)

MCZ. Mikonazol.

MDRD. Modification of Diet and Renal Disease Study. Diyet modifikasyonu ve böbrek hastalığı çalışması. 

ME. Metisillin.

MEC. Mesillinam.

MED. Medyan.

MET. Metronidazol.

MEZ. Mezlosillin.

MF. Meta-karpo Falangeal. “MF eklemler ...” (MKF)

mGy. mili Gray. Radyasyon alma ünitesi, 1/10 rad değerindedir.

MI. Miyokard Enfarktüsü.

MİV. Mesane İçi Volüm.

MİB. 1. Meninks İrritasyon Bulguları. “. . . fokalizasyon veya lateralizasyon belirtileri olmayan MİB olan komalar”; 2) Mesane İçi Basınç

MİK. Minimum İnhibitör Konsantrasyon.

MKC. Meme Koruyucu Cerrahi.

MKF. Meta-Karpo Falangeal. “MKF eklemlerde şişme ve ağrı şikayeti olan hasta ...” (MF)

MMG. Mamografi. “… dış merkezde çekilen MMG ile birlikte TDR …”

MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report. Haftalık morbidite ve mortalite raporu. ABD’de CDC tarafından yayınlanan, halk sağlığı bilgi ve tavsiyelerinin yer aldığı haftalık resmi tıbbi özet dergisi.

MNG. Multinodüler guatr.

MODS. Multi Organ Dysfunction Syndrome. Çoklu organ yetmezliği sendromu (MOY)

MOY. Multi Organ Yetmezliği (MODS)

MR. Magnetic Resonance. Emar. 

MRA. Mutlak Risk Azalması.

MRCP. Manyetik Rezonans Kolanjiyo-Pankreatografi.

MRG. Manyetik Rezonans Görüntüleme, emar.

MRI. Magnetic Resonance Imaging. (MRG)

MRM. Modifiye Radikal Mastektomi.

MRSA. Metisillin-resistant Stapylococcus Aureus. Metisiline Dirençli Stafilokokkus Avreus

MSBT. Multi-Slice Bilgisayarlı Tomografi. “MSBT’de steno-oklüzif lezyonu yok ...”

MSICS. Manuel Small Incision Catarct Surgery. Manuel küçük insizyon karatakt cerrahisi.

MSS. Merkezi Sinir Sistemi. (SSS)

MSU. Mono Sodyum Ürat.

MTF. Metatarsofalangeal.

Mua. Muayene, muayenede.

MUP. Mupirosin.

MÜİ. Mikst Üriner İnkontinans.

MÜKB. Maksimum Üretral Kapanma Basıncı.

MV. Mekanik ventilatör. “Hasta entübe edildi, MV'ye bağlandı, MV ayarları yapıldı.”

MVA. Manuel Vakum Aspirasyon. Elle vakum aspirasyon.

N

N. 1) Normal; 2) Neomisin.

NANSAID. Non-aspirin NSAID.

NB, Nb. Nabız.

NCEP. National Chlesterol Education Program. Ulusal Kolesterol Eğitim Programı.

NET. Netilmisin.

NG. Nazo – Gastrik. “Nazogastrik sonda takıldı”

NGB. Normal Gayta Bulaşı. Parmakla rektum muayenesi sonunda eldivene bulaşan sıvıların gözlenir ve normal ya da kanlı, irinli vs. olup olmadığı görülür. “rektal tuşede NGB olup …”

NGS. Nazo – Gastrik Sonda. (NGT)

NGT. Naso-Gastric Tube. (NGS)

NHANES. National Health and Nutrition Examination Survey. Ulusal sağlık ve beslenme araştırması anketi.

NHBPEP. National High Blood Pressure Education Program. Ulusal yüksek kan basıncı eğitim programı.

NHLBI. National Heart Lung and Blood Institute. Ulusal, Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü. SHEP çalışmasının sponsoru.

NIV. Non İnvazif Ventilasyon.

Nitratlar. Kalp damarlarının daralmasına bağlı olarak görülen göğüs ağrısında, damarları açmak için kullanılan nitrogliserin ve türevleri.

NM. Nörolojik Muayene.

NMD. Nöro-Müsküler Defisit. “Hastada otore izlendi. NMD yok, per. nabız açık.”

NOR. Norfloksasin.

NRŞ. Nöroşirurjik, Nöroşirurji. “NRŞ acil durum görülmedi”

NRT. Nikotin Replasman Tedavisi.

NSAID. Non-Steroid Anti Inflamatory Drugs. Steroid dışı anti-enflamatuar ilaçlar. Türkiye’de eczanelerde reçetesiz satılan ağrı kesici ve romatizma ilaçlarının hemen hemen tümü bu sınıf ilaçlardır. Basit ağrı kesiciler.

NSR. Normal Spontan Ritm. “… EKG NSR. – Kardiyoloji”

NTX. Nitroksolin.

NV. Novobiosin.

NYBÜ. Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi.

NYHA. New York Heart Association. New York Kalp Birliği.

O

OAD. Oral Anti-Diyabetik. “Hastada DM mevcut, OAD kullanıyor.”

OF. Ortalama Fark.

OFX. Ofloksasin.

OGTT. Oral Glucose Tolerence Test. Oral glukoz tolerans testi; şeker yükleme testi.

OKS. Oksasillin.

OP. Operasyon, operasyonu, operatör. “KK takiben katlar usulüne uygun kapatılarak OP sonlandırıldı.”

OPA. Oral Polio Aşısı. Ağızdan uygulanan çocuk felci aşısı.

Opioid. Opium alkalodileri denen bitkiden sağlanan morfin ve buna benzer mekanizmalarla etki eden ağrı kesici maddeler.

OPMI. Operasyon Mikroskobu. Zeiss’in bir ameliyat mikroskobu modelinin adı.

Osteoblast. Yeni kemik hücreleri yapan hücreler.

Osteoklast. Kemik hücrelerini parçalayarak kemiği rezorbe eden hücreler.

Ö

ÖÇB. Ön Çapraz Bağ.

ÖK. Ön Kamara. “… fako bıçağı ile ÖK’ya girildi.”

ÖMD. Özofagus Mide Duodenum (Grafisi). “… ÖMD’de bulgu yok.”

P

P. Penisilin.

PA. Postero-Anterior. Önden arkaya.

Pa CO2. Parsiyel Arteriyel Karbondioksit Basıncı.

PAACG. Postero-Anterior Akciğer Grafisi.

PAAG. Postero Anterior Akciğer Grafisi.

PACU. Post-Anesthesia Care Unit. Anestezi sonrası bakım ünitesi, uyanma odası.

PAH. Perfierik Arter Hastalığı. Kol ve bacak atar damarlarında tıkanmalara neden olan hastalıklar.

Palör. Solgunluk, solgun beniz.

Pa O2. Parsiyel Arteriyel Oksijen Basıncı.

Pap testi. Papanikolau testinin kısaltılmışı. Rahim boynu mukozasından kazınan hücrelerde kanser aramak için uygulanan özel bir test.

PB. Polimiksin.

PBYO. Pasif Basınç Yansıma Oranı.

PCA. Patient-Controlled Anesthesia.

PDK. 1) Periton Diyaliz Kateteri. 2) Posterior Duvar Kalınlığı.

Perkütan: Deriyi delerek, açarak (giriş).

PEEP. Positive End-Expiratory Pressure. Pozitif Ekspirasyon Sonu Basıncı.

PEG. Perkütan Endoskopik Gastrostomi.

Per. Periferik.

PET. Pozitron Emisyon Tomografi.

Petit mal. Bir tür epilepsi. Absans adıyla da bilinir, nöbetler generalizedir. Nöbetler esnasında görünüm, göz dalması şeklindedir. Daha çok kızlarda olmak üzere 6 - 12 yaş arası çocuklarda görülür.

PFNA. Proksimal Femoral Nail Antirotation.

PI. Pipemidik asit.

PICA. Posterior Inferior Cerebellar Artery. Posterior İnferior Serebellar Arter.

PICO sorusu. Cevap verilebilir ve araştırılabilir sorular sormak için geliştirilmiş bir soru hazırlama formatı. P. Popülasyon; I. Intervention – müdahale; C. Comparison – kıyaslama; O. Outcome – Beklenen sonuç  kelimelerinden yapılmış bir akronim.

PİF. Proksimal İnter-Falangeal.

Plt. Platelet. Trombosit.

PNL. 1) Polimorf Nüveli Lökosit. 2) Perkütan Nefro-Litotomi.

PNP. Polinöropati

PNX. Pnömotoraks. “Spontan PNX mevcut hastanın TDR”

P.O. Per oral. Ağız yolu ile.

Pol. Poliklinik.

POSTOP, Postop. Post operatif. Ameliyat sonrası.

PREOP. Pre-op. Pre Operatif. Ameliyat öncesi.

PROGRESS. Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study. Tekrarlayan felce karşı perindopril koruma araştırması.

PSA. Prostate Specific Antigen. Prostat kanseri tanısı için uygulanan bir test.

PSE. Posterior Segmental Enstrümantasyon. “… tedavisi tamamlandıktan sonra PSE için servisimize nakli”

PT. Prothrombin Time. Protrombin zamanı.

PTA. Perkütan Transluminal Anjiyoplasti.

PTE. Pulmoner Trombo-Emboli.

PTH. (Pth) Parathormon. Paratiroid hormonu.

PTK. Perkütan Transhepatik Kolanjiyografi. “… MRG + MRCP sonucuna göre koledokta dilatasyon yoktur. İHSY kitleye bağlı dilatedir. Bu açıdan hastaya PTK önerilir.”

PTKE. Pelvis Tabanı Kas Egzersizleri.

PTRA. Perkütan Transabdominal Renal Anjiyoplasti. Böbrek atardamarındaki darlığı gidermek için bir cerrahi girişim tekniği.

PTT. Partial Thromboplastin Time. Parsiyel tromboplastin zamanı. (PTZ)

PTZ. Parsiyel Tromboplastin Zamanı. (PTT)

PU. Peptik Ülser.

Pulsatil: Nabız gibi atan özellikte.

PY. Pulmoner Yetmezlik.

R

RA. 1) Romatoid Artrit; 2) Right Arm (EKG); 3) Rifampin.

RAD. Radikal. “… RAD prostatektomi için preop TDR. …”

RALES. Randomized Aldosterone Evaluation Study. Randomize Aldosteron Değerlendirme Çalışması.

RBC. Red Blood Cell. Alyuvar, eritrosit.

RCA. Right Coronary Artery. Sağ Koroner arter.

RCC. Renal Cell Carcinoma. Böbrek Hücreli Kanser. (RHT)

Regional. Bölgesel, belli bir bölgeyi ilgilendiren.

Remisyon. Doğası gereği alevlenme dönemleri ve iyileşme dönemleri ile seyreden hastalıklarda iyilik dönemi.

Retansiyon. Tutulma, tutulum. Atılması gereken bir maddenin tutularak birikmesi.

Retansiyon süresi: Antiepileptik ilacın kullanımına devam süresi. Anti-epileptik ilaçlarla yapılan klinik araştırmalarda geleneksel olarak etkinlik hastanın verilen ilacı kullanmayı sürdürdüğü zamanla ölçülür

RF. Romatoid Faktör.

RGG. Rehber Geliştirme Grubu.

RHT. Renal Hücreli Tümör (RCC)

RİA. Rahim İçi Araç.

RİND. Reversibl İskemik Nörolojik Defisit.

RİYE. Rekürran İdrar Yolu Enfeksiyonu. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu.

RKA. Randomize Kontrollü Araştırma.

RK. Randomize Kontrollü.

RL. Right Leg. Sağ Bacak (EKG'de)

RO. Risk Oranı.

ROM. Range of Motion. Hareket açıklığı (Eklem).

ROP. Retinopathy of Prematürity. Prematürite retinopatisi. Erken doğan bebekte görülen retinopati.

Rp. Recipe. Alınız. Reçetelerin başına yazılan kısaltma.

RR. Rölatif risk. Bir olayın diğerine göre gerçekleşme ihtimali.

RT. 1) Radyoterapi; 2) Rektal Tuşe.

RV. Reçete Verildi.

Rx. 1) Reçete. 2) Tedavi

S

S. 1) Ses. “kalbin birinci sesi”; 2) Streptomisin.

S1. Kalbin birinci sesi.

S3. Triple Sulfonamid.

SA düğüm. Sino-atriyal düğüm.

SAK. Sub Araknoid Kanama. “Hastada mevcut kliniği açıklayacak SSS enfeksiyonu düşünülmedi. Hastanın SAK? açısından değerlendirilmesi önerilir.” 

SALİ. Spesifik Allerjen İmmünoterapisi.

Salin. Sodyum klorür çözeltisi.

SAM. Sulbaktam/Ampisillin. “… hastada SAM tedavisinin devamı uygundur.”

SAPD. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi.

SAT. Son Adet Tarihi

SB. Sağlık Bakanlığı.

SC. Sub Cutaneuos. Deri altı.

SCC. Squamous Cell Carcinoma. Skuamöz hücreli kanser.

SCM. Sterno Cleido Mastoideus. Boyun bölgesinde bir kas. “Sol SCM adalenin medial sınırı boyunca yapılan insizyonla common karotid arter ve dallarına ulaşıldı.”

SD. 1) Standard Deviation. Standart sapma; 2) Sulfadiazin.

SDBY. Son Dönem Böbrek Yetmezliği

SDH. Servikal Disk Hernisi.

SE. Status Epilapticus.

SF. Serum Fizyolojik.

SFT. Solunum Fonksiyon Testleri.

SHEP. Systolic Hypertension in the Elderly Study. Yaşlılıkta Sistolik Hipertansiyon Araştırması.

SIRS. Systemic Inflammatory Response Syndrome. Sistemik iltihabi cevap sendromu.

Sİ. Sakro-İliyak.

SİAS. Spina İliyaka Aterior Sperior.

SK. Safra Kesesi. “SK lumeni ve duvar kalınlığı olağandır” (Batın ultrason muayenesi radyoloji raporu).

SKM. Sterno Kleido Mastoideus. “... incisura jugularis üstünde her iki SKM kası arasında”

SKY. Spinal Kord Yaralanması.

SL. Sub-Lingual. Dil altı.

SLE. Sistemik Lupus Eritematozus.

SMZ. Sulfametoksazol.

SOV. Sol Ventrikül, sol karıncık.

SOVH. Sol Ventrikül Hipertrofisi.

SP. Spiramisin.

SPT. Spektinomisin.

SPX. Sparfloksasin.

SSPE. Subakut Sklerozan PanEnsefalit.

SSS. 1) Santral Sinir Sistemi (MSS). 2) Serebro Spinal Sıvı (BOS)

SSVD. Sezaryen Sonrası Vaginal Doğum.

ST. EKG’de S ve T dalgaları arasında kalan çizgi, izo-elektrik hat. 2) Sulfisoksazol.

SUL. Sublingual. Dilaltı. “… PO alımı olmadığı için kapril 25 4x1 SUL başlanması uygundur. …"

Sup. Superior. Üst.

Supp. Suppozituar. Fitil.

Supresyon. Baskılama.

SÜİ. Stres Üriner İnkontinans.

Sürvi. Sağkalım. Hayatta kalma süresi, yaşam süresi, beklenen yaşam süresi, yaşama şansı.

SVKİ. Sol Ventrikül Kitle İndeksi.

SVO. Serebro- Vasküler Olay. Beyin damarlarında tıkanma, kanama gibi olaylar.

SVT. Supra Ventriküler Taşikardi.

Syst EUR. The European Trial on Systolic Hypertension in the Elderly. Yaşlılarda sistolik hipertansiyon Avrupa çalışması.

Ş

Şik. Şikayeti, şikayetleri.

T

TA. Tansiyon. Kan basıncı.

TAH. Total Abdominal Histerektomi.

TAH-BSO. Total Abdominal Histerektomi ve Bilateral Salpingo Ooforektomi. Rahim, tüpler ve yumurtalıkların iki taraflı çıkarılması.

Tb. Tüberküloz.

Tbc. Tüberküloz.

TBH. Travmatik Beyin Hasarı. (TBY/TBI)

TBI. Traumatic Brain Injury. Travmatik Beyin Yaralanması. (TBH/TBY)

TBY. Travmatik Beyin Yaralanması. (TBH/TBI)

TCR. Taban Cildi Refleksi. “… TCR sağda +, solda lakayt …”

TDA. Total Diz Artroplastisi.

TDP. Total Diz Protezi.

TDBK. Total Demir Bağlama Kapasitesi.

TDP. 1) Taze Dondurulmuş Plazma; 2) Total Diz Protezi.

TDR. 1) Tarafınızca Değerlendirilmesi Ricasıyla. 2) Taban Derisi Refleksi (TCR)

TE. Tetrasiklin.

TEE. Trans – Esophageal Echocardiography. Yemek borusundan girilerek yapılan ekokardiyografi.

TENS. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation.

TFT. Tiroid Fonksiyon Testleri.

TGS. Trigliseridler. Depo yağları.

TK. Trafik Kazası.

TKP. 1) Toplum kökenli pnömoni. 2) Total Kalça Protezi.

TLCO. Transfer Capacity of the Lung for Carbon Monoxide. Akciğerin karbonmonoksit taşıma kapasitesi. Kısaca diffüzyon kapasitesi olarak anılır. (DLCO)

TM. Timpanik Membran. Kulak zarı “TM sağlam görüldü.” (KBB konsültasyonu)

Tm. Tümör, tümörü.

TME. Total Mezorektal Eksizyon.

TMP. Trimetoprim.

TMP-SMX. Trimetoprim-sülfametoksazol. Bir antibiyotik kombinasyonu.

TNF. Tümör Nekroz Faktörü.

TOB. Tobramisin.

TOMHS. Treatment of Mild Hypertension Study. Hafif hipertansiyon tedavisi araştırması.

TONE. Trial of Nonpharmacologic Interventions in the Elderly. Yaşlılarda non-farmakolojik müdahaleler araştırması.

TPZ. Tazobaktam/Piperasillin.

TROP. Troponin

TRUS. Trans Rektal Ultra Sonografi.

TSH. Tiroid Stimülan Hormon. Tiroid bezini uyaran hormon.            

TSK. Temas Sonrası Koruma.                              

T skoru. (Kemik ölçümünde). Ölçülen kemik mineral yoğunluğu değerinin, genç erişkin popülasyonun ortalaması olan referans değere göre durumunu gösterir. Kırık riskinin göstergesidir. SD birimleri ile ifade edilir, 1 T skor 1 SD’ye eşdeğerdir. Referans değerin altında kalanlar (-) ile gösterilir; örneğin T Skor=  –2.4, referansın 2.4 SD altı, T skor= +1 ise 1 SD üstü anlamına gelir.

TUR. Trans Uretral.

TUR MT. Trans Uretral Mesane Tümörü (ameliyatı).

TX. Transplantasyon. Organ nakli “… KBY hastasına canlıdan TX planlanmaktadır”

TVT. Tension Free Vaginal Tape. Gergin olmayan vaginal bant.

TY. Tilozin.

U

UBAA. Uzun Bacak Alçı Ateli. (Ortopedi)

UKAA. Uzun Kol Alçı Ateli. (Ortopedi)

UKPDS. United Kingdom Prospective Diabetes Survey. Birleşik Krallık prospektif diyabet sorgulaması.

UNHCR. United Nastions High Commissioner of Refugees. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

US. Ultrason.

USAP. Unstable Angina Pectoris. Kararlı olmayan göğüs ağrısı.

USG. Ultrasonografi, ultrasonla görüntüleme.

Ü

Üİ. Üriner İnkontinans

ÜİB. Üretra İçi Basınç.

ÜKB. Üretra Kapanma Basıncı

ÜSYE. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu.

V

V. Vena

VA. 1) Vakum Aspirasyon; 2) Vankomisin.

VBA. Vertebro Basiler Arter.

VCI. Vena Cava Inferior.

VCS. Vena Cava Superior. “… VCS içinde belirgin dolma defekti …”

VEGF. Vascular Endothelial Growth Factor. Vasküler endotelyal büyüme faktörü.

Venodilatör. Toplardamarları genişleten (ilaçlar).

VEP. Visual Evoked Potential. Görsel uyarılmış potansiyel.

VEV. Ventriküler Erken Vuru

VF. Ventriküler Fibrilasyon.

VK. Vital Kapasite.

VKİ. Vücut Kitle İndeksi. Kilo cinsinden vücut ağırlığı, metre cinsinden boyun karesine bölünerek hesaplanır.

VRC. Vitro Retinal Cerrahi.

VRE. Vancomycin Resistant Enterococci. Vankomisine dirençli enterokok.

VT. Ventriküler Taşikardi.

VUR. Vesico-Ureteral Reflux. Vesiko üreteral reflü.

W

WBC. White Blood Cell. Akyuvar, lökosit.

WHI. Women’s Health Initiative study. Kadın sağlığı öncülük araştırması.

WHO. World Health Organization. Dünya sağlık teşkilatı.

WT. Wilms Tümörü.

Y

YBÜ. Yoğun Bakım Ünitesi.

YDE. Yumuşak Doku Enfeksiyonu.

YDYBÜ. Yeni-Doğan Yoğun Bakım Ünitesi.

YE. Yan Etki.

YTO. Yüksek Tibial Osteotomi.

Yuzpe rejimi. Cinsel ilişki sonrası erken dönemde, çok sayıda doğum kontrol hapı alarak acil kontrasepsiyon sağlama yöntemi. Dr. A. Yuzpe tarafından geliştirildi ve önerildi.

Z

Z-skor. Ortalamanın altında ya da üstünde kalan standart sapma sayısı. Ortalamanın 2,5 SD altı için Z skor= -2.5.

E

E. Eritromisin.

EBM. Evidence Based Medicine. Kanıta Dayalı Tıp.

ECO. Ekonazol.

EDH. Epi-Dural Hematom veya  Ekstra-Dural Hematom. “Beyin BT sol parietalde 2 mm sıvama EDH ile uyumlu görünüm izlendi.”

Edinilebilir Bakım Yasası. (ACA)

EEG. Elektroensefalogram.

EF. Ejection Fraction. Ejeksiyon fraksiyonu.

e.g. exempli gratia. Örneğin.

EGFR. Epidermal Growth Factor Receptor. Epidermal büyüme faktörü resptörü.

eGFR: Estimated glomerular filtration rate. Tahmini glomerül filtrasyon hızı.

EGK. Erken Göğüs Kanseri.

EKG. Elektro Kardiyo Grafi.

EKK. Enfeksiyon Kontrol Kurulu. “Antibiotik tedavisi EKK onayı için intaniye bakısı uygundur.”

Eko. Eko Kardiyo-Grafi. Kalbin ultrasonla görüntülenmesi. Hareketli görüntü olup kan akımlarını, kapakların çalışmasını da gösterir.

Engrafman. Tutma, greftin tutması

ENR. Enrofloksasin.

Entox. Entoksikasyon. Zehirlenme.

EPHESUS. Eplerenone Post-Acute Miyocardial Infarction Heart Failure Study. Eplerenon post-akut miyokard enfaktüsü kalp yetmezliği çalışması.

Epidural. 1) Dura üstünde, dura üstünden. 

ERCP. Endoskopik Retrograde Cholangio – Pancreatography.

ERSPC. European Randomised Study for Prostate Cancer. Avrupa randomize prostat kanseri çalışması.

ERT. 1) Eritrosit süspansiyonu; 2) Estrogen Replacement Therapy. (HRT)

ES. Ense Sertliği. “Muayenede ES (+), …”

ESBL. Extended Spectrum Beta Lactamase. “… kültüründe ESBL E. coli üredi …”

ESR. Erythrocyte Sedimentation Rate. Eritrosit sedimentasyon hızı, sedimentasyon.

ETGAA. Endo Trakeal Genel Anestezi Altında.

EULAR. European League Against Rheumatism. Romatizmaya Karşı Avrupa Birliği.

Ex. Exitus. Ölü, ölmek

F

F. Nitrofurantoin.

FA. Fusidik asit.

FEV1. Ferced Expiratory Volume in 1 second. 1. saniyedeki zorlu ekspirasyon hacmi.

FF. Fosfomisin.

FLU. Flukonazol.

FM. Fizik Muayene.

FMF. Familial Mediterranean Fever. Ailevi Akdeniz Ateşi.

FOLFIRINOX. 5-fluorouracil, irinotecan, oxaliplatin kombinasyonu.

FR. French. İğne veya sonda gibi cihazların kalınlık ölçütü.

FSH. Folikül Stimülan Hormon.

FTR. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon.

FX. 1) Fraktür. Kırık. 2) Furazolidon.

Fx. Fraktür. Kırık.

G

GA. Güven Aralığı, (İng. CI, Confidence İnterval)

GAM. Göbek Altı Medyan. “GAM kesi ile batına girildi.”

GAT. Gatifloksasin.

GD. Genel Durum.

GDM. Gestasyonel Diyabetes Mellitus. Gebelik diyabeti.

GEMOXEL. Gemcitabine, Oxaliplatin, Capecitabine.

GFH. Glomerüler Filtrasyon Hızı. Böbrek glomerüllerinin süzme hızı. (GFR)

GFR. Glomerular Filtration Rate. Glomerüler Filtrasyon Hızı. (GFH)

GI. Gastro-intestinal. Mide-barsak sistemine ait.

GİL. Göz İçi Lensi. (GİM)

GİM. Göz İçi Mercek. (GİL)

GİS. Gastro – İntestinal Sistem. Mide barsak sistemi. “GİS kanaması geçiren hasta …”

GK. Göğüs Kanseri.

GKKM. Göğüs Kanseri Kemik Metastazı.

GKS. Glasgow Koma Skalası.

GM. Glukometre.

GÖR. Gastro-Özefageal Reflü.

GÖRH. Gastro-Özefageal Reflü Hastalığı.

GSİ. Gerçek Stres İnkontinans.

GT. Glikoz Toleransı.

GTT. Glikoz Tolerans Testi.

GÜM. Göbek Üstü Medyan “… GÜM kesi ile batına girildi.”

GÜS. Genito-Üriner Sistem.

GYBÜ. Genel Yoğun Bakım Ünitesi.

H

HAPO. Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome Study. Hiperglisemi ve gebelikte advers sonuçlar araştırması.

HAV. Hepatit A Virüsü.

HB. Hemoglobin.

HBB. Hafif Bilişsel Bozulma.

HBV. Hepatit B Virüsü.

Hct. Hematokrit.

HCT. Hidroklortiyazid. Tansiyon yüksekliğine karşı sık kullanılan bir idrar söktürücü.

HCV. Hepatit C Virüsü.

HD. Hemodiyaliz.

HDL. High Density Lipoprotein. Yüksek yoğunluklu lipoprotein, iyi kolesterol.

HELLP. Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low Platelet count. Hemoliz, karaciğer enzimlerinde yükselme, platelet sayısında düşme belirtilerinden oluşan sendromu adlandıran İngilizce akronim.

HEPA. High Efficiency Particulate Air (Filter). Bir tür havalandırma filtresi. 

HIV. Human Immuno Virus. AIDS’e neden olan virüs.

HNP. Herniated Nucleus Pulposus.

HİHTSEK. Her İki Hemitoraks Solunuma Eşit Katılıyor.

Hipokalsemi. Kanda kalsiyum düşmesi.

HKM. Hipertrofik Kardiyo- Miyopati. (IHSS, İHSS)

HL. Hiperlipidemi. Kanda lipid yüksekliği.

HNP. Herniated Nucleus Pulposus. Nukleus pulposus fıtıklanması. “… daha önce L5-S1 HNP ameliyat edilen hasta …”

HOPE. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study. Kalp beklentileri korunma değerlendirmesi araştırması.

HOT. Hypertension Optimal Treatment Study. Optimal hipertansiyon tedavisi araştırması.

HPV. Human Papilloma Virus. İnsan siğil virüsü.

HRT. Hormon Replasman Tedavisi. Menopozda üretimi kesilen hormonların dışarıdan verilmesi. (ERT)

HSILs. High-grade Squamous İntraepithelial Lesions.  Yüksek dereceli skuamöz intraepiteliyal lezyonlar.

HT. Hiper-Tansiyon. Yüksek tansiyon.

HVCAF. Hızlı Ventriküler Cevaplı Atriyal Fibrilasyon. (HVYAF)

HVYAF. Hızlı Ventriküler Yanıtlı Atriyal Fibrilasyon. (HVCAF)

I

IADPSG. The International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups. Uluslararası Diyabet ve Gebelik Birliği Çalışma Grupları.

ICA. Internal Carotid Artery. İç karotis arteri.

IHSS. İdiopatic Hypertrophyc Subaortic Stenosis. Hipertrofik kardiyomiyopati (İHSS, HKM)

IL. İnterlökin.

INR. International Normalised Ratio.

ITR. Itrakonazol.

IUD. Intra- Uterin Device. Rahim içi araç. (RİA)

I.U. Inernational Unit. Uluslararası Ünite.

İ

İAE. İntra Abdominal Enfeksiyon. Karın içi enfeksiyon.

İBS. İrritabl Bağırsak Sendromu.

ICROP. International classification of retinopathy of prematurity.

IGF. Isulin like Growth Factor. İnsülin benzeri büyüme faktörü.

İGK. İlerlemiş Göğüs Kanseri.

İHSS. İdiyopatik Hipertrofik Subaortik Stenoz (IHSS, HKM)

İİO. İskeletle İlgili Olaylar.

İKAB. İdrar Kültür ve Antibiyogramı.

İM. İntra Müsküler. Kas içine.

İMA. İnferior Mezenterik Arter.

İNH. İzo-Nikotinik asit Hidrazid. İzoniyazid.

İnf. İnferior. Alt.

İng. İnguinal. Kasık bölgesine ait. “sol ing kanala …”

İn-op. İnoperabl.

İPA. İnaktif Polio Aşısı. İnaktif çocuk felci aşısı.

İSH. 1) İzole Sistolik Hipertasiyon. 2) İntra Serebral Hemoraji. (İSK) 

İSK. İntra Serebral Kanama. (İSH)

İTGAA. İntra Trakeal Genel Anestezi Altında.

İV. İntra Venöz. Damar içine, ven içine.

İVİG: İntra Venöz İmmün Globulin. Damar içi yolla verilen immün globulin tedavisi.

İYE. İdrar Yolu Enfeksiyonu.

J

JAMA. Journal of American Medical Association. AmerikanTabipler Birliği Dergisi.

JNC. Joint National Committee. Birleşik Ulusal Komite.

JRA. Juvenil Romatoid Artrit.

JTR. Jeneralize Tonik Klonik. “… bu sabah hastanın yaklaşık 2 dk süren JTK tarzında konvülsiyon geçirdiği …”

K

K. Kanamisin.

KAB. Kültür – Antibiyogram.

Kanin: Köpek, kurt gibi hayvanların mensup olduğu hayvan grubu.

KAH. Koroner Arter Hastalığı.

KTS. Karpal Tünel Sendromu. El bileğinde sinir sıkışması nedeniyle ellerde uyuşmayla seyreden bir hastalık (CTS)

KB. Kan Basıncı, Tansiyon.

KBAA. Kısa Bacak Alçı Ateli. “Traksiyon altında KBAA uygulandı.”

KBB. Kulak Burun Boğaz.

KBE. Kan Beyin Engeli.

KBH. Kronik Böbrek Hastalığı.

KBY. Kronik Böbrek Yetmezliği.

KC. Karaciğer.

KCFT. Karaciğer Fonksiyon Testleri.

KDAY. Kesici Delici Alet Yaralanması. 

KDC. Kalp Damar Cerrahisi. (KVC)

Kİ. Kemik İliği.

KİB. Karın İçi Basınç; Kafa İçi Basınç.

KİBAS. Kafa İçi Basınç Artması Sendromu.

KİYKO. Kafa İçi Yer Kaplayan Oluşum.

KK. Kanama Kontrolü. “KK takiben katlar usulüne uygun kapatıldı-Cerrahi”

KKAA. Kısa Kol Alçı Ateli. “Sağ el 5. metakarp proksimalinde kırık saptanan hastaya KKAA uygulandı.”

KKB. Kalsiyum Kanal Blokeri.

KKH. Kronik Kalp Hastalığı.

KKY. Konjestif Kalp Yetmezliği.

KLR. Klaritromisin.

KLT. Klotrimazol.

KM. Kemik Metastazı.

KMY. Kemik Mineral Yoğunluğu.

KNS. Koagülaz Negatif Stafilokok.

KOAH. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı.

Kons. Konsültasyon veya konsültasyonu.

KÖS. Kardiyo-Özofajeal Sfinkter. “…retrofleksiyonda KÖS endoskopu normal olarak kavramaktaydı. …” (LES)

KPR. Kardiyo Pulmoner Resüssitasyon. Suni solunum ve kalp masajı. (CPR)

KR. Kapalı Redüksiyon.

KS. Kortikoseroid.

KŞ. Kan Şekeri.

KTA. Kalp Tepe Atımı. “… KTA alınamayan, pupillalar sabit dilate hasta exitus kabul edildi”

KTC. Ketokonazol.

KTO. Kardiyo Torasik Oran. “PA akciğer grafisinde KTO artmış.”

KV. Kardiyo-Vasküler. Kalp ve damar sistemine ait.

KVAH. Kosto Vertabral Açı Hassasiyeti. “… batın rahat, defans rebound yok KVAH yok.”

KVC. Kardiyo-Vasküler Cerrahi. (KDC)

KVH. Kardiyo-Vasküler hastalık, kalp-damar hastalığı.

Kx. (KX). Kültür. “… kan Kx gönderilmesi, mümkünse balgam Kx gönderilmesi, ...”

KY. Kalp Yetmezliği.

KYBÜ. Koroner Yoğun Bakım Ünitesi.

Tıpta kullanılan kısaltmalar, tıp terimlerinin kısaltmaları, neyin kısaltması, kısaltmasının açılımı, kısaltmasının anlamı.

Yorumlar (0)