Medleri gerçekten Persler mi yıktı? Elamlılar Pers idiyse, Pers oldukları savunulan Partlar kimdir?-Arif Cengiz Erman Yazdı


Medleri gerçekten Persler mi yıktı? Elamlılar Pers idiyse, Pers oldukları savunulan Partlar kimdir?


Arif Cengiz Erman

Bir çok Avrupalı tarihçi, Medlerin Persler tarafından yıkıldıklarını savunur. Bu dönem Agameniş Devleti'nin kuruluş dönemidir. Ama o dönemde Pers diye bir halk ortada yoktur. Agameniş İmparatorluğu'nu kuranlar Elamlılardır, yani bir ön Türk halkıdır.

Bu tarihçilerE göre Partlar ise, Orta Asya'dan (bugünkü Türkmenistan'dan) gelen "Saka Persleridir"(!) Ama bir Türk halkı olan Sakaların "Pers" olduklarını hiç bir şekilde kanıtlayamazlar. Ayrıca Elamlılar Pers idiyse, Pers oldukları savunulan Partlar kimdir?


Yine aynı tarihçiler, Partların vasalları olan Persler tarafından yıkılarak, Sasanlı devletinin kurulduğunu savunurlar (!) Partlar, Pers idiyse o zaman Persler kimdir?

Bu tarihçilerin yazdığı tarih, tam bir keşmekeştir. Kimin kim olduğu belli değildir. Ancak gayet açık olan bir şey var; bu devletleri kuran eski Türk halkları, tüm tarihi belgelerle ve tüm mantık kurallarıyla dalga geçilerek zorla Persleştirilmeye çalışılmaktadır.
Etrüskçe PARTHA / PARTHİ sözü

Etrüskçe PARTHA / PARTHİ sözü >


Etrüskçe PARTHA / PARTHİ sözü, yıkan, ezen, yok eden demektir ve Farsçaya parça ve pare olarak geçmiştir. Sümercesi BAR olan bu söz, yarmak anlamına gelen PAR sözünden türemiştir (Sümerce BARDİM de parçalayan demektir). Demek ki Part sözü, Türkçe bir söz.

Zaten Sasanlılardan kalan yazılar adam gibi okunursa, bu yazıların Türkçe olduğu açıkça gözükür. Türklerin Gerçek Tarihi adlı kitabımızda Sasanlı yazıtların okunuşlarını ayrıntılarıyla verdik. Burada Nakş-i Rustem kabartmalarındaki bir yazıtı ele alacağız. Kağan I. Şahpur'un oğlu Narseh için yazdırdığı yazıt şöyle:

YLY MZDYSN NRSHY MLK HNDY SKSTN


Batılı "dilbilimciler" bu yazıtı şöyle okuyor:
Farsça- Er Mazdesn Narseh, şah Hind, Sagestan
İngilizcesi- The Arian, Mazda-worshipping Narseh, king of India, Sistan
Türkçesi- Aryan, Mazda'ya tapınan narseh, Hindistan'ın, Sistan'ın kıralı

Burada YLY sözü "aryan", MLK sözü de "şah" olarak okunurmuş (!)
HINDY "Hindistan", SKSTN da "Sagestan" demekmiş (!)
MZDYSN da, ateşe taparnların tanrısının adı Mazda demekmiş (!)

Bu yazı sahtekarlık yapmadan dürüst bir şekilde okunursa şöyledir:
ULU MAZDUSUN NARSEHİ MULUKU HİNDİ SAKASTIN

Burada MULUK sözü ön Türkçe kurban ve soylu anlamlarına gelir. Daha sonra bu söz yuluk/yuluğ biçimine dönüşmüştür ve kıral anlamına da gelir. Türkçeden Arapçaya da melik olarak geçmiştir.

HİNDY sözü, şimdi demektir ve diğer Türk dillerinde ve Anadolu kırsalında hindi ya da indi biçiminde söylenir.

SAKASTIN sözü, Sakların (Sakaların) demektir. Burada sak sözü -s çoğul ekiyle çoğullaştırılmış ve -nın eki eklenmiştir. Bizim lehçemizdeki -nın eki diğer kimi Türk lehçelerinde -dın/-tın biçimindedir; bizdin (bizim), Kazaktın (Kazakın) gibi.

MAZDUSUN da bir tanrı adı değil, bir din adıdır. Sümerce maz "mutlandıran", dus da "yol" anlamına gelir. Mutlandıran yol demektir.

Ekteki görsellerde Sasanlı paraları üzerinde Sasanlı kıral resimleri bulunuyor.

Ay-kün tamgaları ve kuyruğu düğümlü atları görüyorsunuz.

Bunlar yalnızca Türklere özgü geleneklerdir.

Arif Cengiz Erman

PARA ÖRNEKLERİ >


PARA ÖRNEKLERİ

Otomatik alternatif metin yok.
Otomatik alternatif metin yok.

 
Yorumlar (0)