Sümerce ve Etrüskçe Eskil Türk Dilleridir-MAHİYE MORGÜL

Sümerce ve Etrüskçe Eskil Türk Dilleridir


 

Son buzul çağında Avrupa buzlar altında iken Orta ve Kuzey Asya’da ılıman bir iklim, büyük iç denizler ve akarsular vardı. İnsanoğlunun evrimleşmesi ve uygarlaşması için her türlü olanağı sağlayan bu doğal koşullar Nuh Tufanından sonra tam tersine döndü. Henüz tanıyamadığımız Asya uygarlıkları sular altında kaldı. (Atlantis ve Mu fantazileri böylece ortaya çıkmış olabilir. Zira Atlantis ve Talas kelimeleri anlam ve ses olarak yakından ilintilidir.) Dünyanın dönme ekseni 30 derece saptı, Kuzey Asya’da da aşırı soğuk bir iklim Orta Asya’da sert bir kara iklimi ortaya çıktı. Büyük olasılıkla şiddetli depremler yaşandı. Bu yörelerin uygar insanları dünyanın dört bir yanına göç etmeye başladı. Bu göçlerle birlikte dünyanın değişik yerlerinde ansızın şaşırtıcı uygarlıklar ortaya çıkacaktı.

Büyük olasılıkla ,o dönemde Asya Türkçesi dışında dünya dilleri henüz oluşmamıştı. Türkçe bu uygar göçmenlerle birlikte tüm dünyaya yayıldı. Çocukluk çağındaki bölgesel dillerin içine nufuz etti. Çağına ve yöresine göre olağanüstü bir uygarlık sergileyen Sümerler ve Etrüskler ,Türkçenin Orta Doğu ve Batı dillerinin özünü oluşturmasına neden oldu . Dahası Etrüskler Avrupa’da , Sümerler Orta Doğu’ da ortaya çıkan tüm uygarlıkların altyapısını oluşturdular.Bu uygarlıklara hiçbir zaman silinmeyecek şekilde damgalarını vurdular. Bu damgalar günümüzde bile yaşamaktadır. Örneğin Amerikanın sembolü olan Özgürlük Heykeli bir Sümer Tanrıçasının simgesidir. Batı dünyasının kullandığı alfabe özünde bir Etrüsk alfabesidir. AB’nin bayrağındaki 12 yıldız ,Musevilikteki 12 kabile,Hristiyanlıktaki 12 havari , Müslümanlıktaki 12 imam Sümer panteonundaki 12 Tanrının insanlığın bilinçaltındaki etkilerinden başka ne olabilir ?

Çağımızın siyasal koşulları içinde, Sümerce ve Etrüskçe’nin birer arkaik Türk lehçeleri olduğu gerçeği saklanmaya çalışılsa da , bu tür siyasi yaklaşımlar bilimsel gerçeklerin karşısında her zaman diz çökmüştür ,diz çökecektir.

Dünyamızın ilk uygarlığı olan KENGERLER (Sümerliler) günümüz uygarlığının kökü, kökeni ve atasıdır. KENGERLER’i anlamadan günümüzü anlamak mümkün değildir.

 

Mısır’dan Hindistan’a kadar uzanan geniş bir alanda ticaret yapan KENGERLER (Sümerler ) bu alan dışındakilere ‘Dışarıdakiler’ anlamında ‘Barbar’ derdi. Ticaret alanı dışındaki ülkelere verdikleri isim ise ‘Uygarlık Dışı’ anlamında URU(K)-BAR idi. İşte bu kelime URUBAR ,EREHBA,AVRUPA biçimiyle günümüze dek ulaşmıştır.

Demokrasi kavram ve kelimesinin ilk görüldüğü uygarlık Sümer uygarlığıdır. Sümercedeki DUMUGİRATUKU kelimesi günümüze Demokratika,Demokrasi olarak gelmiştir. Bu kelime ve kavramı Sümer uygarlığının doğuşundan 3000 yıl sonra tarih sahnesinde görülen Grek uygarlığına maletmek bilim ve insanlık adına utanç verici bir tutumdur.

Bugün burada irdelediğimiz Etrüsk uygarlığı Avrupanın ilk uygarlığıdır.

Etrüskler Avrupa’ yı

alfabe ,yazı,

şehircilik ,

hukuk , devlet,

kanalizasyon ve drenaj

yol, tünel,akuadük

sulama kanalları, ,sedde,

kemer,tonoz,kubbe,

metallurji, ayna,heykel

dans,bale,gala,tiyatro,şiir,müzik,

cumhuriyet vs gibi

uygarlık kavram ve deyimleriyle ilk kez tanıştıran bir uygarlıktır.

Günümüze dek elde edilen arkeolojik,mitolojik , etimolojik biyolojik ve tarihsel bulgular Etrüsklerin Asyatik ve TÜRK kökenli bir toplum olduğunu açıkça belgelemektedir. Bu belgeler dışında ETRÜSKLERİN TÜRKLÜĞÜNÜ VURGULAYAN etimolojik bulguların bir kısmını sizlerin bilgi ve eleştirilerine sunmak isterim.

1-ETRÜSKLERİN ADI-ADLARI

Değişik toplumların Etrüsklere verdiği adlar TÜRK,ASENA,TARHAN gibi Türkçe kelimeler içermektedirler.

TURUSCHKA (Sank) : Türk

TURETSKİ (Rus) : Türk insanı

TURSİKİNA(Etr) : Etrüsk insanı

TURSKİ (Sırp) : Türk insanı

TURSCİ (Lt) : Etrüsklerin ilk adı (TURSKİ okunur)

TUSCUS(Lt) : Etrüsk (TOSCANA : Tuscus kenti,TOSKANA,İtalya ‘da bir kent)

TRUSCUS (Lt) : Etrüsk

ETRUSCUS (Lt) : Etrüsk

TURKSU (İskit/SAKA) : Tanrı oğlu,tanrı soyu ( = TÜRK ?)

TURCO,TURKA (İtl) : Türk

TÜRK : Hz. Nuh’un oğlu Yafes’in oğlunun adı

RASENNA(Etr) : Etrüsklerin kurucusu olan ailenin adı,Etrüsk

ASENA (Tr) : Göktürkleri (Türük Bil’i) kuran ailenin adı, Aşına,Zena

OTRA (Ön Tr) : Kent

TURİA (Etr) : Truva

TUR (Grekçe) : Truvalı

TURS (Etr) : Etrüskler

TURA (İSk) : Messagetlerin ( Bir İskit/SAKA kavmi) özgün adı

TUR (Farsça) : Türk, (Zend-Avesta’da Yima (HZ.NUH) ‘un torununun adı)

TURAN(Farsça) : Türkler

TİRHEN (Gr) : Etrüskler (TURHAN karşılığı) Tırhenoy-Tırhenos

Turhan (Ha) : Tanrı,yaratan

Tar(İsk) : Gök/Hava Tanrısı

Tar,Taaru (Hat) : Hava Tanrısı

Turra(Çu) : Tanrı

Tarksuta (İsk) : Tanrının oğlu

TURK-xu (İsk) : Gök Tanrısının oğlu

Turutski (Rs) : Türk

Dörög (Ma) : Gök Tanrısı(Yıldırım)

Turok (Rs) : Türk

Turko (İt,İs) : Türk

Tura(Çu) : Tanrı

Turra(Çu) : Tanrı

Ku (İsk) : Oğul,kan

Kan (Tr) : Soy,kan

Tarkan (Tr) : Tanrı soyu

2-ETRÜSK İNANÇLARI

Etrüsk inançları antik Türk kültüründeki inançlarla tam bir benzerlik gösterirler. Etrüsk Tanrılarının isimleri Türkçedir. Kökleri Kengerlere kadar gider. ‘Güneş Tanrısı’ anlamındaki ÖTÜKEN ve VATİKAN kelimelerinin özdeşliği bu gerçeklerin en ilginç örneğidir. Türk mitolojisi ve onun diğer uygarlıklar üzerindeki etkileri yeterince bilinmediği için günümüzde Napolyon, Napoli, Vatikan,Paris kelimelerin anlamlarıda açıklığa kavuşturulamamıştır.

Etrüsklerde Ateş ve Güneş kültü diğer Türk boylarında olduğu gibi son derece güçlüdür.İnsan ateş ve ışık olarak gökten gelmiştir . Krallar yada cumhurbaşkanları öldüğünde onları –halkın oyu ile -Tanrı’ya geri göndermek için cesetleri törenle yakılır . Külleri de bir kaba konur. Kurt –diğer Türk boylarında olduğu gibi Etrüsklerde de Tanrının simgesidir. Roma kentinin totemi de bu yüzden , ileride Kurt olacaktır. Ne varki Roma’daki kutsal Lacus Curtius oyuğu‘ Kurt yuvası /oyuğu’ yerine ‘Kısa delik,tünel’ diye algılanır. KURT gökten ışık ve ateş olarak yeryüzüne iner,yırtıcı ve savaşçıdır. Ancak adının anılmasından korkulur. Onun yerine BÖRÜ ve ASENA kelimeleri kullanılır. BÖRÜ kelimesi PAR-lamak kökünden gelir. Zamanla PERİ’YE dönüşür.

Paris’i kuranların PARİSİ adlı bir halk olduğu söylenir. Truva prensi PARİS ‘in adı Sümerce ve Etrüskçede aynı anlamı taşırlar: Parlayan Prens. Türkçe ‘peri’ , Farsça ‘Peri’, İngilizce Fairy(Feri) , Fransızca Paris (Pari) sözcükleri ‘ parlamak’ tan (BÖRÜ’den) türemiştir.

Bar (Sm) : Parlamak,taht

Par (Etr) : Parlamak,taht

As (Sm) : As,birinci

Barag(Sm) : Kral,baron,prens (Baras)

Parkis (Etr) : Kral,baron prens

Paris (Fr) : Paris

Değişik dünya dillerinde geçen Baron, Boris,Paris,Prens,Prenses ,Pars,Pers,Mars ,Perez sözcükleri PAR-lamak (PARIŞ-Parlayış ) fiilinden çıkmıştır..

ÖTÜKEN ve VATİKAN aynı kelimenin değişik söylemleridir. Gerçek anlamı GÜNEŞ TANRISI demektir.

OT+OKAN = GÜNEŞ +TANRI = Ötüken,Vatikan

Güneş doğarken onu karşılamak için tepelere çıkılır , ona ibadet ve dua edilir. Hem Vatikan’da ,hem Ötüken’de aynı dinsel ritüeller görülür. Vatikan ve Ötüken kelimelerinin bilinmeyen gerçek anlamı Kenger Türkçesinde (Sümercede) saklıdır.

Utu’e (Sm) : Güneşin doğuşu -Sun rise

Hutia (Urartu) : Dua

Ot-Kin ( Es Tr) : Güneşin Rahmi-Sun’s vagina

Utu-Gin(Sm) : Güneş dağı Sun Mountain

Utu-kan (Sm) : Güneşin kapısı -Sun gate

ÖTÜKEN(Tr) : Türkler için kutsal bir tepe,Göktürklerin (Türük Bil’in) Başkenti,Güneş Tanrısı

VATİKAN (Etr) : Roma ‘da gün doğarken üstünde güneşe dua edilen bir tepe,Güneş Tanrısı

Şimşek ve yıldırım Tanrının sesi ve mesajıdır. Sümerlerde UBUBUL ,Etrüsklerde APULLU , İnkalarda İLYAPA Şimşek ve Yıldırım Tanrısının adlarıdır. Apollo,Napolyon, Napoli gibi anlamı bilinmeyen kelimelerin kökenlerinde UBUBUL ve APULLU vardır.Kelime anlamları Türkçede ‘YÜCE ATEŞ/İLAH’ demektir.

UBUBUL (Sm) : Şimşek Tanrısı

APULLU (Etr) : Şimşek Tanrısı

APOLLO (Gr,Lt) : Işık Tanrısı

Aşağıda ,NAPOLYON,NAPOLİ,APOLLON kelimelerinin Türkçeden alındığı görülmektedir. Bu kelimelerin anlamlarında yücelik, alev , ışık, şimşek ,kahramanlık ve mitolojik tanrılar vardır.

ALAP (Tr) : Alev (Farsça Alev kelimesinin ALAP’tan türediği anlaşılıyor)

YALIN (Tr) : Alev,yalaz (Farsça alev )

YALAP (Tr) : Alev,yalaz

BULAN (Tr) : Geyik (ŞamanlıktaTanrının sembolü),(UL+AN= Gök ışığı)

AMPUL (Fr) : Elektriği ışığa dönüştüren cam tüp,ışık kaynağı

PALAPAN (Kar-Mal): Dev

İLYAPA (İnka) : Yıldırım ve şimşek tanrısı

YALAP (Ön Tr) : Alev

ALAP (Ön Tr) : Alev almak

ALIP (Ta) : Dev,kahraman

ALP (Tr) : Dev,kahraman,savaşçı,yürekli

NOLE (Ön Alt) : Alev

NAB (Elamite) : God

NAB (Sm) : Ocean,musician

JULA (Ön Tr ) : Işık,meşale

YAL (Ön Tr) : Işık,alev,yanmak

ULLU (Bal) : Ulu, ışıklı

ALP-ULLU (Tr) : Ulu ,ışıklı ,yüce kahraman ; Kırklarelinde bir kasaba adı

APOLLO (İng) : Ulu ,ışıklı alp ; NASA’nın uzaya gönderdiği uzay araçları

APOLLON (Gr) : ALP+ULLU ;Sonradan Grekleşmiş Bir Anadolu Tanrısı

NAPOLYON (Fr) : NAP +APOLLON = Napolyon , Tanrısal yalap ,alp

Etrüskçe Tanrıların adı Türkçe kökenlidir.

ÇAL-AP (Tr) : Tanrı

CEL (Etr) : Tanrı

KAL (Sm) : Tanrı sıfatı,yüce

AL (Tr) : Yüce, Tanrısal ( ÇALAP, AL LUK: Hayat Ağacı)

UTU (Sm) : Güneş Tanrısı

CATE (Etr) : Güneş Tanrısı ,KUT, Şafak

AN (Ön TR) : Gök,

AN(Sm) : Gök Tanrısı

JANUS(Etr) : Gök Tanrısı

VER-ENİ (Bulgar) : Gök kubbe,dragon

OT (Tr) : Güneş,ateş

UTU(Sm) : Güneş Tanrısı

HADA(Sm) : Güneş Tanrısı

CAUTA(Etr) : Güneş Tanrısı

CAUTHA(Etr) : Isı Tanrısı

IR (Ön Tr) : Şans,Kader

IRIS (Ha) : Şans,Kader

ŞURİ (Etr) : Şans,Kader Tanrısı

ŞER(Sm) : Karar (Arapçaya Şeriat olarak geçmiştir)

ŞERZE (Çu) : Serçe

SERÇE (Tr) : Serçe (Etrüsklerde kuş falı ile şans ve kader belirlenir)

Sümer ve Etrüskte Ciğer Falı, Kuş Falı , Şimşek Falına çok önem verilir.’Başına devlet kuşu kondu’ sözü o dönemleden kalsa gerek. Hala, kuş dışkısı başına düşen kişi şanslı sayılır.

TURA (Çu) : Tanrı

TURA-NE(Etr) : Köken Tanrısı,

DİNGİR (Sm) : Tanrı

TANARA(Saka) : Tanrı (Tanara Algıstasın …Yakut duası)

DİNgir (Sm) : Tanrı

TIN (Etr) : Baş Tanrı

TANRI (Tr) : Tanrı

Zİ (Sm) : Ruh

ASİ (Etr) : Ruh

ESİ (Tr) :Ruh

BAR (Sm) : Tanrıça

PHA (Etr) : Tanrıça

UMAY(Tr) : Türk Tanrıçası

MAYA (Lt) : Roma Tanrıçası

Dİ-MER (Sm) : Deniz Tanrısı

MAR (Etr) : Deniz

MORAN (Es Tr) : Nehir ,Müren

MERE AMA(Fin) : Deniz Ana, Su ruhu

EZİ(Hakas) : Tanrı,ruh

Zİ (Sm) : Ruh

AİS (Etr) : Tanrı

IZIĞ (Es Tr) : Şamanlık,doktorluk

Izığ -(Ha) : Sürgün,Uzaklaştırma(Kötü ruhları)

Nam-azu (Sm) : Tıp sanatı

Azu,Uzu,Asu (Sm) : Doktor

Axu (Etr) : Doktor

3- ETRÜSK DEVLETİ

Etrüsklerde devlet ,makam,kurum ve yönetici adları Türkçedir. Günümüzde kullanılan Minister, Municipality, Military,Duma, Parlemento, Republic ,Royal vs. gibi kelimeler tarihte ilk kez Etrüsk Türkçesinde görülmektedir. (Demokrasi kelimesi ilk Kenger Türkçesinde görülür.)

12 şehir devleti federasyon , 3 federasyon birleşerek konfederasyon oluşturmuşlardır. Başlangıçta krallıkla ,sonra Cumhuriyetle yönetilmişlerdir.

Krallara ZİL , cumhurbaşkanlarına LUCOMON denir. Her iki kelime de Türkçe kökenlidir.

ZAL (Sm) : Asil ,parlamak

ZİL (Etr) : Kral

JULA (Ön Tr) : Işık,meşale

JELA-SUN(Tr) :Yiğit,kahraman

KAM (Es Tr) : 1-Şaman 2- Çoşmak (Komıt : Coşturmak)

HUM (Sm) : Coşmak,kesmek,ezmek,delmek,yaralamak

KOM-AN (Tr) : Coşun (Koman yiğitlerim !)

KOMIT (KM) : Coşturmak

KAMNA(Ya,Ha): Coşmak ,Atılmak,KAMlaşmak(Hamle)

KAMDA (Oy) : Coşmak, harekete geçmek,Şamanlaşmak

KUMAN,KOMAN,KAMAN (Batı dillerine ‘Command’ ‘Commando’ ‘Come On’ olarak geçmiş olabilir.) KOMANÇİ,KIRMANÇI,KUMAN,KUMANDI(Altaylarda yaşayan bir boy) aynı kelimeden çıkmış olabilir.

LUGAL (Sm) : Kral (Yüce kişi)

LUCOM(Etr) : Başkan (Coşan,Coşturan ? ) .

LUCOMON(Lt) : LU-KOMAN (Coşturan,emreden ?)

LU-KAM(Es Tr) : İnsan +Şaman/Doktor = LOKMAN ?

KANTE(Etr) : Bir yönetici

KENDE (Tr) : Bir yönetici

PURT(Çu) : Savaş Baltası

PURT(Etr) : Siyasi,politik güçle ilgili

KEP (Tr) : Politik

KEP (Etr) : Politik

U(s) (Sm) : Barış

Uslu (Tr) : Barışçıl ,

PISI-RIK (Tr) : Pasif,Pasifik

PACİ(Etr) : Barış

PAZ (Or Yaz) : Barış

GUEN (Sm) : Meclis salonu

GENGEŞ (Tr) : Danışma,tavsiye

GENGEŞ (Kum) : Konsey,Danışma Kurulu

KENGEŞ ( Balkar) : Konsey

KENGEŞ(Uy) : Görüşme,danışma

KENESETH (İbr) : Meclis

CONGRESS (İng) : ABD Yasama Organı

İLTİRİŞ (Or Yz) : Bir kağan adı,(Ulusu derleyip toparlayan Kağan)

İL (Or Yz) : Şehir,ülke,halk,ulus

TERİJ (Ya) : Organize etme

İT- (Ta) : Organize etmek

(M)İlitiş (Tr) : Ulusu organize etme

Militis (Etr) : Askeri

Military (İng) : Askeri

İLLİ (Or Yz) : Ülkeli,devletli

MİLLİ(Ar) : Ülke ile ilgili,ulusal

GUZ,KUD (Sm) : Kesmek

Kud-r (Sm) : Kesmek

CEİSU (Etr) : Kesi

KADIR,HAZAR : Müthiş güçlü,

CAESAR (Lt) : Sezar,Keser (Doğumu kesi ile yapılan)

KAYZER (Alm) : İmparator,Kral

KAYSERİ (Lt). : Kayzerin kurduğu şehir,Kayseri

GAZİ(Ar) : Gazi

BAHSI (Kır,Kaz) : Şaman,Kam

ENSİ (Sm) : Yönetici

UMU UNSİ (Sm) : Yönetici, (vali,belediye reisi) Minister ?

MUNİSTAS (Etr) : Anıt, Kamu yapıları

MUNİSİLEV(Etr) : Belediye ? Municipality ?

MINISTER (İng) : Bakan

Mex (Etr) : Ulus,Kavim

Me (Sm) : Kavim,kutsal güç

Melez (Tr) : Karışık kavim /kişi

UMİA,UNK (Sm) : Halk

MEX (Etr) : Halk

OK (Tr) : Halk,

KÖLMÖK (Ha) : Halk

KÜMEK (Ta) : Halk

BAR (Çu) : Yargıç

BAR(Sm) : Taht,yönetici,Taç

PARİS (Etr) : Yüce yönetici

PIRIG(Sm) : Aslan

BÖRÜ (Tr) : Kurt

PARH (Etr) : Aslan

İLU (Sm) : İlah

AULE(Etr) : Prens

ULU(Tr) :Ali,Vali,

ARA (Sm) : Kral

ROİ (Etr) : Kral

OR (Tr) : Taht ,royal

DİMA (Sm) : Karar

THUMA (Etr) : Hakim

DEME (Tr) : Düşünce ,karar (Demem o ki)

DUMA (Rs) : Duma,Meclis

HUCU (Etr) : Mantıklı

OKU (Tr) : Okumak,Anlamak

HUKUK (Ar) : Hukuk

TİURİNİAS(Etr) : Yasa,düzen,hükümet

TÖRE (Tr) : Yasa,düzen

4-BİLİM ,SANAT,MÜHENDİSLİK

Bugün batı dünyasındaki bilim sanat ve mühendislik terimleri büyük ölçüde Türkçe kökenlidir. ART,SCIENCE, ELECTRICITY,CATENARY, COLUMN, BRIDGE ,BALLET vs gibi kelimeleri batıda ilk kez Etrüsk Türkçesinde görmekteyiz.

ARS (Etr) : Beceri

ARAS (Etr) : Beceri

ARTİLE(Etr) : Artizan

Türkçenin değişik lehçelerinde de SCIENCE kelimesinin kökleri olan SAN,SANÇ SANŞI kelimeleri kolayca görülebilir.

ZAN (Kzk) : Sistem,düzen,kural,yasa

SANÇLA(Kumanca) : Gözlem yapmak

SANA (Tatarca) : Gözlem

SANŞI (Ta) : Kaşif

SANŞI(Kum) : Peygamber

SANA (Uygurca) : Hesap yapmak

SANGIŞ(Uygurca) :Sayım

SAN (Asya Tr) : Sayı,rakam

SANMAK (Uy) : Saymak,sanmak,düşünmek

SANAMAK (Ta) : Gözlem yapmak,gözlemlemek

İGİANSİ(Sümerce) : GÖK gözlemcisi

SİANS (Etrüskçe) : Gözlemci

Çaltıra (Ha) : Işık,ışıma

Zalag-ra (Sm) : Işık verme

Zalthrie (Etr) : Işık verme

Yaltra-mak (Tr) : Işık vermek

Yaltır-mak (Tr) : Işımak

Zalag (Sm) : Işık

Yaltra (Sm) : Işık

Elektra (Gr) : Işık

Electricity (İng) : Elektrik

ENSİ (Sm) : Yönetici

UMU UNSİ (Sm) : Yönetici, (vali,belediye reisi) …Mühendis ?

MUNİSTAS (Etr) : Anıt, Kamu yapıları

MUNİSİLEV(Etr) : Belediye ? Municipality ?

PERİS (Etr) : Köprü

KÖPRÜG(Es Tr): Köprü

KÖPRÜ(Tr) : Köprü

GALDİM(Sm) : Kolon,sütun

KOKUL(Ön Tr) : Direk,kolon

KOLEM (Etr) : Kolon

COLUMN(Ing) : Kolon

ÖR (Ön Tr) : Kiriş

TIR,IR(Sm) : Kiriş

TRAVE(Etr) : Kiriş

Tug (Sm) : Tekstil, bir giysi

Tuga (Lt) : Romalıların giysisi

Bukagu (Ön Tr) : Pranga ,zincir

Pranga (İt) : Pranga

Kişen (Trkm ) : Zincir

Keten (Tr) : Keten

Kentir( Ön Tr) : Kendir

Kantra (Çu) : Sicim

Catene(Etr) : Zincir

Catenery(İng) :

Urta(Sm) : Arpa

Ork (Etr) :Arpa

Arpa (Tr) : Arpa

Barley (İng) : Arpa

Orzo(İt) : Arpa

Orge(Fr) : Arpa

GUG(Sm) : Kek

COKE(Etr) : Kek,pişirmek

CAKE(İng) : Kek

COOK(İng) : Pişirmek

5-ETRÜSK COĞRAFYASI

Italya çevresi ve Avrupada Etrüsklerin etkisi ile yer yurt adları bugün bile Türkçe özelliğini korumaktadır. ALP,ROMA,PO,ADRİYATİK, KORSİKA,NAPOLİ vs gibi isimler Türkçedir.

Or (Ön Tr) : Kent

Uru (Sm) : Kent

Aurina (Etr) : Kent

UR(Sm) : Kent

OBA,BAN (Tr) : Yaşam yeri

BANDA(Maya) : Yer,mahal

URBAN (İng) : Kentsel

KUR(Sm) : Dağ

KAR(Etr) : Dağ

KIR (Tr) : Dağ,bayır

TROYA, ATRİA ,ADRİYATİK ,EDİRNE ve DRİNA aynı kökten türemiş gözükmektedir.

OT (Ön Tr) : Ateş

OCAK (Tr) : Ocak,Ev,Yuva ,Dernek

OTAG (ÖT) : Otağ,yaşam yeri

ETUR,TUR(Sm) : Mabed,doğumevi

OTRAR (Tr) : Seyhun ve Arıs Nehirlerinin birleştiği yerde kurulu antik bir

TürkKenti ;Farabi’nin doğduğu kent,

OTAR (Ön Tr) : 1- Köy,kent; 2-Otlak,mera; 3-Sürü 4-Uzak yerler

ATRIA (Etr) : Po Ovasının Adriyatik kısında kurulu bir Etrüsk kenti

TROYA : TRUVA Kenti

ATRİA ,ADRİA (Etr) : PO Ovasında bir kent, Adriyatik denizi (MADRİD ?)

ADRİANAPOL (Lt) : EDİRNE

DRİNA (Sırp) : Drina nehri

Batı etimolojik sözlüklerine göre İtalya kelimesi dana ,sığır anlamındaki Latince Vitilus’tan çıkmıştır.

TÜ (Sm) : Döl,yeni doğmuş hayvan

TİL (Ya) : Buzağı,dana

TELİ (Kır) : Buzağı,dana

TEL (Kaz) : Buzağı,dana

VİTİLUS (Lt) : Dana ,buzağı

CATTLE (İng) : Sığır,davar

ITAL-İA (Lt) :Sığır Tanrısının ülkesi

BURANUN (Sm ) : Fırat

İDİGNE (Sm) : Dijle

TADGUN (ÖnTr) : Büyük nehir

ADİGE (İtl) : Kuzey İtalyada bir nehir

BELTİR (ÖnTr) : İçinde Adalar olan ırmak

TİBER (İtl) : Roma’ dan geçen Nehir(ortasında ada var)

IBERİA(İsp) : Kafkaslarda bir bölge

IBERİA (İsp) : İspanya ve Portekizin olduğu yarımada

ÖRS,ÖRSEN,ÖRÜS (Ön Tr) : Nehir ( Romus,Romulus ?)

ATRİA ,ADRİYATİK , EDİRNE ve DRİNA aynı kökten türemiş gözükmektedir.

OT (Ön Tr) : Ateş

OCAK (Tr) : Ocak,Ev,Yuva ,Dernek

OTAG (ÖT) : Otağ,yaşam yeri

OTAR (ÖT) : Köy,kent,otlak

OTOR (Ya) : Kent (Ateş + Kent,Taht,Taç),Otorite ?

ETUR,TUR(Sm) : Mabed,doğumevi

OTRA (ÖT) : Yerleşim yeri

OTRAR (Tr) : Seyhun nehri kenarında bir Türk kenti

TROYA : TRUVA Kenti

ATRİA ,ADRİA (Etr) : PO Ovasında bir kent, Adriyatik denizi (MADRİD ?)

ADRİANAPOL (Lt) : EDİRNE

DRİNA (Sırp) : Drina nehri

TARKAN (Tr) : Tarkan ,Bey,Vezir

TARQUINUS(Etr) : Bir Etrüsk kralı

TARQUİNİİ(Etr) : Bir Etrüsk kenti

TARQUİNİA (İtl) : İtalyada Turhan Denizi kıyısında bir kent

TYRRHENİAN MAR (Etr) : İtalyanın batısındaki deniz,Turhan Denizi

ULUL(Tr) : Kent,ülke

ALAİA(Etr) : Korsika’nın karşısında bir Etrüsk kenti

DOR,TOR (Ön Tr) : Evin şeref köşesi

OR (Ön Tr) : Kent,

ORUN(Ön Tr) : Kent

ÖRS,ÖRSEN(Ön Tr) : ROMUS ?,Nehir

ÜREH (Ya) Nehir

URA (Ja) : Nehir

AMU(Ön Alt) : Nehir,vadi

UMAR(Oyrat) : Büyük nehir

UHRUUM (Sm) : Nehir,vadi

RUMON (?) : Nehir ,Tiber nehrinin eski adı

MORAN (Es Tr) : Nehir

URU(Sm) : Kent

MA,MU (Sm) : Gemi,göksel gemi(Güneş)

MA (Ön Tr) : Mengü,Mega

MAJ, MAY (Ön Tr) : Tanrısal,Kutsal

ROMA(İtl) : Göksel gemi kenti , Tanrı/Güneş kenti

NAP (Sm) : Tanrısal,okyanus,müzisyen,en yüce (EN+AB)

ULUL (Ön Tr) : Kent

ALPULLU (Tr) : ALP + ULUL (Kent),Alpulu,Alp kent,Ulu Ateş

EN + ALP+ ULUL (Ön Tr) : En alp kent,(E)NA(L)PULU

NAPOLİ (İtl) : En alp kent,Tanrısal kent

BOLAK(Ta) : Kaynak,kuyu

BOLIN (Ta) : Otlak

PU (Sm) : Kaynak,Meyve bahçesi,sarnıç,kuyu,aşağı alan(ova)

PO (Etr) : Po oası,nehri

PO (İtl) : Po ovası,nehri

VERENİ (Bulg) : Yılan, dragon,gök kubbe

EVREN(Tr) Yılan,evren

VERONA(İtl) : Bir kent

KOR (Tr) : Kor,ateş

SİKA (Es Tr ) : Tekke,mabed

KORSİKA (Fr) : Korsika Adası -Ateş Mabedi

ATRİA ,ADRİA (Etr) : Bir Etrüsk kenti

MADRİD (İng) : İspanya’nın baş kenti (Güneş Kenti?)

6-DİĞER KONULAR

Türkçenin Etrüskler kanalıyla Avrupaya ödünç verdiği sayısız kelimeler vardır. …AMUR,AMİGO,MARY,AMERICA, ALEXANDRE, PEACE,PACIFIC, gibi

AM (Ön Tr) : Sevmek,sevgili, aşk,arzu ,nazik,kibar,sakin olmak

AMIR(Balkar) : Arzu,aşk

AMIR (Es. Tr) : Sevmek,aşık olmak

AMRAK(Uy) : Sevgili

AMURAK (Mo) : Arkadaş

AMARAH (Ya) : Merhametli (RAHMAN ?)

AMARAK (Dol) : Merhametli

AIMeR (Etr) : Sevmek

AMARE (İt) : Sevmek

AİMER (Fr) : Arkadaş

Amica,Amico(İt) : Friend

VESİ (Etr) : Yemek

BESİ (Tr) : Yemek,Beslenme

GİRU(Sm) : Sevgili , ‘Dear’

KARA(Etr) : Sevgili, ‘Dear’

KARAK(Kır,Kaz) : Sevgili, ‘Dear’

Kİ(Sm) : Yer

KİL(Çu) : Yer

HİL (Etr) : İl,yer,el

A(Sm) : Ok,nokta

AC(Etr) : Ok,Nokta

OK (Tr) : Ok

KU (Sm) : Koymak

CU (Etr) : Koymak

KOY (Tr) : Koymak

KU (Sm) : Kurmak

KRA(Etr) : Kurmak …. Create (İng) ,Creer(Fr), Creare (Lt)

KUR(Tr) :Kurmak

UNG(Sm) : Halk

MENG(Etr) : Halk

ONK (Tr) : Ok,Halk

LULU(Sm) : Halk

FOL (Etr) : Halk

ULUL (Tr) : Halk

LAL (Sm) : Bal

MELE (Ön Alt) : Bal

MALE(Etr) : Bal

GISIG(Sm) : Ev

CASA(Etr) : Ev

KOS (Kaz) : Ev

UR(Sm) : Adam

VIR(Etr) : Adam

ER(Tr) : Adam

YURAT(Çu) : Sevmek

KERATA(Tr) : Sevgi ifadesi

YURATİ (Çu) : Sevgi

CARATİ (Etr) : Sevgi ifadesi

Kaynakça :

1-Sumerian Lexicon,John A. Halloran

2- Sumerian Dictionary, Pensilvanya Üniversitesi

3-Etruscan Dictionary,

4-Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü,İsmet Zeki Eyüpoğlu

5-Türk Dili Sözlüğü,Orhan Hançerlioğlu

6-Civilisation Through the Centuries,Jones Montgomery

7- Art Through The Ages,Horst De La Croix,Richard G. Tansey

8-History BEGİNS at Sumer, Noah Kramer

9-Türk Mitolojisi I,II ,MEB, Prof Dr Bahaddin Ögel

10-Merriam-Webster Online Dictionary

11-Ancyclopedia Americana

12-Divan-ı Lügattit Türk ,Kaşgarlı Mahmut

13-En Eski Türkçenin İzlerinde,Doğan Aksan

14-Turkic Etymology, Tower of Babel Project(İngilizce-Rusça –Ön Türkçe Sözlük)

15-Online Etymological Dictionary

16- Kamlığın Eski Temelleri,A. I. Kotojetov;G.S. Tabastayev Çev:Timur Davletov

17- Çuvaçça-Türkçe sözlük,Emine Ceylan

18-Hakasça-İngilizce Sözlük

19- TDK Türkçe Sözlük

20-Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü,Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu

21-Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü, Dr.Ufuk Tavkul

22-Kazak Türkçesi-Türkiye Türkçesi Sözlüğü,Ayabek Bayniyazof,K.Koç,V.Başkıran

23-The Origin of Sumerians and the great Flood,Alfred Hamori

24-5 000 yıllık Türkmen Sümer Bağları,Begmyrat Gerey*

25-Scythian Vocabulary and Names,Gyula Meszaros

26-English Mayan Dictionary

27-Pervin Ergun,Türk Kültüründe Ağaç Kültü/AAL LUUK MAAS

28-Lacus Curtius , Radolfo Lanciani

29-Pagan Sun Worship and Catholicism,

Mahiye Morgül

Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu