Ahmetler nasıl yazılır? Ahmetciğim nasıl yazılır? Ahmetciğim mi, Ahmetçiğim mi?

Ahmetler nasıl yazılır? Ahmetciğim nasıl yazılır? Ahmet'ciğim mi, Ahmetciğim mi, Ahmetçiğim mi?

Ahmetler nasıl yazılır?

Ahmetler nasıl yazılır sorusunun yanıtı şöyledir.

Yanlış: Ahmet'ler

Doğru: Ahmetler. Yani çoğul eki olan ler, lar kesme imiyle ayrılmaz. Bitişik yazılır.

Ahmet'in nasıl yazılır, Ahmet'im nasıl yazılır?

YANIT

Kesme imi kullanmak gerekmektedir.

Ahmet'in biçiminde yazılır.

Ahmet'im biçiminde yazılır.


Ahmet'le nasıl yazılır?

Yanlış: Ahmetle

Doğru yazılışı şöyledir: Ahmet'le. Kesme imi kullanılmadan yazılması yanlıştır.


Ayşe'yle nasıl yazılır?

Ayşe'yle nasıl yazılır sorusunun yanıtı şöyledir.

Yanlış: Ayşeyle

Doğru: Ayşe'yle


Ali'yle nasıl yazılır?

Ali'yle nasıl yazılır sorusunun yanıtı şöyledir.

Yanlış: Aliyle

Doğru: Ali'yle


Ahmetciğim nasıl yazılır? Ahmet'ciğim mi, Ahmetciğim mi, Ahmetçiğim mi?

Yanlış: Ahmet'ciğim

Doğru: Ahmetçiğim


Ayşelerin nasıl yazılır?

Ayşelerin nasıl yazılır sorusunun yanıtı şöyledir.

Yanlış: Ayşe'lerin

Doğru: Ayşelerin

Özel isimlere gelen ekler nasıl yazılır? (TDK)

ÖZEL İSİMLERE GELEN EKLERİN YAZIMI İLE İLGİLİ YAZIM KURALLARI

Kesme işareti, noktalama işaretleri kısaca, noktalama işaretleri örnekleri,

Kesme İşareti ( ’ )

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Kurtuluş Savaşı’nı, Atatürk’üm, Türkiye’mizin, Fatih Sultan Mehmet’e, Muhibbi’nin, Gül Baba’ya, Sultan Ana’nın, Mehmet Emin Yurdakul’dan, Kâzım Karabekir’i, Yunus Emre’yi, Ziya Gökalp’tan, Refik Halit Karay’mış, Ahmet Cevat Emre’dir, Namık Kemal’se, Şinasi’yle, Alman’sınız, Kırgız’ım, Karakeçili’nin, Osmanlı Devleti’ndeki, Cebrail’den, Çanakkale Boğazı’nın, Samanyolu’nda, Sait Halim Paşa Yalısı’ndan, Resmî Gazete’de, Millî Eğitim Temel Kanunu’na, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği’ni, Eski Çağ’ın, Yükselme Dönemi’nin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’na vb.

“Onun için Batı’da bunlara birer fonksiyon buluyorlar.” (Burhan Felek)

1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. (Atatürk)

Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır: Hisar’dan, Boğaz’dan vb.

Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır: Bu Kanun’un 17. maddesinin c bendi… Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 2’nci maddesine göre… vb.

Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır: Yunus Emre’nin (1240?-1320), Yakup Kadri’nin  (Karaosmanoğlu) vb.

Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işareti ile kullanılır: Avrupa Birliği’ne üye ülkeler…

UYARI: Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz: Boğaz Köprümüzün güzelliği, Amik Ovamızın bitki örtüsü, Kuşadamızdaki liman vb.

UYARI: Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının; Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan, Yürütme Kuruluna; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112’nci Birleşiminin 2’nci Oturumunda; Mavi Köşe Bakkaliyesinden vb.

UYARI: Başbakanlık, Rektörlük vb. sözler, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde Başbakanlığa, Rektörlüğe vb. biçimlerde yazılır.

UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin, Müslümanlıkta, Hollandalıdan, Hristiyanlıktan, Atatürkçülüğün vb.

UYARI: Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan Ahmet, Çelik, Halit, Şahap; Bosna-Hersek; Kerkük, Sinop, Tokat, Zonguldak gibi özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen Ahmedi, Halidi, Şahabı; Bosna-Herseği; Kerküğü, Sinobu, Tokadı, Zonguldağı biçiminde son ses yumuşatılarak söylenir.

UYARI: Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrıl­maz.

Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur: Nihat Bey’e, Ayşe Hanım’dan, Mahmut Efendi’ye, Enver Paşa’ya; Türk Dil Kurumu Başkanı’na vb.

Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur: TBMM’nin, TDK’nin, BM’de, ABD’de, TV’ye vb.

Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 1985’te, 8’inci madde, 2’nci kat; 7,65’lik, 9,65’lik, 657’yle vb.

Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur: Başvurular 17 Aralık’a kadar sürecektir. Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu’nun veri tabanının genel ağda hizmete sunulduğu gün olan 12 Temmuz 2010 Pazartesi’nin TDK için önemi büyüktür.

Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır:

Bir ok attım karlı dağın ardına

Düştü m’ola sevdiğimin yurduna

İl yanmazken ben yanarım derdine

Engel aramızı açtı n’eyleyim (Karacaoğlan)

“Şems’in gözlerine bir şüphe çöreklendi: “Dostum ne’n var? Her şey yolunda mı?”  (Elif Şafak)

Güzelliğin on par’etmez

Bu bendeki aşk olmasa (Âşık Veysel)

Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur: a’dan z’ye kadar, Türkçede -lık’la yapılmış sözler.

Yorumlar (7)
MELEK KARABULUT 5 yıl önce
Ahmetciğim nasıl yazılır sorusunun yanıtı şöyledir.
Yanlış: Ahmet'ciğim Doğru: Ahmetciğim​​​​​​​

Merhaba,
Bu yazdığınızdan sonra kafam karıştı. Çekim eki olan "ciğim" geliyor ama kesme imiyle ayrılmaz diyorsunuz. Açıklayabilir misiniz?
Hasan 5 yıl önce
Melek hanım +cik yapım ekidir, çekim eki değil. Bu nedenle yapım eki alan kelimelerden sonra kesilmez.
Yüksel 4 yıl önce
2.maddede özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır, yazıyor.Örnek olarak, Ali Bey'in yazıyor.Fakat daha aşağılarda brlirtilen bazı durumlarda Kişi adlarınsan sonra gelen ünvan sözcükleri ayrılmaz, yazıyor.Örnekler arasında da Ayhan Beyden, Zeynep Hanıma şeklinde birleşik yazılıyor.(c maddesi)
Bu ikisi çelişkili değil mi?
Benzer bir durum yukarıda tarih yazımı ile aşağıdaki ç maddesindeki tarihlerin yazımında da var.
Nagihan İkiışık 4 yıl önce
Hilalime nasıl yazılırsa doğru olur Hilal'ime mi yoksa Hilallime mi yada ilki mi
Nagihan İkiışık 4 yıl önce
Hilalime nasıl yazılırsa doğru olur Hilal'ime mi yoksa Hilallime mi yada ilki mi
MELEK KARABULUT 5 yıl önce
Teşekkür ederim Hasan Bey
Cengizhan 11 ay önce
Dün gece Ahmetlerde kaldım. Ahmetlerde bitişik mi? yazılır.