Türkleri Nasıl Yazılır? Türklerden Nasıl Yazılır? Türklere nasıl yazılır?

Türkleri Nasıl Yazılır? Türklerden Nasıl Yazılır?

Türkler Nasıl Yazılır?

Türk özel ad olduğu için, +ler çoğul eki olduğu için "Türkler" şeklinde kesme işareti olmadan yazılması doğrudur.

Türkleri Nasıl Yazılır?

Türk özel ad olduğu için, +ler çoğul eki olduğu için "Türkleri" şeklinde kesme işareti olmadan yazılması doğrudur.

Türklerden Nasıl Yazılır?

Türk özel ad olduğu için, +ler çoğul eki olduğu için den çekim eki alsa bile "Türklerden" yazımı doğrudur.

Türkiye'de nasıl yazılır?

Türkiye özel ad olduğu için çekim eklerinin kesme işaretiyle ayrılması gerekir. Yani "Türkiye'de" yazımı doğrudur.

Türkiye'den nasıl yazılır?

Türkiye özel ad olduğu için çekim eklerinin kesme işaretiyle ayrılması gerekir. Yani "Türkiye'den" yazımı doğrudur.

 • Türkiye'deki Nasıl Yazılır?

Türkiye özel ad olduğu için çekim eklerinin kesme işaretiyle ayrılması gerekir. Yani "Türkiye'deki" yazımı doğrudur.

Bu ifadedeki -de bulunma durum ekidir. Onun devamındaki -ki de ilgi ekidir. Durum/hal ekleri de ilgi ekleri de çekim eki sayırlar çünkü kelimeye yeni bir anlam katmazlar, varlıklarıyla yeni bir kelime türetmezler. Sadece bulunma, yönelme, aidiyet, ilgi gibi bütünlük sağlayıcı ilişki kurmaya yararlar.

 • Türkiye'm Nasıl Yazılır?

Türkiye özel ad olduğu için çekim eklerinin kesme işaretiyle ayrılması gerekir. Yani "Türkiye'm" yazımı doğrudur.

 • Türkiye'mi Nasıl Yazılır?

Türkiye özel ad olduğu için "Türkiye'mi" yazımı doğrudur.

 • Türkiye'ye Nasıl Yazılır?

Türkiye özel ad olduğu için "Türkiye'ye" yazımı doğrudur.

 • Türkiyemiz Nasıl Yazılır?

"Türkiyemiz" yazımı doğrudur. 

UYARI: Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz: Boğaz Köprümüzün güzelliği, Amik Ovamızın bitki örtüsü, Kuşadamızdaki liman vb.

 • Türkiyeli Nasıl Yazılır?

+li yapım eki olduğu için "Türkiyeli" yazımı doğrudur.

 • Türklük Nasıl Yazılır?

Türk özel ad olduğu için +lük de yapım eki olduğu için "Türklük" yazımı doğrudur.

UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin, Müslümanlıkta, Hollandalıdan, Hristiyanlıktan, Atatürkçülüğün vb.

 • Türklükten Nasıl Yazılır?

Türk özel ad olduğu için +lük de yapım eki olduğu için "Türklükten" yazımı doğrudur.

 • Türkçü Nasıl Yazılır?

Türk özel ad olduğu için +çü de yapım eki olduğu için "Türkçü" yazımı doğrudur.

 • Türkçülük Nasıl Yazılır?

Türk özel ad olduğu için +çülük de yapım eki olduğu için "Türkçülük" yazımı doğrudur.

 • Türkler Nasıl Yazılır?

Türk özel ad olduğu için +ler çoğul eki olduğu için "Türkler" yazımı doğrudur.

 • Türklük Nasıl Yazılır?

Türk özel ad olduğu için +lük yapım eki olduğu için "Türklük" yazımı doğrudur.

 • Türklüğü Nasıl Yazılır?

Türk özel ad olduğu için +lük yapım eki olduğu için "Türklüğü" yazımı doğrudur.

>> Bunun dışındaki yazımlar yanlıştır. Sözlükte yeni aramalar yapabilirsiniz.

Bulunma Durumu Eki -da / -de / -ta / -te’nin Yazılışı

Bulunma durumu eki getirildiği kelimeye bitişik yazılır: devede (deve-de) kulak, yolda (yol-da) kalmak, ayakta (ayak-ta) durmak, işte (iş-te) çalışmak vb.

Yurtta sulh, cihanda sulh. (Atatürk)

İliştiriler: 

Türkiye'den nasıl yazılır, Türkiye'deki Nasıl Yazılır, Türkiye'm Nasıl Yazılır, Türkiye'ye Nasıl Yazılır, Türkiyeli Nasıl Yazılır, Türklük Nasıl Yazılır, Türklükten Nasıl Yazılır, Türkçü Nasıl Yazılır, Türkçülük Nasıl Yazılır, Türkçülüğü Nasıl Yazılır, Türklük Nasıl Yazılır, Türklüğü Nasıl Yazılır, Türkçülüğü Nasıl Yazılır?

Yorumlar (0)