Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türkçe-Fransızca En Çok Kullanılan 1500 Kelime

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türkçe-Fransızca Günlük Hayatta En Çok Kullanılan 1500 Kelime

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde kullanabileceğiniz yaklaşık 1500 Türkçe-Fransızca Kelime, bunlar günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerdir. Frankofon ülkelerinde değerlendirilebilir. Kelime ezberleme yarışması yapılarak her gün veya her hafta kelimelerin belli bir kısmı öğrencilere hedef olarak verilebilir.

TÜRKÇE FRANÇAIS TÜRKÇE FRANÇAIS
bir une büyük    grand
ve et yok aucun/ il n'ya pas
olmak être başlamak  commencer,démarrer
bu      est-ce yol    route / le chemin
için      pour kalmak rester
ben             je neden   pourquoi
de-mek,söyle-mek      dire siz  vous
çok      beaucoup konu  sujet,thème
yap-mak  faire yapmak  faire
ne      quoi iyi  bon
gibi      comme kadın  femme
daha      plus ev maison
almak      prendre ise  si
var      il y a diye  pour que
kendi     propre bulunmak  être (present)
gel-mek      venir söylemek  dire
ile      avec göz    œil
vermek  donner gerekmek  nécessaire,devoir
ama  mais dünya      monde
sonra  après baş     tête
kadar  jusqu'à durum  cas,affaire,état,situation
yer       place yan  côté
en        le,la plus geçmek  passer
insan  homme / humain sen  tu
değil  ne est pas onlar  ils = elles
her  chaque yeni  nouveau/nouvelle
istemek  demande önce  avant
yıl = sene année başka  autre
çıkmak  sortir hal  état/condition
görmek  voir orta  moyen/ne (feminin)
gün  jour su  eau
biz  nous girmek  entrer
gitmek  aller ülke pays
iş (Meslek) Metier yemek (fiil) manger (verb)
şey  chose,truc yemek  le repas
ara  interméde,Milieu hiç  jamais
ki  que / qui bile  même si
bilmek  savoir nasıl  comment
el        main bütün  tous/toute
zaman  temps karşı  contre
ya  si bulmak  trouver
çocuk  enfant böyle  comme ça
iki  deux yaşamak  vivre , habiter
bakmak  regarder düşünmek  penser , réfléchir
çalışmak travail aynı  le même
içinde dans iç  interieur
TÜRKÇE FRANÇAIS TÜRKÇE FRANÇAIS
yine  encore herbiri  chaque,chacun
sağlamak  fournir işte  voila
sonuç  le résultat beklemek  attendre
kullanılmak  est utilisé uzun  longue/long/m
diş  dent hiçbiri     aucun
ad  nom bugün  aujourd'hui
yanı  côté dönem  le terme,semestre
süre  temps,durée arkadaş  ami
dönmek  retourner ürün  produit
oturmak  asseoir aile  famille
anlatmak expliquer üç trois
bırakmak  abandonner,laisser okumak  lire
hemen  tout de suite erkek  garçon
saat  heure herkes       tout le monde
yaş  âge güç      force
sorun  problème belki     peut être
devlet  état gerçek    vrai
sahip  propriétaire tam      complet
yazmak  écrire ilgili     a propos de
yüzde  pour cent ilişki     relation
ay  mois çevre      écologiq,environnement
atmak  jeter eski     l ancienne
tutmak  garder,tenir aramak     rechercher
bunu  ceci yaşam=hayat la vie
olay  événement halk         la peuple
düşmek  tomber yakın     proche
duymak  entendre sokak     rue
söz  promesse bey         monsieur
güzel  joli tarih  histoire
sevmek  aimer özellik     particularite
biraz  un peu bölüm     section,departement
zor  difficile özel     spécial
sulamak irriguer,arroser akıl     intelligence
koymak  mettre kimse     personne
tek  le seul pek     tellement
sistem  système eğer     si
birlikte  ensemble gerekli    nécessaire
verilmek  est donné özellikle     en particulier
kim  qui anlam=mana     la signification
alınmak sioffenser de yüksek     haute
genç  jeune banka     banque
kapı  porte kez     fois
kitap livre ayak     pied
üzerine sur taşımak     porter
burada  ici geri     arrière
gece  nuit toplum         société,communauté
TÜRKÇE FRANÇAIS TÜRKÇE FRANÇAIS
alan  zone işlem     procédure,operation
araç     outil kısa     court
tanımak      reconnaître kolay     facile
yapı structure hangi     quel,quelle
doktor      médecin oran     proportion
gelir      revenu aslında     en fait,en effet
görev      mission kabul etmek     accepter
amaç      le but orada    
bölge     region dikkat     attention
film      le film uzak     loin
üzere      en train de bilgisayar     ordinateur
müşteri      client/e gelecek     futur
zaten      déjà görünmek     apparaitre
telefon      telephone örnek         exemple
eğitim      éducation oğlu fils
deniz      la mer dinlemek     écouter
ikinci      deuxeme uygun     convenable
kalkmak      se lever lira     lire
hatta      même üretim     production
etki      effet dakika     minute
gelişmek      prospérer,se devolopper unutmak     oublier
geçen      dernier yürümek     marcher
vücut     corps böylece     de cette maniere,ainci
düşünce     pensée kötü     mal,mauvais
milyon     million araba         voiture
oynamak     jouer ağız bouche
değişmek        changer duygu     sentiment
temel  le base uygulamak     appliquer
yaratmak     créer hala    encore
ulaşmak     atteindre,parvenir örümcek    araignée
sanmak     croire birçok    plu sieur
geçirmek     passer izlemek        regarder
kültür     culture derece  degré
kurmak     constituer olabilir  = mümkün   possible
fakat     mais şöyle        comme
buna     ce duvar  mur
resim     image ön      avant
ışık    lumière sanat          art
içmek     boire anne  mère
hanım     dame hastalık    maladie
hizmet     service öğrenci     étudiant,eleve
ihtiyaç         besoin televizyon     télévision
nokta point yöntem     méthode
yön     direction masa     table
yönetici=müdür directeur ölmek     mourir
evet         oui takım     équipe
TÜRKÇE FRANÇAIS TÜRKÇE FRANÇAIS
yeniden     encore hayvan          animal
üst     haut,dessus savaş guerre
sunmak     offre mal     marchandise
bilinmek     à être connu saç     cheveux
hafta     semaine kaybetmek      perdre
trafik         trafic kalan      le reste
hesap compte değiştirmek      changement,changer
otomobil     voiture dört      quatre
yabancı     étranger gerçekten      effectivement
davranış     comportement sayfa      page
mutfak     cuisine teknoloji          technologie
kent     ville kurum etablissement,suie
bazen     parfois beş     cinq
belli     certain,evident/e sektör     secteur
ayrı    séparé geniş     large
fiyat     prix kağıt     papier
hakkında     a propos de koku     odeur
kaldırmak     soulever sağ    envie,bon
kol     bras sıcak     chaud
yalnız     seul/e yüzyıl     siècle
hazırlamak     préparer cadde        rue
cam     verre Pazar dimanche
sonunda     enfin pazar  marché
yavaş     lent/e sürdürmek     continuer
gerekli     le essentiel kullanım       utilisation
önem         importance sınıf classe
koca mari aşk  amour
koca     époux doğmak    (güneş)   de decauler 
yanlış     faux ağır lourd
varlık     existence tekrar        encore
ilgi     intérêt güneş    soleil
sana     a toi sigara     cigarette
satış     ventes ağaç    arbre
içeri      dans / interieur/e kelime     mot
doğal     naturel bina       bâtiment
sahip olmak      avoir eş     épouse
ekonomik      économique kaçmak        fuir
açı          angle parti  partie
hayır no yatak  lit
korumak           protéger yazar    auteur,ecrivain
kat étage kulak     oreille
katı solide öğretmen     professeur
ekonomi      économie sebep     raison
genel      général sol  gauche
belirtmek      spécifier,expliciter peki    d accord
fotoğraf      photo yağ    huile
TÜRKÇE FRANÇAIS TÜRKÇE FRANÇAIS
ses voix üstelik      bien plus
büyümek      grandir yaşanmak      de vivre
dolaşmak     se promener beyaz      blanc
oldukça      tellement istek      demande,desir
batı  Ouest öte      ulterieur,e
fark etmek      a percevoir denemek      essayer
herhangi bir      aucun/e kardeş (erkek) frère
sinema      cinema çekilmek      se retirer de
değişik      différent nerede     
hedef      but/objectif çalmak (müzik) jouer de
uyumak      dormir izin      permission
dost     ami korku      peur
yanmak     brûler meslek      profession
anlayış    comprehension polis      police
asıl     réel,original/e yalnız = sadece seulement
basmak  imprimer açıklamak      expliquer
kenar     bord fikir      idée
kontrol     controle hızlı      rapide
çevirmek  tourner pencere      fenêtre
din     religion uğramak      visiter
güçlü     puissant,fort/e taş          pierre
henüz     a pcine ateş      feu
plan     plan fark      la différence
beyin     cerveau yetmek suffire
elektrik     électricité çoğu      la plupart de
karı     femme kimi     certains
üstünde     sur koşul      condition
et     viande mahalle      quartier
sağlamak     fournir mutlaka      absolument
söylenmek     marmonner tane      piece
çizgi     ligne üretmek      produire
uç         extrémité üstüne      sur
üye    membre dayanmak  résister
cilt cutanée ince fin/e
ruh     ame,esprit kaç          combien
sevgili     chère,cher/cherie ortak commun
yaklaşmak     approcher tip      type
süreç     processus görüntü      image
bakış     vue beri      depuis
bilim     science ders    leçon
ileri     avant başkan      président
ifade     expression karşılık      disposition,reciproque
beden     corps kurtulmak      se débarasser
hatırlamak              rappeler numara     numero
kaza  accident defa      fois
güzelce parfaitement edilmek           être
TÜRKÇE FRANÇAIS TÜRKÇE FRANÇAIS
kredi         crédit aşama     étape
yasa législation,loi eklemek    ajouter
başarılı     succès,reussi /e orman     forêt
birer     un a un ayırmak    separer
imkan     possibilite düzen    ordre
ceza     pénalité,punition faiz interet
her şey     tout /e genellikle    généralement/en general
incelemek      examiner her zaman     chaque jour
top     balle hikaye    histoire
uzman     expert hücre    cellule
doldurmak         remplir orası ce lieu - la
kanal canal,chanel roman roman
mekan     place vergi    taxe
uymak         conformer à,s'adapter yakmak    bruler
yıllık     annuel /le ağabey     frère aine
dolayısıyla     c'esta dire que basın       presse
yazılmak     s'inserire ,s'ecrire destek   
ait    olmak appartenant à / apportenir destek  soutien
parmak     doigt giymek    porter
saymak     compter hata    erreur/foute
atılmak     embarquer/s'elancer sınır frontière
belirlemek     déterminer birlik  convivialité /union
normal     normal birlik (asker) unite
ilke = kural  principe eser    oeuvre
kırmızı     rouge karşılamak    rencontrer
rol     rôle yan     côté
şarkı     chanson yeterli     suffit/suffisant/e
eleman     élément birey    individuel/individu
hazır     prêt karanlık    sombre
benzemek     ressembler otobüs    bus
bir şey         une chose sanayi     industrie
hoca  professeur bebek    bébé
soy  famille/generation vatandaş    citoyen
boy  taille bakan     ministre
günlük  quotidien kere     fois
politika     politique millet     nation
suç     crime reklam    publicité
niye     pourquoi yükselmek    augmenter/monter
sahne     scène boyut    dimension
sokmak    (böcek) piquer dergi    magazine
adet piece / unite enflasyon    inflation
koltuk     siège/fauteuil sosyal     social
kurtarmak    sauver birisi     quel qun
sanatçı         artiste ağırlık     poids
tercih etmek    choisir milyar     milliard
uzanmak    se voutrer sağlıklı     sain
TÜRKÇE FRANÇAIS TÜRKÇE FRANÇAIS
sıkıntı    détresse,problème demokrasi     démocratie
Tanrı     Dieu tuz     sel
tavır     attitude,position cami     mosquée
toplumsal     social çağ         apoque
yayın     publication düşük      faible
dikkat etmek          faire attention etraf      environs
son derece     extrêmement hızla      rapidement
toplanmak     se réunir/s'assembler olanak           possibilité
yatırım         investissement organ       organe
hafif  légère öldürmek      tuer
kolay          facile öteki      autre
karışmak     se melanger sene      année
tehlike    danger bozulmak      se décomposer
vakit         temps ilgilenmek           s'interesser
daire appartement meyve  fruit
fırsat     occasion takılmak     taquiner ,s'attacher
işlemek     fonetionner tatlı      doure
karıştırmak     mélanger baklava petit pâté
katkı     la contribution bacak      jambe
öykü     histoire değişim         variation
tamamen     complètement kanun  loi
uçak     avion rüzgar     vent
yanıt     réponse cumhuriyet      république
doğa     nature geliştirmek      développer
evlenmek         se marier (avec) tarz     style
burun  nez yedi      sept
elbette     bien sûr azalmak      diminuer
işçi         emplove/e bağlamak      lier
işletme  exploitation cep telefonu      portable
kısaca     brièvement iletişim      communication
mağaza     magazin müdür      directeur
yüzünden     paf suite de otel      hôtel
artış     augmententation yayımlanmak         être publié
çıkarılmak     etre elimine zevk      plaisir
kamu     public/communaute binmek     monter
memur        agent güvenlik      sécurité
sigorta          assurance hukuk     en droit
yaz      été namaz kılmak      prier
yürek  cœur modern      moderne
belge     document okur         lecteur
çaba = gayret effort silah  arme
her gün     chaque jour talep          demande
ifade etmek     s'exprimer diz                                  genou
risk     risque yıldız  étoile
söz etmek     parle de yoğun      intensif
sözcük     mot asker          soldat
TÜRKÇE FRANÇAIS TÜRKÇE FRANÇAIS
sırt  dos düzenlemek          organiser
dolayı      parce que,a cause de satın almak      acheter
kahve      café sunulmak     etre présenter
kas      muscle temiz      propre
meclis      assemblee vitamin      vitamine
önceki      précédent ek     supplémentaire
uğraşmak      s'accuper de geç     tard
adres      adresse hareket etmek     déplacer
belirtilmek      pour être piecise yumurta     œuf
paşa      pacha aşırı     excessif
sıcaklık      température eylem     action
tamam      d'accord istenmek         etre demande
güven      la confiance kesim   section
marka      la marque kriz    crise
yaprak      feuille birim     unité
yarar      avantage kapanmak         fermer
yayılmak      s'etendre sefer  expédition,voyage
akmak      couler,affluer tatil       vacances
çizmek      dessiner usta  maître
düşünülmek      pour être considéré comme yetkili     autorisé,competent
gönül      cœur çağırmak     appeler
hayal      rêver gemi     bateau
ilerlemek      avancer gerçekleştirmek    effectuer,realiser
şarap      du vin gerektirmek     exiger
yukarıda       la haut gündem     ordre du jour
altın      or kıyı     bord
umut     espoir siyaset     politique
dip     fond tamamlamak     completer
iktidar     puissance yolculuk     voyage
rapor     rapport yasal légal/e
savunmak     défendre diyerek     en disant
sermaye     capital futbol     football
şaşırmak    etonne kaybolmak     disparaître
yağmur     pluie rüya     rêve
duyulmak     être entendu uyku     sommeil
efendi     seigneur yiyecek     nourriture,aliment
efendim     pardon başarmak     accomplir
engellemek     empêcher ilişkin     afferenta
esas     base satılmak    etre vendu
kemik     os tat     goût
keyif     plaisir doğru     vire
oyuncu     joueur güzellik     beauté
boşluk    espace heyecan     enthousiasme
çarpmak     se heurter kayıp     perdu/e
dert    problème tablo  table,tableau
mesaj     message eylül     septembre
TÜRKÇE FRANÇAIS TÜRKÇE FRANÇAIS
dava  proces profesör          professeur
dava  comportement yük charge
diş  dent azaltmak      réduire / diminuer (fiyat)
dökmek     verser bozmak     deteriorer
gelenek     tradition yaramak      servir
kişilik    personnalité kalabalık      encombré/nombreuh/euse
konulmak         mettre,etre mis kapalı      fermé
koruma  éviter kırılmak      se briser
koruma  protection sayın      honorable
motor     moteur seçilmek      etre choisi
mutluluk     bonheur ayna      miroir
tasarım     creation cep      poche
uyanmak     se réveiller ekran      écran
bakım     entretien kedi      chat
elektronik     électronique kesinlikle      definitivement
petrol     pétrole korunmak      etre protege
sarmak     enrouler kumaş      tissu
siyasi         politique merdiven       escaliers
tepe colline yumuşak doux/douce
çıkış     sortie katmak      ajouter
gösterilmek     etre montre mümkün olmak        (mümkün)possible/se pouvoir
hani     etalors nereden     
harcamak     dépenser peynir      fromage
öncelikle     premièrement sorumlu     responsable
bir yandan     par ailleurs şeker    sucre
ısı        chaleur başkası     autre
kahraman  héros,keroine dalmak plonger(deniz)
kaynaklanmak        proceder de kurşun kalem crayon
köprü     pont emir ordre
lise     lycée herhalde           probablement
merak etmek     se soucier de kalem stylo
rakam     chiffre kapak      couvercie
saklamak     cacher konum      position
şube     branche mavi      bleu
tüketmek     consommer takmak      porter
ayakkabı     chaussure yüzey          surface
dökülmek     se repandre aralık décembre
gram      gramme aralık intervalle
kara terre bakılmak      recevoir des sans
kara noir/e banyo      salle de bain
kart carte çabuk      vite
kayıt olmak faire inscription dal bronche
engel barrière,obstacle uçlu kalem criterium
kontrol etmek      contrôler dizi      série
önlem      précaution domates      tomate
pişirmek      cuisinier tüketim      consommation
TÜRKÇE FRANÇAIS TÜRKÇE FRANÇAIS
lütfen      se il vous plaît sıkılmak    s'ennuyer
merak      curiosité yakalanmak     se faire pincer (hastalık)
nesne      objet bütçe     budget
not  notes giysi     vêtements
not notes siyasal     politique
şans      chance şair     poète
vurgulamak      souligner taşınmak     demenager
yıkamak      laver yetişmek     atteindre,arriver
buyurmak      ordonner düş    rêve
deneyim      expérience erken     tôt
faks      fax hazret     Excellence
görünüm      perspective kopmak     se detacher de
itibaren      à partir de performans     performance
karakter      caractère personel     personnel
kuş      oiseau sevinç     joie
mayıs      mai unsur    élément
nereye      üzülmek         frette,etre desole
saray      palais yurt internat
sonraki      prochaine/posterieur,e denemek     essayer
yukarı      en haut,haut,haut e edebiyat     littérature
girişim      entreprise geçerli     valide
hadi      allez,allons!,va! kap    cup,pot
karşın      malgré kış     hiver
nefes        souffle kilometre     kilomètre
oy vote takip etmek     suivre
paket     paquet uzaklaşmak     éloigner
sebze     légume yasak    interdit
tabak    assiette yaygın     ?? commune
bayram     fête yerleşmek     s'installer
denetim         inspection adalet    justice
garip = tuhaf bizarte dalga vague
misafir invite işlev     fonction
işaret        signe yavru     jeune animal,jeune enfant
kuşak génération doğal gaz     gaz naturel
yakalamak etre attrape form forme
sakın alerte! milletvekili     depute e
tanışmak     faire connaissance avec ... patlamak        éclater
yalan     mensonge saha domaine
bin mille ulusal     national
çöp     ordures bugünkü         courant,precent e
değerli     précieux doğu Est
edinmek     arquerir elbise     robe
engel     barrière gıda     nourriture
etkilenmek    être influence ilave etmek     ajouter
indirmek     abaisser konut     logement
kutu     boîte niyet         intention
TÜRKÇE FRANÇAIS TÜRKÇE FRANÇAIS
sağlam resistant/e perde rideau
sınav exam dönüş     retour
şikayet     plainte/reclamation eğlence         divertissement
taze     frais koleksiyon     collection
temizlik     propreté/nettoyage kurul     conseil
turizm     tourisme tespit     détermination,fixation
yenmek     vainere bahsetmek     mentionner
ertesi     suivant/e çift  double
galiba     probablement dev géant
insanlık     humanité fatura facture
klasik    classique geliştirilmek      etre devoloppe
ömür      vie özen      soins
öz     extrait bilim adamı      scientifique
un      farine bir  une
yaratıcı      créateur/trice iki     deux
réseau çare      remede
réseau egzersiz      exercice
aktarmak      transferer etkili     efficace
anayasa      constitution kanser      cancer
bağlantı      connexion kaygı      anxiété
beslenmek      se nourrir sevinmek         se réjouir de
dahil        compris/e soluk pâle
dar Étroit/e eleştiri      critique
dede     grand-père günah      péché
eğilim      tendance karın      estomac
mide      estomac maaş      salaire
sık sık      souvent maliyet      prix de revient
uçmak     voler mühendis      ingénieur
uyarmak      stimuler nitekim ainsi
yirmi      vingt oğlan       garçon
benzeri      etc. ordu      armée
çökmek      effondrement,sienfoncer serbest      libre
görevli      employé/e tekne       cuve
psikolojik      psychologique ucuz bon marche
rakip      rival/e unutulmak      s'oublier
şişe      bouteille farklılık     diversité
tıpkı     tout comme gereksinim      besoin
üstün      supérieur husus      matière,suje
başlanmak      etre commence ideal      idéal
farkında olmak avoir conscience kişisel      personnel
gül     rose mükemmel      excellent
iz    trace tutum      attitude
başvuru      recours uyan      correspondant
civar      environs yerleştirilmek     se situer
çikolata      chocolat anahtar      cle
doku     tissu arazi     terrain
TÜRKÇE FRANÇAIS TÜRKÇE FRANÇAIS
beslenme     nutrition gövde     corps,trone
büyüklük     giandeur iken     tandis que
deney         expérience intihar     suicide
dosya  dossier liste     liste
kitle masse maddi     materiel/le
mesafe     distance okuyucu     lecteur/trice
olasılık     possibilité pahalı     cher
ödül         récompense pantolon     pantalon
renkli coloré sürülmek      etre mine
sultan     sultan ters inverser
şoför     conducteur,chauffeur yardım etmek aider
yansımak     réverbérer,se refleter zorlamak     forcer
yetki     autorité dağıtmak     distribuer
yoluyla     via / par la voie de eşit     égal
bağ lien kar neige
beklenti     attente olgu     cas
cinayet     assasinat ortalık    alentour
gölge     ombre seviye     niveau
kampanya     campagne tanınmak         d'être reconnu
karışım     mélange,mixture tezgah banc
milli        national/e topluluk    communauté
ocak âtre,fourneau tören     cérémonie
okunmak     etre lire yangın  incendie
tamamlanmak     être complete yapım   fabrication
yansıtmak     etre refléte yıkılmak    etre demoli
etken     actif zam     augmentation
zayıf  mince algılamak        apercevoir
zorluk      difficulté bez chiffon/toile
ağrı      douleur bez chiffon
çalışan      personnel deprem      tremblement de terre
kapasite      capacité doğum      naissance
kapılmak           être saisi de fuar     foire
kaymak crème geçilmek      etre passe
kaymak(fiil) glisser güvenmek      faire confiance
pirinç riz kaldırılmak      etre leve
rejim régime kaşık      cuillère
perhiz diète köylü      paysan
test     test mali     financier
yarış     concours memleket      pays
bedel     prix,equi valent,e müthiş      parfait/e
bıçak     couteau patron      patron/ne
defter     cahier sıkı           serre/e
devrim     révolution suret    copie
diz        genou suret copie
hakim juge yönlendirmek       orienter
kültürel     culturel zayıf  faible
TÜRKÇE FRANÇAIS TÜRKÇE FRANÇAIS
huzur paix rastlamak    rencontrer
incelenmek    etre examine sekiz    huit
ip   corde seslenmek    appeler
saniye    seconde sıkmak    presser
torba    sac silmek    effacer
ulaşım    transports soğan    oignon
zorunlu    obligatoire tartışılmak    à discuter
açıklanmak    etre explique yer yüzü     terre
bastırmak    imprimer zemin fond
dinlenmek    reposer zemin terrain (alan)
hatırlatmak    rappeler
kader    destin delikanlı garçon
lezzet    saveur delikanlı garçon
kilise     église gönderilmek     etre envoiye
oradan     de là işlenmek     etre traite
takdir     appréciation kaliteli     qualité
taşıt     véhicule kaplamak     couvrir
tavuk     poulet kocaman         grand
titremek     trembler komisyon commission
üstlenmek                entreprendre politik     politique
yaka col pozisyon     position
seri     série
yıkanmak    se baigner sessiz     calme
alt yapı     infrastructure tek başına     seul
bar bar zeytinyağı         huile d'olive
bulundurmak     porter,considerer aylık      mensuel/le
deneyimli     expérimenté/e batmak     s'enfoncer
düzeltmek    arranger çözülmek     se dérouler,d'egcler
fırlamak     jaillir dağılmak     être dispersé
gerçi     bien que dini     religieuse
korkunç     terrible eksiklik     manque
kuzey     Nord geçirilmek     etre transmis
lüks     luxe harf    lettre
operasyon     opération hazırlık     préparation
sabit     fixé hiçbiri     aucun
sık     fréquent sofra     table
sinirli     enerve,e tehlikeli     dangereux
sporcu     athlète,sportsman temsilci     représentant
şöyle bir     comme ça ufak     petit/e
bozuk     gate ummak     esperer
dönüştürmek     etre converti yalnızlık    solitude
düz       Droit,(yüzey için)plat  yatırmak  dépôser (para)
emin etre sur yatırmak dépôt
esnaf     artisan ada île
garson     serveur/euse depo     entrepôt
ihracat     exportation felsefe     philosophie
TÜRKÇE FRANÇAIS TÜRKÇE FRANÇAIS
zorlanmak     etre force avantaj    avantage
çoktan     déjà basınç    pression
devamlı     continu/e,permanent/e birikim    accumulation
dostluk     amitié etkin    actif/ive
his    sentiment futbolcu    footballeur
kavramak     comprendre itmek    pousser
kokmak     sentir kalıp    moule
mekanizma     mécanisme lamba    lampe
şunlar     ceux,cette padişah    sultan
aracılık     médiation profesyonel    professionnel
demokratik      démocratique tavan    plafond
ekim octobre temizlenmek    etre nettoye
fonksiyon     fonction tren    train
hamur     pâte bay    monsieur
kök racine belirti    symptôme,signe
kök  racine cesaret    courage
kök racine haydi    allez
mantık     logique kasaba    bourg
organizasyon     organisation kuşku    doute
seyirci     spertateur oluşum    formation
tasarruf     économie puan    note
zira         car restoran    restaurant
aksi      contraire saldırı    attaque
bilet     billet sekreter    secrétaire
cennet     paradis semt    quartier
damla    gouttes tahmin etmek    estimer
eklenmek    etre ajoute üslup    style
fırtına    tempête vakıf    fondation
halbuki    mais yakışmak     BEFIT aller
ithalat    importations yapma  faire
kamyon    camion teyze    tante
kolaylık    facilité tuhaf    bizarre
kurumak    secher türkü       chanson
mimarî    architecture yazma    écriture
rahatsız etmek           déranger yazma     écriture
sinir     nerf yazma écriture
tarım    agriculture yem      pature
tecrübe expérience albüm album
zararlı    nuisible albüm album
aktif    actif askerlik    service militaire
askeri    militaire belirmek    apparaître
gidilmek    pour y arriver bizzat    personnellement
gözlük    lunettes protectrices bölünmek    divisé
kral    roi erişmek atteindre dissiper
kutsal    saint evlat    enfant
mezar    tombe gidermek    résoudre
TÜRKÇE FRANÇAIS TÜRKÇE FRANÇAIS
örtmek    couverture kabul    admission
sıralamak    pour faire un tri karşılanmak    rencontrer
strateji    stratégie kira    louer
talimat    instructions kod   code
tersine    inversement kolaylaştırmak    facilité
tüy    plume kuram    théorie
yapıt    travail nihayet    enfin
yazılı    écrit olamaz    ne peut
alıcı récepteur sohbet    bavarder
alim    érudit tel fil
bankacılık    bancaire tel fil
bel taille tespit etmek    pour identifier
gebelik    grossesse uzamak    scat
harika    grand yastık    oreiller
kıyafet     tenue zihin    esprit
kum     sable açıkça    clair
minibüs     minibus basamak    étape
onur     honneur dayak    battement
obur     glouton ışın    rayon
öylesine        alors ??? liman    port
parlak clair rahatsızlık    inconfort
plastik    plastique teslim etmek    capitulation
rastlanmak     être trouvé ??? transfer    transfert
tedbir     mesurer uydurmak    garder ???
vicdan     conscience verme    donner
yaşantı     vie de yolsuzluk    faute professionnelle
yuvarlak     ronde ayıp    honte
ancak  mais bir zaman    une fois
öyle  si bireysel       individuel
gösterge     indicateur boğaz gorge
hüzün     tristesse boğaz gorge
ısınmak     chaud buz    glace
katlanmak     endurer çoğalmak    multiplier
katlanmak endurer deyiş    expression
kaynamak     bouillir dövmek     battre
kırık     cassé düğme bouton
düzenleme             réglementation doğrulamak vérifier

TDH-KOLAY ERİŞİMİ

Türkçe

Göktürkçe

Edebiyat

Türkçe Adlar

Tarih

Kökenbilgisi

Lehçeler

Yazım Kılavuzu

Türk Dünyası

PDF-DOC

Sınav-Deneme

Sözlüklerimiz

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ

Dil Bilgisi

Sıfatlar

Belirteçler

Anlam Bilgisi

Kompozisyon

İlgeçler

Cümlede Anlam

Nasıl yazılır?

Bağlaçlar

Paragrafta Anlam

Noktalama İş.

Ünlemler

Sözcükte Anlam

Sözcük Bilgisi

Eylemler

Ses Bilgisi

Yapım Ekleri

Eylemsiler

Yapı Bilgisi

Adıllar

Dil -Anlatım

Yazım Bilgisi

Adlar

Edebiyat

Anlatım Bozuklukları

Ana Bet

Atasözleri

TDH-Instagram

TDH-Tvitır

TDH-Feysbuk

Yorumlar (0)
26°
açık