Atatürk'ün Türklük tanımı, Atürk'ün Türklere söylediği sözler, Atatürk sözleri, Atatürk'ün Türklük sözleri

Atatürk'ün Türklük tanımı, Atatürk'ün Türklük sözleri, Atürk'ün Türklere söylediği sözler, Atatürk sözleri

Atatürk'ün Türklük tanımı şöyledir: "Millet, dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği siyasî ve içtimai heyettir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denir."


Atatürk'ün Türklük tanımı,  Atürk'ün Türklere söylediği sözler, Atatürk sözleri, Atatürk'ün Türklük sözleri

İşte Başbuğ’un günümüze de ışık tutan Türkçü sözleri:

Atatürk‘ün Türklük ile ilgili sözleri, Atatürk'ün turancılıkla ilgili sözleri,  Atatürk Türklük tanımı,  atatürkün türklere söylediği sözler,  atatürk sözleri,  atatürk'ün türk dili ile ilgili sözleri,  atatürk türklük şuuru,  göktürkçe türklük sözleri,  atatürk'ün sözleri ve anlamları,

» “Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle öleceğim.Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk’ün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek.”

» “Vatana yüksek seciyeli ve metin ruhlu gençler yetişmesini temenni eylediğim İstanbul Türk İzci Ocağı’nın, Başbuğ’luk teklifini büyük bir hissi iftiharla kabul ediyorum. Genç arkadaşlarıma teşekkür ve selamımın tebliğini rica ederim.”

» “Tanrı nasip eder, ömrüm vefa ederse; Musul, Kerkük ve Adaları geri alacağım. Selanik de dahil Batı Trakya’yı Türkiye hudutları içine katacağım!

» “Etimin ve kemiğimin babası Ali Rıza Efendi ise, fikrimin babası Ziya Gökalp’tir.”

» “İstanbul’da çıkan bir gazeteyi Kaşgar’da ki Türk de anlayacaktır.”

» “Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela, korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır. Kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.”

» “Türkiye Türklerindir.”

» “Ne mutlu TÜRK’üm diyene!”

» “Kanını taşıyandan başkasına inanma!”

» “Dünya yüzünde, Türk’ten daha büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur ve bütün insanlık tarihinde görülmemiştir.”

» “Bir gün, ressamlar Türk’ün simasını kaybederlerse, yıldırımı alsınlar, yapıversinler.”

» “Hayattaki yegane üstünlüğüm, Türk doğmaktır! Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki; sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki cevher-i asli’yi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin.”

» “Milli benliğini bulamayan milletler başka milletlerin avı olacaklardır.”

» “Türk’lerin yaşadıkları her yer misak-ı milli hudutları içindedir.”

» “Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.”

» “Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir.”

» “Türk budur: Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.”

» “Eğer bende bazı fevkaladelikler görüyor, buluyorsanız bunları sadece ve yalnız Türk olmama, Türklüğüme bağlayınız.”

» “Ülkeniz sizindir, Türklerindir. Bu ülke, tarihte Türk’tü bugün de Türk’tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır.”

» “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye’nin istikbaline, kendi benliğine, millî an’anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.”

» “Türkiye bir maymun değildir ve hiç bir milleti de taklit etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanlaşacak, ne de Batılılaşacaktır; o sadece özleşecektir.”

» “Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.”

» “Türk aydınlarının kendi kendisini bilmemesinden ve başka milletlerde şu veya bu sebeple üstünlük olduğunu sanarak, kendini onlardan aşağı görmesinden doğmaktadır. Bu yanlış görüşe son vermek için Türklüğümüzü bütün asaleti ve tarihi ile tanımak ve tanıtmak şarttır.”

» “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

» “Taş kırılır, Tunç erir, ama Türklük ebedidir”

» “Türk aleminin en büyük düşmanı komünizmdir. Her görüldüğü yerde ezilmelidir.”

» “Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden önce ve kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.”

» “Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur.”

» “Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.”

» “Yeni Türk yazısı, Türk’ün yaradılıştan gelen zeka ve kabiliyetini geliştirebileceğinden yeni yazımızı tarlalarında çalışan çiftçilerimize, sürüleri başında dağlarda dolasan çobanlarımıza kadar en az bir zamanda yaymaya çalışmak hepimizin vicdan ve milli haysiyet borcudur.”

» “Milletleri yükselten bu hususa bir amil daha ilave edelim; Milletlerin kalbinde intikam hissi olmalı. Bu alelade bir intikam değil, hayatına, istikbaline, refahına düşman olanların zararlarını dermeyi hedef tutan bir intikamdır.”

» “Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.”

» “Türk Milletinin karakteri yüksektir, Türk Milleti çalışkandır, Türk Milleti zekidir.”

» “Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur. Kurtuluş Savaşı’nda benim de milletime ettiğim birtakım hizmetler olmuştur zannederim. Fakat, bunlardan, hiçbirini kendime maletmedim. Yapılanın hepsi milletin eseridir dedim. Aranacak olursa doğrusu da budur. Mazide sayısız medeniyet kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için, yapmamız lazım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz. Bugüne ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz vardır. İlmi araştırmalar da bunlar arasındadır. Benim arkadaşlarıma tavsiyem şudur: Şahsınız için değil fakat mensup olduğumuz millet için elbirliği ile çalışalım.

Çalışmaların en büyüğü budur.”

» “Şu anda, büyük Türk Milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın, en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.”

» “Türk, Türk olduğu için asildir. çoğumuz, büyük babamızın babasını hatırlamayız. Bütün soy gururumuzu, Türk olmanın içinde buluruz.”

» “Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır”

» ” Mensup olduğum Türk milletinin şan ve şerefi varsa, benim de bir ferdi olmak sıfatıyla şanım ve şerefim vardır.”

» “Türk Milleti yüzyıllardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklâli yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman evlatlarından ibarettir. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.”

» “Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz.”

» “Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir.”

» “Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. “

» “Bana, insanlar üstünde bir doğuş yüklemeye kalkışmayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük, Türk olarak dünyaya gelmemdir.”

» “Bütün dünya bilmeli ki; karşımızda böyle bir düşman oldukça onu affetmek elimizden gelmez ve gelmeyecektir. Düşmana merhamet, aciz ve zaaftır; bu insaniyet göstermek değil, insanlık hassasının yok olduğunu ilan eylemektir.”

» “Ulusal varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı…’Türk’üm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi!’ diyelim.”

» “Evvela, millete tarihini, asil bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu göstermeliyiz.”

» “TÜRK çetin işler başarmak için yaratılmıştır!”

» “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”

» “Bir Türk, cihana bedeldir!”

Nihal Atsız'dan:


“Bize bugün mesleğinde usanmadan çalışacak, yarın hudutta göz kırpmadan ölebilecek genç lazımdır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türk olmak için önce kanı Türk olmak lazımdır. Ondan sonra dili Türk olmak lazımdır. Ondan sonra dileği Türk olmak lazımdır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Vaktiyle bir Hüseyin Nihâl ATSIZ varmış derlerse ne hoş;  Anılmakla hangi bir ruh olmaz ki sarhoş!” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Şeref meselesine önem vermemiş toplumların sonu kölelik ve hayvanlıktır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türkçülük ülküsü bizden amansız bir görev ahlakı istiyor.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

”Türkçü; eyyamcı ve dalkavuk olamaz. Sert yaşamaktan hoşlanır ve en büyük sertliği de nefsine karşı gösterir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türkçülerin ilk işi, görevlerini, arınmış gönül ve inanmış yürek ile yapmaktır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Biz Avrupalı falan değiliz, buz gibi Asyalıyız ve hepsinden üstün olarak da Türk’üz.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“İslamcılık adı altında Türk düşmanlığı yapan soysuzlardan nefret ediyorum.” Ömer Seyfettin

“Türk köklü tek fikir, tek ülkü yalnız Türkçülüktür.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Biz, ülkünün ardında yürürken kendimizi güçlü duyuyoruz. Ancak inanmış insanların büyük işler yapacağını biliyoruz.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Biz boş hayaller ardında değiliz. Mazide hakikat olan şeylerin yeniden hakikat olmasını özlüyoruz.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Yurdumuz Adalar Denizinden Altayların ötesine kadar büyük ve müebbed bir ülkedir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Başarılamayan bir ihtilâle rağmen düşmanın yüreğine korku ve dehşet salarak ırkı mahvolmaktan kurtaran Kür Şad…” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“1300 yıl önce dökülen Kür Şad’ın kanı ırkımızı yabancılar arasında erimekten kurtarmıştı.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bugün de onun hatırası Türklük ruhunu eriyip sönmekten kurtaracaktır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Sefil ihtirasların ve baykuş seslerinin söndüğü yarınki Türkelinde Kür Şad için ulu bir anıt düşünüyorum.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Duymuyor Tanrı beni, çaresizim kardeşim,  Tutmuyor sıka sıka, kırılsın çenem dişim,  Sen artık bir şehitsin, bense yaşayan leşim! Şanlı ve destana benzeyen geçmişimizi silinmez çizgilerle beynimize ve gönlümüze çizelim. Onu daima hatırlayalım. Çünkü kuvvetimizin kaynağıdır. HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Hakkımda türlü türlü sözler söyleyen insanlara ve hakiki fikrimi soranlara şunu söylemek isterim ki ben ne faşistim, ne demokratım.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Birleştirici, yürütücü, kalkındırıcı olan yalnız Türkçülüktür. Dışarıdan gelmemiş olan, millî ürün olan Türkçülük…” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Ben, yabancı kaynaklı hiçbir fikri benimsemeye tenezzül etmeyecek kadar millî şuur ve gurura malik bir Türk’üm.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Çünkü bizim davamız bugünün sandalye davası değildir. Bizim davamız asırlara bakan bir davadır. Bir ülküdür.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bir millet için en büyük tehlikelerden biri barış ve dostluk afyonu yutarak uyumaktır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türk milletinin davası yüksek milli şuur ve milli kazanç, yani kuvvetli milliyetçilik içinde başarılacak davadır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir.” Ziya GÖKALP

“Bu yurt baştan başa şehitler ve gaziler diyarıdır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“İnsan büyür beşikte  Mezarda yatmak için.  Ve………… Kahramanlar can verir  Yurdu yaşatmak için…” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

 

“Sık sık gördüğümüz, üç beş yaşındaki çocuklara tecavüz edenlerin yaşatılması insaniyet midir?” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“İslâmiyetten önceki Türkler evli kadına taarruz edeni ve büyük hırsızlık yapanları idam ederlerdi.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türkçülük, Türk milletinin ülküsüdür. Bir millet, ülküsünden korktuğu değil ona dört elle sarıldığı takdirde kazanır.” Nejdet SANÇAR

“Bilim, özgürlük, anayasa, demokrasi teraneleri arasında korkunç baltalamalar var. Uyanalım… Artık uyanalım…” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Hakkımızı, atalar mirasını istiyoruz. Alacağız da…” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Şunu asla unutmamalı ki, ahlaksızlar ve hainler sertlik karşısında sinerler.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bana göre Tîcânilik, Nurculuk, yobazlık, komünizm ve partizanlık gibi hastalıkların sebepleri, milli ülküden yoksunluktur.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Mabedsiz şehrin ilk yemişi Ticanîlik, onun olup kurtlanmışı da Nurculuk oldu.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Makamlar ve mevkiler ancak Türk milletine yararlı olabilmek içindir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Olma böyle sinsi çakal, yahut engerek! Bozkurt gibi, kartal gibi döğüşmek gerek!” Hüseyin Nihâl ATSIZ

“Anayasa, yarınımızı tehdît eden memurları tasfiyeye engelse ve bunu düzeltmenin kânûnî ve hukûkî yolları yoksa, o hâlde buyurun: Er kişi niyetine!” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türkçülük yolunda olanlar birer birer ve ısrarla bertaraf edilince tabiî olarak ortaya nurcular ve komünistler çıktı.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Sen vakit kaybetmeden bir baltaya sap olmaya çalış. Bir baltaya sap olmak demek, millete hizmet edecek bir yer, bir su başına geçmek demektir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bugün Türkiye’de Türklüğü çökertmek için yapılan çalışmaları görmemek için ard düşünceli olmak lâzımdır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bugün dünya yeni yeni kurumlar karşısındadır. Barış içinde harb diyebileceğimiz bir vaziyet vardır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

…”Milli kini ateşten damgalar gibi kalbimize yazdık.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Profesör olmak akıl fukarası, hatta hain olmaya mâni değildir.” Hüseyin Nihâl ATSIZ

“Günümüzde Türk aydınları iyice yozlaşarak ileri insan olmayı kozmopolit olmak mânâsında anlamaya başladılar.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Hürriyet, müeyyide olmadığı zaman çabuk yozlaşan, kötüye kullanılmaya çok elverişli bir şeydir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bütün Türkleri bir arada görmek istemeyenler, Türk olmayanlardır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Yüzlerce büyük milli kahraman dururken maymun suratlı, kan içici, riyakar Asya ve Avrupa serserilerinin resimlerini duvarlarına asacak kadar beyinsiz ve haysiyetsiz olanlara gerçeği öğretmek için boşuna vakit harcama. Onlarsa belalarını bulacaklar.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“İnsanlık, ülkü için ve yarın için yaşamak, bu uğurda fedâkârlık etmek ve ölmektir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“İşkembe kazanından diba çıkmaz. Yüz defa aldandığın halde hala iyiyle kötüyü seçemeyecek misin?” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Seni nelerin yükseltip, nelerin alçattığını düşün. Safsatalardan uzaklaş. Şunun, bunun ardından gitme.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türk Budun, Ökün!… Kendine gel. Aklını başına topla. Her söze herkese inanma. Beynini işlet. Geçmişini hatırla.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Fertler gibi milletler de, çaresiz kaldıkları zaman maziyi hatırlar.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bir kısmı züppe ve kozmopolittir. Bunlar yalnız zevk ve rahatlarını düşündükleri için askerlikten nefret ederler.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türk orduları başbuğunun kadastro genel müdürü gibi başbakana bağlı olması herhalde bütün subay ve assubayları da incitmektedir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Ey genç Türk Kızı, istedikten sonra her şeyi başaracağına inanıyorum.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bu, bir asker ailesinden gelmiş olmamın değil, milli tarih şuurumun, Türk tarihine bakışımın neticesidir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Yalnız hukukçuların yaptığı kanunla Genelkurmay Başkanı’nın, bir genel müdürmüş gibi başbakana bağlı olması, şahsen benim duygularımı incitiyor.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Kanunlar yapılırken hukukçularla birlikte sosyologların, siyaset uzmanlarının, ruh doktorlarının da düşüncesi alınmalıdır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Üniversiteyi işgal etmek, profesörleri dışarı atmak üniversite öğrencisinin değil, sokak külhanisinin işidir. Bu seviyeye düşmüş insana ‘lûtfen oradan çık’ denmez, dayak atılır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Kişiye kırk gün deli derlerse deli olur. Türk gençleri de 40 gün değil, yıllarca, milli değerlerin kötülendiği, başkalarının övüldüğünü duya duya, cezasız kalan çalıp çırpmaları, vurgunları göre göre kendi milletlerine düşman edildi.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Ne güzeldir anarak Tunga Er efsanesini Yürümek… Ruh olup, ordu olup Tanrıdağ’ın çevresini Bürümek… “ Hüseyin Nihâl ATSIZ

“Birlikte sevinmek, hele birlikte ağlamak insanları birbirine en sıkı bağlarla bağlayan şeydir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bugün Türkiye’de Türklüğü çökertmek için yapılan çalışmaları görmemek için ard düşünceli olmak lazımdır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Milletlerin asıl kuvvetinin ruh ve inanç gücü olduğunu artık herkes öğrendi. Bundan dolayıdır ki şimdi, çökertilmek istenen milletlerin manevi yönüne saldırılıyor.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Kunuri şehitlerinin hatırasına mevlit okutarak ağlayan Japonya’daki Tatarlar benim milletimden değildir de Anadolu’daki Devşirme artıkları mı bendendir?” Hüseyin Nihâl ATSIZ

“Komünist, vicdanını Yahudi Marks’a satmış olan vatansız serseri demektir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Milli kini ateşten damgalar gibi kalbimize yazdık.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Saflarımız seylerse de yine ileri!..  Düşenlerin kanlarından doğar bir şafak!” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Izdırabı kanına kat da göz kırpmadan iç! Varsın gülsün ardından, ne çıkar, bir iki piç…” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Akif, şair, vatanperver ve karakter adamı olmak bakımından mühimdir. Şairliğine kimse itiraz edemez.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Karakter adamı olmak bakımından ise Akif eşsizdir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“O, bulunduğu kabın şeklini alan bir mayi veya cıvık bir halita değil; şeklini sıcakta, soğukta, kasırgada muhafaza eden katı bir cisimdir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Çanakkale şehitleri için yazdığı şiir kafidir. Başka söz istemez… Akif insandı, dönmedi ve öyle öldü.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Saldırmayan millete saldırırlar.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bir millet için en büyük tehlikelerden biri barış ve dostluk afyonu yutarak uyumaktır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Devlet, nazari olarak, vatandaşların hayatını koruyup saadetlerini sağlamak için kurulmuş bir müsesse olduğundan, her Türk’ün sağlık, hastalık ve işsizliğe karşı sigortalanması şeklindeki toplumcu anlayışımızı huzuru sağlayacak en temelli faktör olarak sayıyoruz.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Karışınca gövdem yurdun topraklarına Ruhum uçar ırkımın bayraklarına” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Düşmanın ülkesi viran olacak,
Türkiye büyüyüp Turan olacak!”Ziya GÖKALP

“Türk tarihi, içimizdeki yabancıların ihaneti ile doludur.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türkçüler, dayanışmalı yaşamaya mecburdur. Dayanışma, az kuvvetle çok iş görmenin tek ve değişmez çaresidir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Seni nelerin yükseltip, nelerin alçattığını düşün. Safsatalardan uzaklaş. Şunun, bunun ardından gitme.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türkçüyüm. Türkçülük milliyetçiliktir. Irkçılık ve Turancılık da bunun şümûlüne dahildir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Sosyalizmin aleyhinde olmamızın önemli bir sebebi de, bizim memleketimizde sosyalizmin tamamiyle kozmopolit şahıslar yetiştirmesi ve sosyalizmin milliyet aleyhtarlığı olarak ortaya çıkarılmasıdır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Tanrı’nın gazabı bunların üstüne inmezse daha müthiş olan Türk’ün yıldırımı inecektir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türk köklü tek fikir, tek ülkü yalnız Türkçülüktür.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bizim Türkçü gençlerin hep MHP’li oluşu iyi bir şey değil. İleride hepsi hayal kırıklığına uğrar ve çok şey kaybeder.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“İslam Birliği ve kardeşliği kuruntudur. Dinin baş unsur, olduğu çağlarda bile gerçekleşmemişti.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Biz ise 30 yüzyıllık tarihin hâsılası olan ve birçok insanî erdemleri bulunan bir millet olarak bu aşağılıklarla ilişiğimizi kesmeliyiz.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Amerika bir mendeburdur. Köksüz bir haydut topluluğudur. Belâsını bulacaktır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bir Kürt devleti, Türkiye için hiçbir zaman bir tehlike olamaz.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Fakat bir Kürt devleti, hele kızıl bir Kürt devleti dışarı düşman kuvvetlerinin üssü haline gelirse, ki böyle olacağı muhakkaktır, Türkiye’nin zayıf bir ânında buhranlar doğurabilir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“İsmet İnönü küçük işleri büyük başarı şeklinde törenlerle kutlamak âdetini bu memlekete sokan adamdır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Artık bu göklerden düşen yağmur bu topraklarda feragat tohumlarını yeşertmiyor. Bunun sonucu korkunç olabilir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Yurtseverliğin ilk şartı ise mevki ihtirası değil, feragattir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

…. “Kısacası, Türkçüler Türk milletinin fedakarlarıdır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan,
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; Turan:” Ziya GÖKALP

“Tarihi düşmanlar, ancak dışişleri bakanlarının dostudur. Milletin asla…” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Yeşermesi ektiğimiz tohumun haktır, İşte o gün ruhlarımız şad olacaktır.” Hüseyin Nihâl ATSIZ

“Bu topluma yıllardır iyi, insanca, erdemli ve Türkçü olarak ne verildi? Hiç!… Ama rezalet, kepazelik adına ne varsa, ne kadar yalan akla gelirse bilim, sanat, ilerilik diye hepsi sunuldu. Kıyıcılığa hak denildi. ” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Makamlar, mevkiler ancak Türk milletine yararlı olabilmek içindir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Öğretmenlik çok mühim meslektir. Bir milleti şu veyâ bu yöne çevirenler öğretmenlerdir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bir aile, nasıl gurbette veya uzakta olmakla bir ferdini unutmazsa, bir millet de başka hakimiyetler altında yaşayan kardeşlerini öylece unutamaz.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Saflarımız seyrelse de yine ileri!..  Düşenlerin kanlarından doğar bir şafak!” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Hüseyin Nihâl ATSIZ der ki: Ne var canda? Yatarız taze çimende. Rus’un adı her geçende Gözlerime kan görünür.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bugünkü Türkiye, Türk tarihinin vârisi ve devam ettiricisidir. İlerdeki Türk Birliğini de yine Türkiye Cumhuriyeti kuracaktır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Demokrasinin müsamahakarlığı, evvelce kuvvetini teşkil ettiği halde bugün içindeki düşmanlarının beslenmesine yarıyor.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Tehlikeler nereden gelirse gelsin ve ne kadar büyük olursa olsun, tek çare ve tek ilacı Türk Ülküsüdür.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Vicdanını “Paris”e, “Moskova”ya satanlar, Küfür diye bakarlar senin dualarına.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Kendi milletinin düşmanlarına hayranlık beslemek, onların davasını gütmek, kendi kültür ve mazisini inkar etmek de hainliktir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Asırlar bize yaştır, Kemal ülküye baştır. Bize yol göster Kemal, Anayurda ulaştır!” Hüseyin Nihâl ATSIZ

“Bir topluluğu canlandıran, dinamik hale getiren, ona mucizeler yaptıran şey inançtır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“En baştaki meselemiz Türk milletinin milli bir ülkü ile güçlendirilmesidir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Kültür Bakanı olarak size teklif ediyorum. Nezaretimde olmak şartıyla bu romanları filme aldırın.(Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor) Telif hakkımı donanmaya ve hava kuvvetlerini güçlendirme vakıflarına ebediyen armağan edeceğim.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türkler acayip bir millet oldu. Nurcu oluyor, Arapçı oluyor, Moskofçu oluyor, fakat Türkçü olmuyor.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Ahlak yolu pek dardır; Tetik bas, önü yardır. “Sakın hakkım var deme, Hak yok, vazife vardır!” Ziya GÖKALP

“Demez taş, kaya, Yürürüz yaya… Türk’üz gideriz Kızılelma’ya…” Ziya GÖKALP

“Fahişeler vardır, namustan bahseder. Kanaatini ve kalemini satmışlar vardır, vicdandan dem vurur. Vurguncular vardır, ağızlarından fazilet sözü düşmez. Çifte pasaportlular vardır, vatan diye haykırır. Palikaryalar vardır, kahramanlık iddia eder. Bazı iyi niyet sahipleri de bunların hepsine inanır. Gel de bu insanların arasında huzur içinde yaşa.” Hüseyin Nihâl ATSIZ

“Milliyetçilik yani Türkçülük ilkeleri içinde akıl, bilgi ve metodla çalışarak sonu getirilecek bir konudur.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Sen, başka hakimiyetlerdeki Türkler’ den mi bahsettin? Türedi hemen karşındadır. Seni emperyalistlikle suçlayacaktır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türk soyunun üstünlüğünü söyledin, azınlıkların ihanetinden mi söz açtın? Sana kafatasçı diyecektir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Gelenek, mazi, din, lüzumludur mu dedin? Gericiliği yapıştıracaktır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Anlamayız hayatı felsefeyle, ilimle; Hayat çelik ellerle atılan zar olmalı.” Hüseyin Nihâl ATSIZ

“Partilerde ülkü yoktur. İktidara geçmek veya orada kalmak için en aşırı tavizlerden çekinmezler.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Siyasette muhabbet… Hepsi yalan, palavra… Doğru sözü ‘Kül Tegin’ kitabesinde ara…” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Demokrasinin en büyük kusuru ise istidat, zeka ve kalite yerine kalabalığı koymasıdır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bir topluluktan ortak ülküyü kaldırın, insanların hayvanlaştığını görürsünüz.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

”Olma böyle sinsi, çakal yahut engerek! Bozkurt gibi, kartal gibi döğüşmek gerek!” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“İleri gitmek geriyle olan bağı koparmak değildir. Canlı, cansız her varlık çok gerilerin bugünkü neticesidir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Ahlak, millet yapısının temelidir. O olmadan hiçbir şey olmaz.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bugün kalkınmak, ilerlemek ve yükselmek için iki şeye ihtiyacımız vardır: Biri manevi kalkınmayı sağlayacak olan milli ülkü ve gelenek, ikincisi maddi kalkınmayı sağlıyacak olan bilim ve teknik…” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

”…Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan, Ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz…”HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Gösteriş, insanları da, milletleri de aldatır. Türk milletinin temel davaları ise gösterişlerin dışında durmaktadır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bir millete geçmişini unutturmak, onu yok etmenin ilk şartıdır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Ülkülerin uysallığa, ihtiyatlılığa tahammülü yoktur. İnanmış topluluklar ihtiyHüseyin Nihâl ATSIZlıktan doğan tehlikeyi gidermesini bilir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Turancılık ülküsü, Türk soyunun ülküsüdür. Onu beğenmeyenler, lüzumsuz veya tehlikeli bulanlar hatta karşısına dikilip baltalamaya çalışanlar bulunabilir. Fakat bunlar, Turancılığın Türk soyunun ülküsü olduğu gerçeğini değiştirmez. Bu sebeptendir ki, bütün yıkıcı propagandalara, hileli oyunlara ve hatta baskılara rağmen, genç nesillerin ruhlarını ilahi bir ateş gibi sarmaya devam etmektedir. Ve günü gelince, Türk’ün içinden çıkacak demir bilekli ve çelik iradeli bir oğlunun buyruğunda bu büyük ülkü mutlaka gerçekleşecektir.”Ziya GÖKALP

“Sürünerek çıkmak yükselmek demek değildir. Sen yukarılara doğru çıksan bile yine alçaksın.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Ben aşağıya düşerken bile yükseğim. Sen yılan gibi yükseldin. Ben doğan gibi düşüyorum.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Milli benliğimize inanalım. Milletimize tapalım.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Biz Türk’üz. Târihimize ve en yakın mazîmize dayanarak Türk’üz der ve bundan haklı bir iftihâr duyarız.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Kötüye kullanılmayı önlemeyen bir sistem ergeç zararlı olacak demektir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Batı Trakya dediğimiz yer, bizim dünkü bir iki kazâmız, sayıları 90 bine inen Türkler de dünkü Fâtih sâhiplerinin torunlarıdır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türkiye ahlâk buhranı içindedir. Bunun ilk sebebi ne olursa olsun gelişmesi, artması demokrasi yüzündendir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türkçüler, dayanışmalı yaşamaya mecburdur. Dayanışma, az kuvvetle çok iş görmenin tek ve değişmez çaresidir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Büyük Türkiye’yi köyler yaşatacak, köyler yükseltecektir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bizim gibi düşünmiyenlerin fikirlerine, kanaatlarına saygı gösteririz. Fakat samimî olmaları şartıyla…” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Büyük ülküleri, millî davaları gündelik ve aşağılık siyaset oyunlarına karıştıranların kanaatı hürmete lâyık değildir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Selam sana yavrusundan ayrılan kadın! Kimbilir sen gizli gizli nasıl ağladın!” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Ne bir damla gözyaşı dök, ne yasla dövün; Sen yaşarken öksüz kalan yavrunla övün!” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Selam sana ey yılları heba olan genç!” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Mezarı olursa koy birkaç çiçek, Babanın rüyası olunca gerçek. İstersen dünyada her şeyden el çek; Bayrağı, ırkını, dünü unutma!” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“O yalancı istikbale bir perde indir! “Gerçek yarın” unutma ki bir gün senindir!” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

”Türk bünyesini mikroptan temizleyecek en güzel tedavi usulü: Katliam.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Yüz paralık kurşunla gider “hayat” dediğin; “Tanrı yolu” uzaktır; erken kalk sıkı giyin.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bir Türkçü, dik başını eğecek iki kuvvet tanır: Allah ve milli vicdanın makesi olan Kanun!” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türk’ü gerçek olarak Türk’ten başkası sevemez.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Parti kavgaları, sınıf düşmanlıkları, kazanç ve kâr davaları tabiidir ki milliyetçilik olamaz.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türkçülere: “Milliyetçilik sizin tekelinizde mi” diye sık sık sorulmuştur. Elbette öyledir. “ HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Günümüzde ise Türk milleti plansızlığın, ülküsüzlüğün dağınıklığı içindedir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türkçüler, milli ülkünün temsilcisi olan kimselerdir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bu türlü temsilcilikler demokratik seçimle değil, düşünceyi ileri sürmekle, onu savunmakla uğrunda fedakarlığa, hatta belaya katlanmakla elde edilir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Ülküsüz maddecilik insanları hayvanlığa götüreceği için, kalkınmanın manevi tarafını da birlikte ele alıyoruz. HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Hiçbir millet kendi milli yapısına düşman saydığı fikirleri kendi ülkesinde yaşatmaz.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bütün dünyada, yurt düşmanlarına müsamaha gösteren, hatta onlara mevki ve selahiyet veren tek devlet Türkiye’dir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türk ırkının hususi yapısına, ahlaki ve milli temayüllerine aykırı olan komünizmi Türkiye’ye sokmak isteyenler millet bakımından soysuz ve namert oldukları gibi kanun nazarında da haindirler.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Biz bin yıl sonrasına hitap ediyoruz.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bir millet yalnız bir insan yığını, bir vatan yalnız kuru toprak değildir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Milleti ve vatanı, millet ve vatan yapan şey hatıralar, izler, eserlerdir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Olma böyle sinsi çakal, yahut engerek! Bozkurt gibi, kartal gibi dövüşmek gerek!” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Tanrımız bir tek ilâh Yok bize başka penah İkiye tapmak günah, Lâilâheillâllah!” Ziya GÖKALP

“Gerçekten Türkçü olmak kolay değildir. Her önüne gelen Türkçü olamayacağı gibi, her Türkçüyüm diyen de Türkçü olamaz.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Sen gurbette kalırsan, ben ölürsem ne çıkar? Ruhlarımız buluşur elbet “Tanrıdağı”nda…” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Mesut olup gülmeyi sök, çıkar hatırından. Belki öldükten sonra bir parça güleceksin.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“İdam bir şeyi halletmezmiş. Caniyi bağışlamak neyi halleder? Aklı ermiyorsa öğretelim, en azından, adaleti yerine getirir…” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Modacı maymunları yok etmek için modayı yok etmek lazımdır. Türkiye’de moda yok edilmelidir.” Nejdet SANÇAR

“Ömründe gülmedin, rahat bulmadın Ölsen de nola ki anılmaz adın… Hey Hüseyin Nihâl ATSIZ! Yirmi beş yılda kocadın, Başında saçların beyazlanmadan.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bu devlet ve vatan büyüyecektir; çünkü uğrunda ölmeye hazır olanlar var.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Yaşamak isteyen uyanık olur ve yalnız kendi milli çıkarlarını düşünür.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Dünyada en büyük hak yaşamaktır. Ülküler, insanları bu haktan vazgeçirecek kadar büyük ve kuvvetlidir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Yaşamaya en çok hak kazananlar ölümü göze alanlardır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Gerçekleri görmek ve hayale kapılmamak mecburiyetindeyiz. Birleşmiş Milletler ideali diye bir şey yoktur.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Birleşmiş Türkler idealinin kabul olunmadığı bir devirde Birleşmiş Milletler idealinden bahsemek, ev yapmayan adamın saray yapmasından bahsetmek gibidir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“”Gerçekleri görmek ve hayale kapılmamak mecburiyetindeyiz. Birleşmiş Milletler ideali diye bir şey yoktur.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Ülkü uğrunda gönüller delidir. Kişiler ülkü için ölmelidir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Şehitlerden elli milyon bekçisi olan, Aşılmaz bir kayadır bu ebedi vatan!” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Kürtlerden kim çıkmış? Koçero, Hamido, Hekimo veya Tilki selim.Yani düpedüz adi eşkiyalar, katiller ve hırsızlar.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Kürtler … kürt devleti hayâli ardında koşarlarsa, nasipleri yeryüzünden kazınmak olacaktır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türk bünyesini mikroptan temizleyecek en güzel tedavi usulü; KATLİAM !” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Düşmana verilen taviz onun cüretini ve iştahını arttırır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türk milleti bu demokratik tepişmelerle mi kurtulup yükselecek? Mezhep ve din haline gelmiş particilikle mi kalınacak?” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Korkmak ne demek? Korku hayvani bir duygudur. Kendini bir ülküye vermiş olan insan ve millet hiçbir şeyden korkmaz.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Ülkücü milletler, fedâkâr insanlarla doludur.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türkçüler, dayanışmalı yaşamaya mecburdur. Dayanışma, az kuvvetle çok iş görmenin tek ve değişmez çaresidir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Vatan hainlerinin milli kahraman gibi gösterildiği çok komik bir çağda yaşıyoruz.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Tehlikesiz yaşamak isteyenler intihar etsin.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türk milleti kendi yasa ve töresine kavuştuğu zaman Türkleşecek ve bahtiyar olacaktır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Hafızasını kaybetmiş insan yaşıyor sayılmadığı gibi hafızasız millete de millet denilemez.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Binlerce yıllık kültürü, bilhassa manevi-ahlaki kültürü olan Türk milleti Firenk kanunları ile idare edilemez.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Geçmiş zamanın yadı yani tarih, milletin hafızasıdır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Öğretmenlik çok mühim meslektir. Bir milleti şu veya bu yöne çevirenler öğretmenlerdir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türkiye toprakları ehlisalip zamanından beri bütün sırtı kaşınanların tımar edildiği yerdir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Düşmanı dost sanmak kadar tehlikeli yanlış yoktur.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Komunistler, Halk Partisi”nin çok elâstiki olan altı okundan halkçılığı alıp kendilerini halkçı yurtseverler gibi ortaya atarlar.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

”Her iman ahlaka yürüyeceğine göre, Türkçülük’de de sağlam bir ahlakın bulunması birinci şarttır” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“İnsanlar mazide ve tarihin yaprakları arasında kaldılar! Bu gördüklerin birer karikatürden başka bir şey değildir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bütün dünyada ,yurt düşmanlarına müsamaha gösteren hatta onlara mevki ve salâhiyet veren tek devlet Türkiye”dir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Acizleri layık olmadıkları mevkilere geçiren bir devlet batar! ” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türkler, en eski çağlardan beri kımız, şarap ve rakı içerek sarhoş olurlar; fakat ciddiyetlerini, vakarlarını asla bozmazlar. ” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türk’ü sevdim, seveceğim. Bunun sonunda ızdıraplar varmış … hatta karşılaşılacak türlü kahpelikler doluymuş. Hepsi kabul!” Nejdet SANÇAR

“Türkçüler “Tanrı”yı bir tarafa atmamıştır. Atmaz da. “Tanrı Türk’ü Korusun” sözü Türkçülerin sloganıdır. ” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

 

“Bizler “Türk Irkı sağolsun!” dediğimizde bize “Faşist” diyenler, aslında Türklüğün yok olmasını isteyen gerçek Faşistlerdir! ” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türkiye’de faşist, şu veya bu değil, Türkçü gençler vardır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Ahlakın meydana gelmesinde en önemli sebep soydur. Bir toplumun ahlakı, soyunun karışması ile değişebilir.”  HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Kendilerine ilerici diyen iğrenç maskaraları gördükten sonra namuslu insanlarda bu kelimeye karşı bir düşmanlık bile belirmiştir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Fuhşun felsefesini yapmak, namusun müdafaasını yapmaktan daha kolaydır. “HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bana yol gösteren benden olmalı, olamaz TÜRK’e baş TÜRK’üm demeyen!” Ziya Gökalp

“Asırlar bize yaştır,

Kemâl (Atatürk) ülküye baştır,

Bize yol göster Kemâl,

Anayurda ulaştır.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Taviz bir fedakârlıktır. Ancak dosta karşı yapılır. Düşmana verilen taviz bir nevi yenik düşmeden başka bir şey değildir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Milliyetçiyim ama Arap veya Moskof kardeşlerimi de çok severim dedin mi,milliyetçi değil,kozmopolitsin demektir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Büyümek istemeyen bir millet küçülmeye mahkumdur.”  HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

““Turancılık”, Türkçülüğün siyasî amacı, yani yer yüzündeki bütün Türklerin, geçmişte olduğu gibi, tek devlet hâlinde birleşmesidir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

”Barış, savaşın başka metotlarla devamı ve silahlı savaşa hazırlığın ayrı bir şeklidir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

““Türkçülük”, Türk ülküsü, yani Türklerin her alanda her milletten üstün olması düşüncesidir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türk Milleti’nin aşırı sabırlı olduğunu,fakat ayranı kabardığı zaman,Kağan Arslan gibi önünde durulmadığını bütün tarih ve dünya bilir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Gazi`nin kudretli şahsiyeti Türk Milleti `ne bir dilek birliği kurmamış olsaydı muhakkak ki Türkiye’de türlü zümreler bulunacaktı.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Varsın,bağrın fırkatiyle yavrunun yansın… Yansın,dayan! Çünkü sen de bir kahramansın!” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türk’e düşman olanlar ve bunu açıkça söyleyenler Türkler için o kadar tehlikeli değildir. Asıl büyük tehlike Türkümsü olan yabancılardır. “HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Dünya denen mezellete dalsın her isteyen, Ben ırkımın şeref taşan efsanesindeyim. “HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Şaşıran, ürken, sapıtan milletleri, tarih bağışlamıyor.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Zenci, Türk’e olan sadakatinde ötekilerden, muhakkak ki, daha samimidir. “HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bu bölünmez bütünün herhangi bir parçasını almak isteyenler için meydan açıktır, buyurabilirler.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Litvanyalı Kıpçak çoktandır öz dilini unutup Litvan diliyle konuşmuş olabilir. Fakat onlar kanca Türk oldukları için Türk’türler. “HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türk Eli bölünmez bir bütündür. Bu bütünün, bugün dışarıda kalan parçalarını da bir gün içeriye alacağız.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“ O kadar ululadığımız, yakında heykelini dikeceğimiz Fatih Sultan Mehmet de bugünkü mânâsı ile Türkçü değildi diye tenkit mi edeceğiz? “HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Milli ülkü tektir; değişmez. Adı Türkçülüktür.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Namık Kemâl, Osmanlıcı ve İslâmcı idi. Fakat onun zamanının milliyetçiliği de ancak o şekilde yapılabilirdi. “HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türkçüyüm. Türkçülük milliyetçiliktir. Irkçılık ve Turancılık da bunun şümûlüne dahildir.” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Numara” kelimesinin kısaltılmış şekli olarak “Nu.”yu kabul ediyoruz. Bunu “No.” olarak yazmayı reddediyoruz. ” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Bu vatan bir boydan bir boya tunç heykeller otağıdır. Bu ebedî heykeli artık, dünyanın nizamını kurmuş olan Tanrı bile deviremez. “HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Savaşmaktan kaçınır, kim varsa alnı kara, Kan dökmeyi bilenler hükmeder topraklara…” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Milliyetçi insan, eğer insansa, kendi milletinin kahramanlarına, hürriyet savaşçılarına bakar, yanar, ağlar. O zaman “sağcı” olur. “HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“İster dünya beynelmilelcisi, ister İslâm beynelmilelcisi olsun, Türklüğü başa geçirmeyen, ihmal eden veya yok sayan düşünceler soldur. “HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Saçım Hitlerinkine benziyormuş diye beni Hitlerci sanacak kadar budalalık gösteren onbinlerce zavallıya ayrı ayrı mektup yazamam ya! “HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Türkçülük bir ülküdür. Millî ülküler yüzyıllar boyunca değişmeden yaşar. Değişen tarafları ana çizgileri değil, teferruat veya taktiğidir. “HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Doğrusu Atatürk”ün hâtırasına hakaret edilirken susan bir Başbakanın Atatürkçülükten dem vurması fanteziden başka bir şey değildir. “HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Atatürk”ün hiç hoşlanmadığı bir adamın (Milli Şef`in) heykelini diktirmek Atatürkçü bir davranış değil, onun zıddıdır. “HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“İstek ve inanç her güçlüğü devirir. İnanalım ve bekleyelim. “HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Kıbrıs, Adalar, Batı Trakya ve Kerkük neyse Azerbaycan da odur. “HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“On Üçüncü Yüzyılda Horasan”dan Akdeniz”e kadar uzanmış Büyük Türkiye”yi idare eden İlhanlılar”ın merkezî bölgesi Azerbaycan”dı. “HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

“Saraylarda süremem Dağlarda sürdüğümü. Bin cihana değişmem Şu öksüz Türklüğümü…” HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ
 

turancı sözleri, atatürk'ün türklük ile ilgili sözleri, atatürk sözleri, türklük sözleri, türkçü sözler tumblr, türkçü aşk sözleri, atatürk ve türkçülük akımı, atatürkün pantürkizm sözleri

Yorumlar (0)