Divan Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 2

Divan Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 2

Divan Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 2

1.Mesnevi nazım şeklinin kafiye şemasını yazınız.

2. Mesneviler işledikleri konulara göre sınıflandırılabilir. Bunlardan beşini yazınız.

3. Mesnevinin beyit sayısı kaçla sınırlıdır? Yazınız.

4. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle doldurunuz.

* Beş mesnevinin bir araya getirilmesine ………………. denir.

*Mesnevi nazım şeklinin kullanıldığı ilk Türkçe eser ……………………………………dir.

*Mevlana’nın en ünlü eseri yirmi altı bin beyitten oluşan……………….., Farsça yazılmıştır.

*………………………ler bir çeşit eski Türk edebiyatının manzum roman ve öyküleridir.

5. Aşağıdaki kavramların tasavvuftaki anlamını açıklayınız.

Maşuk:

Meyhane:

Çile:

Âşık:

Sâkî:

6. Türk edebiyatında ilk şuara tezkiresinin adı nedir, bu eseri kim yazmıştır? Yazınız.

7. Fabl türünün edebiyatımızdaki ilk eserinin adını, hangi nazım şekliyle yazıldığını ve konusuna göre ne tür bir eser olduğunu yazınız.

8. Arapça, Farsça şiirlerinin yanı sıra özellikle, Türk edebiyatına ait nazım şekillerinden olan tuyuğlarıyla da tanınan şair, bilgin ve devlet adamı olan 14.yy şairi kimdir? Yazınız.

9. Türk edebiyatında mevlit yazma geleneğini başlatan şairimiz kimdir ve bu eserin nedir? Bu eser hangi nazım şekli ile kaleme alınmıştır? Yazınız.

10. Mevlit kaç bölümden oluşmaktadır? Adlarını yazarak bunları kısaca açıklayınız.

11. Muhakemetü’l Lügateyn’de neler anlatılıyor? Kısaca açıklayınız.

12.Aşağıdaki cümleleri doğru (D), yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.

* Danişmendname sözlü gelenek içinde oluşturulmuştur. (  )

* Hacı Bektaş-ı Veli’nin tasavvufi içerikli en önemli eseri Harname’dir. (  )

* Battalname’de Seyyit Battal Gazi’nin İslam için yaptığı mücadeleler anlatılır. (  )

* İranlı şair Feridüddin Attar’ın Mantık’ut Tayr mesnevisine bazı eklemeler yaparak çeviren şair Gülşehrî’dir.(  )

* Yunus Emre’nin tasavvuf içerikli nasihatname sayılabilecek didaktik tarzda yazılmış Garipname adlı eseri mesnevi nazım şekli ile yazılmıştır. (  )

13. Ne varlığa sevinirim

Ne yokluğa erinirim

Aşkın ile avunurum

Bana seni gerek seni

Yukarıdaki şiir halk şiiri nazım şekillerinden hangisi ile yazılmıştır? Yazınız.

14. Aşağıdaki mesnevilerden hangisi dini tasavvufi içerikli değildir?

A) Risaletü’n Nushiyye

B) Mantıku’t Tayr

C) Vesiletün Necat

D) Harname

E) Garipname

15. Mazmun, belli kavramları anlatan, onu düşündürüp çağrıştıran klişeleşmiş kelimelerdir. Divan şiirinde aşağıdaki mazmunlar hangi varlık veya kavrama karşılık gelmektedir? Yazınız.

servi→

ok→

yay→

gül→

mah→

16. Fuzuli, Su kasidesini ne maksatla yazmıştır? Bu eser konusuna göre hangi tür kasidedir? Yazınız.

17. Konusuna göre kaside çeşitlerinin adlarını yazınız.

18. Dest-bûsi arzûsyla ger ölsem dôstlar

Kûze eylen toprağum sunun anunla yâre su

Dizelerinde z, s seslerinin tekrarıyla hangi söz sanatı yapılmıştır? Yazınız.

19. “Saçma ey göz gönlümdeki ateşlere su”

Mısrasında “ey göz” ifadesiyle hangi söz sanatı yapılmıştır? Yazınız.

20. “Çünkü böyle, alev alev tutuşa ateşlere su fayda vermez.”

Mısrasında ateş ve su kelimeleriyle hangi edebi sanat yapılmıştır? Yazınız.

Divan Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 2 Cevaplar

1.Mesnevi nazım şeklinin kafiye şemasını yazınız.

aa/bb/cc/dd/…

2. Mesneviler işledikleri konulara göre sınıflandırılabilir. Bunlardan beşini yazınız.

*mizahi mesneviler

*savaş ve kahramanlık mesnevileri

*dini ve tasavvufi mesneviler

*aşk konulu mesneviler

*ahlaki ve öğretici mesneviler

3. Mesnevinin beyit sayısı kaçla sınırlıdır? Yazınız.

Beyit sayısında bir sınırlama yoktur, konunun işlenişine göre belirlenir.

4. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle doldurunuz.

* Beş mesnevinin bir araya getirilmesine …hamse…. denir.

*Mesnevi nazım şeklinin kullanıldığı ilk Türkçe eser …………Kutadgu Bilig……dir.

*Mevlana’nın en ünlü eseri yirmi altı bin beyitten oluşan…Mesnevi.., Farsça yazılmıştır.

*…Mesnevi…ler bir çeşit eski Türk edebiyatının manzum roman ve öyküleridir.

5. Aşağıdaki kavramların tasavvuftaki anlamını açıklayınız.

Maşuk: Sevilmesi gerekli olan mutlak varlık, Allah.

Meyhane: İlahi aşkın öğrenildiği yer, tekke.

Çile: Maddi ve manevi anlamda nefsi kötülüklerden kurtarmak için yapılan ibadet.

Âşık:  Allah aşkıyla yanan kişi.

Sâkî: İlahi aşkı insanlara öğreten kişi, mürşit.

6. Türk edebiyatında ilk şuara tezkiresinin adı nedir, bu eseri kim yazmıştır? Yazınız.

İlk şuara tezkiresi: Mecâlisü’n Nefâis

Eserin yazarı: Ali Şir Nevâi

7. Fabl türünün edebiyatımızdaki ilk eserinin adını, hangi nazım şekliyle yazıldığını ve konusuna göre ne tür bir eser olduğunu yazınız.

Harnamedir.

Mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır.

Didaktik ve alegorik bir mesnevidir.

8. Arapça, Farsça şiirlerinin yanı sıra özellikle, Türk edebiyatına ait nazım şekillerinden olan tuyuğlarıyla da tanınan şair, bilgin ve devlet adamı olan 14.yy şairi kimdir? Yazınız.

Kadı Burhaneddin

9. Türk edebiyatında mevlit yazma geleneğini başlatan şairimiz kimdir ve bu eserin nedir? Bu eser hangi nazım şekli ile kaleme alınmıştır? Yazınız.

Süleyman Çelebi

Vesiletü’n Necat

Mesnevi

10. Mevlit kaç bölümden oluşmaktadır? Adlarını yazarak bunları kısaca açıklayınız.

Altı bölümden oluşur.

a. Münacat: Allah’a yalvarma

b. Veladet: Hz. Muhammed’in doğumu

c. Risalet: Hz. Muhammed’in peygamber oluşu

d. Miraç: Hz. Muhammed’in göğe yükselişi

e. Rıhlet: Hz. Muhammed’in vefatı

f.  Dua

11. Muhakemetü’l Lügateyn’de neler anlatılıyor? Kısaca açıklayınız.

Türkçe ile Farsça’yı dil özellikleri bakımından karşılaştırarak Türkçe’nin kelime zenginliği ve anlam incelikleri yönünden Farsça’dan üstün olduğunu savunmuştur.

12.Aşağıdaki cümleleri doğru (D), yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.

* Danişmendname sözlü gelenek içinde oluşturulmuştur. ( D )

* Hacı Bektaş-ı Veli’nin tasavvufi içerikli en önemli eseri Harname’dir. ( Y )

* Battalname’de Seyyit Battal Gazi’nin İslam için yaptığı mücadeleler anlatılır. ( D )

* İranlı şair Feridüddin Attar’ın Mantık’ut Tayr mesnevisine bazı eklemeler yaparak çeviren şair Gülşehrî’dir.( D )

* Yunus Emre’nin tasavvuf içerikli nasihatname sayılabilecek didaktik tarzda yazılmış Garipname adlı eseri mesnevi nazım şekli ile yazılmıştır. ( Y )

13. Ne varlığa sevinirim

Ne yokluğa erinirim

Aşkın ile avunurum

Bana seni gerek seni

Yukarıdaki şiir halk şiiri nazım şekillerinden hangisi ile yazılmıştır? Yazınız.

ilahi

14. Aşağıdaki mesnevilerden hangisi dini tasavvufi içerikli değildir?

A) Risaletü’n Nushiyye

B) Mantıku’t Tayr

C) Vesiletün Necat

D) Harname

E) Garipname

15. Mazmun, belli kavramları anlatan, onu düşündürüp çağrıştıran klişeleşmiş kelimelerdir. Divan şiirinde aşağıdaki mazmunlar hangi varlık veya kavrama karşılık gelmektedir? Yazınız.

servi→boy

ok→kirpik

yay→kaş

gül→güzel yanak

mah→ay yüzlü

16. Fuzuli, Su kasidesini ne maksatla yazmıştır? Bu eser konusuna göre hangi tür kasidedir? Yazınız.

Hz. Muhammed’i övmek amacıyla yazılmıştır. Eser konusuna göre naat’tır.

17. Konusuna göre kaside çeşitlerinin adlarını yazınız.

a. Tevhid

b.Münacaat

c.Mersiye

d.Hicviye

e.Naat

18. Dest-bûsi arzûsyla ger ölsem dôstlar

Kûze eylen toprağum sunun anunla yâre su

Dizelerinde z, s seslerinin tekrarıyla hangi söz sanatı yapılmıştır? Yazınız.

Aliterasyon

19. “Saçma ey göz gönlümdeki ateşlere su”

Mısrasında “ey göz” ifadesiyle hangi söz sanatı yapılmıştır? Yazınız.

Nida

20. “Çünkü böyle, alev alev tutuşa ateşlere su fayda vermez.”

Mısrasında ateş ve su kelimeleriyle hangi edebi sanat yapılmıştır? Yazınız.

Tezat

divan edebiyati calisma kitapcigi 2 indir.

Yorumlar (0)