İris Yunan Tanrıçası mı, Altay-Türk Tanrıçası mı?

İris Yunan Tanrıçası mı, Altay-Türk Tanrıçası mı?

Türk tarihinde ve söylencelerinde yer alan önemli bir kişilik/kavram.

İRİS: Koruyucu Tanrıça. Kötü ruhları kovan Tanrıçadır.

Işıklar saçarak kötü varlıkları kovalar.

Anlam: (İr/Er). Kurtuluş veren, hürriyet sâhibi demektir.

Iras/Uras (tâlih, baht) ve Iraz (nâmus) sözcükleri ile de bağlantılıdır. Iraz sözcüğünün nâmus, şeref gibi anlamları hep korunması gereken kavramları ifâde eder. Güç, kuvvet anlamlarını barındırır. Eski Türkçede peri kızı mânâsına gelen İrşi sözcüğü ile de alâkalıdır.

Batı dillerindeki Yunan kökenli “İris” adlı Tanrıça ile etimolojik bir bağlantısı yoktur. Fakat zaman zaman yaygın bir yanlış olarak onunla özdeş olarak görülür ve gök kuşağı Tanrıçası İris’in pek çok özelliği aktarılır.

Deniz Karakurt / Türk Söylenceleri Sözlüğü

Dipçe: Batı kökenli mitolojik anlatımların, Türk-Altay söylencelerinden derlenmiş, aktarılmış olma olasılığı nedense hep göz ardı edilir! Bu tarih anlayışı yanlış ve yanlıdır.

TDH

Yorumlar (0)