Prof. Dr. Gürer Gülsevin Kimdir?

Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Gürer Gülsevin atandı.

Prof. Dr. Gürer Gülsevin

Akademik Bilgiler

 


GÜRER GÜLSEVİN
PROFESÖR
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Dünyası Araştırmaları
Türk Dili ve Lehçeleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: gurergulsevin@gmail.com
- Telefon: 0.232.3434922
- Web sayfası: http://www.gurergulsevin.com/
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ankara Üniv, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili, Türkiye, 1983
- Yüksek Lisans: İnönü Üniversitesi, Türk Dili, Türkiye, 1987
- Doktora: İnönü Üniversitesi, Türk Dili, Türkiye, 1989
- Yardımcı Doçentlik: İnönü Üniversitesi/Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türk Dili, Türkiye, 1989
- Doçentlik: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türk Dili, Türkiye, 1995
- Profesörlük: Afyon Kocatepe Üniversitesi/Ege Üniversitesi, Türk Dili, 2001
 
İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Dekan, AKÜ., Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi, 2001-2004
- Bölüm Başkanı, AKÜ. Uşak Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, 1993-2001
- Dekan Yardımcısı, AKÜ. Uşak Eğitim Fakültesi, 1993-1999
- Bölüm Başkanı, İnönü Ünv. Eğitim Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, 1992-1993
Mesleki Faaliyetleri (14 adet)- Editör: TÜRK DÜNYASI, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2013-Devam Ediyor
- Hakemlik- TEKE, Uluslararası Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim Dergisi, 2012-Devam Ediyor
- Hakemlik- Diyalektolog, 2012-Devam Ediyor
- Hakemlik- Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011-Devam Ediyor
- Hakemlik- Karadeniz Araştırmaları Merkezi Dergisi, 2011-Devam Ediyor
- Hakemlik- Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2010-Devam Ediyor
- Hakemlik- Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010-Devam Ediyor
- Hakemlik- Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2009-Devam Ediyor
- Hakemlik, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2009-Devam Ediyor
- Hakemlik- Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2007-Devam Ediyor
- Hakemlik- Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Türk Dil Kurumu, 2007-Devam Ediyor
- Hakemlik- Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, 2006-Devam Ediyor
- Hakemlik- EÜ. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2005-Devam Ediyor
- Dergi Editörlüğü : Ege Üniversitesi “Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2005-2011
Uzmanlık Alanları- Eski Türk Dili (2010300)
- Yeni Türk Dili (2010400)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (14 adet)- Değerlendirme: Azәrbaycan Dilinin Naxçıvan Dialektoloji Atlası Hakkında, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 2015-II, Sayı:40, s.209-213, Ankara 2016 
- 11. Yüzyılda Hangi Oğuz Diyalektleri Vardı?, bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. Kış 2016 / Sayı 76, 269-300
- Arkaik-Periferik Kavramı ve Bu Kavramın Tarihi Batı Rumeli Türkçesi Ağızlarının Tespitindeki Önemi, The Journal of Academic Social Science Studies JASSS, Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2771, Number: 32, p. 1-12, Winter III, 2015 
- Ses Bilgisindeki ‘Çevre Şartı’ Kavramı ve Ağız İncelemelerindeki Önemi, Turkish Studies, Volume 8/9, Summer 2013, s.49-62 (http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1710826882_005G%C3%BClsevinG%C3%BCrer49-62.pdf)
- 2013, Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme: Bilgehan Atsız Gökdağ, Halaç Türkçesi Metinleri, Qarşu Baluqqa Selam, Vizyon Yayınevi, Ankara 2012, XVIII+224 s.", KaraM Karadeniz Araştırmaları Merkezi Dergisi, Sayı: 36, s.287-290
- Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde İki Dillilerin Türkçeleri Üzerine, Turkish Studies, Mehmet Aydın Armağanı, Volume 7/4, Fall 2012, p. 99-110 Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4109
- Oğuzca Olmayan Türk Lehçelerindeki Oğuzca Unsurlar Ve Bunlara Teorik Bir Yaklaşım, Turkish Studies, Volume 5/1, Winter 2010, s. 57-76, (DOİ: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1268)
- Rumeli Türkçesi Çerçevesinde Türk ve Balkan Dillerinin Etkileşimi, Turkish Studies, Ahmet Buran Armağanı, Volume 4/8, 2009, s.48-64
- Anadolu Ağızlarında Etnik (Boysal) Özellikler Ve Çepni Ağızları Üzerine, Turkish Studies, “Hamza Zülfikar Armağanı”, Volume 4/3, Spring 2009, s.1067-1080
- Eski Anadolu Türkçesi Ağızlarında Uzun Ünlüler Üzerine, Dil Araştırmaları, Sayı:5, Güz 2009, s.39-56
- Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kıpçakça Denilen Unsurlar Üzerine 2: Ç > Ş Değişimi, Turkish Studies, Volume 3/3, Spring 2008, s.378-387
- Kutadgu Bilig’in Dilinde Lehçelerin Özellikleri: denk çiftler”, Turkish Studies, Volume 2/2, Spring 2007, s.276-299 (doi:10.7827/TurkishStudies.71)
- Kutadgu Bilig Türkçesinden Anadolu Ağızlarına, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Prof.Dr. Tuncer Gülensoy Armağanı) Yıl: 2006/1, Sayı 20, s.109-121
- Türkiye Türkçesindeki Birleşik Zarf-Fiiller Üzerine”:, AKÜ. Sosyal Bilimler Dergisi C. II, Sayı 2, Afyon 2001 122-143
 
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (39 adet)- Tarihî ve Yaşayan Türk Diyalektlerinde Emir-İstek Kipinin Birinci ‘Çokluk’ ve Birinci ‘İkilik (Tesniye)’ Çekimleri Üzerine, Prof. Dr. Leyla Karahan Armağanı, Akçağ Yayınları, Ankara 2013, s.533-559
- Çağdaş Türk Lehçeleri Üzerine Bazı Notlar, Yeni Türkiye Degisi, Sayı: 53, Temmuz-Ağustos 2013, s.412-425
- Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi, Yeni Türkiye Dergisi Sayı:55, Kasım-Aralık 2013, s.753-758
- Tarihî Türk Lehçelerinin Metinlerinde İmla ve Ses İlişkisi, Türk Moğol Araştırmaları, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 2012, s.193-202
- Türk Dil Kurumunun Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü, Türk Dili Sayı 712, Türk Dil Kurumu, Ankara Nisan 2011, s.299-308
- Divanu Lügati’t-Türk’teki Oğuzca Özelliklere Karşılaştırmalı Bir Bakış,Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 63, İstanbul 2011, s.331-345
- Bilimsel Tartışma Tipleri ve ‘Türk Dili’ Dergisinde Dil Tartışmaları”, Türk Dili, Sayı 700, Türk Dil Kurumu Ankara, Nisan 2010, s.841-52
- İç Ege Bölgesin Ağızlarında Diyalekt Tabakalaşması, Türk Dilleri Araştırmaları, Cilt 19, İstanbul 2009, s.57-87
- Türkiye’deki Diyalektoloji Yayımlarında Yöntem Sorunu (Şekil Bilgisi Bölümleri),Türk Dilleri Araştırmaları, Sayı:16, İstanbul 2009, s.11-24
- “Dil Devrimimizle Birlikte Yazı Dilimize Giren Türkçe Kökenli Sözler Hakkında”, Karaman Belediyesi Yayımları, Karaman 2005, s.52-59
- “Ağız Araştırması İncelemelerimizde Yaygınlaşmış Yanlışlıklar (1): ‘bu+ra mı, ‘bu ara’ mı?”, Prof.Dr. Fikret Türkmen Armağanı, İzmir 2005, s.333-335
- Ağız Araştırması İncelemelerimizde Yaygınlaşmış Yanlışlıklar (2): değişmenin yönü bakımından yapılan yanlışlıklar”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi V-1, İzmir 2005, s.59-63
- Ağız Araştırması İncelemelerimizde Yaygınlaşmış Yanlışlıklar (3): üzüm/yüzüm; öllük/höllük türeme mi, düşme mi?”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi V-2, İzmir 2005, s.207-213
- HABER: “:Mevzuatta ve Uygulamada Türk Dili”:, Türk Dili Dergisi, Sayı 628, Nisan 2004, s.380-382
- “Uşak İli Ağızlarının Ortak Özellikleri ve Ağız Bölgeleri“, Zeynep Korkmaz Armağanı, TDK Yayımları, Ankara 2004, s.206-215
- “:Bir Ünsüz Düşmesi Tipi Daha: Ünsüz Yitimi“:, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Dergisi, Osman Nedim Tuna Özel Sayısı, İstanbul 2002, s.131-136
- “:Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtilere Eklemeler“:, AKÜ. Sosyal Bilimler Dergisi C. IV, S. I, Afyon Haziran 2002, s.37-49
- “:Türk Dilinin Yayılma Alanları ve En Eski Yurdu”:, Hava Kuvvetleri Dergisi, Haziran 2002, Sayı 341, Ankara 2002, s.52-59
- “:Sümerce İle Türk Dilinin Tarihi İlişkisi”:, TÜRKLER, C.I, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s.457-459
- “:Türkiye Türkçesi Ağızlarında : h Sesi Üzerine”:, Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı Belleten 2001 I/II, Ankara 2003, s.129-146, Ankara 2002,
- “:Türkçe Dilbilgisi Öğretiminde, Şartlandırılmış Yanlışların ‘:Düşündürme -Sorgulama Soruları İle Düzeltilmesi”: Yöntemi Üzerine Bir Örnek”:, AKÜ. Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 3, Afyon 1999, s.37-44
- “:Çatı Ekleri Üzerinde Kullanılabilen Ekler”:, İlmî Araştırmalar (Dil, Edebiyat ve Tarih İncelemeleri), İstanbul 1998, s.125-146
-
- “:Kazak Türkçesiyle Nasrettin Hoca (Kojanasır) Fıkraları”:, Kardeş Ağızlar Türk Lehçe ve Şiveleri Dergisi, S.6, Nisan-Mayıs-Haziran 1998, s.10-15
- “:Eski Anadolu Türkçesinin İmlâsı Üzerine Notlar", Prof.Dr.Tuncer Gülensoy Armağanı, Ankara 1995, s.370-373
- "Türkmenler ve Türkmen Türkçesi", Erciyes Sayı 182, Kayseri Şubat 1993, s.1-3
- "Akıllı Gız (Türkmence Masal), Ayı bilen Adamı: Dostlıgı (Türkmence Masal)", Erciyes Sayı 182, Kayseri Şubat 1993, s.11-14
- "Kardaşlık Kutluk Bolsun (Özbekçe Şiir)", Logos Sayı 2, Malatya 1993, s.7-8
- "Eski Anadolu Türkçesinde Birleştirilmiş Özel Şekiller", Türk Dili Sayı 489, Türk Dil Kurumu, Ankara Eylül 1992, 256-261
- Osman Nedim Tuna: Sümer Dilleri ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi İle Türk Dilinin Yaşı Meselesi, Türk Dil Kurumu Ankara 1990", Değerlendirme, Türk Dili Sayı 475, Türk Dil Kurumu Ankara Temmuz 1992, s.55-57 (Aynı yazı Türkiye Günlüğü, Sayı 15, Ankara 1990
- "Bergamalı Kadri ve Eseri Üzerine", Türk Dili Sayı 461, Türk Dil Kurumu, Ankara Mayıs 1990, s.211-214
- "Eski Anadolu (Türkiye) Türkçesinde 3. Kişi İyelik Ekinin Özel Kullanılışı", Türk Dili Sayı 466, Türk Dil Kurumu, Ankara Ekim 1990, s.187-190
- "Türkçede -sA Şart Gerundiumu (zarf-fiil) Üzerine", Türk Dili Sayı 467, Türk Dil Kurumu, Ankara Kasım 1990, s.276-279
- "*tıgırak >> samrek üzerine", Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Dergisi, Haziran 66, İstanbul 1990, s.161-16
- "Türk Dili Zengin Bir Dildir", Kırk Ambar, Sayı 1, Malatya 1990, s.26-27
- Halaçça ve Diğer Türk Dilleri İle Akrabalık Derecesi, (İngilizceden tercüme), Osman Nedim Tuna Armağanı, İnönü Üniversitesi, Malatya 1989, s.51-66
- "Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni", İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2, Malatya 1988, s.218-242
- "Türk Dilinde Bir Kelime Başı Ünsüzü Üzerine",Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1987, Ankara 1992, s.173-200
- “:1709 Tarihli Türkçe Manzum Bir Sıbyan Mektebi Ders Kitabı", İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 1, Malatya 1987, s.240-263
 
Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)- Türkoloji” maddesi, Türk Dünyası Edebiyat Terimleri ve Kavramları Ansiklopedik Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi yayınları, Ankara 2004
- “Sinonimi” maddesi, Türk Dünyası Edebiyat Terimleri ve Kavramları Ansiklopedik Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi yayınları, Ankara 2004
- “Onomatope” maddesi, Türk Dünyası Edebiyat Terimleri ve Kavramları Ansiklopedik Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi yayınları, Ankara 2004
 
Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (55 adet)- Determining the Historical Dialects of Turkish through the Help of Balkan Languages, International Scientific Conference “Strategic Relations between Balkan Countries, Common Values and Globalization” HEI “Marin Barleti University”, 17.03.2018, Tirana/Albanian 
- Tarihî ve Yaşayan Türk Yazı Dilleri ve Diyalektlerinde Çok Anlamlılık: 'Kadın' Örneği, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında 'Kadın' Sempozyumu, Amasya Üniversitesi, 4-6 Mayıs 2017 Amasya
- XVII. Yüzyıl Rumeli Çıtak Ağzının Günümüz Türkiye Ağızlarındaki Görünümü, VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 22-26 Mayıs 2017, Ankara
- -sA Zarf-Fiil Eki ve Türk Dilinde Zarf-Fiil Eklerinin Kişi Ekleri Alabilmesi Üzerine, XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı,BİLDİRİ KİTABI, s.431-440, 25-28 Eylül 2017, Bükreş / ROMANYA, 
- Türk Dilinden Slav Dillerine Kuru Gıda İhracatı, 9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2-5 Kasım 2017, Malatya-TÜRKİYE
- Türk Dünyasında Ortak Söz Varlığı Üzerine, Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, 13-16 Kasım 2017, Ankara
- Eski Türk Yazıtlarında Kelime Başında /h-/ Sesi Gösterilmiş Miydi?, Milletlerarası (Kök)Türk Harfli Yazıtlar ve Güncel Sorunları Kongresi, 25-29 Mayıs 2016, Bişkek-KIRGIZİSTAN
- Қазақ тілі мен Батыс Оғыз тілі арасындағы кейбір қызықты ортақтықтар (Kazakça ile Batı Oğuzcası Arasında Bazı İlginç Ortaklıklar), «Қазақстан Республикасы және Еуразия кеңістігі: қазіргі заман мен даму келешегі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 20 қазан 2016 жыл (Астана қ., Қазақстан), 39-43
- Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü ve Sözlük Eleştirileri Üzerine, III. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 3-4 Kasım 2016, Eskişehir, s.67-70
- Divanu Lügatit’t-Türk’teki Kıpçakça ile Oğuzcanın İlişkisi Üzerine, Ulı Türki Oyşılı Jusip Balasagunnıŋ 1000 Jıldıgna Arnalgan “Jusıp Balasagun: Gumanistik Pedagokika Neizderi Jene Zamanavi Bilim Berüw” Takırıbındagı Halıkaralık Döŋgelek Üstel, Almatı 2016, s.84-87
- Dede Korkut'ta 'kurtar-sana ne' Emir-İstek Çekimi, III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı: Dede Korkut ve Türk Dünyası, 19-23 Ekim 2015, İzmir
- Türkçenin Tarihî Ağızlarında şekilli ‘gibi’ Edatı Üzerine, VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Elazığ 2014
- Denk-Çiftlerden Hareketle Eski Türkçe Dönemini Yorumlamak, Milletlerarası Eski Türk Yazıtları: Dil, Tarih ve Kültür Sempozyumu, Türk Dil Kurumu, 25-28 Eylül 2013 Adıyaman
- “Evliya Çelebi'nin Verilerine Göre XVII. Yüzyılda Türkçenin Ağızları Üzerine Notlar”, VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Bursa, 4-6 Aralık 2013
- Eski Anadolu (Türkiye) Türkçesi ile Günümüz Türkmence Ağızlarının Bazı Koşutlukları, VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul 2013, Bildiri Kitabı I, s649-658, İstanbul 2014
- "Türklerde Dil Birliği", Türk Dünyasının Birliği: Dil, Tarih ve Medeniyet Uluslararası Sempozyumu", 23-24 Ağustos 2012, Bişkek-Kırgızistan
- “Eski Türkçedekilerden Daha Eskicil Olan Çağdaş Şekiller Üzerine”, VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, , Türk Dil Kurumu, Ankara 24-28 Eylül 2012 (Yalım Kaya Bitigi, Osman Fikri Sertkaya Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2013)
- "Yaşayan Türk Yazı Dilleri Arasında Anlaşılabilirlik Oranları Üzerine", V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19-22 Aralık 2012, Denizli
- “Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Diller ve Osmanlıda İki Dillilik”, Doğumunun 400. Yılında Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu, Kütahya 23-26 Mart 2011 
- "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Hareketle 17. Yüzyılda Dünya Dili Olarak Türkçe" IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla 22-24 Aralık 2011
- 2011, "Evliya Çelebi seyahatnamesi'nde İki Dillilerin Türkçeleri Üzerine", Evliya Çelebi 400, Uluslararası Toplantı, Türk Dil Kurumu, 26-30 Eylül,İstanbul, [Turkish Studies, Mehmet Aydın Armağanı, Volume 7/4, Fall 2012, p. 99-110 (http://www.turkishstudies.net/Makaleler/48855664_G%c3%bclsevinG%c3%bcrer_S-prof-99-110.pdf), (Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4109)
- "Eski Oğuzcanın İhyasında Batı Rumeli Ağızlarının Yeri", 4. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağızları Çalıştayı, Türk Dil Kurumu-Trakya Üniversitesi, Edirne 27-28 Ekim 2011
- “Türkiye Türkçesi Ağız Atlaslarında Kullanılacak Ölçütler Hakkında”, 3. Ulusalararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Sakarya 2010 (Bengü Bitig, Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 2013, s.101-107)
- “Yaşayan Türk Yazı Dillerinde İmla-Fonoloji İlişkisi”, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 19 Nisan 2010 İZMİR
-  “Dil Çalışmaları İçin Yunus Emre’nin Yeni Yayınları Nasıl Olmalıdır?”, X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni, 6-8 Mayıs 2010, ESKİŞEHİR, Bildiri Kitabı, Eskişehir 2011, s.369-381
- “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Dış Lehçe Unsurları Üzerine”, IV. Uluslalarası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bilkent Üniversitesi, 25-28 Eylül 2009, Kırım-UKRAYNA, s.363-371
- “Rumeli Türkçesi Çerçevesinde Türk Ve Balkan Dillerinin Etkileşim”, Uluslararası Türkçenin Balkan Dillerine Etkisi, 29 Mayıs 2009, Üsküp-MAKEDONYA, Turkish Studies, Ahmet Buran Armağanı, Volume 4/8, 2009, s.48-64, http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi21/6-gulsevingurer1818%28Duzeltme%29.pdf
- “Eski Türk Ortak Yazı Dilinin Yapısı Üzerine”, Uluslararası III. Türkoloji Kongresi, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 18-20 Mayıs 2009, 78-84
- “Eski Anadolu Türkçesi Ağızları Üzerine”, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu, 20-25 Ekim 2008 Ankara
- “Kaşgarlı Mahmut’un Verdiği Bilgilere Göre Arguca Eski Halaçça Olabilir mi?”, Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Sempozyumu, Rize Üniversitesi, 17-19 Ekim 2008 Rize, Bildiri Kitabı, s.386-394
- “Anadolu Ağızlarında Etnik (Boysal) Özellikler Ve Çepni Ağızları Üzerine”, I. Uluslararası Diyalektoloji Çalıştayı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 15-19 Mayıs 2008, Gazimagosa / KKTC, Turkish Studies, “Hamza Zülfikar Armağanı”, Volume 4/3, Spring 2009, s.1067-1080 http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi9/0gülsevingürer.pdf
- “Türkiye Türkçesinde İstek Kipi Üzerine”, III. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bilkent Üniversitesi, 25-28 Eylül 2008 Girne / KKTC, Bildiri Kitabı, KKTC 2008, s.231-241
- “Divanu Lugati’t-Türk’ten Hareketle XI. Yüzyılda Oğuzca”, Doğumunun 1000. Yılında Kâşgarlı Mahmud ve Divanu Lugati’t-Türk Uluslararası Bilgi Şöleni, Türk Dil Kurumu - Çin Merkezi Milletler Üniversitesi, 24-26 Kasım 2008 Pekin / ÇİN
- “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kıpçakça Denilen Unsurlar 1: g > v”, Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Türk Dil Kurumu-Harran Üniversitesi, Urfa 24-30 Mart 2008, Bildiri Kitabı, Ankara 2009
- "Divanu Lügati’t-Türkteki Oğuzca Özelliklere Karşılaştırmalı Bir Bakış", Doğumunun 1000. Yılında Kaşgarlı Mahmut ve Eseri Sempozyumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 5-7 Eylül 2008, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 63, İstanbul 2011, s.331-345
- "Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde Uzun Ünlülerin İmladan Tespiti ve Miftahu’l-Cenne Örneği", Orta Asya’dan Anadolu’ya Alfabeler, 29-30 Mayıs 2007 Eskişehir, Anadolu Üniversitesi / Alman Şarkiyat Enstitüsü, Bildiriler Kitabı, İstanbul 2011, s.109-128 [“Eski Anadolu Türkçesi Ağızlarında Uzun Ünlüler Üzerine”, Dil Araştırmaları, Sayı:5, Güz 2009, s.39-56]
- "Kırım Bölgesi Türk Diyalektlerinde Oğuzca Unsurlar", Kırım Halklarının Kültürü Konferansı, 14-19 Eylül 2007 Kırım-UKRAYNA, (Svyatıni i Problemı Sohraneniya Etnokul’turı Krımskih Karaimov Karayev, Materialı Nauçno-Praktiçeskoy Konferentsii (Simferopol-Yevpatoriya-Cuft Kale 14-16 Sentyabrya 2007 g.), Simferopol 2008, 61-67
- "Oğuzca ile Çuvaşça Arasındaki Koşutluklar", Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı II, 30 Eylül 2007 Bişkek-KIRGIZİSTAN, Bilkent Üniversitesi, (Prof.Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Akçağ Yayınları, Ankara 2008, s.162-179)
- "Zamirlerin Edatlarla Birleşmesinde Bazı Özel Durumlar ve İsim Tamlaması Sorunu Üzerine (‘sen+in ile / sen+in gibi / sen+in için’ Yapılarındaki +in Eki Üzerine)", Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 27-29 Eylül 2007, Bildiri Kitabı, İstanbul 2009, s.231-238
- "Kutadgu Bilig’de "Denk Çiftler"İn Kullanılmasında Vezin Kaynaklı Tercihler", I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyomyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 23-26 Ekim 2007, Isparta, Bildiri Kitabı, Isparta 2008, s.287-296
- "Ortak Türk Kodlama Sistemi (Alfabesi)", XI. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı, 17-19 Kasım 2007, Bakı-AZERBAYCAN
- "Kaşgarlı Mahmut’un Diyalektler Hakkında Verdiği Bilgilere Karşılaştırmalı Bir Bakış", ‘‘Kaşgarlı Mahmut ve Türk Dünyasının Dil, Edebiyat, Kültür ve Tarihi’’ Uluslararası Konferans Bişkek, Kırgızistan-26 Nisan 2007, Bildiriler, Bişkek 2007, s.31-41
- "Yusuf Has Hacib’in Dilinde Oğuzca Unsurlar", Günümüz Dünyasında Yusuf Has Hacip ve Fikirleri-II, Bişkek-Kırgızistan 8-9 Haziran 2006, Bildiriler Kitabı Bişkek 2006, s.39-55
- "Tarihi Türk Lehçelerin Anlaşılabilmesi İçin Yaşayan Lehçelerin Önemi", I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Çeşme-İZMİR, 9-15 Nisan 2006 (I. Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildiriler, C.III, Ankara 2007, s.977-984
- Oğuzca Olmayan Türk Lehçelerindeki Oğuzca Unsurlar Ve Bunlara Teorik Bir Yaklaşım", Büyük Türk Dili Kurultayı I, Başkent Üniversitesi, 26-27 Eylül 2006 Ankara (Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara 2006, s.75-93 [Turkish Studies Volume 5/1, Winter 2010, s. 57-76, DOİ: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1268 http://www.turkishstudies.net/DergiDosyalar/232462947_eski%20o%c4%9fuz%20t%c3%bcrk%c3%a7esi%20jenerik%20dosyas%c4%b1.pdf]
- "İç Ege Bölgesin Ağızlarında Diyalekt Tabakalaşması", Workshop on Turkish Dialects, Orient Instute, 18-19 November 2005, İstanbul, Türk Dilleri Araştırmaları, Cilt 19, İstanbul 2009, s.57-87
- "Türkçede ‘Sıra Dışı’ Ekler ve Eklerin Tasnif-Tanımlanma Sorunu Üzerine", V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı, TDK., Ankara 20-26 Eylül 2004 (V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2004, s.1267-1283)
- “Türkiye’deki Diyalektoloji Yayımlarında Yöntem Sorunu (Şekil Bilgisi Bölümleri)”, Workshop on Turkish Dialects, Orient Instute, 19-20 November 2004, İstanbul [Türk Dilleri Araştırmaları, Sayı:16, İstanbul 2009, s.11-24]
- "Eski Türk Yazı Dilinde Oğuz Lehçesinin Ses, Şekil ve Sözvarlığı Unsurları", Amancolovskie Çiteniya, Kazakistan (Öskembe) 7-8 Ekim 2004 (Materyalı, Oskemen 2004, 119-125)
- "Oğuzca Olmayan Tarihi Metinlerde Oğuzca Unsurlar ve Nehcü’l-Feradis Örneği", 46th Meeting of Permanent International Altaistic Conference, 22-27 Haziran 2003, Ankara (Uluslararası Sürekli Altayistik Konferansı Bildirileri, Altay Dünyasında Gündelik Hayat, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2007, s.163-175)
- "Ağız Araştırmalarında Ses Özelliklerinin Sınıflandırılması Üzerine Düşünceler ve Uşak İli Ağzı Örneği", 4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu, 25-29 Eylül 2000, Çeşme-İZMİR (IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I, Türk Dil Kurumu yayınları, Ankara 2007, s.727-740)
- "Türkiye Türkçesinde Zaman ve Kip Çekiminde Birleşik Yapılar Üzerine", VIII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul 1999 (Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1997 s.215-224)
- "Eski Türkiye Türkçesinde İstek Kipi Üzerine", Kongresi, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü/TDK, İstanbul Aralık 1999 (İlmi Araştırmalar, Cilt XIII. İstanbul 2002, s.35-50)
- "Göktürk Anıtları İle Yaşayan Üç Lehçemizin (Çuvaş Türkçesi, Halaç Türkçesi, Yakut / Saha Türkçesi) Tarihî ilgi Düzeni", III. Sovyet Türk Kollokyumu, SSR Kazakistan Cumhuriyeti, Alma Ata, Haziran 1990 (Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1990, Ankara
- "Kırk Vezir Hikayeleri", V. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, Tebliğler I. Türk Dili, Cilt 1, İstanbul 1985, s.117-126
 
Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (11 adet)- Eski Anadolu Türkçesi İle Osmanlı Türkçesi Arasındaki Temel Farklar, Osmanlı Bursası’nda Dil-Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 29-30 Mayıs 2013 Bursa
- Eski Anadolu Türkçesinin Yaşayan Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki İzleri, Aşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu / Kırşehir 01-02 Kasım 2013, BİLDİRİLER, Ankara 2014, s.171-184 
- "Ağız Araştırmalarında Metot Problemi", I. Ulusal Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 11-13 Eylül 2006 İstanbul
- "Tarihi Metinlerin Anlaşılmasında Yaşayan Diyalektlerin Önemi: Kırşehir ve Yöresi Ağızları Örneği", II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, 13-14 Ekim 2005 Kırşehir
- “:Sözün Özü: Türk Milleti Demek Türk Dili Demektir (M.K.Atatürk)”:, Cumhuriyetimizn 80. Yılında Türkçemiz, ANAÇEV, Bilimsel Sunuda ‘:Poster Sunumu’:, 3-4 Mart 2003 Ankara
- “:Türkçede Görünüş (Aspekt) ve Fiil Çekiminde Bazı Özel Kalıplar”:, Türk Dil Kurumu, Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı, 2001
- “:Uşak İli Ağızlarının Ortak Özellikleri ve Ağız Bölgeleri“:, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, 25-27 Ekim Uşak 2001, Cilt 1, s.63-70
- “:Osmanlı Türklerinde Dil”:, Osmanlı Türklerinde Dil ve Edebiyat Paneli, 10 Mayıs 1999, Uşak
- "Türk Dünyası ve Alfabe Meselesi", Çağdaş Türk Eğitiminin Meseleleri I, USİAD Yayınları, Uşak 1995, s.8-24
- "Eski Anadolu Türkçesinde Dative (yönelme durumu) Ekinin Kullanılışları ve Fonksiyonları”:, VIII. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul 1987
- "Malatya ve Çevresindeki Elyazması Türkçe Eserler", II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, Malatya1987, Tebliğler, İstanbul 1988, s.140-149
 
Kitapları (11 adet)- Yaşayan Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tarihî Dönemlerini Belirleyebilmek İçin Bir Yöntem Denemesi: XVII. Yüzyıl Batı Rumeli Türkçesi Ağızları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2017
- Türk Yazı Dillerinde 2. Teklik Kişi ‘Serzeniş-Kınama’ Kipliği ve İşaretleyicileri, Türklük Biliminin Ulu Çınarı Zeynep Korkmaz Armağanı, TKAE, Ankara 2017, s. 189-208
- Yaşayan ve Tarihi Türkiye Türkçesi Ağızları, Özel Kitaplar: 2. Türk Dilleri Serisi 2, İstanbul 2010,XIII+327 s.
- Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri I-II, Tablet Yayınları, Konya 2006, XV+287 s (Prof.Dr. Gürer Gülsevin-Doç.Dr. Erdoğan Boz birlikte)
- Türkçenin Çağdaş Sorunları, Divan Yayınevi, İstanbul 2006, 331 s. (Editörler: Gürer Gülsevin - Erdoğan Boz) (2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara 2006)
- Eski Anadolu Türkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara 2004, 278 s (Prof.Dr. Gürer Gülsevin-Doç.Dr. Erdoğan Boz birlikte)
- Türk Dili ve Kompozisyon, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon 2003, XV+346 s. (4 yazarlı bu kitabın 23-85. sayfaları tarafımdan yazılmıştır.)
- "Uşak İli Ağızları (Dil Özellikleri-Metinler-Sözlük)", Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2002, XV+396 s
- Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1997, 156 s. (2. Baskı, TDK, Ankara 2007)
- "Usuli'nin 120 Manzum Hadis Tercümesi (XVI. Yüzyıl)" Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, 1995, 65 s.
- (Kâmûs-ı Türkî'ye Göre) Türkiye Türkçesinde Yapım Ekleri ve Kullanılışları: I. Fiilden İsim Yapan Ekler, Malatya 1993, V+125 s. (Selma Gülsevin ile birlikte)
 
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- 2013, TÜBİTAK: 112K404, Yaşayan Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tarihî Dönemlerini Belirleyebilmek İçin Bir Yöntem Denemesi: XVII. Yüzyıl Batı Rumeli Türkçesi Ağızları
- 2004, Türk Dil Kurumu, Türkçede Batı Kökenli Yabancı Kelimeler Sözlüğü Çalışma Grubu
- 1999, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uşak İli Ağızları
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- Türk Dil Kurumu, Bilim Kurulu Üyesi (30.01.2013 - ...)
- Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Asil Üye
- Yunus Emre Vakfı, Danışma Kurulu Üyesi (15.09.2015 - ...)
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (48 adet)- Yüksek Lisans, 2014, Yüksek Lisans, Mehmet Arpacı, Tatar Destanlarındaki Zarf-Fiil Ekleri,Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 2014
- Doktora, 2014, Doktora, 2014, Alpay İğci, 17. Yüzyılda Batı Rumeli Türkçesinin Özellikleri, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 2014
- Doktora, 2012, Vildan Koçoğlu Gündoğdu, “Günümüz Tuva Türkçesi (Giriş-Dil Özellikleri-Metinler Söz Dizini)”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 2012, XXXI+779 s.
- Doktora, 2012, Mehtap Solak Sağlam, “Yakut (Saha) Masalları Üzerine Bir Dil İncelemesi (Giriş-İnceleme, Metinler, Dizin)”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 2012
- Doktora, 2012, Önder Sezer, “Çağdaş Oğuz Diyalektlerinde Ünsüz Benzeşmeleri”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 2012
- Doktora, 2011, Jyldyz Alimova, “Türkiye Türkçesi Ağızları İle Kırgız Türkçesinin Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 20...
- Yüksek Lisans, 2011, Gülcihan Pehlivan, Hamedan-Bahar Ağzı, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 2011
- Doktora, 2011, Zeynep Şimşek Umaç, Çepni Ağzı (Dil Özellikleri-Metinler-Sözlük), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve edebiyatı Anabilim Dalı, Balıkesir 2011
- Yüksek Lisans, 2010, Alpay İğci, “Kosova Vıçıtırın Türk Ağzı”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 2010
- Doktora, 2010, Mustafa Levent Yener, “Çağdaş Çuvaş Türkçesinin Dil Özellikleri (Suvar Gazetesinden Hareketle)”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 2010
- Doktora, 2010, Cüneyt Akın, “Hüseyin Karasayev’in “Kaamus Nama” Adlı Eseri ve Çağdaş Kırgız Türkçesindeki Alıntı Kelimelerde Görülen Ses Değişmeleri”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, TDAE-Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim D...
- Yüksek Lisans, 2008, Aydın Öztürk, Nurmuhammet Andalıp’ın “Nesimi” Adlı Eseri (Giriş–Dil Özellikleri–Metin–Sözlük), Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 2008
- Yüksek Lisans, 2007, Yasemin Çöldür, Minhā::cü’ş-Şehā::de (Dil Özellikleri-Metin), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eskişehir 2007
- Doktora, 2007, Özgür Ay, Abdurrahim Ötkür’ün “İz” Romanı (İnceleme-Metin-Aktarma-Dizin), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, TDAE-Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, I-II-II Cilt, İzmir 2007
- Yüksek Lisans, 2006, Uğur Esan, “İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılarındaki Sözdizimi İle Edebi Sözdiziminin (Tarık Buğra) Karşılaştırılması (Bolvadin Örneği/Yazılı Anlatım)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ...
- Yüksek Lisans, 2006, Hale Karabulut, “İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazılarındaki Sözdizimi İle Edebi Sözdiziminin (Reşat Nuri Güntekin) Karşılaştırılması (Uşak Örneği/Yazılı Anlatım)” Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sos. Blm. Ens., Türk...
- Yüksek Lisans, 2005, Mehmet Yasin Kaya, “Mostay Kerim'in Şiirleri Giriş-Metinler-Dizin”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 2005
- Yüksek Lisans, 2004, Emin Emre Güneri, “:Ortaöğretimde (1-3. sınıflar) Noktalama İşaretlerinin Kullanımında Bilgi ve Beceri Oranlarının Tespiti”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Afy...
- Yüksek Lisans, 2004, 25. Gülnihal (Üşür) Hızlı, “Anlatım Bozukluklarının Düzeltilmesinde ‘Geri Bildirim’in Etkisi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 2004
- Yüksek Lisans, 2003, Şükran Avşar, “:Derleme Sözlüğüne Göre Araç-Gereç İsimlerinin Yapıları“:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Afyon 2003, 460 s.
- Yüksek Lisans, 2002, Kasım Gür, “:Kamus-ı Türki’:de Fiil Yapan Ekler“:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Afyon 2002, 195 s.
- Yüksek Lisans, 2002, Ramazan Saka, “:Derleme Sözlüğü’:nde Fiilden isim Yapan Ekler“:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Afyon 2002, 154 s.
- Yüksek Lisans, 2001, Özgür Ay, “:Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil Çekimi”: , Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalı, Afyon 2001, 5...
- Yüksek Lisans, 2001, Muharrem Mete, “:İlköğretim 4-8. Sınıflarda Noktalama İşaretlerinin Öğretiminde Bilgi ve Beceri Düzeylerinin Tespiti”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalı, Afyo...
- Yüksek Lisans, 2000, Fatma Çivi, “:Türkiye Türkçesinde Fiillerin Tasnifi”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 2000, 153 s.
- Yüksek Lisans, 2000, S. Selva Önder, “:Eski Anadolu Türkçesinde Bağımlı Morfem Olarak Kullanılan Fiiller”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 2000,86 s.
- Yüksek Lisans, 1999, Süleyman Bozdağ, “:Eski Anadolu Türkçesinde Fiillerin Tasnifi”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1999, 96 s.
- Yüksek Lisans, 1997, Selcen Çiftçi, “:Bahru’:l-Hakayık: Hatiboğlu”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1997, 248 s.
- Yüksek Lisans, 1997, Hasan Bağcı, “:Sarıcakaya (Eskişehir) Ağzı”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1997, 184 s.
- Yüksek Lisans, 1997, Nimet Gülerer, “:Özbek Halk Masalları”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1997, 282 s.
- Yüksek Lisans, 1997, Metin Erdoğan, “:Türkmen Türkçesi”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1997, 241 s.
- Yüksek Lisans, 1997, M. Vecdi Gedikli, “:Türkmen Türkçesi”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1997, 159 s.
- Yüksek Lisans, 1997, G. Fatma Gedikli, “:Türkmen Türkçesi”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1997, 129 s.
- Yüksek Lisans, 1997, Yüksel Eleren, “:Şuhut Ağzı”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1997, 166 s.
- Yüksek Lisans, 1997, Yüksek Lisans, 1997, Halit Akçay, Sivaslı Ağzı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1997 
- Doktora, 1997, Ramazan Salman, “:Özbek Türkçesi (Şükrulla: Kafansiz Kömülganlar)”:, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya 1997, 913 s.
- Yüksek Lisans, 1996, Ahmet Akçataş, “:Çay Yörük Ağzı”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1996, 202 s.
- Yüksek Lisans, 1996, Osman Göker, “:Bolvadin’:deki Türkmen-Karabağ Köylerinin Ağzı”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1996, 176 s.
- Yüksek Lisans, 1996, Ali Pulat, “:Cahit Zarifoğlu’:nun Çocuk Edebiyatı Üzerine Yazılmış Eserlerinin İncelenmesi”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1996, 120 s.
- Yüksek Lisans, 1995, Süleyman Aydeniz, “:Türkiye Türkçesinde Tasviri Fiiller ve Fonksiyonları”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1995, 169 s.
- Doktora, 1994, M. Ünal Şahin, “:Mümin bin Mukbil: Miftahu’:n-Nur Hazainü’:s-Sürur”:, (2 Cilt) İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya 1994, 1473 s.
- Doktora, 1994, Hülya Savran, “:Kazak Türkçesi Korkut Ata Kitabı”:, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya 1994, 975 s.
- Doktora, 1993, Hatice Şahin, Hatiboğlu: Ferahnâme”: (3 Cilt) İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya 1993, 1213 s.
- Yüksek Lisans, 1992, Nesrin Kahtalı, “:Türkmen Türkçesi”:, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya 1992, 175 s.
- Yüksek Lisans, 1992, Selma Gülsevin, “:(Kâmus-ı Türki’:ye Göre) Türkçede Yapım Ekleri I: Fiilden İsim Yapan Ekler”: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya 1992, 125 s.
- Doktora, 1992, Osman Yıldız, “:Cemali-i Karamani: Miftahu’:l-Ferec”: (4 Cilt), İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya 1992, 2365 s.
- Doktora, 1992, Önder Çağıran, “:Ahmed-i Dâi: Tıbb-ı Nebevi”: (3 Cilt) İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı,Malatya 1992, 1224s.
- Yüksek Lisans, 1991, Hülya Savran, “:Güney Kırım Türkçesi”:, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya 1991, 165 s.

Yorumlar (1)
sefer. 3 yıl önce
helal olsun çok bilgili bir insan.
-2°
kapalı