Divan edebiyatı çalışma kitapçığı 1

Divan edebiyatı çalışma kitapçığı 1

Divan edebiyatı çalışma kitapçığı 1

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen boşluklara uygun kelimeleri yazınız.
a. Gazel en az …….. en çok …… beyitten oluşur.
b. Gazelin son beytinde şairin …………… olur.
c. Gazelin ilk beytine …………. son beytine ……………… denir.
d. Bir gazelin en güzel beytine ………………………. ya da ………… beyit denir.
e. Beyitleri arasında anlam birliği bulunan gazele ……………….. gazel, aynı güç ve güzellikte beyitlerden oluşan gazele de …………………….. adı verilir.
f. Gazelin kafiyelenişi ……/……/……/….. şeklindedir.
g. …………………………………………………… ilk divan şairimizdir.
ğ. Dize ortasında bir iç kafiye meydana getirilerek yazılır. Böyle gazellere ………………………………. denir.
h. Divan şairleri duygularını, düşüncelerini birtakım kalıplaşmış kelimelerle ifade etmişlerdir.
Buna ……………………. denir.
ı. Divan şiirinde ………………….. ölçüsü kullanılmıştır.
i. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairi ……………………………………………dir.

2. Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğru ise karşısına D, yanlış ise Y yazınız.
a. Divan edebiyatı, Fars edebiyatından etkilenmemiştir. ( )
b. Gazelde daha çok felsefi konular işlenir. ( )
c. Divan şiirinde söz ve anlam sanatlarına sıkça başvurulmuştur. ( )
d.Divan şiirinde genellikle tam ve zengin kafiye kullanılmıştır. ( )
e.Divan Edebiyatı; Klasik Türk Edebiyatı, Yüksek Zümre Edebiyatı, Saray Edebiyatı gibi adlarla anılmıştır. ( )
f. Divan şiirinde genellikle somut konular işlenmiştir. ( )
g. Divan şiiri kuralcı bir edebiyat değildir.( )
ğ. Divan şiirinde birçok aruz kalıbı vardır. ( )
h.Divan şiirinde kelime seçimi önemli değildir. ( )
ı. Mahlas, takma ad demektir. ( )

3. Divan şiirinde beyitlerle kurulan nazım şekillerini yazınız.

4. Aşağıdaki beyit bir gazelin kaçıncı beytinden alınmış olabilir? Açıklayınız.
Lâle-hadler yine gülşende neler etmediler (had:yanak)
Servi yürütmediler gonceyi söyletmediler

5. Şîrler pençe-i kahrımda olurken lerzân
Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek
Yukarıda bir şiirden alınan bölüm vardır. Bu bölümü bir birim olarak adlandırırsak buna ne ad veririz? Yazınız.
6. Lâle-hadler yine gülşende neler etmediler
    Servi yürütmediler gonceyi söyletmediler
Yukarıdaki beyitte sevgili hangi yönleriyle serviye ve laleye benzetilmiştir? Açıklayınız.
7. Aşağıdaki beyitte gül imgesinin nasıl kullanıldığını açıklayınız.
Açıl bağun gül ü nesrini ol ruhsârı görsünler
Salın serv ü sanavber şîve-i reftârı görsünler
(Ruhsâr: yanak. Sanavber: çam fıstığı ağacı, çam fıstığı kozalağı)

8. Nazım birimi dörtlükten oluşan divan şiiri nazım şekillerini yazınız.

9. 1272-1333 tarihleri arasında yaşamış olan Âşık Paşa, on iki bin beyitlik bir mesnevi yazmıştır. Dini, tasavvufi öğütler veren bir ahlak kitabı olan bu eserin adını yazınız.
10. Selçuklu Şehnamesi adlı eseri yazan 13.yüzyıl divan şairimiz kimdir? Yazınız.

Divan Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 1’i ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

divan-edebiyati-calisma-kitapcigi-

Yorumlar (0)