Arif Cengiz Erman / Son Makaleleri

Arif Cengiz Erman / Bütün Yazıları

Arif Cengiz Erman

Bütün Yazıları

Arif Cengiz Erman
Arif Cengiz Erman

Divanu Lügati't Türk'e göre Türk boyları

13. YÜZYILDA TÜRK BOYLARI    Kaşgarlı'ya göre Oğuzca, Türk dilleri içinde en yalın olanıdır. Kaşgarlı Oğuz maddesinde şöyle yazar:  'Oğuz. Bir Türk kavmi; Türkmen. 22 boydan oluşur. Bunarın başı Kınıklardır....
10 Eylül 2019

Tas Sözcüğü Arapça Değil Türkçedir!

'TAS' SÖZÜ ARAPÇA MIDIR? Çamalayacağınız (tahmin edeceğiniz) gibi, Türk Dil Kurumu'na göre Arapçadır (!) Oysa bu söz Arapçaya gökten düşmüş gibidir. Ne bir kökü vardır, ne de bu sözden türemiş başka bir söz. Ancak...
05 Eylül 2019

Pazar sözcüğü Farsça değil Türkçedir

'PAZAR' SÖZÜ TÜRKÇEDİR, FARSÇA DEĞİL Türk Dil Kurumu'na göre 'pazar' sözü Farsçadır. TDK'nın kaynağı ise belirsizdir. Bu sözün Soğdcadan kaldığı savunulur.  Türkçe sözlerin kökenini Farsça ya...
29 Ağustos 2019

FAŞİST ÇİN REJİMİNİN AK KAPLI KİTABI

FAŞİST ÇİN REJİMİNİN AK KAPLI KİTABI Çin resmi makamları hazırladığı Ak Kaplı Kitap'ta Uygurların Türk olmadığını, Türklerin baskı ve katliamlarına karşı direndiğini ve Doğu Türkistan diye bir bölge ve devlet olmadığını...
20 Ağustos 2019

Türk dilinde çap kökünden türeyen sözler

TÜRK DİLİNDE 'ÇAP' KÖKÜNDEN TÜREYEN SÖZLER  'Çaput' sözü, en sonda. Çaput sözünün Farsça olduğunu savunan "Farsologların", Farsçadaki kökünü ve Soğdcadaki karşılığını bulmaları bir gerekliliktir. "Hint-Avrupa...
25 Temmuz 2019

Kör sözü Farsça değil Türkçedir

KÖR TÜRKÇEDİR, FARSÇA DEĞİL Türkçede ve bir ikisi dışındaki diğer Türk dillerinde köre, kör denir. Ama Türk Dil Kurumu'na göre Farsça. Kimi kaynak aldığı belli olmayan (!) TDK'nın ne işe yaradığı bilinmez.  Eski Türk...
17 Temmuz 2019

TÜRK DİLİNDE SÖZ BAŞLARINDA S-Z SES DÖNÜŞÜMÜ

TÜRK DİLİNDE SÖZ BAŞLARINDA S-Z SES DÖNÜŞÜMÜ Günümüz Türk dilinde az da olsa z ile başlayan sözler var. Bu sözler, doğal ses olan bir kaçı dışında s-z ses dönüşümüne uğramıştır. Ancak bu sözlerin çoğunun Farsça olduğu...
09 Temmuz 2019

DEMET VE TEMEL SÖZLERİ GERÇEKTEN YUNANCA MI?

DEMET VE TEMEL SÖZLERİ GERÇEKTEN YUNANCA MI? Arif Cengiz Erman Kimi dibilimcilere göre Türkçe hep diğer dllerden söz almış, ama diğer dillere hiç söz vermemiştir. " Kültürsüz" ve "barbar" bir halkız ya! Yüzyıllardır Türk tabınlığı...
09 Temmuz 2019

ZENGİN VE ZENCİR FARSÇA MIYMIŞ GÖRÜN BAKIN!

ZENGİN VE ZENCİR FARSÇA MIYMIŞ GÖRÜN BAKIN! Daha önce bir çok kez bu sözlerin Türkçeden Farsçalaştığını ve Farsçanın Türkçe üzerine kurulmuş bir yapay dil olduğunu yazmıştım. Bu sözler, Türk dilindeki seng kökünden türemiştir....
06 Temmuz 2019

TARİHTE HAZAR ADINDA BİR TÜRK BOYU VAR MIYDI?

TARİHTE HAZAR ADINDA BİR TÜRK BOYU VAR MIYDI? Arif Cengiz Erman 651-1048 yılları arasında varlığını sürdürmüş olan "Hazar Kağanlığı" kimlerin devletiydi? Tarihte Hazar adlı bir Türk boyu yok. Divanı Lugat'it Türk'te Kaşgarlı...
28 Haziran 2019

Şeker Sözü Türkçedir

TÜRKÇENİN DİĞER DİLLERE İKİ ARMAĞANI  Bunlar şeker ve yoğurt sözleridir. Yoğurt sözünün Türkçe olduğunu artık hiç bir dilbilimci ya da dilbilimci bozuntusu yadsıyamıyor.  Ancak şeker sözünde sorun var. Dilbilimci bozuntularına...
11 Haziran 2019

İSTAN VE İSTASYON ÜZERİNE

İSTAN VE İSTASYON ÜZERİNE Farsça "yer ve ülke" belirten takı anlamına geldiği öne sürülen istan/stan sözünün, eski "Hint-Avrupa anadilinde" yazılı örneği bulunmayan (!) ve "durak, konak, yer" anlamına gelen *sta (durmak) sözünden evrildiği...
12 Ocak 2019

İstanbul'un Adı

İSTANBUL'UN  ADI İstanbul'un ilk adı ve Bizans sözünün kaynağı olan Byzas adı, Antik Yunan mitolojisine göre MÖ 660 yıllarında Yunanistan'dan gelip İstanbul'u kuran Kıral Byzas'ın adından gelmektedir.  Bir...
04 Ocak 2019

TÜRKLERDE YENİ YIL GELENEĞİ

Gündoğan Bayramı günümüzde, Türk Cumhuriyetleri'nde ve Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türkhalkları arasında kutlanmaktadır. Bugün yanlış olarak 'şamanizm” diye adlandırılan Orta Asya ve Sibirya halklarının inanç sistemi,...
24 Aralık 2018

Avrupa Dillerindeki Sayı Adlarının Turan Kökeni

AVRUPA DİLLERİNDEKİ SAYI ADLARININ TURAN KÖKENİ 1. Sümercenin Etrüskçe ile karşılaştırılması: Sümercede aş, diş, dit, deşşu, eşda, ur ve mer sözleri bir anlamına gelir (bunlardan mer sözü, dilimize bir olarak evrimiştir). Sümerce ...
27 Kasım 2018

Zaferin Türkçesi

ZAFERİN TÜRKÇESİ Zafer, Arapçadır ve "tırnak" demek olan ظَفَر (zhufr) sözünden  gelen ظَفَر (zhafar) sözünün dilimize geçmiş biçimidir. Türk dilinde bu sözün karşılığı var, ancak Türkiye'de nedense pek bilinmez....
30 Ekim 2018

AVRUPA HUN KAĞANLARININ ADLARI

Avrupa Hunlarının kağan adları iktidar sırasına göre şöyledir: Kama Tarkan, Balamir, Alypbi, Muncuk, Uldız, Karaton, Oktar, Ruga, Bleda, Attila, Ellak, Dikkiz ve Ernak.  KAMA TARKAN adı, Etrüskçe sevgi; sevinç; mutluluk anlamlarına gelen...
23 Temmuz 2018

Aile ve Familya sözlerinin kökeni

AİLE VE FAMİLYA SÖZLERİNİN KÖKENİ Bize öğretilen bilgilere göre *aile sözü Arapça, *familya sözü de Latincedir. Aslında bir açıdan da doğrudur. Ancak bu iki söz de köken olarak ön Türkçedir. Arapça عول (aul), آل (āl) ve أَهْل...
21 Haziran 2018

Persler Aslında Türklerdir

PERSLER ASLINDA TÜRKLERDİR Aslında tarihte Pers ya da Pars adlı bir halk hiçbir zaman varolmamıştır. Zaten Orhun Yazıtlarında da bu gayet açıktır. Kültigin anıtının 2. yüzün 11. satırında şöyle yazar: 'Kurıga kün batsıkdaki...
21 Haziran 2018

Zengin Sözü Gerçekten Farsça mı?

ZENGİN SÖZÜ GERÇEKTEN FARSÇA MI? Öyle biliriz. Çünkü Farsça *sang, "taş" demek. Bu kökten türemiş olan *sangin de "taştan yapılmış/değerli/süslü" gibi anlamlara geliyor. Biz de bu sözü *zengin biçiminde "bay/baysal/varsıl" anlamında...
21 Haziran 2018

Servis Sözünün Kökeni

SERVİS SÖZÜNÜN KÖKENİ Servis (*service) sözünü, bugün dilimizde *hizmet olarak kullandığımız Arapça خذمة (khidhmat) sözünün karşılığı olarak kullanıyoruz. Arapça *khidhmat sözü "kulluk" anlamına gelir. Servis sözü, Latince...
21 Haziran 2018

Elam Bir Ön Türk Uygarlığıdır

ELAM BİR ÖN TÜRK UYGARLIĞIDIR Mezopotamya'nın doğusunda, İran'ın bugünkü Kuzistan bölgesinde gelişen Elam Uygarlığı, MÖ 4000 ile MÖ 653 yılları arasında yaşamıştır. İlk Elam şehri olan Susa, MÖ 4000 yıllarında Karun...
21 Haziran 2018

Tohum

TOHUM Türk Dil Kurumu resmi sitesinde *tohum sözü için, Farsça *tuhm sözünden geldiğini yazmış. Kendi dilinin etimolojisini bilmeyen adamları TDK gibi bir kurumun başına getirirsen olacağı budur. Bunu gören çakma dilbilimci Sevan Nişanyan...
21 Haziran 2018

Cumhuriyet ve Demokrasi

CUMHURİYET VE DEMOKRASİ Arapça *cumhur sözü "kitle/yığın/toplum" anlamına gelir ve "toplam/toplanma/topluluk" anlamlarına gelen *cam (cəm) sözünden türemiştir. Bu söz Arapçaya, Akadça "bütün" demek olan *gamlu sözünden evrilmiş; Akadçaya...
21 Haziran 2018

Siyaset

SİYASET Siyaset, Arapça at yönetimi, at bakıcılığı ve at binme sanatı gibi anlamlara gelir. Diğer bir anlamı da devlet yönetme ve devlet yönetme sanatıdır. Osmanlı devlet geleneğinde ise siyaset sözü ceza ve özellikle de ölüm cezası...
21 Haziran 2018
-3°
açık