Prof. Dr. Tuncer Gülensoy - Kongre ve Konferanslar
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy - Kongre ve Konferanslar


Prof. Dr. Tuncer Gülensoy - Kongre ve Konferanslar
1973


Daimî Milletlerarası Altaistler Konferansı "DAMAK", Permanent İnternational Altaistik Conference "PIAC", XVI., 21-26 Ekim 1973, Ankara.

Sunulan Bildiri: Eski Moğol İçtimaî hayatında kadın ve onun devlet idaresindeki yeri.

Yayın: Daimi Milletlerarası Altaistler Kongresi Bildirileri, Ankara 1979, s.165-168.


1975


I. Uluslar Arası Türk Folklor Kongresi, 23-30 Haziran 1975, İstanbul.

Sunulan Bildiri: Türklerde dokuz sayısı.

Yayın: I. Uluslar arası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C.I, Ankara 1976, s.111-121.

Uluslar Arası Folklor ve Halk Edebiyatı Semineri, 27-29 Ekim 1975, Konya.

Sunulan Bildiri: Bazı Anadolu ağızlarında haftanın günleri üzerine bir inceleme,

Yayın: Uluslar arası Folklor ve Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri, Güven Matbaası, Ankara 1976, s.49-54.


1976


VIII. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Ekim 1976, Ankara.

Sunulan Bildiri: Germiyan Oğlu II. Yakup Beyin Taş Vakfiyesi.

Yayın: VIII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, TTK yay., Ankara 1981, s.613-644.


1979


II. Millî Türkoloji Kongresi, 5-9 Şubat 1979, İstanbul.

Sunulan Bildiri: Kaşgarlı Mahmud'un Eserinin Adı Üzerine.

       Yayın: Erciyes, Yıl: VIII, S.88 Nisan 1985, s.1. Ayrıca: Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 1, (2), 1987, s.151-153.

III. Millî Türkoloji Kongresi, 5-9 Şubat 1979, İstanbul.

Sunulan Bildiri: Dîvânu Lügâti't Türk ve Kutadgu Bilig'deki Moğolca Kelimeler Üzerine.

Yayın: TKA Necati Akder Armağanı, XXII /1-2 Ankara 1984, s.90-103.

Quatricme Congres International des Etudes du Sud-Est  Européen,  13-18. Eylül 1979. Ankara.

Sunulan Bildiri: Anadolu'da Moğolca Yer Adları ve Rumeli'deki İzleri. (İngilizce olarak sunulmuştur.)

Türkçe Yayın: TDAD II / 11 Nisan 1981, s.126-131


1980


XVI. Uluslar Arası Ahi Evran Esnaf Bayramı ve Ahilik Sempozyumu, 5-8. Eylül. 1980, Kırşehir.

Sunulan Bildiri: Simav'da Yârenlik Teşkilâtı

Yayın: MK II/11 (Nisan 1981), s.10-12.

IV. Millî Türkoloji Kongresi, 6-10 Ekim 1980, İstanbul.

Sunulan Bildiri: Bayır -Bucak (Suriye) Türkçesi Üzerine.1981


Konferans: Folklor Çalışmalarının Anadolu Ağızlarının Derlenmesindeki Rolü,

13 Mart 1981 - Folklor Araştırmaları Kurumu -Ankara, I. Dönem Konferansları Dizisi.

Yayın: TDAD II/ 12 Haziran 1981, s.107-111.

Yunus Emre'den Atatürk'e Türk Düşüncesinin Gelişimi, 7-10 Mayıs 1981, Eskişehir.

       Sunulan Bildiri: "Emre" Adı Üzerine

       Yayın: MK, III /1 Haziran 1981, s.18-20.

Milletlerarası Türk Folklor Kongresi, 22-28 Haziran 1981, Bursa.

Sunulan Bildiri: Türk Halk Bilimine Kaynak Olarak Moğolların Gizli Tarihi

Yayın: II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara 1982, s.119-128.

VII. Uluslararası Balkan Folkloru Sempozyumu, 7-8 Temmuz 1981, Ohri (Yugoslavya).

Sunulan Bildiri: Anadolu ve Balkan Masallarında Müşterek Tipler (Bildiri Makedonca sunulmuştur.)

Türkçe yayın: TDAD, S.17 Nisan 1982,  s.153-158.

IX. Türk Tarih Kongresi, 21-25 Eylül 1981, Ankara.

Sunulan Bildiri: Eski Türk ve Moğol Şahıs Adlarının Cumhuriyet Dönemindeki Görünümü.

Yayın: Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt, Ankara 1988, s.643-650.

IV. Millî Türkoloji Kongresi, 19-23 Ekim 1981, İstanbul.

Sunulan Bildiri: Eski Türk ve Moğol Kadın Adları Üzerine.

Türk Mutfağı Sempozyumu, 31 Ekim-1 Kasım 1981, Ankara.

Sunulan Bildiri: Türk-Tatar (Kuzey Türkleri) Yemekleri Üzerine

Yayın: Türk Mutfağı Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1982, s.199-214. Ayrıca: Erciyes V / 51 (Mayıs 1982), s.4-5

Ahilik, Devlet ve Atatürkçülük Sempozyumu, 11-13 Kasım 1981, Ankara.

Sunulan Bildiri: Bir Türk Masalının Ahilik Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi


1982


IV. Milletlerarası Türkoloji Kongresi. 20-25 Eylül 1982, İstanbul.

Sunulan Bildiri: Türk Fonetik Transkripsiyonu Üzerine

I. Millî Kültür Şurası, 23-27 Ekim 1982, Ankara.

Sunulan Bildiri: Türk Dilinin Zenginleştirilmesi İçin Kaynak Eser ve Ağız Taramalarının Önemi.

Yayın: Millî Kültür Şurası, Ankara 1982, s.238-244. Ayrıca:  Erciyes VII / 86 (Şubat 1985), s.2-5.


1983


I. Uluslar Arası Türk Halk Edebiyatı Semineri, 7-9 Mayıs 1983, Eskişehir.

Sunulan Bildiri: Özel Bir Anadolu Ağızları ve Folkloru Arşivi

Yayın: I. Uluslar Arası Türk Halk Edebiyatı Semineri, Bildiriler, Eskişehir 1987, s.109-114.

VIII. Uluslar Arası Balkan Folkloru Sempozyumu, 7-8 Temmuz 1983, Ohri (Yugoslavya)

Sunulan Bildiri: Une danse et une Chanson Folkloriques (Çayda Çıra) qui Prennet Ressource de la Mythologie Turque.

Yayın: Makedonski Folklor / Le Folklore Macedonien, Godina XVII annee,  Broj 33 numero, Skopje 1984, s.104- 105.

Türkçe yayın: Mitolojiden Kaynaklanan Bir Türk Oyunu, MK. S.44 Mart 1984, s.41-43.

V. Millî Türkoloji Kongresi, 26-30 Eylül 1983, İstanbul.

Sunulan Bildiri: Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır Yörelerindeki Oymak, Boy, Soy, Oba ve Aşiret Adları Üzerine.

Yayın: TDAD, 28 Şubat 1984, s.134-156.

Konferans: İbni Sina'nın Türk Millî Kültüründeki Yeri. 19 Ağustos 1983, Fırat Üniversitesi-Elazığ.

Yayın:  AND, Yıl:1, S.11, Aralık 1983, S.12, s.16; AND,  Yıl: I, S.12, Ocak 1984, s.16.


1984


Röportaj: Halk Edebiyatı Soruşturması'na Verilen Cevaplar,

Kültür ve Sanat Dergisi, S.37-38 (Kayseri, Nisan-Mayıs 1984), s.5-6.

IV. Geleneksel Seyranî Seminer ve Şenlikleri, 12-13 Mayıs 1984, Develi Kayseri.

Sunulan Bildiri: Seyranî'nin Şiirlerinde Dil ve Üslûp.

Yayın: Erciyes, VII /84 Aralık 1984, s.1-3.

Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu, 21-26 Mayıs 1984, Fırat Üniversitesi-Elazığ.

Sunulan Bildiri: Tarih ve Dil.

Yayın: Millî Eğitim ve Kültür, VII/31 Ocak 1985, s.38-44. Ayrıca: Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu Bildirileri, Elazığ 1990, s.59-65.

Türk Yer Adları Sempozyumu, 10-13 Eylül 1984, Ankara.

Sunulan Bildiri: Elazığ, Bingöl ve Tunceli İlleri Yer Adlarına Bir Bakış.

Yayın: Türk Yer Adları Sempozyumu, Ankara 1984, s.149-156. Ayrıca: TDAD, S.28, Şubat 1984, s.135-156. Erciyes, X / 115 Temmuz 1987, s.5-8.

VI. Millî Türkoloji Kongresi, 24-29 Eylül 1984, İstanbul.

Sunulan Bildiri: Doğu Anadolu Ağızlarının Bazı Ses Özellikleri

Yayın: Erciyes, X/111 Mart 1987, s.1-5.

I. Milletler Arası Türk Halı Kongresi, 7-14 Ekim 1984, İstanbul.

Sunulan Bildiri: Şavak Türk Kilimciliği ve Kilim Terminolojisi.

I. Osmanlı Sempozyumu, 15-16 Eylül 1984, Söğüt /Bilecik.

Sunulan Bildiri: Anadolu Türk Dili ve Edebiyatının Gelişmesinde Osmanlının Rolü

Yayın: Erciyes, VII/87 Mart 1985, s.5-6.

Konferans: Millî Kurtuluş Önderi Olarak Atatürk 10 Kasım 1984, Tunceli.

Konferans: Öğretmenler ve Türk Dili. 24 Kasım 1984, Keban -Elazığ.1985


Atatürk İlkeleri ve Millî Egemenlik Sempozyumu, 24 Nisan 1985, Fırat Üniversitesi -Elazığ, Oturum Başkanlığı yapılmıştır.

Sunulan Bildiri:  Atatürk ve Millî Hâkimiyet

Türk Dünyasının Meseleleri Açısından Bulgaristan'daki Türklere Uygulanan Soykırımı Sempozyumu, 29-30 Nisan 1985, Elazığ.

Sunulan Bildiri: Anadolu ve Rumeli Türk Ağızları Birliği

Yayın: Erciyes IX/100, Nisan 1986, s.4-5.

Uluslararası II. Türk Halk Edebiyatı Semineri, 7-9 Mayıs 1985, Eskişehir.

Sunulan Bildiri: Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgaları ve Folklorumuzdaki İzleri

Yayın: II. Uluslar Arası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri, Eskişehir, Nisan 1987, s.105-128.

Doğu Anadolu'nun (Sosyal, Kültürel ve İktisadi) Meseleleri Sempozyumu, 13-15 Mayıs 1985, Tunceli. Sempozyumun genel sekreterliği yapılmıştır.

Sunulan Bildiri: Doğu Anadolu Ağızları Üzerine

Yayın: TD, Eylül 1985, s.144-149. Ayrıca: TDTD, Ekim 1991, C.5, S.58. s.26-30.

Uluslararası Terörizmin Hedefi Olarak Türkiye ve Türk Gençliği Sempozyumu, 30-31 Mayıs 1985, Elazığ.

Sunulan Bildiri: Terörizm ve Türk Gençliği

V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 23-28 Eylül 1985, İstanbul.

Sunulan Bildiri: Doğu Anadolu Ağızları ve Dîvân u Lugâti't-Türk.

Yayın: Beşinci Milletler Arası Türkoloji Kongresi, Bildiriler, I. Türk Dili, Cilt: 1, İstanbul 1985, s.107-115.

Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu, 23-27 Ekim 1985, Elazığ.

Sunulan Bildiri: Pülümür'ün (Tunceli) Sağlamtaş Köyü Mezarlığı Üzerine Notlar.

Yayın: Fırat Havzası Etnografyası, F. Ü. yay., Elazığ 1986, s.105-107  Ayrıca: I. Folklor ve Etnografya Sempozyumu, Bildiriler, Elazığ, 1992, s.105-108.


1986


Erzurumlu Emrah Semineri, 13 Mart 1986, Erzurum.

Sunulan Bildiri: Erzurumlu Emrah'ın Şiirlerinde Dil ve Üslûp.

Yayın: Erciyes, IX /101 Mayıs 1986, s.6-9.

Çanakkale Zaferi Sempozyumu, 13 Mart 1986, Elazığ.

Açılış konuşması yapılmıştır.

Ziya Gökalp Sempozyumu, 324- 27 Mart 1986, Diyarbakır.

Sunulan Bildiri: Ziya Gökalp ve Türk Milleti

Yayın: Ziya Gökalp Sempozyumu, Diyarbakır 1989, s.87-93.

Kayseri Kültür ve Sanat Haftası İçinde yer alan "Kayserili Halk Şâirleri ve Dadaloğlu Sempozyumu", 24- 27 Mart 1986, Kayseri.

Sunulan Bildiri: Kayseri'li Halk Şâiri Hasreti.

Yayın: Erciyes IX / 103 (Ağustos 1986) , s.25-27. Ayrıca: Kültür ve Sanat Haftası Konuşmaları ve Bildirileri, Kayseri 1987, s.129-132.

Fırat Havzası Yazma Eserler Sempozyumu, 5-6 Mayıs 1986, Elazığ.

Açılış konuşması yapılmıştır.

Sunulan Bildiri: Yazma eserlerimiz.

Yayın:  Yazma Eserler Sempozyumu Bildiriler, Elazığ, 1987, s.11-13.

III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi, 23-28 Haziran 1986, İzmir.

Sunulan Bildiri: Erzurumlu Mustafa Darir'in "Yüz Hadis ve Yüz Hikâye" Adlı Eserindeki Folklor Unsurları.

Yayın: III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri II. Cilt Halk Edebiyatı, KB yay., Ankara 1986, s.123-136

Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, 2-5 Temmuz 1986, Tokat.

Sunulan Bildiri: Tokat Ağzının Anadolu Ağızları İçindeki Yeri

Yayın: Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu Bildiriler, Ankara 1987, s.251-260.

Permanent International Altaistik Conference (PIAC) 29th Meeting, 15-21 Eylül 1986, Taşkent (SSCB).

Sunulan Bildiri: An Assesment of "Secret History of the Mongols" and "Altan Topçi " from the Viewpoint   of  the Turkish Lingual  and Cultural History.

Yayın: TDAYB 1986, Ankara 1989, İngilizce metin: s.17-23, Türkçe metin: 25-30.

I. Millî Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi, 8-9 Ekim 1986, Konya.

Sunulan Bildiri: Tunceli Yöresi Efsanelerine Bir Bakış.

Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi, 13-17 Ekim 1986,    Samsun.

Sunulan Bildiri: Karadeniz Bölgesi Ağızları Üzerine

Yayın: Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, Samsun 1988, s.205-209.

Sultan Baba Sempozyumu, 3 Kasım 1986, Tunceli.

Sunulan Bildiri: Tunceli Yöresi Efsaneleri ve Sultan Baba

Yayın: Sultan Baba ve Köroğlu Sempozyumu Bildirileri, Elazığ 1987, s.9-12.

Köroğlu Sempozyumu, 4 Kasım 1986, Bingöl.

Açılış Konuşması yapılmıştır.

Türkiye Tarihinde Elâzığ ve Doğu Anadolu Sempozyumu, 17 Kasım 1986, Elazığ.

Sunulan Bildiri: Türk Dili ve Doğu Anadolu ağızları

Konferans: Osmanlı İmparatorluğunda Türk Vakıfları ve Ekonomiye Katkıları, IV. Vakıf Haftası, 05 Aralık 1986, Elazığ.

Konferans: Millî Şair Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Hizmetlerinden Çizgiler, Ölümünün 50. Yıldönümünde Millî Şâir Mehmet Akif Ersoy, 24 Aralık 1986, Elazığ.


1987


Tarihî Akış İçinde Erzurum Sempozyumu, 12-18 Mart 1987, Erzurum.

Sunulan Bildiri: Erzurumlu Darir'in "Yüz Hadis Yüz Hikâye" Adlı Eserinin Türk Kültür Tarihindeki Yeri.

Yayın: III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C.II, Ankara 1987, s.123-136.

Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, 18 Mart 1987, Elazığ.

Açılış Konuşması yapılmıştır.

II. İnönü Zaferi Kutlama Programı, 31 Mart 1987, Elazığ.

Açılış konuşması yapılmıştır.

Millî Hakimiyet Haftası Konferans ve Sempozyumları, 22-30 Nisan 1987, Elazığ (Baskil-Keban), Bingöl, Muş, Adilcevaz (Bitlis).

Açılış konuşmaları yapılmıştır.

III. Uluslar Arası Türk Halk Edebiyatı Semineri, 7-9 Mayıs 1987, Eskişehir.

Sunulan Bildiri: Doğu Anadolu Efsaneleri İçinde Tunceli Efsanelerine Bir Bakış.

Fifth Intetnational Congress of Mongolists, 14-21 Eylül 1987, Ulau-Bator/Moğolistan

Sunulan Bildiri: The Mongolian Studies in Turkey and the Turkish and Mongolian Languages.

II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, 19-21 Ekim 1987, Malatya.

Sunulan Bildiri: Darende'de Konuşulan Gizli Dil Üzerine Notlar.

Yayın: II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Bildiriler, İstanbul 1988, s.136-139.

Fırat Havzası II. Folklor ve Etnografya Sempozyumu, 5-7 Kasım 1987, Elazığ.

Sunulan Bildiri: Fırat Havzası Folklor ve Etnografyası

I.Mersin Milli Kültür ve Eğitim Sempozyumu, 18-20 Aralık 1987, Mersin.

Sunulan Bildiri: Anadolu Ağız, Folklor ve Etnografya Malzemelerinin Derleme Çalışmalarında Halk Eğitim Merkezlerinden Beklediklerimiz.

Yayın: I.Mersin Milli Kültür ve Eğitim Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1988, s.26-28.


1988


Fırat Havzasının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Kalkınması Sempozyumu, 7-9 Nisan 1988, Elazığ.

Sunulan Bildiri:  Bölge Kalkınmasında Türk Dili Eğitimin Önemi

Açık Oturum: Doğu Anadolu'da Dil ve Folklor Derlemelerinin Bugünkü Durumu, 29 Nisan 1988, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Erzurum.

Konuşma konuları: 1. Anadolu Ağızları Üzerine Yapılan Çalışmaların Dünü ve Bugünü, 2. Anadolu Ağızlarının Derlenmesi İçin Neler Yapılmalıdır?.

31. Tatung der Pemanent International Altaistic Conference, 13-19 Haziran 1988, Weirmar Demokratik Alman Cumhuriyeti.

Sunulan Bildiri: Die Mongolischen Lehnwörter in den Anatolischen mundarten (Mongolian Loan-Words in Anatolian Dialects).

I. Sovyet -Türk Kollokyumu: Türk Kültür Anıtı Olarak 'Dede Korkut Kitabı, Bakü (Azerbaycan SSCB),  1-8 Temmuz 1988.

Sunulan Bildiri: Dede Korkut Hikâyelerinin Anadolu ve Rumeli'deki İzleri: "Kampüre Oğlu Bamsı Beyrek Destanı'nın Bünyan; "Deli Dumrul Destanı'nın Rumeli Varyantı.

VI. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 19-25 Eylül 1988, İstanbul.

Sunulan Bildiri: Türkistan'da Oğuz Boyu Yer Adları ve Anadolu'daki İzleri.

Uluslar Arası Türk Dili Kongresi, 26 Eylül-3 Ekim 1988, TDK, Ankara.

Sunulan Bildiri: "Alka Evli" ve "Beğ Dili" Boy Adlarının Anadolu'daki İzleri.

Yayın: Uluslar Arası Türk Dili Kongresi 1988, TDK yay., Ankara 1996, s.177-180.


1989


Permanent International Altaistic Conference (32th Meeting), 11-16 Haziran 1989, Oslo Norveç.

Sunulan Bildiri: The Value of  "Altan Topçi" in Regards of the History of Turkish Language.

IV. Uluslar arası Türk Halk Edebiyatı Semineri, 11-13 Mayıs, 1989 Eskişehir.

Sunulan Bildiri: Azeri Şairi 'Musa Yagub'.

Yayın: IV. Uluslar Arası Türk Halk Edebiyatı ve Yunus Emre Semineri Bildirileri, Eskişehir 1991, s.163-174.

IV. Osmanlı Sempozyumu, 8-10 Eylül 1989, Söğüt -Bilecik.

Sunulan Bildiri: Doğu Anadolu Ağızları ve Osmanlıca

III. Dadaloğlu ve Türk Boyları Sempozyumu, 23 Eylül 1989, Kayseri.

Sunulan Bildiri: Dadaloğlu'nun Şiirlerinde Dil ve Üslûp.

III. Millî Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi, 16-17, Ekim 1989, Konya.

Sunulan Bildiri: Özel Bir Etnografya Koleksiyonu

Konferans: Erciyes Üniversitesi'nin 1989-1990 Öğretim Yılının Açılış Dersi, 2 Ekim 1989, Kayseri.

Konu: Türk Dilinin Meseleleri.

II. Türk-Sovyet Kollokyumu, 26-31 Ekim 1989, Elazığ.

Sunulan Bildiri: Edebi Yazı Dili Olarak Türkçe ( Türkçe'nin Doğuşu ve Gelişmesi),

Konferans: Doğu Anadolu'nun Dil, Folklor ve Etnografyasına Bir Bakış, 9 Kasım 1989, Uşak Valiliği, Uşak.

Konferans: Türlü Yönleriyle Atatürk, 10 Kasım 1989, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Uşak Valiliği, Uşak.


1990


Tarihî, Kültürel ve Siyasî Boyutlarıyla Doğu Meselesi Sempozyumu, 3-4 Mart 1990, Yeni Düşünce Gazetesi, Ankara.

Sunulan Bildiri: Güneydoğu Anadolu'nun Folklorik ve Etnografik Yapısı.

Tarihî Gelişmeler İçinde Türkiye'nin Sorunları Sempozyumu, 8-9 Mart 1990, Ankara.

Sunulan Bildiri: Türk Millî Bütünlüğü İçinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Aşiretlerinin Ağızları

Yayın: Tarihî Gelişmeler İçinde Türkiye'nin Sorunları Sempozyumu, Ankara 1992, s.163-182,


Konferans: Folklor Zenginlikleriyle Aksaray ve Çevresi, 29 Mart 1990, Kültür Bakanlığı- Aksaray Valiliği, Aksaray

Konferans: Doğu Anadolu'nun Dil, Folklor ve Etnografyasına Bir Bakış, 16 Nisan 1990, 2. Ordu Komutanlığı, Malatya.

Konferans: Doğu Anadolu'nun Dil, Folklor ve Etnografyasına Bir Bakış, Nisan 1990, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Sivas Valiliği, Sivas.

Türk Millî Bütünlüğü İçinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sempozyumu, 23 Mart 1990, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Sunulan Bildiri: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Dil, Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografyasına Bir Bakış.

Yayın: Türk Millî Bütünlüğü İçinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sempozyumu Bildirileri, Kayseri 1990, s.211-222

Erciyes Yöresi I. Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu, 3-5 Mayıs 1990, Erciyes Üniversitesi -Kayseri.

Açılış konuşması yapılmıştır.

Türk Ocakları Merkez Heyet İlmî Toplantı, 29 Mayıs-1 Haziran 1990, Kızılcahamam-Ankara.

Sunulan Bildiri: Türk Dili ve Doğu Anadolu Ağızları

Permanent International Altaistic Coference (33th Meeting), Budapest-Macaristan, Haziran 1990.

Sunulan Bildiri: Evaluation of some phonetic and morphologic propherties in eastern Anatolian dialects from the point view of Altaistic language.

International Conference dediceted to the 750th Anniversary of the great Mongolian literary monument "The Secret History of the Mongols", 14-19  August 1990, Ulan Bator-Mongolia.

Sunulan Bildiri: The genealogical tree of Chiggis Khan according to the "Secret History of the Mongols" and "Altan Topçi".

I. Türk Dili Kurultayı, Kültür Bakanlığı. 25-28 Eylül 1990 Ankara.

Kurultay Üyeliği ve IV. Komisyon Başkanlığı.

Sunulan Bildiri: "Millî Birlik ve Beraberliğimizin Sağlanmasında Kültür Politikamız Nasıl Olmalıdır?"

Yayın: Milli Kültür Şûrası Bildirileri, 1. Cilt, Ankara 1990, s.179-181.

III. Ahilik Kültür Haftası, 8-14 Ekim 1990, Kırşehir.

Sunulan Bildiri: Kırşehir'in Etnik Yapısı Üzerine Notlar.

Yayın: TDTD, 1991, V / 49, s.40-41.

IV. Millî Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi, 22-23 Ekim 1990, Konya.

Sunulan Bildiri: Orta Asya ve Anadolu Türk Dokumalarında Motifler ve damgalar.

Konferans: Orta Asya'da Türk İzleri, 04 Kasım 1990, Kırşehir.

I. Uluslar Arası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu, 21-23 Kasım 1990, Adana.

Sunulan Bildiri: Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Dil ve Üslûp.

Konferans: Dede Korkut, 14 Aralık 1990, E.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü Konferansları, Kayseri.


1991


Konferans: Karacaoğlan, 1 Ocak 1991, E.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü Konferansları, Kayseri.

Konferans: Karacaoğlan, 4 Ocak 1991, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Dünya Yunus Emre Sevgi Yılı Kongresi ve V. Uluslar Arası Türk Halk Edebiyatı Semineri, 14-16 Şubat 1991, Eskişehir.

Sunulan Bildiri: Yunus Emre'nin Şiirlerinde Dil ve Üslûp.

Yayın: TD, (Aralık 1991) C.5 S.18, s.4-9.

Devletimizin Bölünmezliği ve Türk Dili Paneli, 19 Şubat 1991, Kayseri.

Sunulan Bildiri: Doğu Anadolu Türkçesi

Millî Bütünlüğümüz ve Türkçe Paneli, 22 Şubat 1991, Ankara.

Sunulan Bildiri: Türk Dili ve Kürtçe

İsmail Gaspıralı ve Kırım Türkleri Sempozyumu, 18-23 Mart 1991, Akmescit / Kırım.

Sunulan Bildiri: İsmail Gaspıralı ve Anadolu Türklüğü.

Yayın: TK, XXIX /337-338, (Haziran 1991) s.65-68.

Millî Bütünlüğümüz ve Türk Dili, 6 Nisan 1991, İstanbul Aydınlar Ocağı, İstanbul.

Sunulan Bildiri: Kürtler ve Kürtçe

Güney-Doğu Avrupa'da Türkler ve Gagauzların Etno-Kültür Genişleme Meseleleri Kongresi, 24-29 Nisan 1991, Çadır/ Moldova.

Sunulan Bildiri: Gagauzlar ve Türkçe.

IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 6-11 Mayıs 1991, Antalya.

Sunulan Bildiri: Tunceli Efsanelerinin Tip ve Motif Yapısı ile "Munzur Efsanesi"nin Anadolu Varyantları.

Yayın: IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara 1992, s.97-105.

Konferans: Orta Asya'da Türk İzleri (Azerbaycan-Özbekistan, Moğolistan-Kırım ve Gagauzistan Türkleri), 24 Mayıs 1991, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu - Gaziantep Valiliği - Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

XXI. Yüzyıla Doğru Türkiye Sempozyumu, 4 Haziran 1991, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Sunulan Bildiri: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Türk Millî Bütünlüğü İçindeki Yeri ve Önemi

Balkan Türkleri Sempozyumu, 7 Haziran 1991, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Açılış konuşması: Balkanlar ve Türkiye.

Başlangıcından XIV. Asrın Sonuna Kadar Türk Şiiri Kollokyumu (V. Türk-Sovyet Kolokyumu), 12-16 Haziran 1991, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Müşahit olarak katılmıştır.

GAP ve Kültür Değerlerimiz Sempozyumu, 17-19 Haziran 1991, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Sunulan Bildiri: Fırat Havzasının Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografya Değerleri

Uluslar Arası Yunus Emre Sempozyumu, 7-10 Ekim 1991, Ankara

Sunulan Bildiri: Yunus Emre ve Anadolu Ağızları

Tasavvufî Halk Edebiyatı ve Yunus Emre Kongresi, 10-11 Ekim 1991, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Sunulan Bildiri: Âşık Paşa'nın "Garip-name'sinde Dinî ve Tasavvufî Unsurlar.

Türk Kültür Tarihi İçinde Kayseri ve Ahilik Sempozyumu, 14 Ekim 1991, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Valiliği, Kayseri

Açılış konuşması yapılmıştır.

Türk Dünyasının Sosyal, Kültürel, Ekonomik İlişkileri Kurultayı, 23-25 Ekim 1991, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Açılış konuşması yapıldı.

Sunulan Bildiri: Kiril Alfabesinin Türk Kültürüne Olumsuz etkileri

Yayın: "Türk Dünyasının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik İlişkileri Kurultayı" Bildiri Özetleri, Kayseri 1991, s.26-36.

Konferans: Atatürk ve Kültür, 15 Kasım 1991, Kırşehir.

Konferans: Kırım ve Gagauzistan Gezileri, 13 Aralık 1991, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Türk Dili ve Millî Bütünlüğümüz Açık Oturumu, 20 Aralık 1991, İstanbul.

Sunulan Bildiri: "Doğu Anadolu Osmanlıcası" ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Dil, Folklor, Halk Edebiyatı İle Etnografyasına Bir Bakış.

Yayın: Açık Oturumlar Dizisi: 12, Aydınlar Ocağı yay., İstanbul 1991, s.27-46.1992


Konferans: Türk Tarihi, Kültürü ve Dili, 6 Mart 1992, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Konferans: Türkiye'nin İç Güvenliğine, Milli Birlik ve Beraberliğine Yönelik Yıkıcı Unsurlar, 25 Mart 1992, Polis Koleji, Kayseri.

Konferans: Orta Asya Türk Ülkeleri (Gezi İntibaları), 17 Nisan 1992, Niğde.

Seminar on the Effet of the Recent Changes in Soviet Russia on the Region and the Middle -Asia, 21-23 Nisan 1992, Peşhawar-Pakistan.

Sunulan Bildiri: The Effect from Cultural Respect of the Changes in Soviet Russia on Turkey and Middle-Asian Turkish Countries.

Türk Kültür ve Siyasî Tarih İçinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sempozyumu, 30 Nisan 1992, Kayseri.

Sunulan Bildiri: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Dil Özellikleri.

Sürekli Dil Kurultayı, 4-8 Mayıs 1992, Ankara.

Sunulan Bildiri: Kiril Alfabesinin Türk Diline Verdiği Zarar.

Erciyes Yöresi, II. Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu, 7-9 Mayıs 1992, Kayseri.

Açılış konuşması yapılmıştır.

Millî Varlık ve Beka'mız, Bilim Açısından Güneydoğu Meselemiz, 9-10 Mayıs 1992, Ankara.

Oturum başkanlığı yapılmıştır.

Sunulan Bildiri: Dil ve Kültür,

Konferans: Kırım Türk Yurduna Gezi, 15 Mayıs 1992, Elazığ.

II. Dünya Türkleri Konferansı, 3-7 Haziran 1992, New York.

Sunulan Bildiri: Kiril Alfabesinin Türk Kültürüne Verdiği Zarar

Latin Alfabesine Geçiş Konferansı, 17-20 Haziran 1992, Akmescit-Kırım.

Sunulan Bildiri:  Kiril Alfabesinin Türk Kültürüne Verdiği Zarar

Doğu Anadolu'da Türk Mührü Sempozyumu, 20-23 Ağustos 1992, Ahlat-Bitlis.

Sunulan Bildiri: Ahlat'ta Türk Damgaları.

Yayın: Anadolu'da Türk Mührü Ahlat (Bildiriler), Ankara 1993, s.41-66.

IV. Milletlerarası Moğolistler Kongresi, 10-16 Ağustos 1992, Ulanbaater-Moğolistan

Sunulan Bildiri: Mongols in Anatolia and a Legend About Samagar Noyan.

Röportaj: Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY ile Türk Dili, Folkloru, Halk Edebiyatı ve Etnografyası Üzerine Sohbet (konuşan: Mehmet Yardımcı) TARLA Dergisi, Ağustos 1992, İstanbul, s.5-7.

Uluslararası Türk Dili Kongresi, 26 Eylül-1 Ekim 1992, TDK, Ankara.

Sunulan Bildiri: Anadolu'da Moğollar ve Samagar Noyan Hakkında Yeni Bir Efsane.

Yayın: Uluslararası Türk Dili Kongresi 1992, TDK yay., Ankara 1996, s.661-666.


1993


Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı, 21-23 Mart 1993, Antalya.

Sunulan Bildiri: Kiril Alfabesi ve Türk Kültürü

VI. Uluslar Arası Ahmet Yesevî ve Türk Halk Edebiyatı Semineri, 7-9 Mayıs 1993, Lefkoşa-Kıbrıs.

Sunulan Bildiri: Anadolu'da Yaşayan Bey Böğrek Hikâyeleri ve Yeni Tesbit Edilen "Kozan Varyantı".

Türk Dünyası Kültür İlişkileri Sempozyumu, 13-15 Mayıs 1993, Elazığ.

Sunulan Bildiri: Kırım ve Gagavuz Türklerinin Kültürel Meseleleri.

Permanant International Altaistic Conference, 36th Meeting, 2-5 Haziran 1993, Almatı-Kazakistan.

Sunulan Bildiri: Kazakistan'da ve Türkistan'da Türk Yer Adları ve Anadolu'daki İzleri.

İpek Yolu Uluslar Arası Halk Edebiyatı Sempozyumu, 1-03 Temmuz 1993, Kültür Bakanlığı, Ankara.

Sunulan Bildiri: Moğolistan Kazaklarının Aşık Edebiyatı ve Atışma Örnekleri.

Yayın: İpek Yolu Uluslar Arası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, KB yay., 1995, s.219-226.

Sürekli Türk Dili Kurultayı, 22- 26 Eylül 1993, Kültür Bakanlığı, Ankara.

Sunulan Bildiri: Kiril Alfabesinin Türk Diline Verdiği Zarar.

Yayın: Sürekli Türk Dili Kurultayı Konuşma Metinleri, KB yay./1599, Özel Dizi:19, Ankara 1993,  s.45-47.

Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı, 22- 23 Ekim 1993, TDK, Ankara.

Sunulan Bildiri: Türkiye Türkçesinin grameri nasıl yazılmalıdır?

Yayın: Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı, TDK yay., Ankara 1995, s.14-16.

IV. Millî Türk Halk Edebiyatı Kongresi, 25- 26 Ekim 1993, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Sunulan Bildiri: Gülensoy Özel Folklor ve Etnografya Müzesinden Orta Asya ve Anadolu Giyim-Kuşam Örnekleri.

Simpozionul Romano-Turc (Türk-Romen Sempozyumu), 4-07 Kasım 1993, Köstence- Romanya.

Sunulan Bildiri: Türk-Roman Kültür İlişkileri ve Romence'deki Türkçe Kelimeler.

X.Vakıf Haftası: 7-13 Kasım 1993-Ankara.

Sunulan Bildiri: Kırım Türk Yurdunda Kültür Varlıklarımız.

III. Alanya Tarih-Kültür Sempozyumu, 12-14 Kasım 1993, Alanya.

Sunulan Bildiri: Alanya- Antalya Yöresindeki Türk Yer Adları.

Yayın: III. Alanya Tarih ve Kültür Seminerleri, Alsav yay., 1996, s.191-196. Ayrıca: TKA, Prof. Dr. Talip Yücel'e Armağan, Yıl: XXXIII /1-2 1995, (Ankara 1997), s.131-136.

Doğu ve Güneydoğu Meselesi Paneli, 18 Kasım 1993, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Sunulan Bildiri: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Dil, Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografyasına Bir Bakış.

Konferans: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Dil, Folklor Halk Edebiyatı ve Etnografyasına Bir Bakış, 28 Kasım 1993, Türk Ocağı, Kırşehir.

Konferans: Doğu Anadolu Meselesi, ANAP Genel İdare Kurulu (GİK) ve Milletvekillerine Brifing,  30 Kasım 1993, TBBM-Ankara.

Sunulan Bildiri: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Tarih, Dil, Folklor ve Etnografyası Üzerine.

Vakıf Kültür Varlıklarının Korunması, Yaşatılması ve Bu Amaçla Malî Kaynak Sağlanması Semineri, 6-8 Aralık 1993, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara.

Sunulan Bildiri: Vakıf Kültür Varlıklarımız ve Unutulan Vakfiye Hükümleri

Millî Birlik ve Beraberlik Semineri, 22 Aralık 1993, Ağırnas-Kayseri.

Sunulan Bildiri: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Tarih, Dil, Folklor ve Etnografyası.

Terör ve Güneydoğu Anadolu Paneli: 25 Aralık 1993, Türk Ocakları Şubesi, Konya,

Sunulan Bildiri: Güneydoğu Anadolu'nun Kültür Yapısı


1994


Türk Yazı Dili Sempozyumu, 7-12.02.1994, TİKA, Ankara.

Sunulan Bildiri: Türk Dünyasının Yazı ve İmla Meselesi

Kayseri Kültür ve Sanat Haftası, 4-07.04.1994, Kayseri.

Sunulan Bildiri: Türk Halk Müziği ve Halk Edebiyatı

Konferans: Orta Asya'da Anadolu'ya Türk Kültürü.15.04.1994, Atatürk Sağlık Meslek Lisesi, Kayseri.

Uluslar arası At ve Atçılık Sempozyumu, 11-13 Mayıs 1994, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sunulan Bildiri: Türklerde Damga ve At Damgaları.

Türkçe'nin Öğretimi Meseleleri Sempozyumu, 6-8 Haziran 1994, TDK, Ankara.

Sunulan Bildiri: Dil bilgisi öğretimi

Konferans: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Dil, Folklor ve Etnografyası, 23 Haziran 1994, Kamu Çalışanları Vakfı, Boyabat.

I. Giresun Sempozyumu, 18-19 Haziran 1994, Eğitim Fakültesi ve Giresun Valiliği, Giresun.

Sunulan Bildiri: Bozat (Bulancak) Yöresi Manileri ve Ağız Özellikleri.

Konferans: Doğu ve Güneydoğu Anadolu, 25 Haziran 1994, Giresun Kamu Çalışanları Vakfı.

V. Erciyes Zafer Kurultayı Sempozyumu, 6-7 Ağustos 1994, Kayseri.

Oturum başkanlığı yapılmıştır. Sunulan Bildiri: Anadolu'nun Türkler Tarafından Yurt Tutulması

Türk Dünyası Tarih Araştırmaları Kongresi, 5-9 Eylül 1994, TTK, Ankara.

Sunulan Bildiri: Yer ve Şahıs Araştırmalarının Türk Tarihinin Kaynaklarına Katkısı.

XII. Türk Tarih Kongresi, 12-17 Eylül 1994, TTK, Ankara.

Sunulan Bildiri: Orta Asya'daki Türk Yer Adlarının Anadolu'daki İzleri.

Yayın: XII. Türk Tarih Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara 1994, s.37-38. Ayrıca: Tarih Boyunca Anadolu'da Türk Nüfus ve Kültür Yapısı, Ankara 1995, s.164-175. XII. Türk Tarih Kongresi, Ankara 1999, s.365-376.

II. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı, 19-23 Ekim 1994, İzmir.

Kültür, Bilim ve Teknoloji Komisyonu üyesi olarak konuşma yapıldı.

Türk Dünyasında Ortak Değerler Sempozyumu, 17-19 Ekim 1994, TÖMER, Ankara.

Sunulan Bildiri: Türk Dünyasında Ortak Yer Adları.

Konferans: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Dil, Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografyasına Bir Bakış, 3 Kasım 1994, TDK ve Adana Valiliği, Adana.

Konferans: Moğolistan'dan Anadolu'ya Türk Kültürünün Gelişimi, 4 Kasım 1994, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Mersin.

Konferans: Atatürk İnkılâplarına Toplu Bir Bakış, 10 Kasım 1994, TDK ve Niğde Valiliği Niğde.

Türk Dünyası ve Yükselen Türk Milliyetçiliği Paneli, 19 Kasım 1994, Ülkü Ocağı İl Temsilciliği, Kayseri. (Oturum Başkanlığı)

II. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı. 8-10 Aralık 1994, İLESAM, Ankara

Sunulan Bildiri: Türk Edebiyatları Arasında Aktarma ve Karşılıklı Yayın Sorunları.

Kültürel Değerlerimiz ve Meseleleri Paneli, 14.12.1994, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci Derneği, Kayseri. (Oturum Başkanlığı)

Kayseri'de Şiir ve Sanat Paneli, 15 Aralık 1994, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Oturum başkanlığı yapıldı.

Sunulan Bildiri: Türk Dünyası ve Anadolu "Yapma Bebek" Koleksiyonundan Örnekler.

Kültürel Değerlerimiz ve Meseleleri Paneli, 14 Aralık 1994, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci Derneği, Kayseri.

Oturum başkanlığı yapıldı.

I. Türk Halk Kültürü (Folklor) Araştırma Sonuçları Sempozyumu, 22-23 Aralık 1994, Halk Kültürlerini Araştırma ve Genel Müdürlüğü, Ankara.Oturum başkanlığı yapıldı.


1995


I. Karakeçili Kültür Şenliği, 16 Eylül 1995,

Sunulan Bildiri: Anadolu'ya Göç Eden 24 Oğuz Boyunun Ağız Özellikleri Üzerine.

Yayın: Karakeçili, Bildiriler, Kırıkkale 1996, s.23-30.

Türk Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni, 26-28 Ekim 1995, Konya,

Sunulan Bildiri: Manas

Yayın: Bildiriler, Ankara 1997, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu yay.,  s.71-77.


1996


IV. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı, 11-12 Mart 1996, Ankara,

Sunulan Bildiri: Türk Dünyasının Alfabe Birliği

Konferans: Orhun'dan Anadolu'ya, 10 Nisan 1996, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Uluslararası Sibirya Sempozyumu, 2-4 Nisan 1996. İstanbul Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sunulan Bildiri: Moğolistan Kerey Kazakları.

Yayın: Sibirya Araştırmaları, Simurg yay., 1997, s.397-400.

Konferans: Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk Kültürü, 12 Nisan 1996, Nevşehir.

Konferans: Türk Dünyası Damgalarına Bir Bakış, 25 Nisan 1996, TDK, Ankara.

On beşinci Milli Eğitim Şûrası, 13-17 Mayıs 1996, Ankara.

Sunulan Bildiri: Orta Öğretimden Yüksek Öğretime Geçişte Karşılaşılan Güçlükler.

Uluslar Arası Silifke Kültür Haftası, 20-26 Mayıs 1996, Silifke.

Sunulan Bildiri: Silifke ve Yöresi Türkmenleri

Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu, 23-26 Mayıs 1996, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Sunulan Bildiri: Ahmet Temir'in Türk Dili ve Kültürüne Katkıları.

Yayın: Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu, Kayseri 1996, s.420-425.

Türk Dili ve Yunus Emre'ye Anma Paneli, Haziran 1996, Karaman.

Sunulan Bildiri: Başlangıçtan Günümüze Türk Dili

V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 24-28 Haziran 1996, Ankara.

Sunulan Bildiri: Manas Destanında Medeniyet Unsurları

Yayın: Halk Edebiyatı Seksiyonu Bildirileri I. Ankara 1997, s.265-270

III. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı-1996 23-27 Eylül 1996, TDK, Ankara.

Sunulan Bildiri: Radloff Varyantı Manas Destanı'nın Yeni Bir Yorumu.

Yayın: III. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı-1996, TDK yay., Ankara 1999, s.467-490.

I. Uluslar Arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 20-23 Kasım 1996, Gazi Magosa -Kıbrıs. Sunulan Bildiri: Kıbrıs İle İlgili Çalışmalara Bir Bakış.

Yayın: Journal for cypriot Studies (Kıbrıs Araştırmaları Derneği) Vo.2, Issue:4 (Autumn 1996), s.395-398, TK, C.XXXV /407, (Mart 1997), s.184-186.


1997


Konferans: Çuvaşça Sözlük Hazırlığı ve Türkçe-Çuvaşça Paralelliği, 3 Nisan 1997 Perşembe, TDK Konferans Salonu-Ankara.

V. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı, "Kültür Komisyonu: Türk Folkloru, 11-13 Nisan 1997, İstanbul.

VII. Uluslar Arası Türk Halk Edebiyatı Semineri, 7-9 Mayıs 1997, Eskişehir.

Sunulan Bildiri: Türk Halk Edebiyatı İçinde Şaman Efsaneleri,

Anadolu Ağızları Bilgi Şöleni, TDK, Ankara, 9-10 Mayıs 1997.

Sunulan Bildiri: Anadolu Ağızlarının Bugünkü Durumu

Yayın: Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni, TDK, Ankara 1999, s.16-21.

Konferans: Orhun'dan Anadolu'ya Türk Kültürü, 23 Mayıs 1997, AKDTYK ve Yozgat Valiliği, Yozgat.

Konferans: Anadolu ve Nahçıvan Türk Dili ve Kültürü, 29 Mayıs 1997, Nahçivan Devlet Üniversitesi, Nahçivan.

Konferans: Altayistik, Mongolistik ve Anadolu Ağızları. (Altayistic, Mongolistic and Anatolian Dialects). Seventh International Congress of  Mongolists 11-16 Ağustos 1997, Ulaanbator-Moğolistan.

IX. Millî Türkoloji Kongresi, 16-19 Eylül 1997, İstanbul.

Sunulan Bildiri: Anadolu ve Rumeli Ağızlarının Araştırılmasında Altayistiğin Önemi,

Şah İsmail ve Onun Devri Uluslar Arası Konferansı, 24-26 Eylül 1997, Hazar Üniversitesi-Bakû / Azerbaycan.

Sunulan Bildiri: Şah İsmail Hikâyesi Üzerine Türkiye'de Yapılan Çalışmalar.

Yayın: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.8, 1999, s.7-9.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yer Adları Paneli, 5 Kasım 1997, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Sunulan Bildiri: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yer Adlarına Bir Bakış,

Konferans: Atatürk'ü Tanımak ve Anlamak-Atatürk ve Türk Kültürü, 8 Kasım 1997, K. Ü. Uşak Eğitim Fakültesi, Uşak

Konferans: Atatürk'ü Tanımak ve Anlamak, 10 Kasım 1997, AKDTYK ve Nevşehir Valiliği, Niğde.

Konferans: Atatürk'ü Tanımak ve Anlamak, 13 Kasım 1997, Kültür Bakanlığı ve Kayseri Valiliği, Kayseri.

Uluslar arası Karacaoğlan ve Türk Halk Edebiyatı Sempozyumu, 15-16 Kasım 1997, Mut. Sunulan Bildiri: Manas Adı Üzerine


1998


Konferans: Altayistik-Mongolistik-Türkoloji, 19 Şubat 1998, TDK, Ankara.

Konferans: Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Dil-Folklor-Halk Edebiyatı ve Etnografyasına Bir Bakış, 18 Mart 1998, Polis Okulu, Aksaray.

VI. Türk Dünyası Kurultayı, 20-22 Mart 1998, Bursa.

Kültür komisyonunda başkan yardımcılığı görevinde bulunuldu ve konuşma yapıldı.

Türkiye-Kuzey Irak -Ortadoğu İlişkileri Sempozyumu, 21-23 Nisan 1998, Alanya.

Sunulan Bildiri: Güneydoğu Anadolu'da Dil ve Kültür.

Konferans: Türk Dili ve Kültürü, 24 Nisan 1998, İçel Valiliği, Mersin.

Konferans: Atatürk ve Türk Milliyetçiliği, 3 Mayıs 1998, Kayseri.

Yunus Emre Paneli, 7 Mayıs 1998, Eskişehir,

Sunulan Bildiri: Yunus Emre ve Türk Dili

Dede Korkut Sempozyumu, 20 Haziran 1998, Azerbaycan -Bakü.

Sunulan Bildiri: Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek, Deli Dumrul, Salur Kazan ve Tepegöz'ün Anadolu Varyantları ve Dede Korkut Hikâyeleri Coğrafyasının Tespiti Sorunu.

Permanant International Altaistic Conference (PIAC), 41th Meeting, 22-27 August 1998, Helsinki-Finlandiya.

Sunulan Bildiri: The Turkish and Their Writing Across the Ages and Turkish  Tamgas in Anatolia

Karakeçili IV. Uluslar arası Kültür Şenliği, 18-20 Eylül 1998, Kırıkkale.

Sunulan Bildiri: Kerey Kazakları'nın Genel Türk Kültürü İçindeki Yeri, Dil ve Folklor,

Yayın: Karakeçili IV. Uluslar arası Kültür Şenliği-Bildiriler, Ankara 1999, s.25-28.


1999


Tarihi Süreç İçinde Kültür Değişimi Kongresi, El-Farabi Üniversitesi, 17-18 Mayıs 1999, Almatı-Kazakistan.

Sunulan Bildiri: Tarihî Süreç İçinde Türk Dilinin Kaybettiği Değerler - Günümüzde Kırgız Türkçesi Örneği.

Karahanlıların Türkistan'daki 1000 Yılı Uluslar Arası Toplantısı, 28-29 Haziran 1999, Bişkek-Kırgızistan.

Sunulan Bildiri: Karahanlı ve Kırgız Türkçeleri Üzerine.

Parmanent International Altaistic Conference (PIAC), 42nd Meeting, August 22-27, 1999, Prag-Çekoslovakya.

Sunulan Bildiri: Kırgız ve Türkiye Türkçelerinde Benzer Fakat Anlamları Farklı Kelimeler.

XIII. Türk Tarih Kongresi, 4-8 Ekim 1999, Ankara.

Sunulan Bildiri: Osmanlı Kültüründe Tıp Yazmaları


2000


VIII. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı, Samsun, 21-23  Mart 2000

Sunulan Bildiriler: 1) Kırgızistan'da Türk Dili Eğitimi. 2) Tarihi Süreç İçinde Türk Dilinin Kaybettiği Değerler- Günümüzde Kırgız Türkçesi Örneği.

Dördüncü Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, 25-29 Eylül 2000, Çeşme-İzmir.

Sunulan Bildiri: Türkçe *KA Sözcüğü Üzerine.


2001


Konferans: Türk Dilinin Yabancı Dillerden Arındırılması, 21 Mart 2001, Fevzi Çakmak Lisesi, Kayseri.

Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 12-13 Nisan 2001, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Sunulan Bildiri: Kayseri ve Yöresi Ağızları

Yayın: Kayseri ve Yöresi Kültür Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni Bildiriler, Kayseri 2001, s.339-342.

VI. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Kongresi, 17-22 Haziran 2001, Mersin.

Sunulan Bildiri: Archive of Turkish Oral Narrative.


2002


Konferans: Türk Dili Tarihine Genel Bir Bakış, 27 Şubat 2002, Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs.

Kıbrıs Türk Kalkınma Formu II, 23-24 Mart 2002, Lefkoşe.

Sunulan Bildiri: Kıbrıs'ta Türkoloji

Permanent International Altaistic Conference (PIAC), 22-27 Haziran 2002, Ankara. (46. toplantı)

Sunulan Bildiri: Manas Destanında Medeniyet Unsurları ve Günlük Hayat

XIV. Türk Tarih Kongresi, 9-13 Eylül 2002, Ankara.

Sunulan Bildiri: Ötemiş Hacı: Cengizname'nin Türk Kültür ve Siyasî Tarihi Bakımından Önemi.


2003


I.Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, 8-10 Ekim 2003, Kırşehir.

Sunulan Bildiri: Türkiye Türkçesindeki Türkçe Kelimelerin Etimolojik Sözlüğü Üzerine

Yayın: I.Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildiriler, Kırşehir 2004, s.211-214.


2004


V.Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-26 Eylül 2004, Ankara.

Sunulan Bildiri: Türkiye Türkçesi Ağızlarında G/K>C/Ç Değişmesi.

Yayın: V.Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I, TDK yay., Ankara 2004, s.1289-1298.

Her Yönüyle Yerköy Sempozyumu, 06-08 Ekim 2004, Yerköy.

Sunulan Bildiri: Yerköy Yer Adları ve Ağız Özellikleri.

I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, 7-8 Ekim 2004, Kırşehir.

Sunulan Bildiri: Ahi mi? Akı mı?

Yayın: I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler, Cilt: I, Kırşehir 2005, s.451-452.

Halk Kültüründe Değişim Uluslar arası Sempozyumu, 17-19 Aralık 2004, Kocaeli.

Sunulan Bildiri: Türk Damgalarının Tarih İçinde Değişimi

Yayın: Halk Kültüründe Değişim Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2005, s.229-237.


2005


Konferans: Türk Kültürü, 8 Ocak 2005, Türk Ocakları Şubesi, Niğde.

Manisa Şehri Bilgi Şöleni, 29-30 Eylül 2005, Manisa.

Sunulan Bildiri: Manisa'nın Etnik Yapısı Üzerine Notlar.

II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, 13-14 Ekim 2005, Kırşehir.

Sunulan Bildiri: Türkçenin Etimolojik Sözlüğü


2006


Konferans: Türk Dünyasından Esintiler, 31 Mart 2006, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Konferans: Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye, 1 Nisan 2006, Türk Ocakları Şubesi, Sivas.


Prof. Dr. Tuncer Gülensoy kimdir? Tuncer Gülensoy eserleri, Tuncer Gülensoy pdf, Tuncer Gülensoy kitaplar, Tuncer Gülensoy kitapları, Tuncer Gülensoy türkçe el kitabı, Tuncer Gülensoy etimolojik sözlük pdf, Tuncer Gülensoy vikipedi, Tuncer Gülensoy türkçe el kitabı pdf, tuncer gülensoy pdf, tuncer gülensoy kimdir, tuncer gülensoy türkçe el kitabı, tuncer gülensoy kitaplar, tuncer gülensoy makaleleri, 

Tuncer gülensoy etimolojik sözlük pdf, tuncer gülensoy türkçe el kitabı pdf, tuncer gülensoy vikipedi, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Kitapları, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Makaleleri, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Aldığı Ödüller, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy - Bibliyografyalar ve Biyografiler, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy - Tezler, yönettiği tezler

Yorumlar (0)