2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Word dosyası olarak indirebilirsiniz: 2018 2019 SENE BAŞI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSLERİ ZÜMRESİ.doc

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

HASAN CELAL GÜZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ

SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Dersin Adı

Türk Dili ve Edebiyatı

Zümre No

1 (Bir)

Zümre Başkanı

Ekrem YEKREK

Toplantı Yeri

Kütüphane

Toplantı Tarihi

Toplantı Saati

TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

1

Ekrem YEKREK

2

Murat KAYA

3

Ali Kadir BİRDAL

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

4

Hurşit ASLAN

5

Tanzer DURSUN

6

Berna ÖZCAN

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

GÜNDEM MADDELERİ:

1.) Açılış ve Yoklama

2.) Zümre Toplantılarıyla İlgili Mevzuatların Okunması ve Gerekli Açıklamalarda Bulunulması,

A.) 08.08.2018 Tarihinde Güncellenen 25.08.2017 Tarihli 12827610 Sayılı MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinin İncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Toplantının Bu Yönergeye Uygun Şekilde Yapılması,

B.) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 07.09.2013 tarihli 28758 sayılı Resmi Gazete, 01.07.2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete, 28.10.2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazete, 26 Mart 2017 tarihli ve 30019 sayılı Resmi gazete, 01.09.2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmî Gazete )

3.) Güncellenen Öğretim Programının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi ,

4.) Bir Önceki Toplantıda Alınan Kararlar ( Bir Önceki Toplantıya Ait Zümre Kararlarının Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Uygulamaya Yönelik Yeni Kararların Alınması.)

5.) 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılıyla İlgili Planlamaların; Eğitim ve Öğretimle İlgili Mevzuatlara, Okulun Kuruluş amacı ve Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri Öğretim Programına Uygun Yapılması,

6.) Atatürkçülükle İlgili Konuların Üzerinde Durularak Çalışmaların Buna Göre Planlanması İle Öğretim Programlarının İncelenmesi, Programların Çevre Özellikleri de Dikkate Alınarak Amacına Ve İçeriğine Uygun Olarak Uygulanması, Yıllık Plan ve Ders Planlarının Hazırlanması ve Uygulanmasında Konu Ve Kazanım Ağırlıklarının Dikkate Alınması,

7.) Derslerin İşlenişinde Uygulanacak Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Belirlenmesi,

8.) Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) İle Ders Planlarının Görüşülmesi,

9.) Diğer Zümre Ve Alan Öğretmenleriyle Yapılabilecek İşbirliği Ve Esaslarının Belirlenmesi,

10.) Öğretim Alanı İle Bilim Ve Teknolojideki Gelişmelerin İzlenerek Uygulamalara Yansıtılması,

11.) Öğrencilerde Girişimcilik Bilincinin Kazandırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması,

12.) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

13.) Okul Ve Çevre İmkânlarının Değerlendirilerek, Yapılacak Deney, Proje, Gezi Ve Gözlemlerin Planlanması,

14.) Öğrenci Başarılarının Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi Amacıyla Sınav Analizlerinin Yapılması,

15.) Sınavların, Beceri Sınavlarının Ve Ortak Sınavların Planlanması,

16.) Öğrencilerin Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Katıldıkları Çeşitli Sınav Ve Yarışmalarda Aldıkları Sonuçlara İlişkin Başarı Durumları,

17.) Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi Dersleriyle Uygulamalı Nitelikteki Diğer Derslerin Değerlendirilmesinde Dikkate Alınacak Hususların Tespit Edilmesi; Sınavların Şekil, Sayı Ve Süresiyle Ürün Değerlendirme Ölçeklerinin Belirlenmesi,

18.) Öğretim Programları, Okul Ve Çevre Şartları Dikkate Alınarak Eğitim Kurumlarının Kademe Ve Türüne Göre Proje Konuları İle Performans Çalışmalarının Belirlenmesi, Planlanması Ve Bunların Ölçme Ve Değerlendirilmesine Yönelik Ölçeklerin Hazırlanması,

19.) Çalışma Takviminin İncelenmesi ve Ders Saatlerinin Görüşülmesi,

20.) Öğrencilerin Türk Dilini Doğru Telaffuz, Vurgu Ve Tonlama İle Konuşmayı; Yazılı Anlatımda Doğru Söz Dizimi, Kelime Seçimi Ve Noktalama İşaretlerini Fonksiyonlarına Uygun Olarak Kullanmayı Davranış Haline Dönüştürebilmelerini Hedefleyen Ortak Tutum Ve Davranışların Belirlenmesi,

21.) Sosyal Etkinlikler, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Proje, Hizmet İçi Eğitim ve Bu Etkinliklerin Planlanması,

22-İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

23-Tasarruf tedbirlerinin görüşülmesi,

24- Öz Değerlendirme Raporunun Görüşülmesi,

25-Aylık Toplantıların Planlanması, E-Zümreye İşlenmesi,

26-Dilek ve Temenniler,

27-Kapanış.

YAPILAN GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR

1-) Açılış ve Yoklama,

2018-2019 Eğitim ve öğretim yılı zümre başkanı Ekrem YEKREK, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisiyle toplantıyı açtı. Yapılan yoklama sonucunda tüm öğretmenlerin hazır olduğu görüldü.

2.) Zümre Toplantılarıyla İlgili Mevzuatların Okunması ve Gerekli Açıklamalarda Bulunulması,

A.) 08.08.2018 Tarihinde Güncellenen 25.08.2017 Tarihli 12827610 Sayılı MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinin İncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Toplantının Bu Yönergeye Uygun Şekilde Yapılması,

MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinde Neler Değişti?

MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi ile MEB Eğitim Bölgeleri Yönergesinde yapılan değişiklikler 08.08.2018 tarihinde Sayın Bakanımızın Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

“25.08.2017 tarihli ve 83203306-10.04-E.12827610 sayılı makam onayıyla yürürlüğe giren “ Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi” değişen, gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yargı kararları doğrultusunda söz konusu Yönerge hükümlerinde değişiklik ve düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur.” Ercan TÜRK ( Genel Müdür )

Zümre başkanı Ekrem YEKREK, değişen MEB Kurulları ve Zümreleri Yönergesini okudu ve gerekli açıklamaları yaptı. Bu toplantının da temelini bu yönergenin oluşturduğunu vurguladı. Yönerge ile ilgili maddeler hakkında bilgi verdi.

 • Yönergede yer alan “amaç” kısmının 1.maddesindeki “takip edilmesi” ifadesi yerine “ izleme ve değerlendirme” ifadesi getirildi.
 • Yönergelerin “ dayanak” kısmı güncellendi.
 • Öğretmenler Kurulunun e-müfredata işleniş şekli yönergeye eklendi.
 • Öğretmenler Kuruluna “ Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişleriyle ilgili” gündem maddesi eklendi.
 • Sınıf / Şube Öğretmenler Kurulunun e-müfredata işleniş şekli yönergeye eklendi.
 • Eğitim Kurumu Sınıf / Alan Zümrelerinin e-müfredata işleniş şekli yönergeye eklendi.
 • Eğitim Kurumu Sınıf / Alan Zümrelerine “ Atatürkçülükle ilgili konuların görüşülmesi” gündem maddesi eklendi.
 • Eğitim Kurumu, İlçe ve İl Sınıf / Alan Zümre Başkanı değişikliğinde yapılması gerekenler yönergeye eklendi.
 • İlçe, İl Sınıf / Alan Zümrelerinin e-müfredata işleniş şekli yönergeye eklendi.
 • İlçede alanında bir öğretmen olanların zümre işlemleriyle ilgili madde eklendi.

B.) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 07.09.2013 tarihli 28758 sayılı Resmi Gazete, 01.07.2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete, 28.10.2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazete, 26 Mart 2017 tarihli ve 30019 sayılı Resmi gazete, 01.9.2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmî Gazete)

Zümre Öğretmenler Kurulu

MADDE 111- (1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna katılır. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.

(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır.

(3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;

a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,

b) Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,

c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,

ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,

d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,

e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,

f) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,

g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,

ğ) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,

ı) Görsel sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi,

i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,

j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi ve benzeri konular görüşülür.

(4) Okul müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleriyle toplantı düzenleyebilir.

Zümre başkanı Ekrem YEKREK tarafından gerekli açıklama ve hatırlatmalar yapıldı. Aylık toplantıların yeni yönergede belirtilen ( ekim, kasım, aralık, mart ve nisan ) aylarda yapılacağını ve yıl içerisinde gerekli görülen zamanlarda ve ortak sınavlar öncesi ve sonrasında bir araya gelinmesi ve fikir alış verişinde bulunulması ayrıca derslerin mümkün olduğunca birbirine uyumlu olarak yürütülmesi kararlaştırıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 7.9.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak, değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ile yargı kararları doğrultusunda söz konusu Yönetmelik hükümlerinde değişiklik ve düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bu amaçla; Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Bakanlığımızın ilgili birimleri ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin temsilcileri, okul müdürleri, müdür başyardımcıları/yardımcıları ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda değerlendirilmiş, bu kapsamda değişiklik ve düzenlemeye gidilerek “” hazırlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1/9/2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile:

 1. Yönetmeliğin yasal “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” dayanak olarak alınmıştır.

 1. Tanımlar maddesinde yer alan Kurumun tanımına mesleki eğitim merkezleri ile ilgili iş ve işlemlerin e-Okul veri tabanında izlenmesinde sorunlar yaşanmakta olup halen iş ve işlemler e-Mesem yazılımı üzerinden yürütüleceğinden “e-Mesem” tanımı eklenmiştir.

 1. Öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ortaya koymak için yapılan ölçme çalışmaları ile bu çalışmaların yanında anketlerin de uygulanmasını içeren “İzleme araştırması” kavramı tanımlara eklenmiştir.

 1. Ortaöğretim kurumlarına “eğitim kampüsü” de eklenmiştir.

 1. Haftalık ders programının, “öğretmenler kurulunda görüşüldükten sonra” okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulacağı hükme bağlanmıştır.

 1. Haftalık ders programı hazırlanırken “engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin bu durumlarının dikkate alınmasına imkân sağlanmıştır.

 1. Mesleki eğitim merkezi haftalık ders çizelgesi ve öğretim programlarında yapılan değişiklik nedeniyle şartların oluşması ve işletmenin talebi hâlinde “ortak alan/dal ve seçmeli derslerin eğitiminin işletmelerin eğitim birimlerinde” verilebileceği hususunda düzenleme yapılmıştır.

 1. 10.11.2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği”nin adı güncellenmiştir.

 1. Pansiyonlu okullara; belirlenen pansiyon kontenjanı kadar “uzaktan yakına” ilkesi gözetilerek tercihe göre yerleştirme yapılmasına ilişkin hüküm getirilmiştir.

 1. Yaşı ilerlemiş olan öğrenciler, örgün ortaöğretim çatısı altında akran farkı oluşturduğundan eğitim ve öğretim sürecinde uyum sorunu yaşanmaması için “öğrencinin 22 yaşını tamamladığı eğitim ve öğretim yılının sonunda sorumluluk sınavlarına girerek okuldan mezun olabilecek durumda olanlar hariç olmak üzere okuldan mezun olamayanların ilişiği kesilerek açık ortaöğretim kurumlarına veya mesleki eğitim merkezine yönlendirileceğine ilişkin” düzenleme yapılmıştır.

 1. Öğretim yılı içerisinde de örgün ve açık öğretim kurumları arasındaki nakil ve geçişlere daha fazla imkân sağlanması amacıyla; Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinden örgün ortaöğretim kurumlarına ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar nakil ve geçişleri yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 1. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci iş ve işlemleri e-Mesem üzerinden yürütüleceği hususunda düzenleme yapılmıştır.

 1. Mesleki eğitim merkezlerine, 3308 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında bir işletme ile sözleşme imzalayanların kayıtları yıl boyunca devam edeceği, bunlardan ikinci dönem başlangıcına kadar kayıt yaptıranların 9 uncu sınıf teorik eğitimi yoğunlaştırılarak tamamlanabileceği, ders yılının ikinci döneminin başlangıcından itibaren kayıt yaptıranlar ise işletmede mesleki eğitimlerine devam ettirileceği, ancak o ders yılı için yılsonu puanı verilmeyeceği, ortaöğretim kurumu mezunu olanların kayıtlarının doğrudan 10 uncu sınıfa yapılacağı hususunda düzenleme yapılmıştır.

 1. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına; ilköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak öğrencilerin, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesine imkân ve yetki verilmiştir.

 1. Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak öğrencilerden; beceri/yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirilecek öğrenciler ilgili okul müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınacağı ve başarılı olanların kayıtlarının yapılacağı hususu hükme bağlanmıştır.

 1. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına; güzel sanatlar liselerine uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler ile bilim ve sanat merkezlerine kayıtlı öğrencilerden görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin her şube bazında ikişer kontenjan kullanılarak yerleştirme imkânı ve yetkisi verilmiştir.

 1. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına; bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alan, genel yetenek alanında tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla ortaöğretim kayıt alanlarına bakılmaksızın, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi imkânı ve yetkisi verilmiştir.

 1. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görecek öğrencilerin velilerinin talepleri de dikkate alınarak evde veya hastanede eğitim yapılması mümkün olan Anadolu liseleri veya Açık Öğretim Lisesine sınıf seviyesine bakılmaksızın kontenjan ve zamana bağlı olmaksızın nakil işlemlerinin yapılacağı hükme bağlanmıştır.

 1. Aynı öğrencinin aynı anda alan derslerini işletmelerde mesleki eğitim esaslarına göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, ortak dersler bakımından Açık Öğretim Lisesinde uzaktan eğitim yoluyla almaları e-Okul ve Açık Öğretim Lisesi veri tabanlarında sorunlar yaratmaktadır. Öğrencinin Açık Öğretim Lisesinde de sadece sınava girdiği dikkate alınarak alan dersleri dışındaki derslerden sorumlulukla ilgili hükümlerin uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

 1. Yurtdışından gelen yabancı uyruklu öğrenciler, okulların kayıt-kabul şartları dikkate alınarak; denklik belgeleri ve program uyumuna göre ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara veya mesleki eğitim merkezlerine dengeli bir şekilde öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu marifetiyle yerleştirilmesine imkân verilmiştir.

 1. Alan/dal derslerinde öğrenci grup sayısı az olan alan/dallardaki öğrencilerin ortak derslerde bir şubedeki öğrenci sayısı dikkate alınarak birleştirilerek eğitim yapılabilmesine imkân sağlanmıştır.

 1. Mesleki eğitim merkezi ve diğer ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgelerindeki farklılık nedeniyle düzenleme yapılmış, ayrıca mesleki eğitim merkezi öğrencileri, 3308 ve 5510 sayılı kanunlar gereğince iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası hükümlerine tabi olduğundan devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin sözleşmeleri feshedilmektedir. Yeni kayıt döneminde bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla yeniden eğitime devam edebilmelerine imkân sağlanmıştır.

 1. Mesleki eğitim merkezlerinde 9 uncu sınıfta işletmede beceri eğitimi yapılmamış olması nedeniyle 9 uncu sınıf sonuna kadar alan değişikliği yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.

 1. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacağı hususu hükme bağlanmıştır.

 1. Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre, sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar nakil ve geçiş yapılmasına imkân verilmiştir.

 1. Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasındaki nakil ve geçişlerde de, okul türleri arasında sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar imkân verilmiştir.

 1. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara nakil ve geçiş yapacak öğrenciler için sınıf seviyesinde “taban puanı” uygulaması getirilmiştir.

 1. Eğitim ve öğretim yılının başlarında yaşanan nakil ve geçiş başvurularındaki yoğunluk ve öğrencilerin yerleştikleri okul türünden bir başka okul türüne geçme talepleri dikkate alınarak ders yılının başlangıcından ekim ayının sonuna kadar nakil ve geçiş işlemlerinin haftalık yapılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

 1. Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere ders yılının başlangıcından ekim ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılacağı, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılacağı hükme bağlanmıştır.

 1. Ölçme ve değerlendirme terimlerinde güncelleme yapılmış ve ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine yer verilmiştir.

 1. Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine ilişkin düzenlenecek mevzuat belirtilmiştir.

 1. Sınav sayısının eğitim kurumu zümrelerince belirlenmesi amaçlanmıştır.

 1. Mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilerin beceri sınavının sınıf düzeyinde değişikliğe gidilmiştir.

 1. Sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav yapılmaktaydı. Ancak yapılan sınava katılan ve başarısını yükselten öğrenci sayısının az olması nedeniyle sınavın amacına hizmet etmediği taleplerinin yoğunluğu tespit edildiğinden kaldırılmıştır.

 1. Aynı derse yoğunlaşan proje hazırlama taleplerinin önüne geçmek amacıyla sınıf/şube rehber öğretmenlerince dengeli dağılım yapmaları hususunda düzenleme yapılmıştır.

 1. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında aynı okul içinde alan/dal değiştiren öğrencilerle ilgili düzenleme yapılmıştır.
 2. Staj bitirme sınavı puanının ilgili alan dersinin yılsonu başarı puanının belirlenmesindeki etkisi belirlenmiştir.

 1. Tamamlayıcı eğitim programına kayıtlı öğrencilerin almaları gereken teorik dersleri açık öğretim kurumları yoluyla tamamlamalarının mümkün olmadığı ilgili kurum temsilcileriyle yapılan görüşmelerden anlaşıldığından teorik derslere ait yılsonu başarısının okul müdürlüklerince yapılacak sorumluluk sınavı ile belirlenmesi sağlanmıştır.
 2. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında işletmede mesleki eğitime devam eden öğrencilerin yılsonu beceri sınavı ders yılının son haftasında yapılmaktadır. Ayrıca ders yılı sona ermemiş olması sebebiyle henüz sorumluluk ortaya çıkmadığından ikinci dönemin son haftasında sorumluluk sınavı yapılması uygun bulunmadığından düzenleme yapılmıştır.

 1. Yargı kararı gereğince; özürleri nedeniyle hazırlık sınıfı öğrencilerinden de okula devam edemeyenlere, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılmalarına imkân verilmiştir.

 1. Mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilerin sınıf tekrarı sonunda yeniden farklı alanda eğitim öğretime devam etme imkânı sağlanmıştır.

 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen program değişiklikleri için de telafi programlarının yapılması gerekli görüldüğünden düzenleme yapılmıştır.

 1. Ders kesiminde, dört yıllık eğitim ve öğretim yılına ait mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilmesi hususu hükme bağlanmıştır.

 1. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde; Anadolu meslek ve Anadolu teknik programları ile bünyesinde farklı programlar uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde her program için ayrı ayrı okul birincisi tespit edileceği hususu hükme bağlanmıştır.

 1. Okul birincilerinin, okul müdürlüğünce ders yılının bitimini izleyen beş iş günü içerisinde e-Okul sistemine işlenmesi hükmü getirilmiştir.

 1. Yurtdışından gelen öğrencilerin okul birincisi olabilmesi için yurtdışında öğrenim gördükleri okullardan yılsonu başarı puanlarının 12 nci sınıfın ders kesimi tarihine kadar temin edilmesi gerektiği hususu getirilmiştir.

 1. Mesleki eğitim merkezi öğrencileri diploma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında Bakanlıkça belirlenecek fark derslerini açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarma zorunluluğu getirilmiştir. Diplomalar Mesleki Açık Öğretim Lisesi mevzuatına göre düzenleneceğinden ilgili bent yürürlükten kaldırılmıştır.

 1. Düzenlenen diplomalarda; T.C. Kimlik No, Adı ve Soyadı, Baba Adı, Ana Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Diplomayı Veren Okul, Okulun Bulunduğu İlçe ve İl Adı, Okul Numarası, Diploma Numarası, Yabancı Dil, Diploma Puanı, Diploma Tarihi, Öğrenim Süresi, Diploma Güvenlik No, varsa program türü ile Alanı/Dalı bilgilerine yer verileceği hükme bağlanmıştır.

 1. Usta öğreticilik, ustalık veya kalfalık belgesinin kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması, yargı kararlarına bağlı olarak kişisel bilgilerin değişmesi gibi durumlarda diplomanın yeniden düzenlenmesinde olduğu gibi bir defaya mahsus olmak üzere yeniden düzenlenmesine imkân sağlanmıştır.

 1. Okul müdürlüğünce öğrencilere, nüfus kayıt ve okul bilgilerini içeren, fotoğraflı öğrenci kimlik belgesi düzenlenmesi hususu zorunlu olmaktan çıkarılmıştır.

 1. Mesleki eğitim merkezlerinde genellikle atölye ve laboratuvar kurulmadığından sadece atölye ve laboratuvar donatımı olan mesleki eğitim merkezlerinde şeflik oluşturulması sağlanmış, şef görevlendirilecek atölye ve laboratuvarların belirlenmesinde uyulacak hususlara yer verilmiştir.

 1. Şeflik görevlendirilmesine esas olacak değerlendirme sisteminde öğretmenlerin önceki aldıkları eğitim, şeflikte geç süreler ve danışmanı olduğu yarışmaların dikkate alınması sağlanmıştır.

 1. Komisyonlarca yapılacak değerlendirme sonucunda bazı atölye ve laboratuvarlar birleştirilebileceğinden düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.
 2. Şeflik görevlendirilmesine esas olacak değerlendirme sisteminde öğretmenlerin önceki aldıkları eğitim, şeflikte geç süreler ve danışmanı olduğu yarışmaların dikkate alınması amacıyla “EK-5 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflikleri Değerlendirme Formu”nda düzenleme yapılmıştır.

 1. Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında bazı atölye ve laboratuvarlar birleştirilebileceğinden buna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 1. Öğrencilerde çevre bilinci, yaşam becerileri ve sorumluluklarını geliştirmek amacıyla eğitim ortamlarının temiz ve düzenli tutulması alışkanlığının kazandırılması amacıyla düzenleme yapılmıştır.

 1. Danıştay tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı gereği ders görevi ibaresi ek ders görevi olarak değiştirilmiştir.

 1. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel Müdürlüğünün teklifi üzerine rehber öğretmen ibaresi “rehberlik öğretmeni” olarak değiştirilmiştir.

 1. Hamile öğretmenler ile engelli öğretmenler ve engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbet tutma konusuna açıklık getirilmiştir.

 1. Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir.

 1. Personelden yürüttükleri görevden dolayı fazla mesai yapmak durumunda kalanlara, okul müdürlüğünce ilgili mevzuatı çerçevesinde personelin istediği ve uygun bir zaman diliminde izin kullandırma hükmü getirilmiştir.

 1. Yargı kararı gereğince öğretmenler kurulu ile okuldaki zümrelerde; Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması hükmü getirilmiştir.

 1. Okul, ilçe ve il zümrelerinde bulunan “Sınıf/alan zümreleri” ibaresinden ilköğretim okulları ile ilişkili olduğundan “Sınıf/” ibaresi çıkarılmıştır.

 1. Öğretmenler kurulu, sınıf/şube öğretmenler kurulu, okul/ilçe/il alan zümrelerinin toplantıları ve bu toplantılarda alınacak kararlara ilişkin e-Kurul ve Zümre Modülünde yapılması gereken kayıt işlemleriyle ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

 1. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere; öğretim programlarına uygun olarak yapacakları temrin, iş, proje, deney ve hizmetlerle ilgili resimleri, projeleri ve değerlendirme çizelgelerini kapsayan mesleki eğitimle ilgili bir iş dosyası 11 inci sınıftan itibaren düzenleneceğine ilişkin hükme yer verilmiştir.

 1. Daha önce staj bitirme sınavı olmadığı için en az bir dönem işletmede mesleki eğitim görenler ve okuldaki döner sermaye çalışmalarına katılanlar ile kalfa ve ustalar staj çalışmasını tamamlamış sayılarak muaf tutulmakta iken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını haiz olduğundan sadece kalfalık ve ustalık belgesi sahipleri stajdan muaf tutulacaktır.

 1. Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin staj çalışmasını tamamladıklarında tabi tutuldukları staj bitirme sınavında aldıkları puanın, işletmeye giden öğrencilerin yılsonu beceri sınavı puanına benzer şekilde ilgili alan dersinin yılsonu başarı puanının belirlenmesinde etkili olması sağlanmıştır.

 1. Sağlık Bakanlığının yeniden yapılanması sonucunda illerdeki Kamu Hastaneleri Birliği genel sekreterliklerinin görevleri il sağlık müdürlüklerine verildiğinden bu yönde bir güncelleme düzenlemesi yapılmıştır.

 1. Sağlık Bakanlığının yeniden yapılanması sonucunda illerdeki Kamu Hastaneleri Birliği genel sekreterliklerinin görevleri il sağlık müdürlüklerine verildiğinden düzenleme yapılmıştır.

 1. Devamsızlık yapmayan öğrencinin ödüllendirilmesi ve okula devamın sağlanması amacıyla özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler için düzenleme yapılmıştır.

 1. Araştırma/inceleme/soruşturma süreci, ilgili okulların öğrenci ödül ve disiplin kurullarının işbirliği içerisinde yürütülür. Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı veya işletme yetkilisi görüşlerine başvurulmak üzere olayla ilgili öğrenci ödül ve disiplin kurulu toplantısına katılır. Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı karar için oy kullanır, ancak işletme yetkilisi kullanamaz. Hükmü getirilerek birinci fıkra ile üçüncü fıkra arasındaki çelişki giderilmiştir.

 1. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciye hukuki olarak iki cezanın verilmesinin uygun olmaması gerektiğinden “özürsüz” ibaresi “özürlü” ibaresi ile değiştirilerek yeniden düzenleme yapılmıştır.

 1. Okul değiştirme cezasının uygulanabilirliği hususunda 5 iş günü içerisinde okul tercihinin yapılması hususunda yaptırım sağlanmıştır.

 1. “İl maarif müfettişleri başkan” ibaresi yerine “Mevcut ise maarif müfettişlerinden birisi” ibaresi getirilmiştir.

 1. 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma kararı verilen, koruyucu aile yanına yerleştirilen, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilenlere birden fazla nakil işlemi mevcut öğrencileri de kapsayacağı hususunda düzenleme yapılmıştır.

 1. Kapatılan veya iptal edilen atölye ve/veya laboratuvar şeflikleri için geçici madde oluşturulmuştur.

 1. Öğrencinin iş ve işlemleri T.C. Kimlik Numarası üzerinden yürütüldüğünden Yönetmelik eklerine “T.C. Kimlik Numarası” satırının eklenmesi gerekli görülmüştür.

 1. Yetenek sınavı ile öğrenci alan Anadolu imam hatip liselerindeki programlara “hafızlık” programı da eklenmiştir.

3.) Güncellenen Öğretim Programının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi ,

21.01.2018 tarihinde yapılan değişiklikler detaylı bir şekilde zümre başkanı tarafından açıklandı. Müfredatın

tüm sınıflarda “Türk Dili ve Edebiyatı dersi adı altında birleştirildiğini, haftalık ders saati sayısının 5 olduğu ve 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren tüm sınıflarda uygulanmaya başlanacağını ifade etti. Müfredatın giriş kısmı Hurşit ASLAN tarafından okundu. Berna ÖZCAN, müfredattaki ünite sayılarının değiştiğini, bazı ünitelerin diğer sınıflara kaydırıldığını, kazanımların daha derli toplu hale getirildiğini, azaltılmasıyla daha anlaşılır hale geldiğini ifade etti. Değişen müfredatın uygulanmasındaki bazı tereddütlere işaret eden Tanzer DURSUN, yıllık planların yapılmasında zümrece hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Zümre başkanı, zümrece yıllık planların e –müfredattan yapılacağını ifade etti.

KARARLAR:

a) Değişen müfredat bu eğitim ve öğretim yılında tüm sınıflarda uygulanacaktır. Yıllık planlar zümrece e-müfredattan yapılacaktır.

b) Üniteler, ünite konuları belirlenen kazanımlar doğrultusunda ele alınacaktır.

c) Öğrencilerin farklı kitapları okumaları ve bunları değerlendirmeleri sağlanacaktır.

d) Türk dilinin inceliklerini daha iyi kavramaları, daha düzgün ve doğru kullanmaları konusunda seçilen konuların amaca uygun olmasına dikkat edilecektir.

e)Okunacak kitapların seçiminde “ünite, içerikler ve konu tablosu” dikkate alınacaktır.

f)Okumanın yanında sözlü iletişime, dinlemeye, konuşmaya da çeşitli etkinliklerle yer verilecektir.

g)Dil bilgisi çalışmaları daha çok metinler üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine göre farklı yöntemler uygulanacaktır.

h) Temel eğitimde görmüş oldukları dil bilgisi konulara yönelik olarak gerektiğinde hatırlatma amaçlı kısa açıklamalar yapılacaktır.

ı) Ünitelerdeki sözlü iletişim çalışmalarına ait açıklamalar dikkate alınarak konuşma ve dinleme uygulamaları aşamalı biçimde gerçekleştirilecektir.

i) Ders işleniş sürecinde kelime veya kelime gruplarının doğru telaffuzuna yönelik çalışmalara yer verilmelidir.

j) Derslerin işlenişinde ve uygulamalarda görsel iletişim araçlarına yer verilecektir.

k) Kazanımlarla ilgili belgesel ve film gibi materyallerden yararlanılacaktır.

l) Konuların işlenişinde slâyt, bilgisayar, televizyon, etkileşimli tahta, Genel Ağ, EBA uygulamaları vb. etkin olarak kullanılacaktır.

m) Herhangi bir tereddüt anında idareye danışılacak ve müfredatın ortak yürütülmesi sağlanacaktır.

n) Derslerin işlenmesinde ortaklığın sağlanması için müfredatın ilkeleri uygulanacaktır.

o ) İlçe zümre kararlarına uygun hareket edilecektir…

4.) Bir Önceki Toplantıda Alınan Kararlar ( Bir Önceki Toplantıya Ait Zümre Kararlarının Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Uygulamaya Yönelik Yeni Kararların Alınması.)

Bir önceki yılın sene sonu zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı Tanzer DURSUN tarafından okundu. Gerekli inceleme, değerlendirme, hatırlatma ve açıklamalar zümre başkanı Ekrem YEKREK tarafından yapıldı. Olabildiğince alınan kararlar doğrultusunda davranıldığı görüldü. Alınan kararlar ve bu kararların uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki maddeler belirlendi.

-Eğitim ve öğretim belirlenen plan çerçevesinde yürütülmüştür.

-Yıllık ve günlük planlar yapılırken çalışma takvimine ve ilgili yönetmeliklere uyulmuştur.

- Yazılı ölçme değerlendirmelerde çok sorulu, açık, anlaşılır, sınıftaki her seviyeye uygun, şüpheye mahal vermeyecek biçimde sorular hazırlanmıştır. Uygulama etkinlikleri ve kitap okuma sınavları başarılı bir şekilde yapılmıştır.

- Bir önceki öğretim yılında; proje ve performans görevlerinin zümrede de belirtildiği gibi yıl içinde gerekli rehberlik yapılarak, öğrencilere duyurulan sürelerde toplandığı, görevlerin tertip-düzen, konunun işlenişi, araştırma, zamanlama ve alıştırmaların doğruluğu yönünden değerlendirilerek uygun görülen notların verildiği tespit edilmiştir.

-Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı ve Türk Dili ve Edebiyatı ders konularına destek olarak ihtiyaç duyulan konularda diğer şube öğretmenleri ile işbirliği içinde bulunulmuştur.

-Atatürk’ün Türk dili ve edebiyatı konusundaki görüşleri, katkıları ve kazandırdıkları, bu amaçla Türk Dil Kurumunu kurması hakkında öğrenciler sık sık bilgilendirilmiştir.

-Atatürkçülükle ilgili konular yönergeler doğrultusunda yıllık planlarda gösterilmiş ve derslerde işlenmiştir.

-Öğrenci başarısını artırmak için: öğrenci velileri ile işbirliği yapılmıştır.

-Ders esnasında öğrencilere sık sık söz hakkı verilip derse katılımları sağlanmıştır.

-Öğrencileri ödüllendirme yoluna gidilip derse olan ilgi ve isteklerinin artırılmasına çalışılmıştır.

- Soruların seviyeye uygun olmasına dikkat edilmiştir.

-Öğrencilerin ders araç gereç ve malzemeleri kontrol edilip derse karşı sorumlulukları artırılmaya çalışıldı.

-Belirli Gün ve Haftalarla ilgili görevli öğretmenler görevlerini başarıyla yerine getirmişlerdir. Belirlenen plan doğrultusunda salon içi ve dışı faaliyetler düzenlenmiştir.

-Öğrencilerin çeşitli kurumlarca düzenlenen yarışmalara katılımları sağlanmıştır. Çeşitli dereceler elde edilmiştir. Öğrencilerin hazırlanması konusunda zümre öğretmenleri gerekli rehberlik çalışmalarını yapmışlardır.

-15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri başarı ve coşkulu ile yapılmıştır.

-Değerler eğitimi, Sosyal Etkinlikler Kurulu ile etkin bir şekilde tüm yıl boyunca işlenmiştir.

Gerek eğitim gerekse öğretim yılı 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri açısından başarılı geçmiştir. Sınıfların başarı düzeyleri sene sonu zümre tutanağında gösterilmiştir.

5.) 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılıyla İlgili Planlamaların; Eğitim ve Öğretimle İlgili Mevzuatlara, Okulun Kuruluş amacı ve Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri Öğretim Programına Uygun Yapılması,

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının planlaması yapılırken MEB’in ilgili birimlerince alınan kararlara, belirlenen yönetmelikler, açıklanan yönergelere uyulacaktır. İlgili kaynaklar aşağıya çıkarılmıştır:

a.) 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi,

b.) Okulumuzdaki 04.09.2018 tarihli 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Sene Başı Öğretmenler Kurulu kararları.

c.) MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (8 HAZİRAN 2017- 30090 Sayılı Resmi Gazete, 1.9.2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmî Gazete)

d.) 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Sene Sonu Türk Dil ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Zümre Toplantı Tutanağı

e.) Ağustos-2003 2551 Sayılı TD-Eğitim ve Öğretimin Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge ( Yıllık planların hazırlanmasında dikkat edilecek hususların belirlenmesi. )

f.) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (Tarih:07.09.2013 Resmi Gazete:28758 ve En Son Değişiklik:01.07.2015 Tarih ve 29403 Sayılı Resmi Gazete, 01.9.2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmî Gazete)

g.) 2488 Tebliğler Dergisi (Atatürkçülük ile ilgili konular)

h.) 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu (Kanun No: 1739 Kabul Tarihi: 14.06.1973 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24.06.1973 Sayısı: 14574)

ı.) TTK -Karar No:64 Karar Tarihi:27.04.1998 ve 2488 Sayılı TD (Ders konularının özelliğine göre Atatürk İlke ve İnkılâplarının işlenme esaslarının belirlenmesi.)

j.) Yıllık planların hazırlanmasında dikkat edilecek hususların belirlenmesi.

(Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge (AĞUSTOS-2003,2571 Sayılı Tebliğler Dergisi) Madde-10 ve 11, Ağustos-2005, 2575 Sayılı TD, Madde-12,13) (Ağustos 2015, 2695 Sayılı TD, Temmuz-Ek 2017, 2718 Sayılı TD, TTK 17.07.2017 Tarih ve 67 Sayılı kararı -) ve Ağustos-2005 2575 Sayılı Tebliğler Dergisi.(Haftalık Ders Çizelgeleri- 9-12.Sınıflarda okutulacak Ortak ve Alan dersleri)

k) 25.08.2017 Tarihli Ortaöğretim Genel Müdürlüğü MEB Eğitim Kurulları ve zümreleri Yönergesi( 10.08.2018 tarihli değişiklikler ) …

6.) Atatürkçülükle İlgili Konuların Üzerinde Durularak Çalışmaların Buna Göre Planlanması İle Öğretim Programlarının İncelenmesi, Programların Çevre Özellikleri de Dikkate Alınarak Amacına Ve İçeriğine Uygun Olarak Uygulanması, Yıllık Plan ve Ders Planlarının Hazırlanması ve Uygulanmasında Konu Ve Kazanım Ağırlıklarının Dikkate Alınması,

Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürk’ün müspet ilimler alanındaki görüş ve düşünüşleri için 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi kurul tarafından incelendi. Zümre öğretmeni Ekrem YEKREK, en son yayımlanan 2488 Sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklamaların ve yönlendirmelerin esas olduğunu belirtti. Atatürkçülük konularının müfredatta var olan şekliyle yıllık planlarda uygulanması kararı alındı. Buna göre Atatürkçülükle ilgili aşağıdaki açıklamalara uyulmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Zümre başkanı Ekrem YEKREK, güncellenen müfredata göre Atatürkçülük konularının sınıflara dağılım tablosunu öğretmenlere sundu. Gerekli açıklamaları yaptı.

-Güzel Sanatlar ve Edebiyat: Atatürk’ün sanat ve edebiyat anlayışı ve “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” Atatürk’e ait bu özdeyişin vurgulanması ve açıklanması.

-Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler: Atatürk’ü anlatan şiirler, Atatürk’ün sanat toplum görüşü, sanat eserleriyle toplumu aydınlatmanın yolları, geleneklerin bir millet açısından önemi.

-Olay Çevresinde Oluşan Metinler: Atatürk’ün çağdaşlık anlayışı, Atatürk ve değişim, Atatürk ve Batılılaşma, Atatürk’ün halkçılık anlayışı.

-Türk Destanları ve Göktürk Kitabeleri okutulurken, Atatürk'ün Tarih ve Milli Birlik anlayışı;

-Dede Korkut Hikâyeleri okutulurken devlet teşkilatı, eski ve yeni yönetim şekilleri;

-Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinden parçalar okutulurken, Cumhuriyet döneminde kıyafet alanında yapılan değişiklikler;

-Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Emin Yurdakul'dan seçilmiş parçalar okutulurken, Atatürk'ün "Vatan" ve "Millet" anlayışı;

-Ahmet Mithat, Recaizade Ekrem, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halide Edip Adıvar ve Halit Ziya Uşaklıgil gibi yazarlardan alınan roman örnekleri işlenirken, konu ile ilgili Atatürk'ün toplum alanında yaptığı yenilikler, Türk kadınına sağladığı haklar.

-Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp' in dil ile ilgili makalelerinden örnekler verilirken, Atatürk'ün "Dil" anlayışı ve yeni harfleri kabul edişi üzerinde durulmalıdır.

-Ders kitaplarında yer alan diğer yazarlara ait metinler işlenirken de ilgisine göre, Atatürk ve İnkılâbıyla bağlantı kurulmaya çalışılmalıdır.

-Öğrenciler, Atatürk'le ilgili şiir ve özdeyişleri toplamaya ve bir Atatürk Şiirleri Antolojisi meydana getirmeye teşvik edilmelidir.

-Yıl içinde verilecek performans görevlerinden en az birisi Atatürk'ün ilke ve görüşleri ile ilgili özdeyişlerin açıklanması konusunda olmalıdır.

-Ders kitabındaki metinlerde geçen kelimelerle cümleler yaptırılırken, sık sık Atatürk inkılâbıyla ilgili cümlelerden örnekler bulundurulmalı; dil bilgisinde de, cümle analizleri üzerinde durulurken gene Atatürk inkılâbıyla ilgili cümleler alınmalıdır.

-Öğrencilerden, bulundukları yerde ve yakın çevrede Atatürk’le ilgili müze ve anıtları görmeleri istenmeli; derslerde gezi notları, Atatürkçülük duygusu ile birleştirilerek sözlü veya yazılı olarak anlattırılmalıdır.

-Son sınıfta öğrencilerin, bulundukları yerde Kurtuluş Savaşına katılan veya Atatürk'ü tanıyıp İnkılâbına tanık olan kimseler varsa; onlarla önceden hazırlanacak bir plana göre konuşmalar yaptırılmalı ve bunlar derste anlattırılmalıdır.

Bütün bunlar dışında, öğrencilerin ellerinde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım kitaplarında yer alan Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Atatürk İnkılâp ve ilkeleriyle ilgili bulunan "Serbest Okuma" parçaları da, kitaptaki esas metinler gibi işlenmelidir. Ayrıca değerler eğitimine yıl boyunca gereken özen gösterilerek derslerde işlenecektir.

Güncellenen müfredatta yer alan değerler eğitimi hakkında zümre başkanı Ekrem YEKREK tarafından bilgi verildi. Okulumuzun değerler eğitimi komisyonuna ve hazırlayacağı değerler eğitimi yıllık planına edebiyat zümresinin de etkin olarak katılması gerektiğini vurgulayarak derslerimizde de en etkili şekilde değerlerimizin işlenmesi gerektiğini vurguladı.

KARAR: Belirtilen konuların yıllık planlara yansıtıldığı şekilde dikkatle, titizlikle ve özenle verilmesine ve Atatürkçülük ile ilgili konularda Tarih dersi öğretmenleriyle ve değerler eğitimi ile ilgili tüm zümrelerle iş birliği yapılmasının devamına karar verildi.

Ünitelendirilmiş Yıllık Planların ve Günlük Ders Planlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar, (2551, 2575 sayılı Tebliğler Dergilerindeki esaslar ve Öğretim programları )

Murat KAYA, yıllık planların Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 15.08.2011 tarih ve 114 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanması gerektiğini hatırlattı. Her ders saatinde yapılacak faaliyetlerin yıllık planda belirtilmesi kararlaştırıldı. Hurşit ASLAN, derslerin işlenişinde konuya göre ayrılacak sürenin, kullanılacak araç ve gereçlerin, uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin yıllık ve günlük planlarda belirtilmesi gerektiğini hatırlattı.

Zümre başkanı Ekrem YEKREK ders planların nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili bilgilerin Ağustos 2003 tarihli 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlandığını ve planların bu doğrultuda titizlikle yapılması gerektiğini hatırlattı.

Tanzer DURSUN, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Atatürk İlke ve İnkılâpları ile ilgili konuların yıllık planlarda ayrı bir başlık halinde gösterilebileceğini veya konular bölümüne eklenebileceğini tekrarladı.

KARARLAR: Yıllık planlar ilgili yönetmeliklere göre hazırlanacaktır. E- müfredata işlenecektir. Çalışma takvimine uyulacaktır. Tüm sınıfların yıllık planları 21.01.2018 tarihinde güncellenen müfredata göre yapılacaktır.

2018- 2019 Eğitim ve Öğretim yılında müfredatlarda yer alan konuların mümkün olduğunca dengeli bir şekilde dağıtılması kararlaştırıldı. Yıllık planlar yapılırken zümre olarak sürekli fikir alış verişi yapılacaktır. Planların yapımında belirtilen Tebliğler Dergilerindeki açıklamalara uyulacaktır. Öğretim programlarına dikkat edilecek. İşlenecek konular ve bu konulardan elde edilecek kazanımlar, davranışlar, hedefler belirtilecektir. Planlar hazırlanırken resmi tatil günlerine, dini bayram tatillerine, özel gün kutlamalarına dikkat edilecektir. Son olarak hazırlanan planlar e-müfredata işlenecektir.

7.) Derslerin İşlenişinde Uygulanacak Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Belirlenmesi,

Öğretim metotlarıyla ilgili eldeki dokümanlar okunup incelendi. Buna göre aşağıdaki bilgiler elde edildi:

“Öğretim yöntemleri, öğretmen veya öğrenciyi eksen alması durumuna göre öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Öğretmen merkezli yöntemde aktif olan öğretmendir. Öğretmen bilgiyi aktarır, öğrenci dinler ve öğrenmeye çalışır. Öğrenci pasiftir ve alıcı durumundadır. Öğretmenin derste çok soru sorması ve öğrencilerin derse katılımını sağlaması, onlardan aldığı cevapları toparlayıp özetleyerek sonuca gitmesi dersi öğrenci merkezli hale getirmez. Bu durumda ders yine öğretmen merkezli bir derstir. Düz anlatım ve soru cevap yöntemi öğretmen merkezli yöntemlerdir.

Öğrenci merkezli yöntemlerde ise öğrenciler hazırlanmış bulunan öğretim ortamlarında bilgiyi kendileri üretirler. Öğretmene sorular sorar ondan yardım alırlar, ancak bu sorular öğrencilerin kendi ihtiyaçlarından doğan sorulardır. Öğretmenin konumu sorulan sorulara cevap vermek, öğrencilerin bir güçlükle karşılaşmaları halinde onlara yol göstermektir. Buluş yolu, senaryo ile öğretim, deneysel yöntem ve oyunlarla öğretim öğrenci merkezli yöntemlerdir.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında derslerin işlenişinde aşağıdaki yöntem ve teknikler uygulanacaktır:

Soru-Cevap: Soru, bilgi edinmede kullanılan en eski yollardan biridir. Anlatım yönteminden sonra kullanılan en yaygın yöntemdir.

Yazdırma: Bir konuyu, bilgiyi ya da kuralı yazdırarak öğretme yoludur.

Konuşma Halkası: Konuşma halkası öğrencilerin farklı bakış açılarını görmesine yardımcı olan bir tekniktir. öğreniler arasında empati kurma yeteneği geliştirmektir.

Örnek Olay: Örnek olaya dayalı öğretim yöntemi, gerçekleri ve sorunları yansıtan kümeler etrafında şekillenmiş öğrenme yöntemlerinin toplu halidir. Bu yöntem gerçek ve aktif öğrenmeyi sağlayarak, öğrencilere bir konuyu kavratmak ve onu da uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır.

Karşılaştırma: Eğitim-öğretimde kullanılan araç-gereçler arasında karşılaştırmalar yaparak farklı anlamlar çıkarma tekniğidir.

Anlatım: Anlatma; öğretmenin belli bir konuyu anlatıp açıklaması ilkesine dayanan bir ders verme biçimidir. Anlatma sınıf içi çalışmalarda öğretmenin daha çok etkin olmasını gerektiren, öğretim programında yer alan konuların anlatılıp açıklanmasını öğretmenden bekleyen ve yine öğretmenin uyandıracağı ilgi ile öğrencilerin duygu, düşünce ve görüşlerinde istenilen gelişmelerin sağlanmasını öngören bir öğretim yöntemidir

Birleşim (Tümevarım / Birleştirme / Sentez: Tümevarım, zihnin özel olaylardan genel bir kanıya var­mak için takip ettiği bir işlemdir. Tümevarım bilgi işlemlerini bütünleştiren, duygu ve düşünceleri tek bir ana duygu ve düşüncede birleştiren bir yöntemdir. Tümevarım gözlem ve araştırmaya dayandığı için yapılandırmacı eğitim yaklaşımına en uygun yöntemlerden biridir.

Çözümleme(Tümdengelim): Bir bütünü oluşturan parçaları amaçlı olarak birbirinden ayırma işlemidir. Bu yöntem öğrencileri inceleme ve araştırma yapmaya yönlendirir. Dil ve edebiyat derslerinde, özellikle metin çalışmalarında bu yönteme sık sık başvurulur. Bir okuma parçasında yazıyı okuyup bitirdikten sonra yazıda geçen olayları ve kişileri sırasıyla belirtmek, ana ve yardımcı düşünceleri bulup çıkarmak bir çözümlemedir.

Drama: Rol oynama ve doğaçlama gibi birçok tekniğin yardımıyla tiyatro tekniklerinden yararlanılarak sınıf ortamında canlandırılmasıdır.

Tartışma: Tartışma, bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem daha çok bir konunun kavranması aşamasında karşılıklı olarak görüşler ortaya konurken, bir problemin çözüm yollarını ararken ve değerlendirme çalışmaları yaparken kullanılır. Bu açıdan bakıldığında buluş yoluyla öğretim yaklaşımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

Gösterip Yaptırma: Gösterip yaptırma yöntemi, bir işlemin uygulanmasını, bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. Bu yöntem, bir konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gerekli uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır.

Benzetim: Benzetim, sınıf içinde öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmalarına olanak sağlayan bir öğretim tekniğidir. Diğer bir tanımla, öğrenmeyi desteklemek üzere gerçeğe uygun olarak geliştirilen bir model üzerinde yapılan bir öğretim yaklaşımıdır.

İkili ve Grup Çalışmaları: Sınıftaki öğrenci sayısına göre en az iki ve en çok sekiz ile on kişinin bir araya gelerek aynı konu üzerinde ortak amaçlarla yaptıkları çalışmadır.

Beyin Fırtınası: Beyin fırtınası, geleneksel yöntemlerin ötesinde fikirler açığa çıkararak problem çözmekten sorumlu olan ekibin daha tatminkâr bir sonuca ulaşmasını sağlar. Beyin fırtınası sorunlara çözüm bulmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Özellikle bildiğiniz yöntemler yeterli olmadığı zaman yeni yollar keşfetmek için beyin fırtınasından faydalanmanız gerekir. Beyin fırtınası, bir ekibin yaratıcı fikir üretmek için yoğun ve serbest bir şekilde tartışması yoluyla gerçekleştirilir. Kişiler ne kadar tuhaf ya da konu dışı gibi gözükse de sesli şekilde fikirlerini paylaşır.

KARAR:

Bu görüşler karara bağlandı. Derslerin işlenişi sırasında konunun gereğine, sınıf ve seviyenin durumuna göre sesli ve sessiz okuma, anlatım, soru-cevap, dramatize etme, taklit, tasvir etme, tanımlama, açıklama, tartışma, sebep-sonuç ilişkisi kurma, özetleme, örnekleme, gözlem yapma, tümevarım, tümdengelim, araştırma, inceleme, tartışma, karşılaştırma sunu, afişleme, resimleme, film, v.b. yöntem ve tekniklerin kullanılması da kararlaştırıldı. Ayrıca derslerin daha da öğrenci merkezli olması için elden gelen çabanın gösterilmesi kararlaştırıldı. Yıllık planlar hazırlanırken her konuda kullanılacak yöntem ve tekniklerin konuların yanına ayrı ayrı belirtilmesi kararlaştırıldı.

8.) Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) İle Ders Planlarının Görüşülmesi,

Zümre başkanı Ekrem YEKREK, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ( BEP) hakkında bilgi verdi. Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin bireyselleştirilmiş öğretim formu doldurulacak ve ayrı bir sınav yapılacaktır. Bu konuda sınıf ve okul rehber öğretmenleri rehberliğinde hareket edilecektir.

9.) Diğer Zümre Ve Alan Öğretmenleriyle Yapılabilecek İşbirliği Ve Esaslarının Belirlenmesi,

Zümre başkanı Ekrem YEKREK, “ birlik ve beraberliğin önemi üzerinde vurgu yaptı. Türk eğitim sisteminin bir bütün olduğuna dikkat çekti. Bu açıdan branşlar, alanlar farklı olsa da her birey Türk milletinin bekası için çalışmaktadır. Her öğretmen aynı duygularla öğrencisine sahip çıkmaktadır. Dolayısıyla konuların özelliğine göre diğer zümrelerle her zaman olduğu gibi bu eğitim ve öğretim yılında da yönetmelikler doğrultusunda işbirliğine gidilecektir. Geçen yılın zümresinde alınan kararların aynen uygulanmasını teklif ediyorum.” Zümre bu teklifi oybirliği ile kabul etti. Aşağıdaki plana göre hareket edilecektir.

Diğer zümrelerle işbirliği yapılacak konular aşağıya çıkarılmıştır. Konuların özelliğine ve şartlara göre ders yılı içerisinde farklı zümrelerle işbirliği de gerçekleştirilecektir.

İŞLENEN KONULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK ZÜMRELER:

SINIF

DERS

KONU

İŞBİRLİĞİ ZÜMRESİ

9

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Edebiyat ve sanat, bilim ilişkisi

Görsel sanatlar, Felsefe ve fen dersleri

9

//

Dil-Kültür İlişkisi

Tarih, Felsefe

9

//

Hikâye

Felsefe Grubu

9

//

Türk Dilinin Tarihi Gelişimi

Tarih

9

//

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Müzik, Görsel Sanatlar

9

//

Bilimsel ve edebi metinler

Sayısal- Görsel Sanatlar

9

//

Masal ve Fabl

Tarih-Görsel Sanatlar

9

//

Mektup-e-posta

Bilgisayar

9

//

Atatürk ve Atatürkçülük

Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi

10

TÜRKDİLİ VE EDEBİYATI

Tarih İçinde Türk Edebiyatı

Tarih Zümresi

10

//

Türkçenin Tarihi Gelişimi

Tarih, Felsefe Grubu

10

//

Dede Korkut Hikâyeleri

Tarih, Felsefe Grubu.

10

//

İlk İslami Eserler

Tarih, Din K. Ve Ahlak B.

10

//

Destan-Efsane

Din K. Ve Ahlak B., Tarih Grubu

10

//

Divan Şiiri

Tarih, Görsel Sanatlar Grubu

10

//

Halk Edebiyatı

Tarih, Felsefe Grubu

10

//

Roman

Felsefe, Tarih Grubu

10

//

Tiyatro

Felsefe Grubu

10

//

Haber Metni

Bilgisayar, Felsefe Grubu

11

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Öğretici Metinler

Felsefe Grubu, Rehberlik

11

//

Makale, Eleştiri

Rehberlik, Felsefe Grubu

11

//

Tanzimat Edebiyatı

Tarih, Felsefe Grubu

11

//

Atatürk ve Uygarlık

Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi

11

//

Tan. Ed. Olay Ağırlıklı Anlatmaya Bağlı Eseler

Tarih, Felsefe Grubu

11

//

Tan. Ed. Göstermeye Bağlı Eserler

Tarih, Felsefe Grubu

11

//

Servet- Fünun Edebiyatı

Görsel Sanatlar, Tarih, Felsefe

11

//

Fecr-i Ati Edebiyatı

Görsel Sanatlar

11

//

Milli Edebiyat Dönemi

Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi, Felsefe

11

//

Atatürk ve Atatürkçülük

Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi

12

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Sanat Metinlerini Ayırıcı Özelliği

Müzik, Görsel Sanatlar Grubu

12

//

Sanat Metinleri

Müzik, Görsel Sanatlar Grubu

12

//

Sözlü Anlatım

Rehberlik Grubu

12

//

Bilimsel Yazılar

Felsefe Grubu

12

//

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu

T.C. İnkılâp Tarihi, Tarih, Felsefe Grubu

12

//

Cum Dön. Öğretici Metinler

Tarih, Felsefe Grubu

12

//

Cum. Dön. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Müzik, Görsel Sanatlar, T.C. İnkılap Tarihi Grubu

12

//

Cum. Dön. Olay Ağırlıklı Metinler

Felsefe, Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi Grubu

12

//

Cum. Dön. Bireyin İç dünyasını Anlatan Eserler

Rehberlik, Felsefe Grubu

12

//

Cumhuriyet Edebiyatının Genel Özellikleri

Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi

12

//

Atatürk ve Atatürkçülük

Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi

10.) Öğretim Alanı İle Bilim Ve Teknolojideki Gelişmelerin İzlenerek Uygulamalara Yansıtılması,

Zümre Başkanı Ekrem YEKREK, teknoloji alanındaki gelişmelere dikkat çekerek Öğretme-Öğrenme sürecinde "öğretmen" ve "teknoloji" iki önemli öğeyi oluşturmaktadır. Çünkü öğrencilerin öğrenmelerinde bu iki öğe en büyük etkiye sahiptir. Günümüz eğitiminde farklı roller üstlenmiş olan öğretmenin hem teknolojiyi kullanması hem de teknolojinin öğrenme amacıyla nasıl kullanılacağını öğrenciye öğretmesi gereklidir. Olumlu bir şekilde kullanılmalıdır.

Tanzer DURSUN, Her şeyi teknolojiyle birleştiremeyiz. Teknoloji öğretimde yardımcı bir rol üstlenmelidir, öğretimin amacı haline getirilmemelidir. Teknoloji sadece var olduğu için kullanmaya çalışılmamalı ya da teknoloji kullanılmadığında çağ dışı kalınacakmış gibi bir korkuya kapılmamalıdır. Bizler, gelişmiş teknoloji kullanımının öğretimde doyum ve başarıya ulaşabilmek için tek başına yeterli olmayabilir. Sakıncalarına da dikkat etmek gerekir.

Hurşit ASLAN, ileri sürülen yorumlara katıldığını ifade etti. Günümüzde “Eğitim Teknolojisi” diye kavramın öne çıktığını belirterek; Eğitim teknolojisi, öğretmene öğrenme işinde yardım eder, öğrencilerin özel durumları ile İlgilenip onlara kılavuzluk yapmayı ve mesleki bilgi ve becerilerini yenilemesi için zaman kazandırır, Öğrencilerin başarısını sağlayarak kendi başarı grafiğini yükseltmesine olanak verir ve onun toplum içindeki yerinin güçlenmesine katkı getirir, açıklamasında bulundu.

Ali Kadir BİRDAL, eğitim teknolojisi alanındaki çeşitli unsurlara dikkat çekerek, eğitim teknolojisinde kullanılan araçlar arasında; akıllı tahta -tebeşir, kitap-defter-kalem, baskı makinesi (matbaa), modeli-maket, resim-slayt-film, radyo, TV-video, öğretme makineleri, bilgisayarlar, bireysel ve kitlesel otomasyon, ağ sistemleri, telekomünikasyon (video, konferans, vb.) gibi çeşitlerini sayabiliriz. Durma göre bunların hepsinden azami şekilde yararlanmalıyız.

Bu konuda aşağıdaki karalar alındı:

-Derslerin işlenişinde her türlü teknolojik gelişmelerden yararlanılacaktır.

-EBA ve ogmmateryal.meb.gov.tr konuların özelliğine göre sıkı bir şekilde derslerde kullanılacaktır.

-Sınıflardaki etkileşimli tahtanın kullanılmasına devam edilecektir.

-Bu alandaki gelişmeler takip edilecektir.

-Teknolojinin kullanımı sırasında aşırılıktan uzak durulacaktır.

-Derslere öğrencilerin kitap ve defterlerini getirmeleri sağlanacak.

-Yararlı sitelerle ilgili öğrencilere bilgiler verilecek.-Bilişim bölümüyle işbirliği yapılacak.

-Yazar ve şairlerimizin hayatı, eserleri ve onlarla ile ilgili eserler( film, belgesel,…) imkanlar ölçüsünde öğrencilere sunulacaktır.

11.) Öğrencilerde Girişimcilik Bilincinin Kazandırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması,

Zümre başkanı Ekrem YEKREK, girişimcilik konusunun günümüzde ön plana çıktığını, özellikle devlet organlarının sürekli teşvik ettiğini, eğitimler verdiğini, başarılı olanlara hibe yardımlarda bulunduğunu, bu nedenle öğrencilerimize bu konunun hassasiyetle anlatılması gerektiğini belirtti. Murat KAYA, bu konuda başarılı olmuş yerel kuruluşlardan destek alınması faydalı olacaktır. TAT, SEK SÜT, NESTLE, SÜTAŞ, TOSİAD, İŞKUR, KOSGEP gibi kuruluşların bu konuda başarılı olmuş elemanlarından teorik ve pratik olarak yararlanılabilir. Ali Kadir BİRDAL, alınan bilgilerin günlük hayata uygulanması, bir değer ifade etmesi girişimci bir ruha sahip olmakla mümkündür. Bu konuda öğrencilerimizi cesaretlendirmeliyiz.

Aşağıdaki karalar alındı:

- Öğrencilerin bu konularda bilinçlendirilmesi esastır. Meslek dersleri öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır.

- Teorik olarak bilinçlendirmenin yanında, yerel şartlara ve imkânlara göre, yerel kuruluşlardan yararlanma yoluna gidilecektir.

- İlçemizde düzenlenen fuarlara öğrencilerin daha farklı konularda katılımı teşvik edilecektir.- Bu konularda öne çıkan öğrencilerin idareyle işbirliğine gidilerek ödüllendirilmesi sağlanacaktır.

12.) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

Derslerin daha verimli işlenmesi ile ilgili aşağıdaki karalar alınmıştır:

- Ders işlemede temel kaynak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen ders kitabı ve Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri öğretim programıdır. Kazanım ilişkilendirmesi ve takip bütünlüğünü sağlamak temelinde konular, Milli Eğitim Bakanlığının dağıttığı ders kitaplarından işlenecektir.

-Konu anlatımlı yardımcı ders kitapları, konu ve kazanımlara uygun hazırlanmış testler, film, slayt, sunumlar, filmler, arama motorları, internet, bilgisayar, ogmmateryal.meb.gov.tr sitesi ve EBA’ da paylaşılmış yayınlar ile basın ve yayın organlarından, edebiyat içerikli dergi ve yayınlardan faydalanılacaktır.

- Okul kütüphanesinden en iyi şekilde yararlanma ve kütüphaneyi daha kullanılır hale getirme konusunda okul yönetimiyle işbirliğine gidilecektir.

- Konuların özelliğine göre etkileşimli tahtadan azami şekilde yararlanılacaktır.

- “Okuma Saatleri”, “Okuma Grupları” etkinliklerine devam edilecektir.

- Okunan eserlerin sınıf ortamında değerlendirilmesi imkânları zorlanacaktır.

13.) Okul Ve Çevre İmkânlarının Değerlendirilerek, Yapılacak Deney, Proje, Gezi Ve Gözlemlerin Planlanması,

Ulaşım şartlarının uygunluğu ölçüsünde yapılacak fuar, seminer ve sempozyumlara katılımda bulunulmasına karar verildi. Okul ve çevre imkânları incelendiğinde dersin içeriği ile ilgili olarak proje, gezi veya gözlem planı hazırlanmasına karar verildi. Gezi ve İnceleme Kulübü ile işbirliği içerisinde hareket edilmesine karar verildi.

14.) Öğrenci Başarılarının Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi Amacıyla Sınav Analizlerinin Yapılması,

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 13.10.2017 tarihli, 83203306-10.03-E.16628910 sayılı ve sınav analizleri konulu yazısına istinaden gerekli işlemler yapılacaktır. Her sınavdan sonra e-okul uygulamasından sınav analizleri indirilip zümre olarak değerlendirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır. O ay yapılacak olan zümre toplantısında tekrar gözden geçirilecektir.

15.) Sınavların, Beceri Sınavlarının Ve Ortak Sınavların Planlanması,

Zümre başkanı Ekrem YEKREK, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az 2 sınav yapılması gerektiğini hatırlattı. Sınav tarihlerinin yıl içinde yapılacak olan Zümre Başkanları Kurulu tarafından belirleneceği hatırlatıldı. Staja giden son sınıflar hariç, Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde bütün sınavların ortak yapılacağı vurgulandı. Murat KAYA, her dönem en fazla bir sınavın test şeklinde yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Bütün sınavlar ortak yapılacağından ( staja giden son sınıflar hariç ) yazılı soruları hazırlanırken zümre ortak hareket edecektir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanacaktır. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılacaktır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilecektir. Uygulama etkinliklerine ve kitap okuma sınavlarına gereken özenin gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Türk Dili ve Edebiyatı dersi için 1 dönemde en az 2 sınavın yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Birinci sınavın açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması ve 2.sınavın çoktan seçmeli şekilde yapılabileceği ifade edildi. Karar oybirliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca her ders için 1 dönemde 3 performans notu verilecektir.

1.performans notu: Ders içi performans değerlendirme ölçeğine göre verilecektir. 2.Performans notu: Her ünite sonunda yapılacak olan etkinlikler, yazma ve sözlü iletişim becerilerine bağlı süreç odaklı performans değerlendirme notu olarak e-okula işlenecektir. 3.Performans notu: Kitap okuma sınavı yapılarak öğrencinin aldığı not e-okula 3.performans notu olarak işlenecektir.

Birinci dönemde okutulacak ve sınav yapılacak kitaplar şunlardır:

9.Sınıflar Ömer Seyfettin Hikâyelerinden Seçmeler, 10.Sınıflar Dede Korkut Hikâyeleri, 11.Sınıflar Rüzgârlı Pazar / Mustafa KUTLU 12.Sınıflar Seçme Hikâyeler - Sait Faik Abasıyanık

İkinci dönemde okutulacak ve sınav yapılacak kitaplar şunlardır:

9.Sınıflar Dokuzuncu Hariciye Koğuşu / Peyami SAFA, 10.Sınıflar Ateşten Gömlek / Halide EDİB ADIVAR, 11.Sınıflar Sabahattin Ali -Kuyucaklı Yusuf, 12.Sınıflar Çile - Necip Fazıl Kısakürek

Kitap okuma sınavlarının içeriği ve tarihi bir sonraki zümre toplantısında karara bağlanacaktır. Her ünite sonunda uygulama etkinlikleri ise değişen müfredata uygun olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmeye yönelik yapılması oybirliği ile kabul edilmiştir. Bunun için uygulama kâğıtları müfredata uygun olarak hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan her etkinlik için kriterli puanlama çizelgesi sınav kâğıtları ile birlikte muhafaza edilecektir.2.performans notu olarak e-okula işlenecektir.

Ortak sınavların planlaması zümre başkanlar kurulunca belirlenen tarihler gereğince kasım ayında yapılacaktır. Derslere giren öğretmenlerce komisyon oluşturulacak, her sınıf için belirlenen soruların yazımı için bir öğretmen görevlendirilecektir. Sınav sorularının sınavdan bir hafta önce komisyon tarafından hazırlanmasına karar verilmiştir.

Sınav yapıldıktan sonra aynı gün içerisinde cevap anahtarlarının yayımlanması ve sınavların 10 günde okunması kararına varılmıştır.

Zümre başkanı Ekrem YEKREK, : “ Sınavlar tek bir soru tipine dayanmamalıdır. Yazılı sınavlar yapılandırılırken bir öncüle (konuyla ilgili okuma metinlerinden alıntılar, örnek olaylar, analojiler, gerçek yaşam durumlarına ilişkin gazete ve dergi haberleri, görseller, grafik düzenleyiciler -kavram haritaları, şema, zihin haritaları- tablo ve grafikler) bağlı; öğrencilerin okuduğunu anlama, analiz etme, çıkarımda bulunma, eleştirel düşünme, görsel okuma ve uzamsal becerilerinin ölçülmesine olanak sağlayacak sorulara yer verilmelidir. Yazılı sınavlarda soru sayısının oranı edebiyat konuları için %60, dil bilgisi konuları için %40 olmalıdır.”

16.) Öğrencilerin Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Katıldıkları Çeşitli Sınav Ve Yarışmalarda Aldıkları Sonuçlara İlişkin Başarı Durumları,

Öğrencilerimiz, okul içinde veya ulusal, uluslar arası sınav ve yarışmalara geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da etkin bir şekilde katılacaklardır. Öğrencilerin okul içinde veya ulusal, uluslararası başarıları derslere de yansıtılmalıdır. Bu öğrenciler derslere zaman zaman aktif katılamasalar da okulu temsil etme, başarıyı özendirme, öğrencilerin ufkunu açma, başarıyı teşvik etme gibi nedenlerle öğrenciler olumlu anlamda ödüllendirilmelidir.

17.) Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi Dersleriyle Uygulamalı Nitelikteki Diğer Derslerin Değerlendirilmesinde Dikkate Alınacak Hususların Tespit Edilmesi; Sınavların Şekil, Sayı Ve Süresiyle Ürün Değerlendirme Ölçeklerinin Belirlenmesi,

Türk dili ve edebiyatı derslerinde her ünite sonunda okuma, yazma, konuşma ve dinleme beceri alanlarına yönelik uygulamalar yapılacaktır. Bunun için uygulama kâğıtları müfredata uygun olarak hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan her etkinlik için kriterli puanlama çizelgesi sınav kâğıtları ile birlikte muhafaza edilecektir.

18.) Öğretim Programları, Okul Ve Çevre Şartları Dikkate Alınarak Eğitim Kurumlarının Kademe Ve Türüne Göre Proje Konuları İle Performans Çalışmalarının Belirlenmesi, Planlanması Ve Bunların Ölçme Ve Değerlendirilmesine Yönelik Ölçeklerin Hazırlanması,

MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.

(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.

(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.

(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

(8) Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.

KARAR:

Her ders için ders içi performans notu verilecek, ayrıca proje görevi alan öğrencilerimiz proje hazırlama görevini yerine getireceklerdir. Projenin konusu öğrenciye imza karşılığı bildirilecektir. Öğrencinin ders öğretmenleri ile görüşmesinde öğretmen tarafından notlar alınacaktır. Her öğretmen verdiği ödevlerle ilgili sonuçları dosyalayacaktır. Öğrencinin çalışma planı, bilgi, doküman ve araç gereç listesi, iletişim kurduğu kaynak kişilerin listesi ödevin sonunda yararlanılan kaynaklar bölümünde belirtilecektir. Proje konuları en geç KASIM ayının son haftası verilir. NİSAN ayının 4. haftasında toplanacaktır. Ayrıca proje görevleri aralık, ocak, şubat ve mart aylarında kontrol edilecektir. Bu kontroller Proje Takip Forumu’na işlenecektir. Zümrece alınan karar doğrultusunda aşağıdaki Proje konuları belirlendi.

9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ PROJE GÖREVİ KONULARI:

1.Edebiyatın sanatla ve bilim dallarıyla ilişkisi (Edebiyat ve Sanat- Edebiyat ve Bilim)

2.İletişim nedir, iletişim araçları nelerdir, iletişimin bir toplumdaki yeri nedir?

3.Günümüz edebiyatından bir hikâyenin incelemesi veya günümüz edebiyatına uygun bir hikâye yazılması.

4. Roman incelemesi, müfredat konularında yer alan veya 100 temel eser çerçevesinde verilen romanların incelenmesi. (Roman incelenirken ders kitaplarındaki plan doğrultusunda incelenecektir.)

5. Bir konu başlığı altında, kurallara uygun olarak bir şiir antolojisi oluşturma.

6. Atatürk’ün hayatını şiirlerle ve resimlerle anlatan bir albüm hazırlama.

4. Edebiyatımızdaki önder isimleri anlatan bir Powerpoint sunusu hazırlama.

5. Türk destanlarındaki mitolojik unsurları ve gerçek yaşamın izlerini araştırma.

6. Yöremizdeki halk hikâyesi, masal, efsane, mani, türkü, ninni, tekerleme, bilmece vs. sözlü edebiyat ürünlerini derleme. Düğünlerdeki gelenek-görenekleri anlatma.

7. Okul web sitesinde edebiyat sayfası hazırlama.

8. Gazete çevresinde gelişen türleri örneklerle açıklayan bir defter tutma. (Makale, deneme, fıkra, eleştiri, sohbet, röportaj, haber yazısı)

9. Herhangi bir şair ya da yazarın biyografisini Powerpoint sunusu olarak hazırlama.

10. Seçilen beş şiiri biçim ve içerik olarak inceleme.

11. Türk masallarındaki öne çıkan motiflerden birini veya birkaçını araştırma.

12. Yöremizdeki bir halk aşığı ile röportaj yapma.

13. Edebi sanatları (söz sanatlarını) açıklama, örnek metinlerde inceleme.

14. Aşağıda belirtilen şiirlerin ritim, ahenk ve yapı unsurlarını inceleme:

Orhan Veli Kanık – İstanbul’u Dinliyorum

Cahit Sıtkı Tarancı – Otuz Beş Yaş

Ahmet Kutsi Tecer – Nerdesin

Necip Fazıl Kısakürek – Kaldırımlar

15. Türk Halk şiiri geleneğinin örneklerle incelenmesi.

16. Klasik Türk şiir geleneğinin örneklerle incelenmesi.

17. Anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi metinleri inceleme metotlarını araştırma.

18. Seçilen bir roman veya hikâyeyi inceleme:

Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu

Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban

Tarık Buğra – Küçük Ağa

Refik Halit Karay – Eskici

Ömer Seyfettin – Yalnız Efe

Sait Faik Abasıyanık – Semaver

19. Göstermeye bağlı edebi metinlerin araştırılması.

20. Beğenilen şairlerin şiirlerinden bir antoloji oluşturma.

10. SINIFLAR TÜRK DİL VE EDEBİYATI DERSİ PROJE GÖREVİ KONULARI:

1.Türk edebiyatını dönemlerinin araştırılması.

2.Türkçenin tarihi gelişimi.

3.Türklerin kullandığı alfabelerin araştırılması.

4. Dede Korku Hikâyelerinin Türk edebiyatı açısından önemi, hikâyelerdeki İslâmiyet etkisi, devam eden eski Türk geleneklerinin incelenmesi, araştırılması.

5. Destan kavramı, destanların toplumların hayatı için önemi, oluşumları ve Türk destanlarının incelenmesi.

6.Tanzimat, Milli edebiyat ve günümüze ait hikaye örneklerinin incelenmesi.

7. Hikâye yazma.

8. Şiir panolarının hazırlatılması.

9. Roman, hikâye veya şiir tahlilleri.

10. Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t-Türk ve Atabetü’l Hakayık hakkında genel bilgi.

11. Tasavvuf, Tasavvufi kavramlar ve Tasavvufi Halk Edebiyatı hakkında genel bilgi.

 1. Ali Şir Nevai, Hayatı, Edebi Kişiliği ve eserleri hakkında bilgi

13. Divan edebiyatı hakkında genel bilgi.

14. Fuzuli’nin, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.

15. Baki’nin, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi

16. Nef’i ve Nabi’nin hayatları, edebi kişilikleri ve eserleri hakkında genel bilgi.

17. Halk edebiyatı ile divan edebiyatının karşılaştırılması.

18. Evliya Çelebi (Seyahatname) hakkında inceleme

19. Yaşayan herhangi bir sanatçıyla (aktör, şair, yazar...) söyleşi

20. Mevlana’da evrensel sevgi anlayışı ve sema, şeb-i aruz gibi kavramların araştırılması.

21. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Evliya Çelebi’de beş şehrin ele alınması, bu şehirlerin ortak ve farklı yönlerinin tespiti

22. “Medyada Edebiyat” arşivi hazırlatma

23. Orta Oyunu ya da Karagöz Hacivat oyunu hazırlanıp sergilenmesi.

24- Divan şiirlerinde kullanılan en az 20 adet imgenin belirlenmesi.

25- Divan şiirlerinde kullanılan en az 20 adet mazmunun belirlenmesi.

26- Divan şiirlerinde betimlenen sevgili tipinin özelliklerinin belirlenmesi.

27- Yaşayan şairlerin hayatlarını anlatan tezkire hazırlanması.

11. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ PROJE GÖREVİ KONULARI:

1) Edebiyatla sosyal hayat arasındaki ilişkinin araştırılması, bu konuda öne çıkan romanların, şiirlerin örneklenmesi.

2) Başlangıçtan günümüze kadar edebiyatımızda görülen dönemlerin, akımların araştırılması.

3) Atatürkçülüğüne çağdaşlaşmaya verdiği önemin araştırılması. 4)Atatürk’ün sanat anlayışının araştırılması.

5) Tanzimat edebiyatının oluşumunun araştırılması.

6)Tanzimat edebiyatında öne çıkan şahsiyetlerin, eserlerin araştırılması.

7)Roman ve hikâye incelemesi.(Tanzimat Edebiyatı Dönemine ait olacak)

8) Servet-i Fünun edebiyatının, bu edebiyat döneminde öne çıkan edebi şahsiyetlerin, eserlerin araştırılması, incelenmesi.

9) Fecr-i Ati topluluğunun edebiyatımızdaki yerinin, bu topluluğun önemli şahsiyetlerinin araştırılması.

10)Milli Edebiyat Dönemine ait eserlerin araştırılması, incelenmesi. (Örnek: Ateşten Gömlek (Halide Edip ADIVAR), Yaban (Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU), Memleket Hikâyeleri (Refik Halit KARAY), Küçük Ağa (Tarık BUĞRA), Zeytindağı (Falih Rıfkı ATAY …)

11)Beğenilen şairlerin şiirlerinden antoloji oluşturma.

12)“Yazarın Sosyal Ve Siyasî Şartlardan Etkilenmesi - Metinlerin, Yazıldığı Dönemin Zihniyetiyle İlişkisi” konularına örnek olabilecek Milli Edebiyat Dönemi eserlerinden iki tanesi ( farklı türlerde, farklı sanatçılara ait) incelenecektir.

13)Edebiyatımızda tiyatro konusunun araştırılması, edebiyatımızın önemli tiyatro yazarlarının tanıtılması.

14) Servet-i Fünûn döneminde verilen eserleri içerik, dönemin özelliklerini yansıtma, yapı bakımından inceleme:

(Mai ve Siyah -Halit Ziya UŞAKLIGİL, Aşk-ı Memnû -Halit Ziya UŞAKLIGİL, Eylül -Mehmet Rauf, Sis -Tevfik Fikret, Elhân- Şitâ -Cenap Şehabettin… gibi)

15) Ömer Seyfettin’in 2(iki)hikâyesinin okunup yapı, tema, dil ve anlatım unsurlarının incelenmesi.

16)Batı edebiyatındaki edebi akımlar hakkında bir sunum hazırlama.

17)Bir mektup, bir dilekçe, bir resmi mektup, bir iş mektubu, bir tavsiye mektubu yazılacaktır.

18)Bir tane biyografik, bir tane de otobiyografik roman örneği incelenecektir. (Roman inceleme planı daha sonra verilecektir.)

19)Bir anı bir de gezi türünde yazılmış iki eser incelenecektir. (İnceleme planı daha sonra verilecektir.)

20)Bir mülakat hazırlanacaktır.

21)Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Nutuk adlı eseri incelenecektir. (İnceleme planı sonradan verilecektir.)

22)Bir edebi mektup üzerinde eylemler çatı bakımından incelenecektir.

23)Büyük Nutuk’tan alınan iki sayfalık bir metin üzerinde cümleler yapı bakımından incelenecek.

24)Bir anı yazısı üzerinde adlar yapı bakımından incelenecek.

25)Bir gezi yazısı üzerinde sıfatlar ve adıllar tür ve yapı bakımından incelenecektir.

12. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ PROJE GÖREVİ KONULARI:

1)Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında etkili olan edebi akımlar hakkında bir araştırma yapınız. Bu akımlar içinde yer alan şairlerden birer şiir seçerek bir şiir seçkisi oluşturunuz.

2)Beş Hececilerin şiir ve sanat anlayışları ile ilgili bir araştırma yapınız ve beş şairin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışlarını irdeleyiniz.

3)Toplumsal Gerçekçi şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve Toplumsal Gerçekçi beş şairin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışını irdeleyiniz.

4)Öz şiir anlayışını sürdüren şairlerin şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve bu şairlerden beş şairin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışını irdeleyiniz.

5)Garip Hareketinin şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve Garip şairlerinin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışını irdeleyiniz.

6)İkinci Yeni Sonrası Toplumcu şiir anlayışını sürdüren şairlerin şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve bu gelenekten beş şairin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışını irdeleyiniz.

7)Cumhuriyet Döneminde Milli Edebiyat geleneğini sürdüren romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman inceleme çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.

8)Cumhuriyet Döneminde Toplumsal Gerçekçi romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman inceleme çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.

9) Cumhuriyet Döneminde bireylerin iç dünyalarını yansıtan romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman inceleme çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.

10) Cumhuriyet Döneminde modernizmi esas alan romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman inceleme çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.

11)Notre Dame’ın Kamburu, Goriot Baba, Ağrı Dağı Efsanesi adlı romanları okuyarak roman inceleme çalışması yapınız.

12)Devlet Ana, Kuyucaklı Yusuf ve Sinekli Bakkal adlı romanları okuyarak roman inceleme çalışması yapınız.

13)Bereketli Topraklar üzerinde, Murtaza, Handan adlı romanları okuyarak roman inceleme çalışması yapınız.

14)Günlük tutma, 15)Şiir kitabı oluşturma, 16)Dergi çıkarma, düzenleme,

17)Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özelliklerini Belirleme,

18)Seyrettiği bir tiyatro oyununu, sinema filmini eleştirme,

19)Okuduğu bir romanı inceleme,

20)Herhangi bir konuda konferans hazırlama,

21).Açık Oturum düzenleme, Açık Oturuma katılma, 22)Sınıf içi münazara düzenleme.

23) Duvar gazetesi hazırlama.

24) Anlatım türlerinde yazılmış (bilgi şöleni, münazara, panel, açık oturum) örnek metinleri dil ve anlatım özelliklerine göre inceleme.

25)Cumhuriyet Döneminde yazılan üç tiyatro eserini okuyarak eser inceleme çalışması yapınız.

26)Öykü yazma etkinliği,

27) Masal örnekleri oluşturma…

ALINAN KARARLAR:

 • Yukarıdaki konuların haricinde şartlara ve imkânlara göre zümre öğretmenleri sene içerisinde farklı konularda da proje görevi verebilir.

 • Yukarıdakilerin haricinde belirlenen bir konu diğer zümre öğretmenleriyle paylaşılacaktır, ayrıca yönetmeliklere, genelgelere ve Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olacaktır.

 • Bu konuların, " Proje Çalışması Değerlendirme Ölçeği"ne göre değerlendirilmesine karar verildi.

 • Her ders için ders içi performans notu, her ünite sonunda yapılacak olan etkinlikler, yazma ve sözlü iletişim becerilerine bağlı süreç odaklı performans değerlendirme notu ve kitap okuma sınavı notu ( 3.performans ) olmak üzere her dönem 3 performans notu verilecektir.

Proje görevi değerlendirilmesi aşağıdaki şablonlara göre yapılacaktır: Ders öğretmeni belirtilen şablonlardan istediği şablonu kullanabilir.

HASAN CELAL GÜZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE DEĞERLENDİRME FORMU-1

ÖĞRETMENİN DEĞERLENDİRME SONUCU

A)Puan:.........................

 1. Soyadı :……………………….

B)Not:.........................

Unvanı : Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

C)Öğretmenin imzası :..........................

PROJE GÖREVİNİN KONUSU

ÖĞRENCİNİN

Adı soyadı ....................................

Sınıfı ....................................

Numarası ....................................

VERİLDİĞİ TARİH …………………..

TESLİM TARİHİ :……………………

ÖĞRENCİNİN İMZASI :.....................

SIRA NO

DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR

PUAN

DÜŞÜNCELER

Konusunu Öğrenme, Kendisini Geliştirmek Amacı İle Proje Görevini Bizzat Yapması ve Sunum(Uygulama Başarısı )

30

Türkçeyi ve Bilim Dilini İyi Kullanma,

( Proje Görevinin Yazım Ve Dersin Özel Kurallarına Uygunluğu)

10

Kaynak Tarama, İnceleme, Araştırma, Özümleme ( Plana Yayma )

10

Sistemleştirme, Yorumlama, Doğru Çözüm ve Örneklendirme

10

Proje Görevinin Özenle Yapılması, Tertip, Temizlik Ve Estetik Görüntü

10

Proje Görevinin Doğruluk Ve Kullanabilirlik Derecesi

10

Proje Görevini Hazırlama Sırasında Ders Öğretmeni İle Diyalog Kurması

10

Proje Görevinin Zamanında Teslimi

10

TOPLAM

100

NOT: 1-Projenin Konusu Öğrenciye İmza Karşılığı Bildirilecektir. 2-Öğrencinin Ders Öğretmenleri İle Görüşmesinde Öğretmen Tarafından Notlar Alınacaktır.

3.Her Öğretmen Verdiği Görev ile İlgili Sonuçları Dosyalayacaktır.

4-Öğrencinin Çalışma Planı, Bilgi, Doküman Ve Araç Gereç Listesi, İletişim Kurduğu Kaynak Kişilerin Listesi Ödevin Sonunda Yararlanılan Kaynaklar Bölümünde Belirtilecektir. 5- Proje görevi en geç KASIM ayının son haftası verilir. NİSAN ayının 4. haftasında toplanır. 6-Ayrıca projeler aralık, ocak, şubat ve mart aylarında kontrol edilecektir. Bu kontroller Proje Takip Forumu’na işlenecektir.

HASAN CELAL GÜZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE DEĞERLENDİRME FORMU-2

Proje Görevi Değerlendirme Ölçeği

GÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER

Zayıf

Kabul Edilebilir

Orta

İyi

Çok İyi

1

2

3

4

5

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ

Projenin amacını belirleme

Projeye uygun çalışma planı yapma

İhtiyaçları belirleme

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

Projeyi plana göre gerçekleştirme

TOPLAM

II. PROJENİN İÇERİĞİ

Türkçeyi doğru ve düzgün yazma

Bilgilerin doğruluğu

Toplanan bilgilerin analiz edilmesi

Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma

Toplanan bilgileri düzenlenme

Kritik düşünme becerisini gösterme

Yaratıcılık yeteneğini kullanma

TOPLAM

III. SUNU YAPMA

Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma

Sorulara cevap verebilme

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

Verilen sürede sunuyu yapma

Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma

Severek sunu yapma

TOPLAM

GENEL TOPLAM

HASAN CELAL GÜZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2018/2019 ÖĞRETİM YILI PROJE TAKİP FORMU

Öğrencinin:

Adı – Soyadı : ……………………….…

Sınıfı – Numarası : ………………………….

Proje Aldığı:

Dersin Adı : ……………………………

Konusu : ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Projenin:

 1. Tarihi : ....../……./ …….. Toplanma Tarihi :……./……/……..

Kaynaklar : ………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

I.Görüşme Tarihi : …../…../……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II.Görüşme Tarihi : …../…../……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III.Görüşme Tarihi : …../…../……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV.Görüşme Tarihi : …../…../……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Verilen Puan : ………………….

Verilen Not : ………………….

Öğrencinin Adı Soyadı

Sınıfı / Numarası

Dersin Adı

Proje Konusu

Öz Değerlendirme Tarihi

…. / .…. /201…

Bu projeyi tamamlamak için yapmam gerekenler

Proje ile ilgili olarak anlayamadıklarım

Bu projede değiştirmem / eklemem / çıkarmam gerekenler

Bu projeden öğrendiğim kavramlar

Yapmış olduğum işi geliştirmek için yapabileceklerim

Bunları yapma nedenlerim

HASAN CELAL GÜZEL

MESLEKİ VE TEKNİK

ANADOLU LİSESİ

PROJE ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

Türk Dili ve Edebiyatı

TDE

HASAN CELAL GÜZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2018-2019 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM

DERS İÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

…………………. SINIFI ……………………….. DERSİ

Sıra

No

ADI- SOYADI

DERSE DEVAMLILIK

Okula düzenli olarak devam eder ve derslere hep vaktinde gelir.

DERSE HAZIRLIKLI GELME

Derslere hep hazırlıklı gelir, ders araç gereçlerini getirir.

DERSE AKTİF KATILIM

Derse aktif olarak katılır.

GENEL GÖRGÜ VE AHLAKİ KURALLARA UYMA

VERİLEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRME

Verilen görev ve sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getirir.

TOPLAM

YÜZDELİK PUAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Not: Her zaman -5, Sık Sık -4, Bazen -3, Nadiren -2, Hiçbir zaman -1 olarak değerlendirilir. Öğrencinin alabileceği en yüksek puan 25’tir.Puanın yüzde olarak hesaplanması: Aldığı toplam puan / alabileceği en yüksek puan x 100 şeklindedir. Bir dönem içerisinde bir kez değerlendirme yapılır. Öğrencinin aldığı puan ders içi performans notu olarak e-okula işlenecektir.

Ekrem YEKREK

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

HASAN CELAL GÜZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2018-2019 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM

ANLATMAYA BAĞLI METİNLER ( HİKÂYE /ROMAN / MASAL / FABL)

YAZMA DEĞERLENDİRME FORMU

Adı Soyadı:…………………………...… Konu :……………………. Tarih :…………

Ölçütler

İyi

(3 puan)

Orta

( 2 puan)

Yetersiz

( 0 – 1 puan)

Başlık

Yazılan hikâyeye uygun ve ilgi çekici bir başlığı var.

Yazılan hikâyeye uygun bir başlığı var.

Başlık hikâye ile çok az ilgili.

Puan

Kahramanlar

Çok iyi betimlenmiş ve yeterli sayıda kahramanı var.

Kahramanlar betimlenmiş.

İyi betimlenmemiş bir temel karakteri var.

Yer ve Zaman

Anlatımda yer ve zaman ayrıntılı olarak betimlenmiş

Anlatımda yer ve zaman belirtilmiş.

Anlatımda yer ve zaman belli değil.

Problem

Kahramanların karşılaştığı problemler ve sebepleri kolayca anlaşılabilecek şekilde açıklanmış.

Kahramanların karşılaştığı problemler belirtilmiş, fakat sebeplerine girilmemiş.

Kahramanların karşılaştığı problemler açık değil.

Çözüm

Kahramanların çözüm İçin yaptıkları ve çözüm, kolayca anlaşılabilecek şekilde belirtilmiş. Çözüm mantıklıdır.

Kahramanların çözüm İçin yaptıkları ve çözüm, kolayca anlaşılabilecek şekilde belirtilmiş. Fakat çözümde bazı mantık hataları yapılmıştır.

Herhangi bir çözüm görülmemektedir veya anlaşılması çok zordur.

İçerik ve Dil

Akıcı şekilde okunabilecek ayrıntılar vardır. Zengin kelime içeriği ve sade bir dil kullanılmıştır.

Kısmen akıcılık vardır, yeterli kelime çeşitliliğine sahiptir. Dili bazı zorluklar dışında sadedir.

Akıcılık yok, dili çok karmaşık.

Sonuç

Parçada anlatılmak istenen açıktır.

Parçada anlatılmak istenen kısmen açıktır.

Parça, herhangi bir mesaj içermemektedir veya ne anlatmak istediği belli değildir.

DİNLEME BECERİLERİ GÖZLEM FORMU

(Konu:………………………………………………………………..)

DAVRANIŞLAR

1. Konuşanın yüzüne bakma

2. Dinlediğine dikkati yoğunlaştırma.

3. görgü kurallarına uygun dinleme

4. konuşanın konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkında düşüncelerini belirtme

5. Metni Takip ederek dinleme

6.Vurguya dikkat etme

7.Tonlamaya dikkat etme

8. Telaffuza dikkat etme

9. Dinlediklerinde dil, ifade ve bilgi yanlışlarını belirleme.

10, Dinlerken gereksiz hareketlerden kaçınma.(ileri geri hareket, …)

11. Dinlerken ayrıntıları not alma.

12. Konuşmayı sonuna kadar dinleme

13. Dinlediklerinde ana fikri belirleme

14. dinlediklerinde konuyu belirleme.

Ekrem YEKREK

 1. Evet: 3 Kısmen:2 Hayır: 1 şeklinde kodlanmıştır. TDE Öğretmeni

KONUŞMA BECERİLERİ GÖZLEM FORMU

(Konu:………………………………………………………………..)

ÖLÇÜTLER

1.

Konuşmaya hazırlık yapma.

2.

Dinleyici ile göz teması kurma.

3.

İşitilebilir bir ses tonuyla konuşma

4.

Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanma

5.

Kelimeleri doğru telaffuz etme.

6.

Akıcı konuşma.

7.

Sesine duygu tonu katma.

8.

Konuşmalarında beden dilini kullanma.

9.

Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınma. (ileri geri hareket elleri ile oynama…)

10.

Gerektiğinde dinleyicilere soru sorma

11.

Sorulan sorulara cevap verme.

12.

Konuşurken önemsenen bilgileri vurgulama

13.

Anlatılmak istenene uygun tempoda konuşma

14.

Uygun görsellerden yararlanma

15.

Konu ile ilgili kelime ve kavramlara yer verme.

TOPLAM

Ekrem YEKREK TDE Öğretmeni

NOT: Yetersiz=1 Kısmen yeterli=2 Yeterli=3 şeklinde kodlanmıştır.

ŞİİR OKUMA GÖZLEM FORMU

(Konu:………………………………………………………………..)

DAVRANIŞLAR

1.

Şiirde anlatılan duyguları sesiyle yansıtabilme

2.

Şiir okurken beden dilini doğru kullanma.

3.

Dinleyicilerle göz teması kurma.

4.

Şiir okurken kelimeleri doğru telaffuz etme.

5.

Kelimeleri doğru vurgulama.

6.

Topluluk önünde şiir okurken kendisine ayrılan yeri doğru kullanma.

7.

Şiir okurken okuma hızını doğru ayarlama.

TOPLAM

 1. Evet: 3 Kısmen:2 Hayır: 1 şeklinde kodlanmıştır. Ekrem YEKREK TDE Öğretmeni

Şiir Yazma Değerlendirme Ölçeği

Öğrenci

Türkçeyi kullanma

Çağrışım değeri

Ahenk değeri

Bütünlük

Sözcük Uyumu

Başlık Uyumu

Yazım ve Noktalama

Toplam

20

10

20

15

15

5

15

100

KISA OYUN SAHNELEME DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Grup Adı:

Sınıf: Değerlendirenin

Oyunun Konusu: Adı-soyadı:

Tarih :

ÖLÇÜTLER

Kazanılan Puanlar

1

2

3

4

5

 1. Canlandırmayı planlama

2. Duygu ve düşüncelerini canlandırmayla ifade etme

3. Etkin dinleme

4. Etkin konuşma

5. Konuyla ilgili bilgilerin (düşünce,anı,görüş vb.) kullanılması

6. Sözel olmayan iletişim becerilerini (beden dili,jest,mimik vb.) kullanılması

7. Özgün doğaçlamalar kurgulama

8. Diğer öğrencilerin tepkilerine göre tepkide bulunma

9. Ses tonunu, vurgularını, hızını canlandırma durumuna uygun kullanma

10. Canlandırmaya odaklanma ve konsantre olma

TOPLAM

Ortalama Puan:…………………

Düşünceler:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

SINIF İÇİ MÜNAZARA YARIŞMASI DEĞERLENDİRME FORMU

TARİH ve SAAT

……………………….

YARIŞMA YERİ

DEĞERLENDİRME KONULARI

PUAN


Yarışmacının Adı SOYADI:
………………………………….

Yarışmacının Adı SOYADI:
………………………………….

KONU:

KONU:

Konuşmasına hazırlıklı gelme durumu
(Konusunu ezberleme-kendine güven)

20

Konusunda içeriği ve önemli bilgileri vurgulama
ve karşı grubun düşüncesini çürütme

20

Karşı grubu, dinleyicileri ve ortamı dikkate alma.

20

Konuşmasında dil, ifade ve bilgi yanlışlıklarına dikkat etme
(Vurgu, tonlama-jest-mimikler)

 

20

Konuyu görsel öğelerle destekleme
(Gerçek nesne ve modeller kullanma )

10

Zamanı kullanma

10

TOPLAM

100

19.) Çalışma Takviminin İncelenmesi ve Ders Saatlerinin Görüşülmesi,

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına ait “ÇALIŞMA TAKVİMİ” incelendi. Bu doğrultuda aşağıdaki esaslar tespit edildi.

Birinci dönemin 17 Eylül’den itibaren 18 hafta, İkinci dönemin 04 Şubat’tan başlayarak 18 hafta olduğu ifade edildi. Planlar hazırlanırken “ÇALIŞMA TAKVİMİ” esas alınacaktır. Milli ve dini bayramların hafta içi ve hafta sonuna denk gelip gelmemesine göre davranılacaktır.

Haftalık ders programı-Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

MADDE 12- (1) Okul yönetimince hazırlanan haftalık ders programı, öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür. Okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.

(2) Haftalık ders programı düzenlenirken:

a) Okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, fizikî şartlarla pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur.

b) Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır. Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına özen gösterilir.

c) Uygulamalı meslek dersleri, imkânlar ölçüsünde birbirini izleyecek şekilde planlanır.

ç) Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde yer verilmesi durumunda, teorik derslere öğleden önce, uygulamalı derslere ise öğleden sonraki saatlerde yer verilmesine özen gösterilir.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 12.madde ışığında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

MADDE 12- (1) Okul yönetimince hazırlanan haftalık ders programı, öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür. Okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.

(2) Haftalık ders programı düzenlenirken:

a) Okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, fizikî şartlarla pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur.

b) Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır. Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına özen gösterilir.

c) Uygulamalı meslek dersleri, imkânlar ölçüsünde birbirini izleyecek şekilde planlanır.

ç) Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde yer verilmesi durumunda, teorik derslere öğleden önce, uygulamalı derslere ise öğleden sonraki saatlerde yer verilmesine özen gösterilir.

Tüm ders öğretmenlerine ders saatleri eşit olarak dağıtılmıştır. Ders programı yapılırken mazereti olan öğretmenler için okul idaresi tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Sınıfların ve derslerin dağılımı zümre içerisinde değerlendirilmiştir.

20.) Öğrencilerin Türk Dilini Doğru Telaffuz, Vurgu Ve Tonlama İle Konuşmayı; Yazılı Anlatımda Doğru Söz Dizimi, Kelime Seçimi Ve Noktalama İşaretlerini Fonksiyonlarına Uygun Olarak Kullanmayı Davranış Haline Dönüştürebilmelerini Hedefleyen Ortak Tutum Ve Davranışların Belirlenmesi,

Güzel Türkçemizin konuşma ve yazma kurallarının iyi kullanılması ve öğretilmesi için Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine büyük iş düştüğünü söyleyen Ali Kadir BİRDAL, bu konuda işbirliği yapılmasının şart olduğunu belirtti. Söz alan Hurşit ASLAN, aslında bunun sadece Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin değil, bütün öğretmenlerin öncelikli görevi olması gerektiğini söyledi. Öğrencilerde kitap okuma alışkanlığının bulunmadığını, kitap okumayan öğrencilerin kendini ifade etme noktasında da sorunlar yaşadığını söyledi. Kitap okuma alışkanlığı kazandırılması noktasına önem verilmesi ve gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini söyledi. Geçen sene de kitap okuma alışkanlığı kazandırılması noktasında çalışmalar yapıldığını, elden gelen çabanın sarf edildiğini belirtti. Bu sene de aynı çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.

KARAR: Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için ödül, taltif, gibi yöntemler uygulanacaktır. Seçkin eserler, bilhassa gerek Türk Edebiyatında, gerekse diğer edebiyatlarda klasik olmuş eserler (100 Temel Eser gibi..) nazara getirilecektir. Televizyonlarda ve radyolarda Türkçeyi güzel kullanan program yapıcıları, sunucular, haber spikerleri, konuşmacılar takip edilecek ve öğrencilerin onları dinlemeleri sağlanacaktır. Sınıf içinde ilk dakikalarda öğrencilerin bazı güncel konularda serbestçe konuşmaları teşvik edilecektir. Seslerin, harflerin, hecelerin, kelimelerin, vurgularına, telaffuzlarına dikkat edilecektir.

21.) Sosyal Etkinlikler, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Proje, Hizmet İçi Eğitim ve Bu Etkinliklerin Planlanması,

01.09.2018 tarihinde değişen Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hakkında zümre başkanı tarafından bilgi verildi.

“ Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak, değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ile yargı kararları doğrultusunda söz konusu Yönetmelik hükümlerinde değişiklik ve düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bu amaçla, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği; ilgili bakanlıklar, Bakanlığımızın ilgili birimleri ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin temsilcileri, okul müdürleri, müdür başyardımcıları/yardımcıları ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda değerlendirilmiş, bu kapsamda değişiklik ve düzenlemeye gidilerek “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hazırlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1.9.2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile:

 1. Yönetmeliğin amaç ve kapsam maddelerinde yer alan “ve yaygın” ibaresi “ve hayat boyu öğrenme” ibaresi olarak değiştirilmiştir.
 2. Yönetmeliğin dayanak maddesine “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” eklenmiştir.
 3. Tanımlar maddesinde yer alan “Gönüllü” kavramındaki “kişi” ibaresi yargı kararı nedeniyle çıkarılmış ve kavram yeniden düzenlenmiştir.
 4. İlköğretim Haftasının da sosyal etkinlikler kapsamında planlanması ve yürütülmesi gerektiğinden planlama ve yürütme iş ve işlemleri ekim ayından eylül ayına çekilmiştir.
 5. Çalışmalara katkıda bulunan öğretmen, veli, katkı sağlayan kişi, üniversite, kurum ve kuruluşlara ise eğitim kurumu müdürü tarafından Sosyal Etkinlik Teşekkür Belgesi verilir ifadesinden yargı kararı gereğince “katkı sağlayan kişi” ibaresi çıkarılmıştır.
 6. Bu Yönetmelikte ifade edilen e-Okul Sistemi Sosyal Etkinlik Modülünün kullanımına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz ile belirleneceğine ilişkin husus hükme bağlanmıştır.
 7. Toplum hizmeti çalışmaları, gönüllülük esasına bağlı olarak Sosyal Etkinlikler Kurulunda alınan kararlar uyarınca danışman öğretmenin gözetim ve sorumluluğunda planlanır ve bu çalışmalar öğrenci kulüpleri, gönüllü öğrenci grupları, öğretmenler, veli ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılır ifadesinden “kişi” ibaresi, toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili giderler, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanabilir ifadesinden de “gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca” ibaresi yargı kararı gereğince çıkarılmıştır.
 8. Eğitim kurumu yönetimince şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler ile ekonomik durumları yetersiz görülen öğrencilerin gezi giderleri, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca karşılanabilir ifadesinden “gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca” ibaresi yargı kararı gereğince çıkarılmıştır.
 9. Ulusal düzeydeki etkinliklerin sadece protokol çerçevesinde değil Bakanlıkça verilen izin kapsamında yapılmasına da imkân verilmiştir.

10. Sosyal etkinliklerin sadece öğrenci kulübü aracılığıyla yapılması sınırlandırılması kaldırılmıştır.

11. Eğitim kurumu içinde yapılan etkinlikler kurum içinde gerçekleşen çalışma olduğundan dolayı il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirme işlemi kaldırılmıştır.

12. Öğrencilerin okul dışı etkinlikleri, kendi sınıf/şubesi ile birlikte yürüttüğü toplum hizmeti çalışmaları ve buna ilişkin belgeleri e-Okul Sistemi Sosyal Etkinlik Modülüne işleme görevi; sınıf/şube rehber öğretmenlerinin rehberlik ettiği kendi sınıf/şubesindeki öğrencileri daha iyi ve yakından tanıması nedeniyle sınıf/şube rehber öğretmenine verilmiştir.

13. Yargı kararı nedeniyle okullarda kutlanacak ulusal ve resmî bayramlar ile mahalli kurtuluş günlerine ilişkin hükümlere yönelik yeniden düzenlemeye gidilmiştir

14. “EK-4 ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÇİZELGESİ”NE “Enerji Verimliliği Kulübü”, “Girişimcilik Kulübü”, “Kişisel Verileri Koruma Kulübü”, “MUN (Model Birleşmiş Milletler) Kulübü”, “Müzik Kulübü”, “Sağlık ve Güvenlik Kulübü”, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, Çocuk Esirgeme Kulübü” ile “Zekâ Oyunları Kulübü” ibareleri eklenmiş, çizelgede yer alan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, Çocuk Esirgeme, Kızılay ve Benzeri Kulüpler” ibaresi kaldırılmıştır

15. “EK-6 EĞİTİM KURUMU GEZİLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNDE yer alan bakanlık adı “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak güncellenmiştir.

16. Gezilerde kullanılacak araçlarda, araç arızası veya kazasına bağlı sebeplere açıklık getirilmiştir.

17. Gezilerde kullanılacak araçlar ile sürücülerine ilişkin hususlar ile B2 ve D2 yetki belgesi hususuna açıklık getirilmiştir.

18. Gezi araçlarını kullanacak sürücünün/sürücülerinden ek olarak son beş yıl içinde alınmış ve hâlen geçerli olan “Psiko-teknik Raporu istenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

19. Araç sürücüsü/sürücülerin, muavin/muavinlerin, rehber kişi ve gezide görev alacak diğer personelin belirtilen suçları işlememiş olmalarına ilişkin Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen suçları işlemediklerine ilişkin beyanı gerekli görülmüş ve EK-10’da düzenlenmiştir.

20. Gezi araçlarında, trafiğe çıkış tarihi itibarıyla 12 yaş şartı getirilmiştir.

21. “Araç Kiralama Sözleşmesi”nin e-Devlet üzerinden de alınmasının mümkün olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

22. “EK-8 BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÇİZELGESİ”ne “Dünya Okul Sütü Günü (28 Eylül)”, “Mevlid-i Nebî Haftası (Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek haftada)”, “Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)”, “Kişisel Verileri Koruma Günü (7 Nisan)”, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası (4-10 Mayıs)”, “Atatürk´ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs)” ve “Zafer Bayramı (30 Ağustos)” kutlama tarihleri esas alınarak sırasına eklenmiş, “Vergi Haftası (Şubat ayının son haftası)” tarihi esas alınarak sırası değiştirilmiş ve adı değiştirildiği için “Kutlu Doğum Haftası (14-20 Nisan)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

KARAR:

Bu maddelerin ışığında okulumuzda etkinliği gerçekleştirilecek olan Belirli Gün ve Haftaların, sosyal etkinliklerin işbirliği içerisinde yapılmasına karar verildi. Egzersiz çalışması yapacak öğretmenlerin oluşturacakları çalışma grupları ile yapılacak olan kompozisyon ve şiir yarışmalarına öğrenci ( eser ) katılımının daha etkin olması konusunda ve kompozisyon ve şiir konularında yetenekli öğrencilerin belirlenerek egzersiz çalışmalarına dâhil edilmesi ve bu yetenekli öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlanması hususları karara bağlanmıştır.

İlçe programı okulumuz tarafından hazırlanarak MKP İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği takvimde ilçeye sunulacaktır. Çalışmaların en kısa zamanda başlayacağı ifade edildi. Ayrıca edebiyat zümresi olarak okulumuzun acil ihtiyacı olan kütüphane ile ilgili kütüphane projesi idare ve diğer zümrelerle işbirliği yapılarak ortaya konacaktır.

22-İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

Sene başı öğretmenler kurulunda alınan kararlara aynen uyulacaktır. Okul Düzeyinde Okul Sağlık ve Güvenlik Kurulu (OSGK)Sağlık ve güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesinden okul müdürü sorumludur. Okul bünyesinde oluşturulan sağlık ve güvenlik kurulu ilgili müdür yardımcısı, alan ve dal şefleri ile okul öğrenci temsilcisi ve okul aile birliği başkanı olmak üzere asgari beş üyeden oluşur. Kurul çalışmalarını okuldaki diğer sosyal kulüplerle (Sağlık Kulübü vb.) koordineli şekilde yürütür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri,

 • Güvenli davranışlar ile çocuklara doğru örnekler vermeli,
 • İlköğretimden başlanarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sağlanmalı,
 • Mesleki eğitimin kalitesi arttırılarak İSG konusuna daha fazla önem verilmeli,
 • Güvenlik kültürünü benimseyerek hayatımızın her aşamasına uyarlamalı,
 • Güvenli yaşam tarzını benimsemeli attığımız her adımda “önce güvenlik” demeli,
 • Güvenlik kültürünü oluşturmaya erken yaşlardan başlamalı ve en önemlisi “Bana bir şey olmaz” demekten vazgeçmeliyiz

23-Tasarruf tedbirlerinin görüşülmesi,

Kamu kaynaklarının israf edilmeden, en verimli bir şekilde kullanılması esas olmalıdır. Lambaların açma-kapama düğmelerinin altına "Lüzumsuz ise söndür." yazılı bir kağıt takılmalıdır. Suyun tasarruflu kullanımı konusunda çalışanlar bilinçlendirilmeli, kurum amirleri personelini özendirmeli ve bilgilendirmelidir. Gereksiz kâğıt israfından uzak durulmalıdır. Fotokopi makineleri ve yazıcılar gerektiği kadar kullanılmalıdır.

Kurumda, enerji verimliliği, doğal kaynaklar ve enerji kaynaklarının kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve örnek davranışlarla ilgili bilgilendirme çalışmasına katılma, tasarruf bilincinin oluşturulması için; Okulda enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılması, enerji tasarrufu konulu afiş, broşür ve kitapçık tanıtımı ile ilgili pano çalışmaları yapılması ve hazırlanacak olan okul eylem planı uyulması karara bağlanmıştır.

24-Öz Değerlendirme Raporunun Görüşülmesi,

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geri gönderilen öz değerlendirme raporu müdür yardımcısı Murat Kaya’nın başkanlığında tekrar incelenmiştir. Eksik ve hatalı bulunan noktalar tekrar gözden geçirilmiştir. Öz değerlendirme raporunda özellikle kanıtlar bölümlerinin tekrar düzenlemesi yapılarak belirtilen formata uygun kanıtlar uygun formatta sunulmuştur.

Kanıtların okulda hangi birimde tutulduğu yazılmıştır. Yeterli ve açıklayıcı görülmeyen bazı soruların cevapları netleştirilerek ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur.Geliştirilecek alan/alanlar net olarak ifade edilmiştir.Yorum şeklinde yazıldığı ifade edilen kanıtlar tekrar net ifadelerle sunulmuştur.

Örnek-1:

Md Yrd-Murat KAYA-PC/D Sürücüsü/Öz Değerlendirme/Stratejik Plan

Örnek-2:

Md Yrd- Murat KAYA -PC/D Sürücüsü/Öz Değerlendirme/Kurul Toplantısı Tutanakları

Örnek-3:

Md Yrd- Murat KAYA -PC/D Sürücüsü/Öz Değerlendirme/Zümre Toplantısı Tutanakları

Örnek-4:

Md Yrd- Murat KAYA -PC/D Sürücüsü/Öz Değerlendirme/Edebiyat/sınav analizleri

Örnek-5:

Md Yrd- Murat KAYA -PC/D Sürücüsü/Öz Değerlendirme/Edebiyat/veli toplantıları/imza çizelgeleri/fotoğraflar

25-Aylık Toplantıların Planlanması, E-Zümreye İşlenmesi,

Zümre öğretmenleri her ayın sonuna doğru belirlenen takvim doğrultusunda toplanacak ve o ayın değerlendirmesini yapacaktır. Modül aktif olduktan sonra tutanaklar e-okul modülüne her ay işlenecektir. İlk toplantı Ekim ayının son haftasında yapılacaktır.

26-Dilek ve Temenniler,

Ekrem YEKREK , “ Kararlar en iyi şekilde uygulanacaktır. Kararların uygulanmasında birliktelik esastır. Okul idaresi ve diğer zümre öğretmenleri ile her zaman işbirliği içinde olunacaktır. Gerek yıllık planlar, gerekse günlük planlar ilgili maddelere göre hazırlanacaktır.

Sınavların gerçekleştirilmesinde Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve ortak sınav komisyonunun aldığı kararlar esas olacaktır.

Öğrencilerin ders dışı etkinliklerde görev almaları ve çeşitli kurumlarca belirlenen yarışmalara katılmaları egzersiz çalışmaları ile daha da etkin bir hale getirilecektir.

Belirli gün ve haftaların etkin bir şekilde kutlanması, değerlendirilmesi, onların amacına uygun bir şekilde anlatılması gerek idare gerekse diğer zümre öğretmenlerinin katkılarıyla gerçekleştirilecektir.’’ diyerek alınan kararları özetledi.

27-Kapanış,

Yeni eğitim ve öğretim yılının başarılı geçmesi dileğiyle toplantı sona erdi.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ

Ekrem YEKREK Murat KAYA Ali Kadir BİRDAL

 • Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni ) Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni ) Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )

Hurşit ASLAN Tanzer DURSUN Berna ÖZCAN

 1. Dili ve Edebiyat Öğretmeni ) (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni ) Dili ve Edebiyat Öğretmeni )

.09.2018

Cihan BALDAN

Okul Müdürü

Yorumlar (0)