ENTER/ANDAR SÖZCÜĞÜMÜZÜ DUYMUŞ MUYDUNUZ?

ENTER/ANDAR SÖZCÜĞÜMÜZÜ DUYMUŞ MUYDUNUZ?

ENTER/ANDAR SÖZCÜĞÜMÜZÜ DUYMUŞ MUYDUNUZ?

Enter kelimesinin kökeni

ENTER/ANDAR: Ateş Tanrısı.

Eşdeğer: ANDIR

Ateşi korur. Bâzen kızarak yeryüzünde yangınlara neden olur. Elinde bir yola (meşale) ile betimlenir. Saçları ateştendir.

Gözleri alev saçar. Heybetli ve kaslı bir görünümü vardır. Meşalesi kendiliğinden hiç sönmeden sürekli yanar. Bitkilerin koruyucu tanrısı olarak da görülür.

Yeraltının veyâ Cehennem’in koruyucusu olarak da söylenir. Azerbaycan Türkçesi’ndeki “Andıra Kalmak” ve Anadolu Türkçesindeki “Ender Kalmak” deyimleri bedduâ içerikli filer olarak kullanılır. Ayrıca “Andıra Kalasın” veyâ “Ender Kalasın” ifâdeleri “Kahrolsun” veyâ “Lânet olsun” mânâsında halk ağzında kullanılırlar. Ayrıca Andarhan Hatun adında bir tanrıçanın varlığından da bahsedilir, fakat o yeryüzünün koruyucusu olarak anlatılır. Anlam: (An/En/Yan). Yandıran (yakan) demektir.

Anmak ve Ant kelimelerinden ve eski Türkçe’de avlanmak anlamı da içeren An kökünden gelmektedir. Bu bağlamda çok anılan, adına yemin edilen mânâsına geliyor olması uzak da olsa ihtimal dâhilindedir.

Azerbaycan Türkçesinde, kara ve çirkin anlamında kullanılan, “Enter” kelimesinin kökeni de yine bu isimle ilgili görünmektedir. Sözcüğün Arapça “Ender” (nadir bulunan) kelimesi ile etimolojik alâkası yoktur.

Deniz Karakurt / Türk Söylenceleri Sözlüğü

Yorumlar (0)